Työn tulokset
Arvioitu lukuaika 10 min

Miten yhdessä 350 toimijan voimin herätimme suomalaisia huomaamaan osaamistaan?

Tapahtumia, blogeja, radiokeskusteluja, Erätauko-dialogeja, työkaluja, asiantuntijoiden vinkkejä, tarinoita, videoita, podcasteja ja sarjakuvia! Tavoitimme yhdessä 350 toimijan kanssa satojatuhansia suomalaisia huomaamaan omia taitojaan Osaaminen näkyviin -viikoilla elo-syyskuussa 2021.

Kirjoittajat

Milma Arola

Johtava asiantuntijia, Koulutus

Julkaistu

Mistä oli kyse?

Osaaminen näkyviin -viikoilla haluttiin herättää työikäisiä suomalaisia huomaamaan moninaista osaamistaan ja pohtimaan sen merkitystä itselleen.

Osaaminen määriteltiin taidoiksi, tiedoksi, verkostoiksi, asenteiksi, uteliaisuudeksi ja vahvuuksiksi, joita ihmisillä on ja jotka ovat hänelle itselleen merkityksellisiä.

Työkaluja ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen on paljon, mutta ne eivät tavoita laajamittaisesti työikäisiä ihmisiä. Opiskelun aikana ja erilaisissa elämän taitekohdissa ihminen päätyy usein tarkastelemaan omaa osaamistaan, mutta elinikäistä oppimista edellyttävässä maailmassa kykyä tunnistaa omia taitojaan tarvitaan elämän kaikissa vaiheissa.

Keskeiset toimijat tunnistivat tarpeen tehdä osaamista näkyväksi

Tarve edistää osaamisen tunnistamista nousi esiin 30 keskeisen julkishallinnon, koulutusalan ja työelämän toimijan yhteisessä näkemyksessä tulevaisuuden elinikäisen oppimisen Suomesta 2019. Osaaminen syntyy enenevässä määrin muuttuvassa työelämässä ja muissa perinteisen koulutuksen ulkopuolisissa oppimisen paikoissa. Tulevaisuudessa osaamista tuotetaan ja tunnustetaan entistä enemmän muualla kuin koulutusjärjestelmässä.

Yksilölle on tärkeää tuntea oma osaamisensa ja kyetä hyödyntämään taitojaan. Tämä auttaa toimimaan muuttuvassa työelämässä, rakentamaan omaa oppimisuraa ja osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan. Näin oman osaamisen huomaaminen lisää myös hyvinvointia.

Oma aktiivisuus on tärkeää osaamisen huomaamisessa

Uutta syntyvää osaamista ei vielä tunnisteta kovin kattavasti muualla kuin koulutusjärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys Miten osaaminen näkyväksi? osoitti, että oppilaitoksissa osaamista tunnistetaan kohtalaisen hyvin. Useissa maissa, myös Suomessa, koulutusasteesta ja -muodosta riippumatta yksilön aloitteellisuudella on kuitenkin suuri merkitys: osaamista tunnistetaan, kun ihminen itse edistää asiaa.

Työelämän organisaatioissa osaamisen tunnistamisen käytännöt vaihtelevat. Työssä ja muualla kuin perinteisessä koulutuksessa syntyvän osaamisen tunnistamiseen tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja. Tärkeää on myös tukea ihmisten valmiuksia huomata omaa osaamistaan.

Näistä syistä Osaaminen näkyviin -viikoilla haluttiin innostaa laajasti kaikkia työikäisiä oman osaamisen huomaamisen äärelle ja saada monenlaisia toimijoita auttamaan aikuisia oman osaamisen huomaamisessa ja näkyväksi tekemisessä.

