artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Språket utvecklas: Begrepp om den tredje utvecklingsfasen av internet

Tekniken föder nya begrepp. Vi samlade ihop begrepp som hör ihop med den tredje utvecklingsfasen av internet, som enligt vår mening behöver definitioner.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Språk, teknik och kultur utvecklas sida vid sida. Nya begrepp uppkommer särskilt inom ämnen kring tekniken – och oftast först på engelska. Det är viktigt att kunna prata om ett ämne på sitt modersmål med stöd av gemensamma definitioner.

Vi sammanställde några begrepp som hör ihop med den nya utvecklingsfasen av internet och som vi upplever behöver förklaras. Listan strävar inte efter akademisk noggrannhet och den ska inte vara heltäckande, men vi hoppas att den gör det enklare att förstå begreppen.

Som en del av förändringen av dataekonomin Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi pågår nu den tredje utvecklingsfasen av internet, det vill säga web 3.0. Web 3.0 En utvecklingsfas inom internet, där syftet är att erbjuda tjänster som möjliggör decentraliserat beslutsfattande och handel. Öppna termsidan Web 3.0 Ämnet har redan skapat flera begrepp som kan tolkas på olika sätt. Definitionerna här nedanför är vår syn på begreppen. Alla begrepp som har definierats i Sitras projekt hittas i vår Framtidsordbok på finska, svenska och engelska.

Vi uppdaterar och kompletterar framtidsordlistan efter behov. Tipsa oss om du kommer att tänka på fler begrepp som behöver förklaras.

web 3.0; web3 Web 3.0 En utvecklingsfas inom internet, där syftet är att erbjuda tjänster som möjliggör decentraliserat beslutsfattande och handel. Öppna termsidan Web 3.0

En utvecklingsfas inom internet, där syftet är att erbjuda tjänster som möjliggör decentraliserat beslutsfattande och handel.

Vid decentraliserat beslutsfattande är det möjligt att utnyttja till exempel decentraliserade autonoma organisationer Decentraliserad autonom organisation; DAO En organisationen som verkar självständigt eller autonomt utan ledning som i en normal organisation och utnyttjar blockkedjeteknik. Öppna termsidan Decentraliserad autonom organisation; DAO och vid handel kryptovalutor eller icke-fungibla objekt Icke-fungibelt objekt; NFT Bevis på rättighet till en digital kopia, vars nuvarande innehavare och besittningsöverföringshistorik har säkerställts med hjälp av blockkedjeteknik. Öppna termsidan Icke-fungibelt objekt; NFT , som i allmänhet verifieras med hjälp av blockkedjor. Blokkedja En distribuerad datahelhet som ständigt ökar, där alla transaktioner finns i kronologisk ordning, är bekräftade av alla parter och sparade så att ingenting kan ändras eller förfalskas. Öppna termsidan Blokkedja Web 1.0 avser det tidiga internet, då webbplatser bara kunde läsas, medan Web 2.0 avser internets nuvarande utvecklingsfas, där interaktiva nättjänster är vanliga.

metaversum Metaversum En helhet som utnyttjar internet och bildas av bestående virtuella rum, där interaktion är möjlig inom de virtuella rummen och mellan dem. Öppna termsidan Metaversum

En helhet som utnyttjar internet och bildas av bestående virtuella rum, där interaktion är möjlig inom de virtuella rummen och mellan dem.

Metaversum inför en känsla av rymd och gestalter till internet och skapar ett nätverk som förenar virtuella världar med varandra. Metaversum kan användas till exempel för att kommunicera, skapa evenemang och samlas.

smart kontrakt Smart kontrakt Ett program som skapats med blockkedjeteknik och som möjliggör automatiskt utbyte av objekt innehållande värde med hjälp av på förhand specificerade villkor. Öppna termsidan Smart kontrakt

Ett program som skapats med blockkedjeteknik och som möjliggör automatiskt utbyte av objekt innehållande värde med hjälp av på förhand specificerade villkor.

Den operativa logiken och resultaten från smarta kontrakt är offentliga. Ett smart kontrakt eliminerar mellanhänder i processen och gör den tillförlitlig. Smarta kontrakt utnyttjas inom många olika områden, till exempel inom decentraliserad finans.

decentraliserad autonom organisation (DAO) Decentraliserad autonom organisation; DAO En organisationen som verkar självständigt eller autonomt utan ledning som i en normal organisation och utnyttjar blockkedjeteknik. Öppna termsidan Decentraliserad autonom organisation; DAO

En organisation som verkar självständigt eller autonomt utan ledning som i en normal organisation och utnyttjar blockkedjeteknik. Medlemmarna styr verksamheten direkt med hjälp av smarta kontrakt och digitala tokens. Decentraliserade autonoma organisationer kan betraktas som den digitala tidsålderns andelslag.

