Resultaten av vårt arbete
Beräknad läsningstid 10 min

Europa ska bli vägvisare inom rättvis dataekonomi – Lärdomarna från IHAN-projektet stakar ut vägen

Sitra utvecklade en modell för rättvis dataekonomi inom IHAN-projektet åren 2018–2021. I projektet skapades grunden för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla. Projektet slutfördes, men utvecklingsarbetet fortsätter som en av Sitras strategiska prioriteringar.

Författare

Publicerad

Vad handlade arbetet om?

Sitra startade år 2018 IHAN®-projektet, som var en fortsättning på tidigare projekt för att påskynda människoorienterade e-tjänster och digitalisering. Projektets mål var att bygga en grund för en rättvis dataekonomi. En rättvis dataekonomi utgår från att människor ska kunna lita på de digitala tjänster som de använder samt förstå de villkor med vilka individers data används. Utnyttjandet av data måste vara rättvist och transparent.

När projektet började var den allmänna uppmärksamheten fäst vid artificiell intelligens och hur den regleras. Som begrepp var dataekonomi förhållandevis nytt och odefinierat. Sitras syn var att dataekonomins betydelse kommer att öka i framtiden, när data blir en central råvara i produktionen av nya tjänster och produkter. Därför ansågs det att det behövs etiska, människoorienterade och gemensamt överenskomna regler för dataanvändning och ett tekniskt ramverk för rättvis delning av data.

Finlands EU-ordförandeskap år 2019 lyfte upp principerna för dataekonomi på Europeiska unionens agenda. Även EU:s datastrategi år 2020 och lagstiftningsinitiativ som följde på det har varit viktiga milstolpar i utvecklingen av en europeisk dataekonomi, också med tanke på människoorientering.

Hur gjordes arbetet?

Projektet delades in i delområden med vilka man ville påverka olika målgrupper – medborgare, beslutsfattare och företag. Eftersom dataekonomi har en stor inverkan på människors vardag, upplevdes betoningen på individperspektivet som särskilt viktigt ända från början.

Rättvist och ansvarsfullt utnyttjande och delning av data med gemensamt överenskomna spelregler stärker företagens konkurrensfördel, men kräver en bred kompetens och förståelse för både databaserad affärsverksamhet och verksamhet i ekosystem. Inom projektet utreddes flaskhalsar relaterade till rättvis dataekonomi, och utifrån detta utvecklade man verktyg, skapade utvecklingsgemenskaper kring byggandet av en hållbar, datadriven affärsverksamhet och satsade på utveckling av kompetens och förmågor.

En rättvis digital övergång är den viktigaste möjliggöraren av hållbar tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Finland och EU kan visa riktningen för dataekonomin, men utan beslutsfattarnas förståelse stödjer lagstiftningen eller forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten inte företagens åtgärder tillräckligt. Samarbetet med beslutsfattare och myndigheter, som ministerier och Europeiska kommissionen, har varit viktigt när det gäller beaktande av delområdet för den nya ekonomin och politiken.

Arbetet utfördes genom att påverka tankesätt och attityder, genom praktiska pilotprojekt och försök samt genom att verka i inhemska och utländska nätverk och skapa nätverk.

Vad fick vi till stånd?

I projektet skapades en ny, europeisk modell för dataekonomi som är en kombination av människoorientering, tillit, gemenskap och principerna för hållbar tillväxt. De centrala resultaten från delområdena gällde tekniska försök, främjande av databaserade affärsmodeller, åtgärder som öppnar upp den digitala vardagen och som är riktade mot medborgare samt beslutspåverkan.

Tekniska försök

Inom delområdet som fokuserade på tekniska frågor skapades gemensamma spelregler och verktyg för än mer ansvarsfulla och hållbara digitala tjänster. En central uppgift var att utarbeta ett kravspecifikationsdokument för ibruktagande och utnyttjande av IHAN-verksamhetsmodellen. Kravspecifikationen innehöll gemensamma arkitekturprinciper för att genomföra tjänster i enlighet med rättvis dataekonomi.

De viktigaste verktygen som togs fram i projektet var IHAN-kravspecifikationen (IHAN Blueprint) och förstandarden (CEN Workshop Agreement: Elements of fair and functioning data economy: identity, consent and logging).

Baserat på kravspecifikationsarbetet genomfördes tekniska pilotprojekt och en testbädd där organisationer kan utveckla applikationer i enlighet med rättvis dataekonomi skapades.

Centrala resultat från delområdet:

Affärsmodeller

När det gäller affärsmodeller låg fokus på att ta fram gemensamma spelregler och verktyg för ett mer ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av data än i nuläget. Centrala verktyg som skapades inom projektet och som är riktade mot företag är Regelboken för rättvis dataekonomi och mognadsmodellen för rättvis dataekonomi. Mognadsmodellen och tillhörande kriterier hjälper företag på vägen mot en hållbar databaserad affärsverksamhet.

Företag engagerades i arbetet på olika sätt. IHAN-företagsprogrammets pilotprojekt var ett program riktat mot små och medelstora företag, vars syfte var att hjälpa företagen att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och öka företagens beredskap att anpassa sig till tiden efter en kris i samarbete med partner. Parallellt med pilotprojektet utarbetades ett omfattande utbildningsmaterial. Hanteringen och den fortsatta utvecklingen av företagsprogrammet övergår till arbets- och näringsministeriet efter att projektet slutförts.