Osaamista syntyy työssä, harrastuksissa ja ihmissuhteissa

Osaamista syntyy monenlaisissa ympäristöissä elämän eri vaiheissa. Sitran tekemän Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselyn mukaan ihmiset kokevat oppivansa tärkeitä asioita koulutuksen lisäksi muun muassa työ- ja perhe-elämässä sekä arkisissa askareissa. He oppivat hakemalla tietoa verkosta, lukemalla ja kirjoittamalla, harrastamalla ja osallistumalla kursseille. Työssä opitaan tekemällä töitä yhdessä, kokeilemalla uusia työtapoja sekä perehdyttämällä ja opastamalla muita.

Koska oppimista tapahtuu monenlaisissa ympäristöissä elämän kaikissa vaiheissa, on tärkeää, että moninainen osaaminen huomataan. Kyselyyn vastanneista aikuisista noin 60 prosenttia koki, että heillä on osaamista, jota he voisivat hyödyntää enemmän muiden tai yhteiskunnan hyväksi.

Oman osaamisen huomaaminen ei ole aina helppoa

40 prosenttia yllä mainittuun kyselyyn vastanneista koki, ettei omasta osaamisesta kertominen ole helppoa. Ymmärtääksemme asiaa paremmin järjestimme 11 dialogia yhteensä 60 osallistujalle osaamisen huomaamisesta syksyllä 2020. Dialogeissa nousi esiin osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen liittyviä kipukohtia sekä oivalluksia siitä, mikä osaamisen huomaamisessa voisi auttaa. Osaamista katsotaan usein kapeasti ja itsekriittisesti, sen esiin nostamista nolostellaan ja epäselväksi koetaan, milloin omaa osaamista voi kutsua osaamiseksi.

Osaaminen tulee esiin vuorovaikutuksessa

Dialogit osoittivat, että omaa osaamista huomataan usein tilanteissa, kun työt ja arki sujuvat. Vuorovaikutuksella ja keskustelulla muiden kanssa on tärkeä rooli osaamisen huomaamisessa. Osaamista huomataan myös, kun muut pyytävät apua tai kun oma osaamisprofiili on erilainen kuin ympärillä olevilla ihmisillä.

Dialogeissa myös havaittiin, että Erätauko-menetelmällä käyty tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu itsessään on hyvä tapa saada uusia oivalluksia omasta osaamisesta.

Huomio osaamisen tunnistamiseen laajalla yhteistyöllä

Osaaminen aika -projektin yhtenä tavoitteena on ollut elinikäiseen oppimiseen liittyvien positiivisten esimerkkien levittäminen yksilöille ja yhteisöille. 30 keskeisen yhteiskunnallisen toimijan yhteisessä tahtotilassa elinikäisen oppimisen merkitys nähtiin laajasti sekä kilpailukyvyn ja taloudellisen kestävyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin, uudistumiskyvyn että sivistyksen näkökulmista.

Oman osaamisen huomaaminen auttaa yksilöä pärjäämään ja menestymään työelämässä ja tukee työkykyä. Se lisää hyvinvointia ja ihmisen halua vaikuttaa ja osallistua. Ihmisen käsitys itsestään vaikuttaa siihen, millaisia tavoitteita hän itselleen asettaa ja miten hän liittyy yhteiskuntaan. Onnistumisen kokemukset ylläpitävät viime kädessä vakaata yhteiskuntaa.

Nämä olivat tärkeitä syitä nostaa Osaaminen näkyviin -viikkojen teemaksi osaamisen tunnistaminen ja tarttua mahdollisuuteen kannustaa laajasti monenlaisia ihmisiä eri tavoin hankitun osaamisen huomaamiseen.

Osaaminen näkyviin -viikkojen tavoitteet

  1. Innostaa ja kannustaa aikuisia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. – Yksilö
  2. Koota paljon erilaisia toimijoita herättämään suomalaisia tunnistamaan omia taitojaan. – Yhteisöt
  3. Herättää keskustelua osaamisen tunnistamisen merkityksestä osallisuuteen, hyvinvointiin, työllistymiseen, kilpailukykyyn ja sivistykseen. – Yhteiskunta

Mitä teimme?

