artiklar
Beräknad läsningstid 33 min

Förvaltningsrådets översikt 3/2020

Publicerad

Rapporteringsperiod 19.6. – 17.9.2020

1  Översikt över Sitra

Den akuta hälsokrisen som coronaviruspandemin orsakade gav med sig i Finland under sommaren, men det finns fortfarande ingen klarhet om utvecklingen av situationen, och än mindre om dess vidare effekter. På Sitra följer vi upp situationen noggrant, och planerar vårt arbete så att vår verksamhet fortsätter smidigt, oberoende av hur situationen utvecklas.

Som en offentlig organisation som riktar in sig på framtiden siktar vårt arbete emellertid mot det som kommer längre fram: de tuffa problemen eller de möjligheter som är viktiga för Finland har inte försvunnit, utan Sitras roll som en aktör som betraktar framtiden, utvecklar lösningar och samlar ihop instanser är fortfarande relevant.

Under rapporteringsperioden har vi bland annat reflekterat över coronans effekter i form av en omfattande artikelserie, deltagit i samhällsdebatter som uppstått om hållbar stimulans samt publicerat det vi lärt oss under vårens försök om pilotprojekt som gäller coronaspårning också så att de som utvecklade den nationella applikationen kunde använda informationen. Vi har även inlett IHAN-företagsprogrammet som är riktat till små och medelstora företag och som hjälper företagen att hitta nya affärsmöjligheter i rättvis dataekonomi och därmed förnya sin affärsverksamhet. Enligt Sitras uppskattning betonar coronakrisen ytterligare behovet av en systemisk förnyelse. 

Vårt arbetspapper om avveckling av torvanvändning som gavs ut i juni presenterade medel genom vilka en rättvis övergång till ett kolneutralt samhälle kan främjas på ett socialt och ekonomiskt rättvist sätt. I nuläget är 0,1 procent av nationalekonomins mervärde och 12 procent av CO2-utsläppen en kombination som Finland inte kan bygga hållbarvälbefinnande på. Processen får fortsättning på hösten då vi ordnar dialoger om temat där man diskuterar möjligheter och hinder för en rättvis övergång i torvbranschen. I medierna analyserades infallsvinklarna redan före publikationen. I offentligheten fokuserade man särskilt på ett medel som i arbetspappret karakteriserades som den sista utvägen – förbud av torvanvändning – samt en påskyndad tidtabell för avveckling av torvanvändning. Inbjudan för en större grupp att delta i att planera den nödvändiga övergången på ett rättvist sätt fick i många avseenden ingen uppmärksamhet. Anmärkningsvärt är att även i de etablerade medierna publicerades om temat, som fick stor publicitet, artiklar där uppgifter om Sitra och Sitras arbete inte hade kontrollerats. Därmed kompletterade Sitra allmänhetens bild samt korrigerade felen i artiklarna med flera genmälen.

Strategiprocessen som började i våras fortskrider, och Sitras styrelse godkände på sitt möte i augusti en vision som utarbetades av en bred grupp Sitramedarbetare och som siktar mot 2035. Hela strategin med sina resultatmål och prioriteringar godkänns i oktober, och den träder i kraft i början av 2021.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi

Under rapporteringsperioden fortsatte vi sådant arbete som hjälper Finland att resa sig från den ekonomiska recessionen och samtidigt introducera lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen bland annat i form av en mer ambitiös klimatpolitik. Vi stödde en rättvis övergång till ett kolneutralt samhälle såväl internationellt som i Finland genom att uppmuntra kommunerna att erbjuda sommarjobb inom cirkulär ekonomi och erbjuda personer som redan är i arbetslivet kurser i cirkulär ekonomi som lämpar sig för alla.

Vad handlar det om?

Vi måste handla snabbare, effektivare och med mindre utsläpp i en värld som prövas av klimatkrisen, sinande naturresurser, minskande biologisk mångfald och befolkningstillväxt. Vår vardag och välfärd kan inte längre bygga på överkonsumtion och fossila bränslen.

