publikationer

Medborgarinitiativ i Finland och Estland

Författarna

Maarja-Leena Saar, Onni Pekonen, Maarja Olesk, Henna Hiilamo

Publicerad

Sammanfattning

Finland och Estland har båda etablerat medborgarinitiativ som ett instrument för allmänhetens deltagande där medborgarna kan lämna förslag till det nationella parlamentet och påverka offentlig debatt och agendan för politiskt beslutsfattande. Inom loppet av ett decennium har medborgarinitiativ blivit institutionaliserade mekanismer för allmän hetens deltagande i båda länderna, något som medborgarna regelbundet använder och värdesätter.


Detta arbetsdokument undersöker utvecklingen, organisationen, processen och digitala infrastrukturer för medborgarinitiativ i Finland och Estland. Det tillhandahåller en översikt över det rättsliga ramverket och de
centrala egenskaperna hos deltagande instrumentet i båda länderna, med särskilt fokus på likheter och skillnader i processen för inlämnande, parlamentarisk diskussion och uppföljning av initiativen. Trots likartade mål finns det betydande skillnader mellan Finland och Estland vad gäller lagstiftning, organisation, process, teknisk infrastruktur och styrning av medborgarinitiativ.

Dokumentet ställer även frågan om vilken typ av effekter initiativen och de digitala plattformar som stödjer dem har haft på olika arenor, från riksdagens beslutsprocess till det offentliga samtalet. Det understryker att man bör gå längre än att spåra förändringar i lagstiftningen för att förstå medborgar initiativens betydelse, effekter och framgångar.

Dokumentet illustrerar hur medborgarinitiativ inte bara har lett till lagändringar utan även byggt medvetenhet, sänkt tröskeln för allmänhetens deltagande och format den politiska agendan och den offentliga debatten. Vi presenterar fall från Estland och Finland för att belysa effekterna av de vägar som med – borgarinitiativen tar, som vid första anblicken ofta är slingrande och svåra att förstå.

Instrumenten för medborgarinitiativ i Estland och Finland genomgår förändringar för att möta demokratins aktuella utmaningar och
hänga med i den tekniska utvecklingen. Dokumentet diskuterar idéerna för att omforma de instrument som har förts fram i offentliga diskussioner och presenterar ytterligare förslag för att utveckla dessa. Baserat på insikter från data, studier och expertutlåtanden från insiders och observatörer försöker vi destillera lär – domarna från erfarenheterna i båda länderna för att främja ömsesidigt lärande, inspirera till framtida utveckling och inspirera till eftertanke för andra länder och aktörer som överväger att etablera eller utveckla liknande deltagande mekanismer.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Citizens’ initiatives in Finland and Estonia

Undertitel

The journey so far

Författarna

Maarja-Leena Saar, Onni Pekonen, Maarja Olesk, Henna Hiilamo

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2024

Utgivare

Sitra

Sidantal

46

ISBN (PDF)

978-952-347-368-3

ISSN (PDF)

2737-1042

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?