Lausunnot
Arvioitu lukuaika 4 min

Sitran lausunto EU:n datasäädösehdotuksesta

EU:n datasäädös on tärkeä askel edettäessä kohti reilua datataloutta, joka voi tuottaa hyvinvointia kaikille ja josta voivat hyötyä niin kansalaiset, yritykset kuin koko yhteiskuntakin. Kuten yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n kohdalla, Euroopan tulisi nytkin johtaa maailmanlaajuisten digitaalisten markkinoiden kehitystä eurooppalaisten arvojen mukaisesti.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Reijo Aarnio

Vanhempi neuvonantaja, Reilu datatalous

Jyri Arponen

Johtaja, teollisuus ja innovaatiot

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Markus Kalliola

Projektijohtaja, Hyvinvointiratkaisut

Anssi Komulainen

Projektijohtaja, Gaia-X Suomi

Marja Pirttivaara

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Meeri Toivanen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Tausta 

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on osallistunut Euroopan komission julkiseen kuulemiseen ja antanut lausunnon EU:ssa valmisteilla olevasta uudesta datasäädöksestä. 

Komissio esitti oman datatalousvisionsa helmikuussa 2020 julkistaessaan Euroopan datastrategian. Lainsäädäntöehdotus datasäädöksestä on osa tätä kokonaisuutta. Sen tarkoituksena on ehdottaa toimenpiteitä, jotka rakentavat reilua datataloutta luomalla pelisäännöt datan käytölle esimerkiksi yritysten välisessä sekä yritysten ja julkishallinnon välisessä toiminnassa. 

Datastrategia huomioi, että eri jäsenmaiden välillä hajautunut datalainsäädäntö on uhka datan yhtenäismarkkinoille. Datasäädös yhtenäistää lainsäädäntöä tekemällä datan käytöstä ja jakamisesta reilumpaa datatalouden eri toimijoiden välillä. Tämä tehdään asettamalla uusia sääntöjä, jotka kohdistuvat pääasiassa yrityssektoriin. 

Sitra on osallistunut aiemmin komission edelliseen kuulemiseen datasäädöksestä ja antoi lausunnon syyskuussa 2021. 

Sitran päähuomiot 

Sitra kannattaa datasäädöstä reilun datatalouden olennaisena osana. Ehdotus parantaa datan saatavuutta ja käyttöä eri sektorien ja alojen välillä. Tästä syystä korostamme ehdotuksen merkitystä EU:n digitaalisten yhtenäismarkkinoiden tukemisessa, kilpailukyvyn parantamisessa, innovaatioiden edistämisessä sekä uusien mahdollisuuksien avaamisessa ihmisille ja datavetoiselle yhteiskunnalle.

Sitra painottaa, että erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvaa lainsäädännöllistä taakkaa on kohtuullistettava ja helpotettava. Uudet säännöt tarkoittavat sitä, että uusien yritysten on kohdennettava resursseja vaatimuksien noudattamiseen, jotta ne välttävät kansallisten toimivaltaisten viranomaisten seuraamukset. Sitran vuonna 2021 tekemän kyselyn mukaan sääntely on merkittävin syy sille, että eurooppalaiset pk-yritykset eivät juurikaan osallistu datatalouteen. Itse sääntely ei ole varsinainen ongelma, vaan haasteet liittyvät ennemminkin siihen, että säännöt eivät ole tarpeeksi selkeitä tai yksinkertaisia. Pk-yrityksillä on yleensä vähemmän resursseja sääntelyyn liittyvään selvitystyöhön kuin suuremmilla yrityksillä. 

Datasäädöksen soveltamisala on Sitran kokemuksen mukaan herättänyt kysymyksiä. Ehdotus on tärkeä askel edettäessä kohti digitaalista itsemääräämisoikeutta eli oikeutta oman datan hallintaan. Datasäädös keskittyy etenkin dataan, joka on tuotettu esineiden internetin (Internet of Things, IoT) tuotteiden tai muiden siihen liittyvien palvelujen käytössä (johdanto-osan kappale 15). Sidosryhmien kommenttien perusteella Sitra arvioi, että olisi syytä selkeyttää, mitä jää soveltamisalan ulkopuolelle (johdanto-osan kappale 16). 

Mitä tulee datan käyttöön ja dataan pääsyyn,  Sitra kannattaa pk-yritysten kohtaamien ja yksipuolisesti asetettujen epäreilujen sopimusehtojen kieltämistä sekä komission mallisopimusehtoja. Mallisopimusten kehityksessä Sitra kehottaa komissiota tekemään läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa toimijavetoisesti sekä ottamaan mallia eri aloilta, koska monet toimijat datatalouden alalla ovat jo olleet aktiivisia tällä saralla. Tästä ovat esimerkkeinä mm. Sitran Reilun datatalouden sääntökirja ja sekä Teknologiateollisuuden datan jakamisen mallisopimus. Yritysten välisen datan jakamisen ja pilvipalvelusopimusten asiantuntijaryhmän perustaminen on tervetullut aloite, jonka myötä voidaan kehittää tasapainoisia mallisopimusehtoja. 

Sitra toteaa, että pakollinen vaihdanta eri datankäsittelypalvelujen välillä on kunnianhimoinen ja tärkeä askel matkalla reilumpaa datataloutta kohti. Tämä kehitys korostaa rajapintojen, sääntökirjojen ja standardien eli niin kutsutun pehmeän infrastruktuurin tärkeyttä.

Pehmeää infrastruktuuria tarvitaan kiireesti datasäädöksessä kuvattujen datavirtojen ja yleisestikin Euroopan datastrategian tueksi. Sitra on luonut läheisessä yhteistyössä useiden suomalaisten ja EU:n sisäisten sidosryhmien kanssa datavirtoihin liittyvän avoimen sääntökirjan ja referenssiarkkitehtuurin (IHAN Blueprint), joita käytetään esimerkiksi julkisella sektorilla digitalisaation luotsaamisessa Virtual Finland -hankkeessa. Näistä voitaisiin ottaa mallia myös EU-tason työssä.  

Sitran lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan komission sivuilta.

Lisätietoja

Sitran lausunto kokonaisuudessaan komission sivuilla

Komission kuulemispyyntö

Mistä on kyse?