Sitra stödjer förnyelsen av Finland och utvecklingen till en föregångare inom cirkulär ekonomi och hjälper till med att göra övergången till en ny, hållbarare ekonomi så rättvis som möjligt för olika parter. Dessutom hjälper Sitra att skapa lösningar inom cirkulär ekonomi som är av världsklass och som har exportpotential. Vi producerar även information om medel för att genomföra en strategisk och ambitiös klimatpolitik i Finland. Vi väcker och inspirerar människor, företag, forskningsinstitut och förvaltning att se möjligheter i ett nytt, koldioxidsnålt sätt att leva och i affärsverksamhet som anknyter till detta.

Temat arbetar särskilt på tre nyckelområden: Klimat- och naturlösningar, En hållbar vardag samt Konkurrenskraftig och rättvis cirkulär ekonomi.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. ett arbetspapper som gavs ut i juni presenterade vi medel genom vilka torvbranschens rättvisa övergång till ett kolneutralt samhälle kan främjas på ett socialt och ekonomiskt rättvist sätt.
 2. Vi fortsatte att göra de tillvägagångssätt och verktyg för cirkulär ekonomi och en hållbar vardag som Sitra har utvecklat till en del av det praktiska genomförandet av den europeiska gröna given.
 3. Vi deltog synligt i både den internationella debatten om hållbar stimulans och arbetet i en arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet, och lyfte fram kriterier med vilka beslutens hållbarhet kan bedömas. Vi samlade även ihop mekanismer som kan främja hållbarhet och en rättvis övergång med tanke på statsbudgeten.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Som en del av Sitras strategiarbete har vi lyft fram behovet av ett nytt slags ekonomiskt tänkande: hur en rättvis dataekonomi, kolneutral cirkulär ekonomi och en naturekonomi som främjar mångfald är sammankopplade. Målet är att uppfatta hur vi får ekonomin både i Finland och i världen att fungera inom ramen för jordklotets bärkraft.

Vi har påskyndat verkställandet av den europeiska gröna given (Green Deal) med hjälp av koncept för kolneutral cirkulär ekonomi som utvecklats och testats av Sitra. Vi har även intensifierat samarbetet med Europeiska kommissionen i fråga om produktionen och den fortsatta utvecklingen av World Circular Economy Forum (WCEF) som noterats av Europeiska rådet och utvecklats av Sitra.

Vi har deltagit synligt både i arbetet i arbetsgruppen för hållbar återhämtning och i den internationella debatten om hållbar stimulans, och har lyft fram kriterier med vilka beslutens hållbarhet kan bedömas. Våra utredningar har bland annat granskat en rättvis övergång i torvbranschen, klimatpolitikens utmaningar, den cirkulära ekonomins roll i världen efter coronapandemin samt vilka långvariga ändringar pandemin har medfört i människors vardag.

Klimatlösningar

I torvutredningen som gavs ut i juni presenterade vi sätt genom vilka torvbranschens rättvisa övergång till ett kolneutralt samhälle kan främjas på ett socialt och ekonomiskt rättvist sätt. Under hösten ordnar vi dialoger där man diskuterar möjligheter och hinder för en rättvis övergång i torvbranschen.

I samarbete med Världsbanken har vi utrett klimatpolitikens utmaningar i olika länder, och slutsatserna stöder arbetet som görs av finansministrarnas klimatkoalition. Dessutom har vi berett en utredning som ges ut i slutet av året och som visar på flaskhalsarna för nationella utsläppsminskningsåtgärder och lösningar på dem.

Vi har finslipat en utredning om bortkopplingen av klimatutsläpp och den ekonomiska tillväxten. I utredningen som blir färdig under hösten granskas inom vilka villkor bortkopplingen vore möjlig globalt, i Europa och i Finland. Dessutom håller vi på att starta en utredning som granskar möjligheterna och flaskhalsarna vad gäller elektrifiering av samhället i Finland.

 Arbetet i nyckelområdet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Nyckelområdet Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi

Under sommaren har vi utrett coronapandemins effekter på främjande av den cirkulära ekonomin samt den cirkulära ekonomins roll i världen efter coronapandemin. Våra praktiska projekt har även främjat hållbar stimulans både med näringslivet (projektet med en sommarskola för industriföretag för att inspirera till ny affärsverksamhet) och kommunsektorn (projektet med sommarjobb inom cirkulär ekonomi). Sitras experter har även varit nära involverade i beredningen av det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi samt klimat-och miljöstrategin för IKT-branschen som leds av kommunikationsministeriet. Båda blir färdiga i slutet av 2020.

