Lösningar
Beräknad läsningstid 3 min

Ekologiskt byggande ska sätta fart på återvinningen

Den växande stadsregionen innebär en utmaning för kommunens återvinning av avfall och graden av återvinning. Den underlättade skötseln av ärenden på HRM:s ekologiskt byggda avfallsstation löser för sin del problemet.

Publicerad

Problem

Kundmängderna på huvudstadsregionens Sortti-stationer för återvinning har kontinuerligt vuxit. Stationernas behandlingskapacitet har under 2010-talet börjat fyllas och besökssmidigheten lida. För att invånarna i regionen ska kunna återvinna på ett ändamålsenligt sätt och i så hög grad som möjligt måste det finnas tillräckligt med återvinningsstationer. De ska också vara lättillgängliga.

Lösning: Ekologiskt byggda återvinningsstationer

Helsingforsregionens miljötjänster HRM har utökat sitt nät av Sortti-stationer med två stationer. I byggandet av dessa har man minimerat miljökonsekvenserna och främjat den cirkulära ekonomin bland annat genom att utnyttja återvunnet material. I Rödsand i Vanda och i Jorvas i Kyrkslätt har man i stationernas grundkonstruktioner använt återvunnet betongkross och exempelvis i Rödsand skumglas, som tillverkats av glas som invånarna i huvudstadsregionen sorterat. Stationernas gröna tak ingår i systemet för behandling av dagvatten, dessutom har solpaneler installerats på taken. För uppvärmningen används jordvärme.

Handlingsmodell och nytta för kommunen

Med de moderna och miljövänliga Sortti-stationerna svarar man på invånarnas och företagens ökande behov av mottagningstjänster för avfall i huvudstadsregionen. Med det omfattande nätet av Sortti-stationer uppfylls kommunernas skyldigheter att ordna regionala mottagningsställen för avfall. När de är tillgängliga för avfallsproducenterna utan besvär bidrar de också till att kommunerna kan uppnå målen för återvinning och till att avfallet kommer till en ändamålsenlig behandling.

Nytta för kommuninvånaren

De nya Sortti-stationerna betjänar kommuninvånarna i HRM:s verksamhetsområde med ett alltmer omfattande nät av avfallsmottagningar. Besöken på de båda nya stationerna har underlättats och gjorts snabbare med avgiftsfria Sortti-kort. Den som har ett Sortti-kort kan köra längs en separat fil direkt till stationen och betala för sitt avfall i en självbetjäningsapparat. Dessutom beaktades kundernas säkerhet när stationerna byggdes exempelvis genom att man placerade avfallsflaken så att de byts ut på ett område enbart avsett för tung trafik.

Vad handlar det om?