uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Kestävyysratkaisut-teeman arviointi: sisällöt onnistuneita ja relevantteja, mutta pitkäjänteisyyttä tarvitaan

Sitra on koettu keskeiseksi toimijaksi kestävyysaiheiden nostamisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun, kertoo Kestävyysratkaisut-teeman riippumaton vaikutusten arviointi. Arvioinnissa hyödynnettiin myös ennakoinnin menetelmiä.

Kirjoittajat

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Lasse Miettinen

Johtaja, Kestävyysratkaisut

Rose Thompson Coon

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Sitran toimintaa ja vaikuttavuutta on arvioitu läpi organisaation historian. Työn vaikuttavuuden todentaminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida, onko Sitra onnistunut lakisääteisessä tehtävässään rakentaa huomisen menestyvää Suomea.

Nyt valmistunut Kestävyysratkaisut-teeman arviointi kattaa teeman vuonna 2022 päättyneet projektit – Ilmasto- ja luontoratkaisut, Kestävä arki ja Luontoa vahvistava kiertotalous – sekä edelleen jatkuvan globaalin yhteistyötoiminnan. Arvioinnin pääpaino on vuosissa 2019–2022 ja se jatkaa siitä, mihin vuonna 2018 toteutettu Sitran silloisen Maapallon kantokykyyn sopeudutaan -vaikuttavuustavoitteen arviointi päättyi.

Arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy:n ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tiimi. Arvioinnissa hyödynnettiin useita menetelmiä, kuten sitralaisten ja sidosryhmien haastatteluja, kyselytutkimusta sekä laajaa tausta-aineistoa ja ennakointimenetelmiä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa tavoitteiden saavuttamisesta, tunnistaa kehityskohteita sekä kartoittaa kestävyysratkaisut-teemalle merkittäviä tulevaisuuden ilmiöitä.

Kestävyysratkaisut-teeman työtä pidetään relevanttina

Arvioinnin keskeinen tulos oli, että Kestävyysratkaisut-teeman sisältövalinnat olivat tarkastellulla ajanjaksolla onnistuneita ja relevantteja. Sitra on ollut keskeinen toimija kestävyysaiheiden nostamisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suurimmat onnistumiset ovat ilmasto- ja kiertotaloustyö, joiden parissa Sitra on työskennellyt pitkään ja johdonmukaisesti. Sitra koetaan erittäin halutuksi yhteistyökumppaniksi kestävyysasioissa ja Sitran työtä aihepiirissä arvostetaan.

Kehittämiskohteena työn tarkempi fokusointi ja siilojen purkaminen projektien väliltä

Arvioinnin kohteena olleen ajanjakson aikana Sitra nosti luonnon monimuotoisuuden strategiseksi painopisteeksi ilmaston ja kiertotalouden rinnalle. Tämän keskeisen sisältövalinnan oikea-aikaisuus jakoi sidosryhmien mielipiteitä: toisten näkökulmasta luonnon monimuotoisuus tuotiin Sitran agendalle oikealla hetkellä, toisen mielestä jo myöhässä.

Sidosryhmille jäi epäselvyyttä, miten Sitran tavoitteet ja painotukset kestävyystyön eri aihealueiden välillä muuttuivat ajanjakson aikana. Teeman eri projektien työ ei myöskään muodostanut toiminnallisesti täysin ehjää kokonaisuutta: vaikka sisällöt täydensivät toisiaan, kukin projekti toimi liikaa omassa siilossaan. Arvioinnista nousi esiin tarve teeman fokuksen kirkastamiselle ja synergian vahvistamiselle projektien kesken.

”Arvioinnin tulokset ovat hyvin linjassa sen kanssa, mihin suuntaan työtä on arvioitujen projektien päättymisen jälkeen kehitetty”, kertoo Kestävyysratkaisut-teeman johtaja Lasse Miettinen.