Vi har fortsatt utvecklingen av WCEF i nära samarbete med våra internationella partner. Jämsides med den årliga konferensen som har flyttats på grund av coronapandemin har vi berett ett virtuellt WCEFonline-evenemang som ordnas den 29–30 september. Sex intensiva sessioner erbjuder hela världen färdkost för hållbar stimulans och återhämtning efter coronakrisen med hjälp av cirkulär ekonomi. Sitras partner i att ordna WCEFonline är African Circular Economy Alliance, Circular Economy Leadership Coalition, Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, OECD, Platform for Accelerating Circular Economy, World Business Council for Sustainable Development och FN:s utvecklingsorganisation UNEP samt den finska, kanadensiska och holländska staten. På evenemanget lyfter vi också fram inspirerande internationella exempel på företag som använder cirkulär ekonomi, och vi ger ut en utredning om sådana företag senare på hösten.

Även förberedelserna av WCEF-evenemangen för nästa år har kommit långt. Den 15 april 2021 ordnas ett evenemang om sambandet mellan klimat och cirkulär ekonomi i Holland och den 13–15 september 2021 den årliga WCEF2021-konferensen i Toronto i Kanada.

En ständig utveckling av industriell cirkulär ekonomi samt främjande av investeringar genom forskning, produktutveckling och pilotförsök är en viktig del av arbetet med att stimulera ekonomin. Vi har deltagit i utvecklingen av en europeisk allians för investeringar inom cirkulär ekonomi som har som syfte att som en del av genomförandet av den europeiska gröna given skala upp på EU-nivån den industriella modell för cirkulär ekonomi som vi har skapat tillsammans med finländska ekoindustriparker. En arbetsbok för cirkulär ekonomi inom tillverkningsindustrin som utvecklats av Sitra tas också under hösten i bruk i större omfattning i de nordiska länderna.

Arbetet för att bygga upp ett finländskt cirkulärekonomiskt kluster inom sjöindustrin som inletts på initiativ av Sitra har också kommit väl igång. Finland har en lång historia med sjökluster samt mycket kompetens i skeppsbyggnad och teknologi. Ett brett samarbete inom branschen har stora möjligheter att få till stånd betydande positiva effekter på sjötransporter med tanke på såväl miljön, sysselsättningen som konkurrenskraften. Det finns även en global efterfrågan på denna kompetens och sådana teknologiska lösningar, och efterfrågan kommer att fortsätta att öka under de kommande åren då reglerna blir strängare.

Arbetet i nyckelområdet Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi fortsätter till 30.6.2022.

Nyckelområdet En hållbar vardag

Vi har startat en utredning om de långvariga effekterna av de förändringar som coronapandemin har medfört på finländarnas vardagsvanor. Utredningen blir färdig i slutet av året.

Vi har även fortsatt förberedelser för att göra Sitras En hållbar vardag-koncept samt de tillvägagångsätt och verktyg som utvecklats inom den till en del av den europeiska gröna given. Målet är att internationellt samarbete ska skapa en europeisk gemenskap som delar praxis och kunnande som påskyndar en hållbar livsstil samt en minskning av koldioxidutsläppen.

Kontinuerligt lärande ligger i fokus i allt vårt arbete. Vi har väckt upp både studerande och människor som redan är i arbetslivet till att förstå att de är en del av en förändring samt till att hitta kolneutrala cirkulärekonomiska lösningar som passar allra bäst för deras arbete och vardag och som bygger upp en hållbar vardag.

Arbetet i nyckelområdet En hållbar vardag började i dess nya form 1.8.2020 och fortsätter till 31.1.2022.

2.2  Förnyelseförmåga

Under rapporteringsperioden deltog Sitras tema Förnyelseförmåga i det virtuella hälsoteknologievenemanget HIMSS Europe & Health 2.0 samt i att inleda, koordinera och finansiera projekt i anknytning till spårning av coronasmittor i Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsdistriktet Eksote i Södra Karelen. Dessutom fortsatte man i projektet Folkstyrets grundrenovering som hör till temat att utveckla det finländska folkstyrets förnyelseförmåga och delaktighet.