En decentraliserad autonom organisations verksamhets- och beslutsstadgar finns sparade som smarta kontrakt som baserar sig på blockkedjeteknik. Samma teknik används också för att spara organisationens beslut. Organisationen är verksam i enlighet med de stadgar som den själv definierat, till exempel kan alla organisationsmedlemmar lägga fram beslutsförslag som man sedan röstar om. Decentraliserade autonoma organisationer kan användas till exempel för att investera och samla konst. I Finland bedöms för närvarande ändringsbehov i lagstiftningen, till exempel huruvida decentraliserade autonoma organisationer ska klassificeras som juridiska personer.

Icke-fungibelt objekt (NFT) Icke-fungibelt objekt; NFT Bevis på rättighet till en digital kopia, vars nuvarande innehavare och besittningsöverföringshistorik har säkerställts med hjälp av blockkedjeteknik. Öppna termsidan Icke-fungibelt objekt; NFT

Bevis på rättighet till en digital kopia, vars nuvarande innehavare och besittningsöverföringshistorik har säkerställts med hjälp av blockkedjeteknik.

I allmänhet används en länk för att hänvisa till besittningsobjektet. Besittningsobjektet kan vara till exempel ett digitalt verk, en fastighet, ett konstverk, en byggnad eller aktier i ett företag. De rättigheter som innehavaren åtnjuter beror på avtalet mellan säljaren och köparen av det icke-fungibla objektet. Avtalet kan omfatta till exempel immateriella rättigheter, som upphovsrätt, äganderätt eller besittningsrätt. En del icke-fungibla objekt som säljs i centraliserade förmedlingstjänster omfattar inga i lagstiftningen erkända rättigheter, vilket beror på att deras juridiska ställning fortfarande är oklar. I talspråk används förkortningen NFT (non-fungible token).

blokkedja Blokkedja En distribuerad datahelhet som ständigt ökar, där alla transaktioner finns i kronologisk ordning, är bekräftade av alla parter och sparade så att ingenting kan ändras eller förfalskas. Öppna termsidan Blokkedja

En distribuerad datahelhet som ständigt ökar, där alla transaktioner finns i kronologisk ordning, är bekräftade av alla parter och sparade så att ingenting kan ändras eller förfalskas.

I blockkedjan bildas en digital logg över transaktioner. Loggarna kopieras och förvaras distribuerat och offentligt i digitala nätverk utan en central server. Ethereum (2014) är den största och mest kända blockkedjan. Med hjälp av blockkedjan kan olika applikationer, tjänster och produkter i web 3.0 skapas. Det är i praktiken omöjligt att i efterhand ändra eller förfalska transaktioner som registrerats i loggen, eftersom varje nytt block i blockkedjan innehåller ett kondensat av det föregående blocket.

Mer termer och definitioner finns i Sitras Ordbok

dataekonomi Dataekonomi Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten. Öppna termsidan Dataekonomi

Ett delområde inom ekonomin där insamling och utnyttjande av data är en central del av verksamheten.

datakooperativ Datakollektiv En sammanslutning där verksamheten syftar till att underlätta datahantering för individer. Öppna termsidan Datakollektiv

En sammanslutning där verksamheten syftar till att underlätta datahantering för individer.

decentraliserad finans (DeFi) Decentraliserad finans; DeFi En finansieringstjänst som utnyttjar blockkedjeteknik och digitala tokens, som fungerar autonomt utan mellanhänder med hjälp av smarta kontrakt. Öppna termsidan Decentraliserad finans; DeFi

En finansieringstjänst som utnyttjar blockkedjeteknik och digitala tokens, som fungerar autonomt utan mellanhänder med hjälp av smarta kontrakt.

digital plånbok Digital plånbok En applikation som möjliggör handel och kontakt via en digital enhet eller nättjänst. Öppna termsidan Digital plånbok

En applikation som möjliggör handel och kontakt via en digital enhet eller nättjänst.

digital token Digital token En token som beskriver vad olika aktörer byter i en blockkedja. Öppna termsidan Digital token

En token som beskriver vad olika aktörer byter i en blockkedja.

konsensusalgoritm Konsensusalgoritm En algoritm, med hjälp av vilken ett datornätverk bildat av användarnas datorer skapar en gemensam uppfattning om vilka data som är felaktiga och vilka som är korrekta. Öppna termsidan Konsensusalgoritm

En algoritm, med hjälp av vilken ett datornätverk bildat av användarnas datorer skapar en gemensam uppfattning om vilka data som är felaktiga och vilka som är korrekta.

bevis på arbete Bevis på arbete Enkonsensusalgoritm som verifierar transaktionen med hjälp av automatisk beräkning. Öppna termsidan Bevis på arbete

En konsensusalgoritm som verifierar transaktionen med hjälp av automatisk beräkning.

bevis på insats Bevis på insats En konsensusalgoritm som verifierar transaktionen med hjälp av kryptotokens som fästs i en blockkedja. Öppna termsidan Bevis på insats

En konsensusalgoritm som verifierar transaktionen med hjälp av kryptotokens som fästs i en blockkedja.

Vad handlar det om?