FROM NIMBY TO YIMBY – UUSI PAIKALLINEN PÄÄTÖKSENTEKOKULTTUURI

AJANKOHTAISTA

Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tyypillisesti monet kestävyyden kannalta välttämättömät investoinnit, kuten tuulivoima tai täydennysrakentaminen, kohtaavat herkästi paikallista vastustusta.

Vaikka vastustus usein onkin ymmärrettävää, se tuo esiin vain puoli totuutta. Syynä tälle on osaltaan päätöksentekokulttuurimme, jossa vakiintuneet valituskäytännöt tarjoavat kanavan vain valittajille, eivät puolestapuhujille. Myönteiselle osallistumiselle ei ole juurikaan olemassa tuttuja toimintatapoja.

Miten päästään NIMBYstä YIMBYyn (yes in my backyard)?

Sitra selvittää ja kokeilee keinoja, joiden avulla voidaan parantaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävien investointien sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tässä hankkeessa on tarkasteltu tapauksia, joissa paikallisesta vastustuksesta on pystytty etenemään alueellisesti hyväksyttyyn ratkaisuun. Näin siirretään painopiste NIMBYstä YIMBYyn (Yes In My Backyard, ”kyllä minun takapihalleni”) eli valittamisesta ja vastustamisesta uuden luomiseen.

Keskeinen osa hanketta on ollut Brickstarter-blogi, jossa on tarkasteltu osallistuvaa ja avoimuuteen perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena siinä on kehitetty uudenlaista teknistä alustaa päätöksentekoa helpottavan yhteiskehittelyn välineeksi asukkaille, yrityksille, virkamiehille ja poliitikoille. Brickstarter-kirja valmistui vuonna 2013.

Hankkeessa kehitettyjä ideoita testataan parhaillaan käytännössä Kotkassa, avoinkotka.fi-alustan avulla, yhteistyössä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja yrittäjien kanssa.

Yhteiskehittely edistää hyväksyttävyyttä laadusta tinkimättä

Konkreettisesti esimerkkitapaukseksi valitsimme World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaan sisältyneen OURCity-hankkeen. Sen tavoitteena oli parantaa asumisviihtyvyyttä ja ilmapiiriä Meri-Rastilan alueella. Asukkaiden aloitteesta hankkeessa luotiin Meri-Rastilan alueelle vaihtoehtoinen uusi osayleiskaava asukkaiden toiveita kuunnellen. Yhteiskehittelyprosessi tuotti kaupunkisuunnittelulautakunnalle luovutettavan selvityksen, joka sisälsi vaihtoehdon samaan aikaan kaupunkisuunnitteluvirastolla tekeillä olleelle osayleiskaavalle.

Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset.

Tämä ja monet muut käytännön esimerkit Suomessa ja maailmalla osoittavat, että yhteiskehittelyn haasteet eivät kaupunkisuunnittelussakaan liity niinkään kustannusteknisiin kysymyksiin kuin nykyisen päätöksentekoprosessin muotoihin ja käytäntöihin.

JULKAISUT

Ota yhteyttä