Vad handlar det om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer på så sätt att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att förnya sin verksamhet i en värld som befinner sig i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

För närvarande utförs arbetet av ett nyckelområde, Folkstyrets grundrenovering, som ger fart åt uppdateringen av beslutssystemet och deltagandet i Finland. Vid behov genomförs dessutom enskilda försöksprojekt inom ramen för temat.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. The HIMSS & Health 2.0 European Digital Event, som hör till de mest betydelsefulla internationella hälsoteknologievenemangen, ordnades i mitten av september exceptionellt som ett virtuellt evenemang. Att få HIMSS till Finland är resultatet av Sitras långsiktiga internationella nätverksbildning och samarbete.
 2. De pilotprojekt i anknytning till coronaspårning som genomfördes i Vasa sjukvårdsdistrikt och Eksote gav information som stöd för Finlands verksamhetsmodell testa-spåra-isolera-behandla.
 3. På Europeiska kommissionens begäran utsåg social- och hälsovårdsministeriet (SHM) Sitra att delta i hälsoprogrammets samarbetsprojekt som ansvarig organisation i Finland. De medlemsländer som deltar i projektet utsåg Sitra till att samordna projektet. Förberedelse av projektet fortsätter.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

The HIMSS & Health 2.0 European Digital Event
sammanförde i september innovationer inom den digitala hälsovården, företag i branschen, experter, beslutsfattare och start-ups. Den internationella konferensen ordnades för ett år sedan för första gången i Helsingfors och samlade då över 3 000 experter inom branschen och representanter för företagsvärlden från olika delar av världen.

Ett bärande tema i det virtuella evenemang som ordnades i september 2020 var naturligtvis coronapandemin samt vilka lösningar och innovationer som toppexperter inom hälsovården och till exempel start-ups har att erbjuda till detta. Andra aktuella teman i konferensen var artificiell intelligens, åldrande, data och nya teknologier samt digitalisering i hälsovården.

De pilotprojekt i anknytning till coronaspårning som genomfördes i april–september under temat förnyelseförmåga i Vasa sjukvårdsdistrikt och Eksote gav information som stöd för myndighetsarbetet. Enligt Sitras bedömning betonar coronakrisen behovet av en systemisk förnyelse, eftersom teknik och till exempel spårningsappar endast har liten effekt i sig, om man inte samtidigt säkerställer att hela processen testa-spåra-isolera-behandla fungerar.

I pilotprojektet i Vasa testade 33 frivilliga medlemmar i personalen vid Vasa centralsjukhus Ketju-spårningsappen som var under utveckling. Syftet var att testa hur den valda tekniken lämpar sig för registrering av data om möten och spårning av smittor genom dessa uppgifter. I pilotprojektet i Vasa användes en så kallad decentraliserad modell som använder DP-3T-teknik. Pilotprojektet i Vasa var ett av de första projekten som testar en applikation av detta slag i Europa.

De centrala observationerna från pilotprojektet publicerades i juni och de kan sammanfattas så att provanvändarna var nöjda med Ketju-applikationens användbarhet och funktion, men enligt en teknisk analys kräver den Bluetooth-teknologi som används i pilotprojektet emellertid betydligt mera  justering och optimering för att man ska kunna tillräckligt tillförlitligt registrera möten mellan människor.

Resultaten från pilotprojektet gavs ut som en öppen källkod på GitHub-webbplatsen och de har varit tillgängliga även för utvecklingen av den riksomfattande spårningsappen Coronablinkern som lanserades senare. I konsortiet bakom pilotprojektet deltog Sitra, Vasa sjukvårdsdistrikt, 2M-IT Oy samt programvarubolagen Reaktor, Futurice och Columbia Road samt datasäkerhetsbolaget Fraktal. Sitra startade Ketju-pilotprojektet samt var koordinator och finansierare.

Målet för Eksotes pilotprojekt var definiering av behoven av verksamhetsstyrning för vårdkedjor för smittsamma sjukdomar samt identifiering av de punkter i processen där man skulle kunna utnyttja automatisering och digitalisering, såsom robotsamtal. Sådana punkter kan till exempel vara att ta kontakt med dem som ska spåras eller att meddela om coronatestresultat.

