nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Sitras år 2022: Vi finansierade hundra försök och erbjöd verktyg för att förnya Finland

Under 2022, ett år som präglades av kriser, uppmuntrade Sitra finländarna till att reflektera över framtiden och olika alternativ för den. Vi erbjöd information och användarvänliga verktyg som stöd för reflektionerna. Otaliga försök och verktyg är resultatet av Sitras långsiktiga framtidsarbete som finansieras med avkastningen från placeringar. Mer information om Sitra och vårt arbete finns i verksamhetsberättelsen för 2022.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Framtidshuset söker tillsammans med sina partner sätt som bidrar till att trygga den biologiska mångfalden och medel som inspirerar finländska företag till att använda data som en konkurrensfördel. Samtidigt behövs det fler deltagare i beslutsfattandet i samhället – vi testar även vilka medel som behövs för att detta ska lyckas.

”Sitras lagstadgade uppgift är att hjälpa Finland att förnya sig och stärka ekonomins konkurrenskraft och kristålighet. Allt vårt framtidsarbete kanaliseras också direkt eller indirekt till nytta för samhället, vare sig det är fråga om finansiering, kunskapsproduktion, verktyg, utbildning eller stöd till försök”, betonar Jyrki Katainen, överombudsman för Sitra.

År 2022 förde med sig överraskningar och bekymmer, såsom Rysslands anfall mot Ukraina. Genast efter att kriget bröt ut sammanställde vi scenarier som kan användas till att förutse krigets långsiktiga konsekvenser.

”I en tid av överraskningar och kriser är det viktigt att hålla hoppet om en bättre morgondag levande. Man kan också få mer hopp då man tänker på önskvärda framtidsalternativ som är viktiga för en själv – och arbetar för att uppnå dem”, understryker Katainen.

För att göra det lättare att skapa framtidsvisioner utvecklade vi till exempel kortspelet Bra kort som passar alla åldrar från skolelever till pensionärer. Vi gav ut den populära rapporten Svaga signaler som berättar om de första tecknen på förändringar i vardagsmiljöns olika platser, såsom i hemmet, på jobbet och i naturen. Vi uppdaterade även rapporten Megatrender 2023 som berättar om globala utvecklingstrender.

Workshopmetoden Framtidsfrekvensen, som lanserades av Sitra 2021, fick i en utvärdering som genomfördes av VTT beröm för att den stärker deltagarnas framtidskompetens.

Vi klarar oss inte utan naturen

Naturens bärkraft sätts på prov, och vi har ett stort behov av att övergå till ett samhälle som stärker naturen och människans välbefinnande. Tyngdpunkten för Sitras arbete skiftade också från det prisbelönta arbetet som gäller klimat och cirkulär ekonomi till sätt som bidrar till att trygga den biologiska mångfalden. Under våren 2022 bjöd vi in finländare att diskutera naturens betydelse. Olika instanser på tiotals orter ordnade diskussioner som styrkte uppfattningen att det behövs ett mångsidigt urval av verktyg och allas delaktighet för att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden.

Vi publicerade som första i världen en utredning om förhållandet mellan cirkulär ekonomi och minskningen av den biologiska mångfalden. Dess hoppingivande budskap är följande: minskningen av den biologiska mångfalden kan stoppas om vi globalt övergår till en cirkulär ekonomi. I detta avseende är livsmedelsproduktionen samt bygg-, textil- och skogssektorerna centrala branscher.

Efter att kriget i Ukraina bröt ut samlade vi lärdomar av tidigare energikriser och tog upp frågan om behovet av att spara energi. Den nationella energibesparingskampanjen Snäppet svalare inleddes på Sitras initiativ. Vi sökte genom en öppen ansökan även nya slags lösningar som utnyttjar data för att spara energi.

En nationell vilja för dataekonomin togs fram

Data och information som förädlats från dem är livsviktiga för Finlands konkurrenskraft och ekonomi. Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi tillsammans med ett omfattande partnernätverk. Ett exempel på detta är en nationell vilja för dataekonomin som utarbetades under ledning av Sitra av ett hundratal aktörer inom branschen.

Vi hjälpte företag att testa fördelarna med datadelning till exempel i bilåtervinning och skogsindustrin. Dessutom finansierade vi försök, där data utnyttjades för digitala terapier, såsom för behandling av astma och MS.

Vi samarbetar också med Europeiska unionen. Sitra koordinerade till exempel det så kallade TEHDAS-projektet som är gemensamt för 25 europeiska länder och vars uppgift är att skapa spelregler och lagstiftning för delning av hälsodata mellan EU-länder.

Det räcker inte med val – det behövs nya kanaler för deltagande

För att vi ska lita mer på beslutsfattandet och varandra, ska det förutom val finnas nya, inspirerande sätt att delta och påverka. En enkätundersökning som genomfördes av Sitra visade att över 700 000 finländare skulle vilja delta mer i beslutsfattande i samhället, om det vore lättare än i nuläget. Vi utvecklar nya metoder för detta. Vi gjorde till exempel upp en lista över åtgärder som skulle göra nationellt beslutsfattande angående EU-lagstiftning mer transparent för medborgarna.

Sitra ledde en arbetsgrupp som hjälpte nya välfärdsområden att skapa strukturer för delaktighet och lokal demokrati. Den största delen av välfärdsområdena ska ta fram ett separat program med mål och verktyg för deltagande.

Förändringsprogrammet Sitra Lab 4 och de team som valdes ut till det testade i praktiken nya sätt att öka kommuninvånarnas delaktighet. Försök genomfördes till exempel i Kemi, Tammerfors och Vasa.

Sitra får inga medel ur budgeten – arbetet utvärderas på många sätt

Sitra får inga medel ur statsbudgeten, utan allt framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringskapital. Marknadsvärdet på aktie- och ränteplaceringar samt andra placeringar uppgick till 941 miljoner euro i slutet av 2022. Placeringarna gav på årsbasis en avkastning på -6,4 procent. I samband med uppdateringen av klimatstrategin för placeringar fastställde Sitra som mål en koldioxidneutral placeringsportfölj senast 2035.

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten uppgick till cirka 31 miljoner euro. Drygt en tredjedel av projektkostnaderna användes till olika försök och pilotprojekt i olika delar av Finland.

Ofta blir resultaten av vårt arbete konkreta först flera år senare. Ett utbildningspilotprojekt inom social- och hälsovårdsbranschen, som Sitra planerade under 2017–2018, etablerades under hösten 2022, då ett utbildningsprogram för välfärdsanalytiker, som utgår från pilotprojektet, startade vid Satakunta och Lapplands yrkeshögskolor. De 75 deltagare som valdes till utbildningen kan i fortsättningen tolka hälsodata och bidra till att utveckla social- och hälsovårdsbranschen med hjälp av data.

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2022 publiceras på finska, svenska och engelska. Samtidigt med bokslutet offentliggör vi också Sitras inköpsfakturor (på finska) för de tre senaste åren, dvs. 2020–2022.

Ladda ner och läs!

Framtiden som uppdrag:
Verksamhetsberättelse och bokslut 2022
Sitra
Helsinki, 2022

Vad handlar det om?