uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Muutosta, kiitos!

Vahvaa ja riippumatonta Sitraa tarvitaan jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan muutosvalmiuden tukijana, arvioi uusi vaikuttavuusraportti.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Frisky&Anjoyn, Forefrontin ja Augmented Leadership Instituten muodostama arviointitiimi on arvioinut Sitran toiminnan roolia ja merkitystä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista vaikuttavuustavoitteessa ”hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi”. Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija -arviointi on järjestyksessään kuudes vaikuttavuusarviointi Sitran toiminnasta.

Arvioinnissa on tarkastelu laajaa joukkoa Sitran eri avainalueita ja projekteja vuosina 2011–2019. Osassa projekteissa hallinnon ja hallinnan uudistaminen on aivan toiminnan ytimessä, toi­sissa projekteissa vaikutukset voivat syntyä enemmän välillisesti.

Arviointi esittää kuusi suositusta (yksi plussa ja viisi kehityskohdetta), joista kaksi keskittyy strategisiin valintoihin ja toiminnan suuntaamiseen ja neljä toimintatapoihin. Arvioinnin keskeisenä johtopäätöksenä todetaan, että Sitra on tukenut suomalaisen yhteiskunnan muutosvalmiutta hyvin. Vaikuttavuustavoitetta ei vielä kuitenkaan ole kokonaan saavutettu ja sen edistämiseen tarvitaan Sitran kaltaista vahvaa ja riippumatonta tulevaisuustaloa myös jatkossa.

Sitralla on arvioinnin mukaan selkeä ajatusjohtajuus hallinnon osallisuuden ja uudistumiskyvyn alueella. Tämä näkyy selvimmin ylimmän virkamiesjohdon muutosjohta­juuskoulutuksen (ns. Uudistujakoulutus) sekä Kansanvallan peruskorjaus -avainalueen koh­dalla. Kansalaislähtöisempää ja avoimempaa demokratiaa Sitra on edistänyt mm. Seuraava Erä -visiotyössä, Erätauko-hankkeessa sekä Avoin Kotka -hankkeessa, jotka ovat omalta osaltaan vahvistaneet kansalaisten osallisuutta ja demokratiakyvykkyyttä. Sitran työn seurauksena kansalaisten ja julkishallinnon välinen suhde on lähentynyt ja kansalaisten luottamus lisääntynyt.

Arvioijat suosittavat kuitenkin, että Sitran tulisi keskittyä demokraattisen hallinnan, suomalaisen yhteiskunnan vakauden ja toimintakyvyn kannalta keskeisiin isoihin kysymyksiin teknokraattisen hallinnon kehittämisen sijaan. Lisäksi toimintatapoihin liittyen arviointi suosittelee Sitraa ottamaan nykyistä avoimemmin yhteistyökumppanit ja sidosryhmät mukaan niin uusien avausten valmisteluun kuin silloin, kuin Sitra irrottautuu hankkeista. Arviointi kehottaa myös avaamaan nykyistä enemmän toiminnan lähtökohtia sekä raportoi­maan konkreettisemmin aikaansaatuja tuloksia, vaikutuksia ja niihin käytettyjä resursseja.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista.

Mistä on kyse?