Projektet gav sådan information om spårningsprocessen som kan utnyttjas i nationellt utvecklingsarbete för den nuvarande epidemin, men även kommande epidemier. De främsta observationerna i pilotprojektet var att automatiserade lösningar är ett sätt för klok resursfördelning och effektivitet i epidemisituationer samt att det lönar sig att genomföra och införa pilotprojekt om robotsamtal och andra automatiska lösningar också i många andra processer inom serviceproduktionen av social- och hälsovårdstjänster. Pilotprojektet genomfördes i samarbete mellan Sitra, Eksote och 2M-It Oy.

På Europeiska kommissionens begäran utsåg social- och hälsovårdsministeriet (SHM) Sitra till att delta i hälsoprogrammets samarbetsprojekt (Joint Action) som ansvarig organisation i Finland. Detta är för Sitra en internationell roll av ett nytt slag. De medlemsländer som deltar i projektet utsåg Sitra till att samordna projektet. Förberedelse av projektet har fortsatt under rapporteringsperioden för denna översikt.

Sitra har en lång erfarenhet av att främja utnyttjande av hälsodata och har varit involverad i beredningen av sekundärlagen och dess nationella genomförande. Hos Sitra pågår även det omfattande projektet IHAN – Rättvis dataekonomi som främjar etisk användning av data om individer. SHM anser att Sitra har goda möjligheter att samordna det krävande samarbetsprojektet på ett europeiskt plan.

Samarbetsprojekten är redskap för att genomföra EU:s hälsoprogram. Det nya programmet (2020) omfattar fyra olika projekt. Rubriken för det samarbetsprojekt som Sitra samordnar är Ta itu med skillnaderna i genomförandet av den nationella allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom hälsovårdssektorn, inklusive European Health Data Space och användningen av hälsodata. När projektet startar ges det ett nytt namn. Den gemensamma ansökan för de EU-länder som ansluter sig till projektet ska lämnas till Europeiska kommissionen i oktober 2020.

Folkstyrets grundrenovering

Projektet Folkstyrets grundrenovering arbetar för att förbättra strukturernas, processernas, verksamhetssättens och aktörernas förnyelseförmåga inom den finländska demokratin. Projektet samarbetar bl.a. med statsrådet, riksdagen, partier, kommuner och bibliotek.

Projektet slutar i juni 2021, så nu står man inför en ”slutspurt”, under vilken man kommer att ge ut otaliga fortfarande pågående utredningar samt slutföra och etablera försök som redan inletts. Målet är att den reform av riksdagsarbetet som avbröts i våras av coronakrisen ska komma igång på nytt under hösten och att den ska etableras som en bestående del av riksdagens egen verksamhet.

Ett exempel på publikationer som pågår inom ramen för projektet är en fortsättning till arbetspappret om statsrådets kärna i Finland och om förberedande åtgärder för framtiden (Valtioneuvoston ydin Suomessa – Kuinka valmistautua paremmin tulevaisuuteen) som utkom i april 2019.Utifrån intervjuer med centrala aktörer utredde arbetspappret hur kärnan av statsrådet i Finland fungerar och hur den står sig i en internationell jämförelse.

Som en fortsättning på utredningen om statsrådets kärna i Finland och om förberedande åtgärder för framtiden (Valtioneuvoston ydin Suomessa – Kuinka valmistautua paremmin tulevaisuuteen?, 20.8.2019) färdigställs i slutet av året en utredning om rollen för statsrådets kärna och dess verksamhet i krissituationer. Utredningen sammanfattar utifrån aktuella intervjuer och annat källmaterial erfarenheter och bedömningar av skötsel av coronakrisen som statsrådets kärna och aktörer som befinner sig i dess närhet har. Utredningen ger färdigheter att vidareutveckla verksamheten i statsrådets kärna även i krissituationer.

