uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Päätöksenteon tiedonkäyttö uudistettava

Miten yhteiskunnallisen päätöksenteon tiedonkäytön pitäisi muuttua? Tarvitaan yhä voimallisemmin tilanteeseen soveltuvaa lähestymistapaa tiedonkäyttöön. Lisäksi tiedon käytön tapojen on sovittava yhteen käsiteltävien ilmiöiden tai ongelmien luonteen kanssa, arvioi Sitran uusi työpaperi.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran Tieto päätöksenteossa -hanke on päättymässä ja sen oppeja on kerätty Tiedonkäytön tulevaisuus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa -työpaperiin. Työpaperia syvennetään käytännön esimerkeillä Demos Helsingin tuottamassa muistiossa Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen.

Työpaperi on sitralaisten Eeva Hellströmin ja Hannu-Pekka Ikäheimon sekä Sitrassa asiantuntijavaihdossa olleiden akatemialaisten Jyrki Hakapään, Joona Lehtomäen ja Milja Saaren yhteistyön tuotos. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on ollut laajentaa kummankin ymmärrystä erilaisista tavoista käyttää tietoa päätöksenteossa sekä rakentaa yhteistä ymmärrystä tiedonkäytön kehittämisestä Suomessa.

Viheliäiset ongelmat ja tietoympäristön murros pakottavat pohtimaan uudelleen tiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tiedon kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen ja tutkitun tiedon aseman vahvistaminen ovat tärkeitä tavoitteita, mutta ne eivät yksin riitä.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa onnistutaan parhaiten, kun tiedonkäyttö suunnitellaan kyseiseen tilanteeseen sopivaksi. Tiedon käytön tapojen on sovittava yhteen käsiteltävien ilmiöiden tai ongelmien luonteen kanssa.

Tiedonkäyttö tilanteen mukaan: välittävä, kytkevä, osallistava

Yksinkertaiset, monimutkaiset ja viheliäiset ongelmat tarvitsevat erilaisia lähestymistapoja tiedon käyttöön. Parhaiten soveltuva lähestymistapa tiedonkäyttöön riippuu myös siitä, miten selkeät ja yhtenäiset tavoitteet päätöksentekijöillä on. Siksi on tärkeää pysähtyä ongelman ääreen ja tunnistaa oikein sekä ongelman luonne että päätöstilanne.

  1. Välittävä: Tiedon välittämisessä vuorovaikutus on ohuinta. Lähestymistapa perustuu suoraviivaiseen tiedon välittämiseen ilman tiedon yhteen koontia tai tulkkaamista.
  2. Kytkevä: Tiedon kytkennässä vuorovaikutus on moniulotteisempaa. Erilaisia tiedonlähteitä, verkostoja sekä tiedon ja päätöksenteon maailmoja pyritään kytkemään toisiinsa välittävää toimintaa vahvemmin. Tiedon kytkeminen voi tarkoittaa tällöin myös vertailujen tai koontien tekemistä tai tiedon tulkkaamista päätöksentekijöille ja kansalaisille ymmärrettävään muotoon.
  3. Osallistava: Osallistavassa tiedonkäytössä tiedon tuotantoa ja päätöksentekoa ei nähdä toisistaan erillisinä toiminnan alueina. Tavoitteena on, että ongelmia kehystetään, tietoa tuotetaan ja tulkitaan, ymmärrystä laajennetaan tai ratkaisuja etsitään erilaisia tiedon tarjoajia ja päätöksentekijöitä yhdistävässä vuorovaikutuksessa.

Tiedon käytössä tarvitaankin uutta ajattelua, uusia toimintamalleja sekä niitä mahdollistavia rakenteita. Erityisen tärkeää on vahvistaa eri kehittämistoimien synergioita ja johtaa tiedonkäytön kehittämistä strategisesti, päivittää tiedonkäytön toimintamalleja, kehittää tiedonkäytön kyvykkyyksiä määrätietoisesti sekä laajentaa näkökulmaa tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseen.

Päätöksenteon toimintakyky yhä moniulotteisemmassa tietoympäristössä sekä kilpailevien arvojen ja intressien kentässä on Suomelle keskeinen tulevaisuuden kysymys.

Tähänastiset tavat käyttää tietoa päätöksenteossa ja kehittää niitä eivät enää riitä pystyäksemme ratkaisemaan edessä olevia haasteita. Eri toimijoiden on kehitettävä tiedonkäytön toimintamalleja nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä ja kehittämistyön strategista painoarvoa yhteiskunnassa on nostettava.

Erilaisia toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

Tiedolla on monenlaisia rooleja eri vaiheissa päätöksentekoa: tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ongelman rajauksessa, oikeiden kysymysten tunnistamisessa, oikeiden sidosryhmien motivoinnissa ja sitouttamisessa, tai vaihtoehtoehtojen kartoittamisessa. Sen vuoksi myös tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien tavoitteet ovat moninaisia.

Kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan mallin valinta riippuu siitä, etsitäänkö uusia ratkaisuja, ratkotaanko vanhoja konflikteja vai rakennetaanko yhteistä tilannekuvaa. Yhtä oikeaa, kaikkiin tilanteisiin sopivaa toimintamallia ei ole olemassa.

Demos Helsingin Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen -muistiossa esitellään 13 tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallia, joista on saatu hyviä kokemuksia erityisesti moniulotteisten yhteiskunnallisten ongelmien kohtaamiseen. Muistio on osa Sitran ja Demos Helsingin yhteistyöhanketta tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

Tutustu julkaisuihin

Mistä on kyse?