uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Turvealalla työskentelevät kokevat sopeutumisen alan muutosvauhtiin lähes mahdottomaksi

Yhteenveto turvealan oikeudenmukaiseen siirtymään liittyvistä keskusteluista on valmistunut

Kirjoittajat

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Ilmasto- ja luontoratkaisut, Sitra

Samuli Laita

Viestintäpäällikkö, Sitra

Julkaistu

Turvealan muutos etenee kovaa tahtia, ja alalla työskentelevät kokevat sopeutumisen tilanteeseen olevan erittäin hankalaa tai mahdotonta. Tämä oli yksi keskeinen esiin noussut aihe marraskuussa kolmessa maakunnassa järjestetyissä keskustelutilaisuudessa, joiden järjestämisen Sitra mahdollisti.

Maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä järjestetyissä verkkokeskustelutilaisuuksissa käsiteltiin turvealan oikeudenmukaiseen siirtymään liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueilla. Keskustelutilaisuuksien sarjan tavoitteena oli tukea turvealan toimijoiden mahdollisuuksia tuoda näkemyksensä ja havaintonsa päätöksentekijöiden tietoon. Keskustelutilaisuudet fasilitoi Dialogiakatemia, joka myös koosti yhteenvedon keskusteluista, jotta huomiot ja näkemykset välittyvät myös keskusteluihin osallistuneen joukon ulkopuolelle.

”Huomioita voi muun muassa hyödyntää alan siirtymään liittyvässä valmistelussa ja päätöksenteossa”, toteaa Sitran Ilmasto- ja luontoratkaisujen projektijohtaja Janne Peljo.

”Yhteenveto on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriön laaja-alaisen turvetyöryhmän työn tueksi”, hän jatkaa.

Yhtenä osana työryhmän tehtävänantoa on esittää keinoja alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan siirtymään. Keskustelutilaisuuksien yhteenveto on myös lähetetty niihin osallistuneille henkilöille. Yhteenvetoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi maakunnissa alueellisen työn, kuten EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varojen käytön suunnittelun, yhteydessä.

Oikeudenmukaisuuden puuttuminen

Sopeutumisen hankaluuden lisäksi keskeisiä keskusteluissa esille nousseita teemoja olivat muun muassa uusien elinkeinojen kehittämisen vaikeus, muutoksen heijastusvaikutukset tuotantoketjuihin ja muihin aloihin sekä oikeudenmukaisuuden puuttuminen. Lue keskustelujen sisällöstä tarkemmin yhteenvedosta.

Keskustelutilaisuuksiin osallistui turvealalla työskenteleviä henkilöitä (esim. yrittäjiä ja urakoitsijoita) ja liitännäisillä aloilla työskenteleviä sekä elinkeinojen ja osaamisen kehittäjiä (esim. maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja paikallisten kehitysyhtiöiden edustajia). Tilaisuuksiin osallistui 12–20 keskustelijaa per tilaisuus. Jokaisessa tilaisuudessa yli puolet ilmoittautuneista kertoi edustavansa ensimmäistä mainittua ryhmää (turvealalla tai liitännäisellä alalla työskentelevät).

Verkkokeskustelutilaisuudet järjestettiin Sitran sekä Pohjois-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin liiton yhteistyönä. Verkkokeskustelut käytiin 11.11. (Pohjois-Pohjanmaa), 12.11. (Etelä-Pohjanmaa) ja 24.11. (Lappi) ja ne olivat luottamuksellisia ryhmäkeskusteluita. Jokaisen ryhmän keskustelu kirjattiin ylös yhteenvedon tuottamista varten siten, että keskustelijoiden nimiä ei kirjattu.

Kevään 2020 aikana Sitran toimeksiannosta selvitettiin, millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä nykyisellään aiheutuu ilmastolle, luonnolle, taloudelle ja työllisyydelle sekä millaisia vaikutuksia turpeen käytöstä luopuminen aiheuttaisi. Lisäksi Sitran selvityskokonaisuuden osana toteutettiin laadullinen haastattelututkimus turvealan yrittäjille ja elinkeinonharjoittajille, ja tunnistettiin keinoja oikeudenmukaisuuden tukemiseksi siirtymässä. Keskustelutilaisuuksien sarja rakentavan ja kunnioittavan keskustelun tukemiseksi sekä alan toimijoiden näkemysten ja havaintojen keräämiseksi ja välittämiseksi eteenpäin jatkoi osaltaan keväällä aloitettua työtä. Lue keskustelujen yhteenveto: Turvedialogien yhteenveto (pdf)

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?