archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Kom med förslag på förvaltningsövergripande försök!

Publicerad

Ansökningsomgången stängdes 31.1.2018. Vi fick 50 idéer till försök. Tack för alla! I Februari väljer vi idéer som lämpar sig för Siilonmurtajat försök.

Finns det projekt eller utvecklingsidéer på ditt skrivbord som skulle vara enklare att förverkliga genom försök och ett tjänstedominant grepp? Har du eller ditt team idéer för hur man kunde samarbeta och arbeta tillsammans på nya sätt inom statsförvaltningen? Hur kan silosturkturerna inom förvaltningen krossas där det behövs?

Sitra ordnar ansökningsomgången Siilonmurtajat (Silokrossare). Med utgångspunkt i de förslag vi får in utvecklar vi genom samarbete några praktiska försök. Vi letar efter idéer som främjar förvaltningsövergripande förfaringssätt, serviceprocesser och framtidsorienterat ledarskap.

Med hjälp av försöken samlar vi in erfarenheter och lärdomar om förvaltningsövergripande, experimentell utveckling och förfaringssätt som är lämpliga för statsförvaltningen. Under resans gång kommer allt som vi lär oss att fritt delas, alla kommer alltså att ha nytta av erfarenheterna. Alla anställda vid ministerierna och ämbetsverken inom ministeriernas förvaltningsområden kan komma med förslag på försök.

Hurudana idéer är vi ute efter?

 • Ditt förslag kan ha något att göra med att producera eller utveckla tjänster, att skapa nya former av samarbete eller förvaltningsövergripande ledarskap. Det kan vara en del av ett större samhällsproblem, som behöver ett fenomenbaserat förhållningssätt för att kunna lösas. Det kan också vara någon högaktuell liten detalj, som du behöver nätverk, samarbete och ett experimentellt grepp för att komma vidare med. Förslaget kan också gälla något projekt som redan påbörjats.
 • Det behöver inte vara en färdig lösning. Vi vill att tröskeln för dig att berätta om din idé ska vara låg, och du kan göra det även om den inte behandlats i din bakgrundsorganisation. Också smått är vackert och tillsammans kan vi skapa något stort av halvtänkta tankar.

Vilken nytta har man av att delta?

 • Du kan sätta din idé eller något annat som är viktigt för ditt arbete i rörelse så att det utvecklas till ett praktiskt försök.
 • Sitra hjälper till med att föra samman de instanser som behövs och med att hitta lösningar. Dessutom erbjuder vi professionell hjälp med att utforma, genomföra och utvärdera försöken samt med att utnyttja det man lärt sig.
 • Du får stöd med högaktuella förändringar som redan ligger för handen och som kräver förvaltningsövergripande lösningar och konkreta åtgärder.
 • Du och din organisation har möjlighet att vara i främsta ledet när det gäller experimentell utveckling och samtidigt också hjälpa andra att förnya sina förfaringssätt. Alla erfarenheter från försöken blir öppet tillgängliga för ministerierna och ämbetsverken.

Praktiska råd

 • Ladda ner denna blankett på din dator och fyll i den.
 • Logga in i Viima-servicen på ditt eget namn. Du kan skapa dig ett användarnamn eller logga in på ditt facebook-, google- eller office365- användarnamn. (Obs. Ingen signatur.)
 • Fyll i en ny idé och ge den en beskrivande rubrik.
 • Beskriv kort din idé och bifoga din ifyllda blankett.

Skicka bara sådana förslag som på något sätt hör samman med din bakgrundsorganisation. Gör inte idéer åt andra organisationer.

I Viima-servicen ka du också titta på och kommentera andras idéer. Bland de som aktivt lämnar och kommenterar andras idéer väljs alltid Månadens silobrytare.

Förslagen är offentliga

Alla förslag publiceras öppet på nätet. De är offentliga, tillgängliga för alla och kan användas av vem som helst. Också Sitra bearbetar, slår samman och vidareförädlar dem. Sitra har rätt att ta bort kommentarer som inte hör till ämnesområdet eller är osakliga.

Den som lämnar in förslaget är ansvarig för att förslaget inte kränker en tredje parts rättigheter och att Sitra kan använda det på ovan nämnda sätt. IPR-rättigheter som eventuellt uppstår som en följd av genomförda försök tillhör Sitra, för att metoderna och lärdomarna ska kunna användas så omfattande som möjligt i samhället.

Vad händer med förslagen?

 • I takt med att förslagen kommer in sammanför och vidareutvecklar vi dem tillsammans med den som gett förslaget och andra instanser som har anknytning till det.
 • Av förslagen eller kombinationer av dem skapas några praktiska försök.
 • När vi väljer ut dessa betonar vi idéer som ser på saker och fenomen så heltäckande som möjligt. Även försökets genomförbarhet och potentiella genomslagskraft inverkar på valet.
 • Vi utformar, genomför och utvärderar försöken i samarbete med ministerierna och ämbetsverken under 2018.
 • Vi erbjuder stöd under försökets olika faser.
 • Vi strävar efter att genomföra försöken så att de kräver så lite arbetstid som möjligt av dem som deltar. För att säkerställa att försöket blir lyckat behövs förutom den tid det praktiska genomförandet tar också några gemensamma workshopar och möten.

 

Vad handlar det om?