Osaamisen tunnistamisen edistämiseksi päädyimme järjestämään avoimet kahden viikon Osaaminen näkyviin -viikot elo-syyskuussa 2021. Päätös syntyi useiden sidosryhmien, kuten opintokeskusten, työväen- ja kansalaisopistojen, työmarkkinatoimijoiden, työeläkeyhtiöiden ja uraohjauksen ammattilaisten, kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena.

Viikkojen suunnittelussa keskeisiä kumppaneita Sitralle olivat Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Tärkeä rooli oli myös Osaamisen aika -työn koordinaatioverkostolla, johon kuuluu keskeisiä julkishallinnon, koulutusalan ja työelämän elinikäisen oppimisen toimijoita.

Osaamisen tunnistaminen koskee kaikkia työikäisiä koulutustaustasta, elämäntilanteesta ja työmarkkinatilanteesta riippumatta. Oman haasteensa tekemisen ja viestinnän suunnittelulle aiheuttikin kohderyhmän laajuus.

Pyrkimyksenä oli tavoittaa mahdollisimman laajasti erilaisia ja eri työelämätilanteissa olevia ihmisiä, ja myös heitä, joita ei aiheen ympärille perinteisesti tavoiteta. Luotimme tämän toteutuvan, kun 350 erilaista toimijaa tavoittaisivat omat kohderyhmänsä kanavissaan ja muotoilisivat tekemisen ja pääviestit sävyltään juuri omille kohderyhmilleen kutsuviksi. Matalammin koulutetuille ja miehille, joita teeman äärelle on haasteellisempaa tavoittaa, teimme kohdennettua sisältöyhteistyötä kolmella radiokanavalla.

Sitran rooli Osaamisen aika -työssä on toimia sillanrakentajana ja tarjota areena yhdessä tekemiselle. Kutsuimme mukaan laajasti erilaisia toimijoita avoimella kutsulla. Viikkojen ohjelman toteuttajiksi ilmoittautui yli 350 tahoa pienistä yhdistyksistä ministeriöihin. Erilaista ohjelmaa viikoilla toteuttivat järjestöt, työväen- ja kansalaisopistot, oppilaitokset, yritykset, julkisen hallinnon toimijat, työeläkelaitokset, työmarkkinantoimijat ja hankkeet. Näin mukaan saatiin toivotusti monenlaisia näkökulmia ja tavoitettiin laajasti erilaisia ihmisryhmiä.

Osaaminen näkyviin -viikot 30.8.-12.9.2021 oli ennen kaikkea monen toimijan yhteinen ponnistus. Yli 350 erilaista toimijaa järjesti viikkojen aikana asiakkailleen, henkilöstölle, opiskelijoille ja jäsenilleen monenlaisia tapahtumia, valmennuksia ja työpajoja osaamisen huomaamisesta sekä julkaisi aiheesta tarinoita, artikkeleita ja videoita. Aiheesta järjestettiin kymmeniä Erätauko-keskusteluja. Ja toimijat tarjosivat työkaluja avuksi oman osaamisen huomaamiseen ja sanoittamiseen.

Osaaminen näkyviin -viikkojen pääviestit

  • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
  • Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä.
  • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.

Viikkojen tekemistä ohjaavat periaatteet

  • Kaiken tekemisen tulee liittyä ihmisten osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen.
  • Viestintä osaamisen huomaamisen tärkeydestä on myönteistä, arvostavaa, kannustavaa ja keskittyy mahdollisuuksiin.
  • Keskitytään osaamiseen, jota ihmisillä on, eikä siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu, mittaaminen ja arvottaminen eivät ole viikkojen ohjelmaan ja viestintään sopiva lähtökohta.
  • Missä tahansa syntynyt osaaminen on arvokasta – tapahtui se sitten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä tai koulutuksessa.

