Arvioitu lukuaika 3 min

Muutosta, kiitos!

Vahvaa ja riippumatonta Sitraa tarvitaan jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan muutosvalmiuden tukijana, arvioi uusi vaikuttavuusraportti.
Kuva: Veera Pienimaa / Miltton

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Frisky&Anjoyn, Forefrontin ja Augmented Leadership Instituten muodostama arviointitiimi on arvioinut Sitran toiminnan roolia ja merkitystä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista vaikuttavuustavoitteessa ”hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi”. Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija -arviointi on järjestyksessään kuudes vaikuttavuusarviointi Sitran toiminnasta.

Arvioinnissa on tarkastelu laajaa joukkoa Sitran eri avainalueita ja projekteja vuosina 2011–2019. Osassa projekteissa hallinnon ja hallinnan uudistaminen on aivan toiminnan ytimessä, toi­sissa projekteissa vaikutukset voivat syntyä enemmän välillisesti.

Arviointi esittää kuusi suositusta (yksi plussa ja viisi kehityskohdetta), joista kaksi keskittyy strategisiin valintoihin ja toiminnan suuntaamiseen ja neljä toimintatapoihin. Arvioinnin keskeisenä johtopäätöksenä todetaan, että Sitra on tukenut suomalaisen yhteiskunnan muutosvalmiutta hyvin. Vaikuttavuustavoitetta ei vielä kuitenkaan ole kokonaan saavutettu ja sen edistämiseen tarvitaan Sitran kaltaista vahvaa ja riippumatonta tulevaisuustaloa myös jatkossa.

Sitralla on arvioinnin mukaan selkeä ajatusjohtajuus hallinnon osallisuuden ja uudistumiskyvyn alueella. Tämä näkyy selvimmin ylimmän virkamiesjohdon muutosjohta­juuskoulutuksen (ns. Uudistujakoulutus) sekä Kansanvallan peruskorjaus -avainalueen koh­dalla. Kansalaislähtöisempää ja avoimempaa demokratiaa Sitra on edistänyt mm. Seuraava Erä -visiotyössä, Erätauko-hankkeessa sekä Avoin Kotka -hankkeessa, jotka ovat omalta osaltaan vahvistaneet kansalaisten osallisuutta ja demokratiakyvykkyyttä. Sitran työn seurauksena kansalaisten ja julkishallinnon välinen suhde on lähentynyt ja kansalaisten luottamus lisääntynyt.

Arvioijat suosittavat kuitenkin, että Sitran tulisi keskittyä demokraattisen hallinnan, suomalaisen yhteiskunnan vakauden ja toimintakyvyn kannalta keskeisiin isoihin kysymyksiin teknokraattisen hallinnon kehittämisen sijaan. Lisäksi toimintatapoihin liittyen arviointi suosittelee Sitraa ottamaan nykyistä avoimemmin yhteistyökumppanit ja sidosryhmät mukaan niin uusien avausten valmisteluun kuin silloin, kuin Sitra irrottautuu hankkeista. Arviointi kehottaa myös avaamaan nykyistä enemmän toiminnan lähtökohtia sekä raportoi­maan konkreettisemmin aikaansaatuja tuloksia, vaikutuksia ja niihin käytettyjä resursseja.

Arvioinnin johtopäätökset

1+5 SUOSITUSTA

PLUSSAT

Suositus 1. Vahvaa ja riippumatonta Sitraa tarvitaan jatkossakin suomalaisen yhteiskunnan muutosvalmiuden tukijana. Sitran kaltaisen tulevaisuustalon tarve tulee jatkossa pikemminkin kasvamaan yhteiskunnan muutosvauhdin kasvaessa, epävarmuuden ja ennustamattomuuden sekä ilmiöiden kompleksisuuden lisääntyessä. Eduskunnan alaisena, riippumattomana ja hyvin resursoituna tulevaisuustalona Sitra kykenee tunnistamaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta keskeisiä muutostekijöitä ja valjastamaan yhteiskunnan eri toimijat yhteiseen kehittämistyöhön.

KEHITYSKOHTEET

Suositus 2. Sitran tulisi yhteiskunnan hallinnan ja osallisuuden alueella nykyistä vahvemmin keskittyä demokraattisen hallinnan, suomalaisen yhteiskunnan vakauden ja toimintakyvyn kannalta keskeisiin isoihin kysymyksiin teknokraattisemman hallinnon kehittämisen sijaan.

Suositus 3. Sitran tulisi ottaa nykyistä avoimemmin yhteistyökumppanit ja sidosryhmän mukaan toiminnan ja uusien avausten valmisteluun. Tätä kautta lisätään myös eri toimijaryhmien myöhempää sitoutumista ja osallisuutta. Samalla valmisteluun tulisi todennäköisesti enemmän moniäänisyyttä ja erilaisia painotuksia.

Suositus 4. Sitran tulisi nykyistä enemmän avata oman toimintansa lähtökohtia. Tämä liittyy yhtä lailla uusien avausten taustalla oleviin teoreettisiin tai käsitteellisiin malleihin tai viitekehyksiin, kuin mahdollisiin arvolähtökohtiin ja ristiriitaisuuksiin.

Suositus 5. Sitran tulisi jatkossa raportoida nykyistä konkreettisemmin hallinnan ja osallisuuden alueella aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia sekä avata näiden aikaansaamiseksi käytettyjä resursseja. Vasta tällainen panos-hyöty tai kustannus-vaikuttavuusajattelu tekee toiminnasta läpinäkyvää. Se on myös edellytys sille, että joku toinen voi uskottavasti jatkaa Sitran aloittamaa työtä.

Suositus 6. Hankkeiden päättämisen Sitran osalta ja toiminnan jatkamisen varmistamiseen muiden toimesta tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Irrottautuminen tulisi aloittaa jo riittävän varhaisessa vaiheessa ja sitä tulisi toteuttaa yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kautta.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnin seuraavasta erästä sekä kaikelle toiminnalle yhteiset vaikuttavuustavoitteet. Lue lisää Sitran vaikuttavuuden arvioinnista.

Aihe

Vaikuttavuuden arviointi

Tekeekö Sitra oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla? Tätä selvittää vaikuttavuuden arviointi.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?