I serien av verkstäder Data som en del av företagsansvar specificerade man hållbar dataanvändning med tanke på företagsansvaret, identifierade bästa praxis samt skapade rekommendationer för en hållbar och ansvarsfull användning av data. Resultaten har utnyttjats vid skapandet av mognadsmodellen och temat kommer att finnas kvar på agendan hos Sitras samarbetspartner FIBS även i fortsättningen, och det har också beaktats till exempel som ett tema i den nationella tävlingen om ansvarsrapportering.

Centrala utredningar och publikationer inom delområdet:

Koncept och verktyg som skapades inom delområdet:

Medborgarna och den digitala vardagen

Inom delområdet utreddes förtroendet som individer upplever och deras önskemål med tanke på den digitala vardagen. För användare av digitala tjänster skapades ett test som hjälper användarna att förstå sitt eget beteende på nätet och ger stöd för att hantera det bättre.

Dessutom genomfördes en utredning om digitalt fotspår, där man med hjälp av frivilliga testpersoner granskade hur data som insamlats om individer rör sig på nätet. I utredningen undersöktes vart data om personerna rör sig, då testpersonerna besökte webbplatser eller använde digitala tjänster som inloggade användare. Med hjälp av utredningen ville man synliggöra hur omfattande användningen av data som insamlats om oss alla är.

Information och verktyg för den digitala vardagen som producerats inom delområdet:

Påverkan av beslutsfattare

Inom delområdet producerades flera rapporter och utredningar gällande dataekonomi som stöd för beslutsfattande i Finland och på EU-nivå. Dessutom utarbetades ställningstaganden och utlåtanden till strategier, initiativ och lagstiftningsprojekt i Finland och på EU-nivå.

Centrala intressentgruppsforum som främjar dataekonomin var Smart Policies for Data, som riktades mot internationella beslutsfattare och som fokuserade på reglering och lagstiftningsfrågor, samt Situationsrummet för dataekonomi för nationella aktörer med fokus på praktiska frågor och åtgärder inom dataekonomi.

Centrala ställningstaganden riktade mot beslutsfattare:

Projekt på EU-nivå

När projektet slutfördes samordnade Sitra även projekt på EU-nivå, av vilka Samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space), som började våren 2021, har som mål att skapa gemensamma principer och en förvaltningsmodell för utnyttjande av hälsodata i Europa. Resultaten från projektet används bland annat som grund för Europeiska kommissionens lagstiftningsförslag och för att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning samt bygga upp konkreta lösningar.

Målet för det andra sameuropeiska projektet Gaia-X är att bygga upp standarder, spelregler och infrastruktur baserade på europeiska värderingar för ett dataekosystem som öppet delar data. Sitra beredde den nationella samordningen av projektet under våren 2021 och ansvarar för samordningen av hubben i Finland fram till år 2024.

Vilka var med?

Huvudsamarbetspartnerna inom projektet Rättvis dataekonomi har nationellt varit arbets- och näringsministeriet samt kommunikationsministeriet och bland organisationerna MyData Global och FIBS ry. När det gäller akademiskt samarbete har centrala partner varit Åbo universitet, Näringslivets forskningsinstitut Etla och Aalto-universitetet.

I fråga om internationellt samarbete har centrala partner varit Lisbon Council, a New Governance och sammanslutningen Data Sovereignty Now. Sitra har även haft ett nära samarbete med representanter för Europeiska kommissionen och Europaparlamentet.

IHAN-testbädden byggdes upp i samarbete med Digital Living, Nixu, HiQ och Vastuu Group. Inom regelboksarbetet har 1001 Lakes varit en central partner. Dessutom har flera enskilda företag deltagit i verkstäder och program och bidragit till inriktningen av projektet samt utvecklingen av verktyg.

Vilken betydelse har arbetet i framtiden?

Finland har varit en föregångare inom människoorienterad, rättvis dataekonomi. Förankringen av verktyg och nya verksamhetssätt som utvecklats som stöd för rättvis dataekonomi kräver arbete som fortsätter hos Sitra inom ramen för temat Rättvis dataekonomi, som lanserades våren 2021.

Sitras arbete har banat väg för en allt mer rättvis användning av data och identifiering av nya möjligheter. Tre år efter projektstarten har dataekonomi tagits upp på EU:s agenda på ett omfattande sätt, och EU:s digitala decenniemål betonar människoorientering. Arbetet fortsätter och utvidgas ytterligare inom den närmaste framtiden med hjälp av de nätverk som skapats. Finland kan också i fortsättningen föregå med exempel om metoder för att skapa nya slags dataekosystem och fördelarna med dem, och på det sättet påverka utvecklingen av en europeisk dataekonomi mot en allt mer pluralistisk dataekonomi.

Läs mer

Nyhet: Korrigeringen av dataekonomin kräver tid och samarbete

Yhteistyöllä reiluun datatalouteen (Sitran selvityksiä 187, på finska)

A fair data economy is built upon collaboration (Sitra studies 191, på engelska)

Updaterad länk till företagprogrammets utbildningsmaterial 30.6.2021 och 6.5.2022. 

Vad handlar det om?