Ett annat exempel på pågående publikationer som granskar en systemisk förändring av systemet för beslutsfattande är en utredning om lagstiftningsprocessen som är central för riksdagens och statsrådets arbete. Utredningen blir färdig i slutet av året och den beskriver närmare processen och dess olika skeden. I fråga om riksdagsskedet beskrivs även sambandet mellan den politiska processen och den formellt rättsliga processen. Utredningen beskriver utifrån insamlad data behoven av utveckling av lagstiftningsprocessen samt riksdagens och statsrådets eget, gemensamma utvecklingsarbete som är särskilt behövligt.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Under rapporteringsperioden inledde Sitra IHAN-företagsprogrammet där 22 finländska små och medelstora företag började förnya sin affärsverksamhet med hjälp av delad data.

Vad handlar det om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Temats tyngdpunkter är livslångt lärande och rättvis dataekonomi.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. I Sitras ställningstagande till budgetförslaget för 2021 betonas betydelsen av livslångt lärande samt att man på ett övergripande sätt särskilt ska stärka arbetslösa personers möjligheter till utveckling av den egna kompetensen. Detta stöder sysselsättningen och skapar framtidstro.
 2. I början av juni gav Sitra ut den omfattande utredningen För vilken befolkning? (Mille väestölle?) som återspeglade Finlands befolkningsutveckling och utbildningsbehoven. Diskussionerna kring framtidsutsikterna för utbildningens olika delområden och utvecklingsbehov har fortsatt på hösten i Sitras diskussionsserie.
 3. De 22 små och medelstora företag som valdes till Sitras IHAN-företagsprogram började i programmet i augusti. Företagen får sparrning och stöd, då de utvecklar ny affärsverksamhet som utgår från en rättvis dataekonomi.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden? 

Kompetensens tid

Nyckelområdet Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande startade i oktober 2018. Målet för den treåriga helheten var långsiktig och sektorsövergripande utveckling av livslångt lärande i Finland. Vi stöder samhällsaktörer för att starta en sådan systemisk förändring. Sitras roll är att vara en faciliterande brobyggare, att erbjuda ett samarbetsforum och att komplettera den övergripande bilden.

I regeringsprogrammet inskrevs ett utvecklingsprogram om övergripande utveckling av livslångt lärande som överskrider politiska block. I fjol höstas tillsatte statsrådet en parlamentarisk arbetsgrupp för reformen av det kontinuerliga lärandet, där alla riksdagspartier är representerade. Sitra stödjer reformen genom produktion av information. Vi arbetar i intensivt samarbete med det för arbetsgruppen utsedda samordningsnätverket och de organisationer som arbetsgruppens medlemmar representerar.

I utredningen För vilken befolkning? (Mille väestölle?) förutsåg Sitra framtidens utbildningsbehov. Diskussionen vid evenemanget där utredningen gavs ut fortsatte i en diskussionsserie om befolkningsutredningens effekter på arrangemangen på tre utbildningsstadier.

 1. Grundläggande utbildning – Hur ordnas jämlik grundläggande utbildning för ett minskande antal barn? 19.8.2020
 2. Utbildning på andra stadiet – Hur ordnas utbildning på andra stadiet då regionernas behov differentieras allteftersom antalet unga minskar? 2.9.2020
 3. Högre utbildning – Hur påverkar befolkningsprognosen den högre utbildningens flexibla utbildningsarrangemang som uppfyller arbetslivets behov? 15.9.2020

Sitra tar upp i den aktuella sysselsättningsdiskussionen före budgetmanglingen ett helhetsperspektiv som beaktar arbetslösas möjligheter till utveckling av kompetens, då målet är att fördjupa förståelsen för utmaningarna med att skapa framtida lösningar också med tanke på individen. Diskussionen fortsatte utifrån promemorian om arbetslösas perspektiv på livslångt lärande, Työttömien näkökulma elinikäiseen oppimiseen, som publicerades i april i en öppen nätdialog 26.8.2020 mellan olika aktörer.

Utvecklingsprogrammet för arbetet och välbefinnandet i arbetet ARBETE2030 som leds av social- och hälsovårdsministeriet startade 31.8.2020. Sitra leder programmets Kompetens-temagrupp utifrån arbetet för en målbild för livslångt lärande som faciliterades av Sitra. I programmet svarar Sitra tillsammans med sina nätverk för utarbetande av en färdplan för ett lärande arbetsliv. Färdplanen bli en del av hela programmets färdplan för 2030 som blir färdig i december 2020.