”Uusien projektien myötä teemaa yhdistää nyt yksi, yhteinen tehtävä: vauhdittaa siirtymää, jossa niin yksilöt, yritykset kuin poliittinen päätöksenteko sovittavat toimintansa luonnon kantokyvyn rajoihin. Tavoite nivoo yhteen aiemmin erilliset teeman työn osa-alueet ja ekologisen kestävyyskriisin ulottuvuudet – ilmaston, luonnon monimuotoisuuden ja luonnonvarojen ylikulutuksen.”, kertoo Miettinen.

Vaikuttavuuden varmistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Toinen arvioinnissa nostettu kehityskohde on, että Sitran vaikuttavuuden varmistamista on haitannut taipumus luopua valittujen aiheiden käsittelystä liian pian.

Arvioinnin mukaan Sitran toimintamalli ei parhaalla mahdollisella tavalla tue systeemistä muutosta, sillä lyhyet, muutamia vuosia kestävät projektit ja nopea siirtyminen hankkeista pois eivät mahdollista viheliäisten ongelmien ratkaisujen siirtymistä käytäntöön niin vaikuttavasti kuin mahdollista. Kestävyyskysymykset vaativat pitkäjänteistä työtä.

Sitran kansainvälinen rooli on vakiintunut

Kestävyysratkaisut-teeman toiminnan kansainvälinen ulottuvuus vahvistui ja vakiintui tarkastelujaksolla luontevaksi osaksi teeman toimintaa. Tätä pidettiin arvioinnissa hyvänä suuntana.

Toisin kuin edellisessä teeman arvioinnissa, kansainvälisen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ei enää kyseenalaistettu sidosryhmien keskuudessa. Teeman kansainvälinen lippulaiva, Maailman kiertotalousfoorumi (World Circular Economy Forum, WCEF), on noussut kansainvälisesti tunnetuksi kiertotalouden huipputapahtumaksi, jolle on selkeä kysyntä.

Tulevaisuudessa kiinnostavaa: planetaarinen terveys ja luontopositiiviset liiketoimintamallit

Arvioinnissa hyödynnettiin myös ennakointimenetelmiä, joiden tavoitteena oli tunnistaa merkittävimpiä ekologiseen kestävyyteen liittyviä tulevaisuuden ilmiöitä. Ennakoinnin avulla voidaan sekä arvioida Sitran tekemiä valintoja että tunnistaa ilmiöitä, joiden parissa Sitra ja muut organisaatiot voisivat tulevaisuudessa työskennellä.

Ennakointiprosessissa koottiin ensin laaja lista tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, joista valittiin kaksikymmentä ennakoinnin ja kestävyysajattelun asiantuntijoista koostuvan Delfoi-paneelin arvioitavaksi.

Prosessin tuloksista nousi kaksi merkittävää ilmiötä: ihmisten ja luonnon toisiinsa kietoutuva terveys, eli planetaarinen terveys sekä luontopositiiviset ja uudistavat talousmallit. Nämä ovatkin nousemassa teeman tulevassa toiminnassa yhä tärkeämpään rooliin.

”Ennakointia hyödyntävä arviointi juuri Kestävyysratkaisut-teemassa tukee hienosti toiminnassa tehtyjen valintojen tarkastelua kuten myös uuden toiminnan kehittämistä”, kertoo Sitran johtava asiantuntija Rose Thompson Coon.

Delfoi-paneelin osallistujat arvioivat, että Suomella on potentiaalia toimia monien ratkaisujen globaalina kokeilualustana. Samoin Sitra nähtiin organisaationa, jolla on hyvät mahdollisuudet toimia edelläkävijänä ja tulevaisuusajattelun levittäjänä.

Lue Kestävyysratkaisut-teeman arvioinnin osa 1: Vaikutusten arviointi ja ennakointia hyödyntävät johtopäätökset.

Lue Kestävyysratkaisut-teeman arvioinnin osa 2:  Insights for possible future priorities (englanniksi).

Mistä on kyse?