Dags att dela Gemensamt bord, den samhällsförankrade hjälpmodellen för mat

Avslutat projekt 12/2017–12/2019

Vi expanderade Vanda stads och kyrkliga samfällighets samhällsförankrade hjälpmodell för mat för att minska matsvinnet i 15 kommuner.

VAD HANDLADE DET OM?

Fattigdom, ensamhet och behovet av mathjälp ökar. Samtidigt uppstår matsvinn på uppskattningsvis 400 miljoner kilo per år i Finland. Syftet med Projektet Hukaton Vantaa (på finska) var att sprida Vanda stads och kyrkliga samfällighets hjälpmodell för mat till andra kommuner för att minska matsvinnet. Målet var att främja ett hållbart livsmedelssystem genom att dela viktiga framgångar, lärdomar och praxis.

Gemensamt bord-Modellen (på finska) kombinerar återanvändning av matsvinn och samhällsförankrad mathjälpsverksamhet. Syftet med verksamheten är att minska matsvinnet samt öka antalet mottagare av mathjälp och distributörernas välbefinnande och aktörskap. På distributionspunkterna för mathjälp delar man varje vecka ut matkassar och serverar mat som tillagats på matsvinn vid sidan av övrig samhällelig verksamhet. Dessutom anordnar man tio evenemang om året då man delar ut gratis mat.

I mathjälpsnätverket i Vanda ingår det cirka 35 aktiva donatorer av matsvinn (butiker, livsmedelsfabriker och grossister) samt cirka 70 organisationen (på finska) som delar ut mathjälp. Hjärtat i verksamheten är den svinnterminal som Vanda stad har etablerat, som ansvarar för transporter av mat och samtidigt sysselsätter över 25 personer. Via svinnterminalen transporteras cirka en miljon kilo matsvinn per år till hjälp för över 5 000 Vandabor varje vecka.

Vad åstadkom man?

Under projektet Hukaton Vantaa skapade och spred man verksamhetsmodellen Gemensamt bord. Med utgångspunkt i modellen skapade man en inlärningsplattform för olika kommuner, församlingar och aktörer inom tredje sektorn. I praktiken utvärderade man modellens lämplighet, byggde lokala nätverk, anordnade workshoppar och erbjöd utvecklingshjälp. Modellen Gemensamt bord överfördes inte som sådan utan syftet var att ge stöd i tillämpningen av modellen.

18 områden i Finland nappade på modellen, varav 15 har börjat utveckla mathjälp med utgångspunkt i Vandas modell. Det är dock bara i Vanda och Träskända som det har uppstått en motsvarande svinnterminal. Församlingarnas och de kristna organisationernas roll har ur kvantitativ synvinkel varit mest framträdande i hela landet.

Under projektet skapade man ABC-boken delaktighet till stöd för en hållbar utveckling och för att stärka det egna samarbetet. I boken presenteras 10 konkreta steg för att starta en verksamhet enligt Gemensamt bord-modellen. Boken delades ut i områdena och finns även på engelska och svenska (på finska).

Gemensamt bord-modellen har rönt stort intresse och lett till att utvecklingen av mathjälpen har börjat diskuteras på nationell nivå. Kommunerna, utbildningsinstituten, städerna, församlingarna och instanser som är intresserade av matsvinn besöker aktivt Vandas svinnterminal Gemensamt bord. Terminalen hade våren 2019 400 besökare från 7 olika länder.

Vem var med?

Vanda stad och kyrkliga samfällighet ansvarade för genomförandet av projekten. Sitra finansierade projektet och projektansvarig på Sitra var Merja Rehn.

Vad sker härnäst?

Verksamheten inom Gemensamt bord förlöper normalt. Svinnterminalen i Vanda kommer även fortsättningsvis att vara ett besöks- och utbildningscenter, åtminstone till Finlands övriga svinnterminaler påbörjar sin verksamhet.

Modellen har redan tillämpats i 15 områden: Träskända, Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Rovaniemi, Lahtis, Vasa, Tusby, Hyvinge, Kouvola, Tavastehus samt till viss del Borgå och Esbo.

KONTAKTA OSS

personer
Riku Sinervo
Expert, Natur och ekonomi

Vad handlar det om?