Sitra tuotti taustatyön pohjalta viikkojen periaatteet, pääviestit, tunnuksen ja monenlaista viestintämateriaalia viikkojen toteuttajiksi ilmoittautuneiden käyttöön. Tulevaisuustalo järjesti myös itse viisi verkkotilaisuutta, kokosi verkkosivuilleen asiantuntijoiden vinkkejä ja työkaluja osaamisen huomaamiseen, teki kolmella valtakunnallisella kanavalla radioyhteistyötä ja mm. Mä osaan -podcastit, artikkelin Ilta-Sanomien koulutusliitteeseen ja viesti itse mittavasti.

Neljän kuvan sarjakuvastrippi, jossa karju näkee itsensä positiivisessa valossa.
Kuva: Joonas Lehtimäki.

Yksi suosituimmista sisällöistä oli viikkojen avainviestit kiteyttävä video suomeksi, joka julkaisiin myös ruotsiksi (Upptäck ditt kunnande) ja englanniksi (Reveal your skills) sekä kymmenen sarjakuvastrippiä, jotka tilattiin kahdelta sarjakuvantekijältä yhteistyössä Yle oppimisen kanssa. Yle Oppiminen käsitteli osaamisen huomaamista myös artikkeleissaan.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Tuimme merkittävästi rakentavien ja tasavertaisten Erätauko-dialogien järjestämistä osaamisen huomaamisesta. Yhteistyössä Erätauko-säätiön kanssa tarjosimme avoimesti kaikille kiinnostuneille perehdytystä keskustelujen käymiseen, kokosimme ohjeita ja käsikirjoituksen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuille.

Mitkä olivat työn tulokset ja saavutukset?

Osaaminen näkyviin -viikkojen viestinnällä tavoitettiin satojatuhansia suomalaisia ja erilaisiin tapahtumiin osallistui vähintään 7 300 ihmistä. Koska mukana oli niin moninainen joukko erilaisia toimijoita, viestintä ja tapahtumat tavoittivat erilaisia ihmisryhmiä: työikäisiä, nuoria, asiantuntijoita, alanvaihtajia, työnhakijoita, osatyökykyisiä, maahanmuuttajia, eri alojen henkilöstöä ja erilaisia opinto- ja harrasteryhmiä.

Toimijat liittyivät yhteiseen viestiin eri kulmilta: työssä oppimisen, työhyvinvoinnin, työn saannin, jatkuvan oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmista.

Osaaminen näkyviin -viikkojen tarkoitus oli tietoisuuden ja ymmärryksen nostaminen, ja tässä onnistuttiin hyvin. Tarkoituksena ei ollut vakiinnuttaa uusia pysyviä toimintamalleja ja käytäntöjä, vaan nostaa osaamisen tunnistamisen teemaa esiin ja kannustaa siihen laajasti monenlaisia ihmisiä.

Viikot antoivat myös sysäyksen tehdä osaamista näkyväksi jatkossakin. Viikoille osallistuneista toimijoista yli 30 prosenttia kertoi ottaneensa omaan arkeensa uusia tapoja huomata oman henkilöstön tai omien kohdejoukkojen osaamista ja 40 prosenttia kehitti omaa toimintaansa tai osaamisen tunnistamiseen liittyviä palveluitaan.

Osaaminen näkyviin -aihetunniste oli Twitterissä Suomen suosituin aihetunniste ensimmäisen viikon ajan.

Viikoilla kootut työkalut ja harjoitukset jäävät avoimesti kaikkien saataville Sitran verkkosivuille. Sieltä löytyvät myös osaamisen tunnistamisesta käytävän Erätauko-keskustelun ohjeet ja käsikirjoitus avoimesti kolmella kielellä. Kattavat keskusteluohjeet löytyvät myös Erätauko-säätiön verkkosivuilta.

Muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista edistetään yhteiskunnassa jatkossakin. Esimerkiksi TEM:n ja OKM:n osaamisen tunnistamisen työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

#OsaaminenNäkyviin #UpptäckDittKunnande #RevealYourSkills

Mistä on kyse?