Projektet Kompetensens tid har gått in i dess tredje fas, där vi tar den gemensamma viljan för livslångt lärande under karriären mot konkret tillämpning. I sin roll som brobyggare fokuserar Sitra på att genomföra ett närmare samarbete mellan företag i olika områden och branscher, läroanstalter samt andra aktörer inom den offentliga och tredje sektorn. För försök som gäller ekosystemarbetet preciserar vi de största utmaningarna för samarbetet mellan läroanstalter och företag bland annat genom en enkät som riktas till företag.

Sitras arbete i nyckelområdet Kompetensens tid fortsätter fram till 30.9.2021.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Som följd av coronakrisen är det ännu svårare att förutse omvärlden än tidigare. Samtidigt har data blivit den mest värdefulla råvaran i världen, men kan utnyttjas i stor skala bara av få aktörer. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler och lösningar för en Europaomfattande rättvis dataekonomi där digitala tjänster bygger på förtroende och skapar värde för alla. I en rättvis dataekonomi delas data enligt gemensamma spelregler i större omfattning än i dag. Människorna får allt mer inriktade tjänster som förbättrar deras välfärd och vardag och där data delas transparent. Företag i alla storlekar har framgång och växer genom innovationer. Samtidigt ökar välfärden i samhället.

Under rapporteringsperioden publicerade Sitra namnen på de 22 små och medelstora företag som valdes till IHAN-företagsprogrammet och startade programmet. Under hösten börjar företagen skapa ny affärsverksamhet ur data enligt principerna för en rättvis dataekonomi. Företagsprogrammet har en betydande roll för uppnåendet av IHAN-nyckelområdets mål, eftersom företagen befinner sig i en nyckelposition vad gäller uppbyggandet av mer rättvisa datamarknader och digitala tjänster. Under pilotprogrammet har Sitra som mål att i praktiken testa verktyg för en rättvis dataekonomi och utveckla affärsmodeller, tjänster och produkter som bygger på data tillsammans med de deltagande företagen och genomförande partnerna. Efter programmet kommer konceptet att kommersialiseras och distribueras för användning i Finland och i hela Europa.

Dessutom har Sitra under rapporteringsperioden deltagit i arbetet med arbetsgruppen Digitala metoder för återuppbyggnad efter krisen som tillsatts av kommunikationsministeriet. Arbetsgruppen har haft som mål att ta fram en plan över åtgärder som etablerar den digitaliseringsutveckling som uppnåtts i och med Covid-19-pandemin. I sitt arbete har Sitra betonat en mer rättvis och människoorienterad datadelning i digitala tjänster.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi-nyckelområdets arbete fortsätter fram till 30.6.2021.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden publicerade funktionen textserien Coronans effekter om coronans långvariga effekter, fortsatte att utveckla och genomföra pilotarbete med utbildningskonceptet Framtidsfrekvensen, inledde de första projekten inom projektet Bildning+ samt främjade arbetet för att utveckla strategin.

Vad handlar det om?

Funktionen Förutsägelse producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsekosystemet. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Dessutom är målet för funktionen att utveckla framtidsförmågor, dvs. färdigheter för framtidstänkande och samhällspåverkan i samhället. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser, resultatutvärdering och informationstjänster.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. I juni–juli gav vi ut varje vecka sammanlagt sex djupa artiklar om coronans långvariga effekter. Artiklarna granskade effekterna med hjälp av vårt ramverk för megatrender som gavs ut vid årsskiftet.
 2. I strategins utvecklingsarbete under sommaren sammanfattade Sitramedarbetarna visionen samt sammanställde strategiska prioriteringar och resultatmål i flera olika workshoppar och arbetsgrupper. Sitras styrelse godkände den 31 augusti sammanfattningen som en vision.
 3. Under sommaren och början av hösten höll Sitras framtidstalare flera inlägg om megatrender och coronans effekter.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

I funktionen Förutsägelse låg fokus under rapporteringsperioden på uppföljning och analys av coronans långvariga effekter. Analysen gjordes i samarbete med Sitras experter för teman. Utifrån arbetet skapade vi på vår Sitra.fi-webbplats en coronahelhet, där vi under sommaren gav ut flera bloggar och sex djupartiklar. Förutom artiklarna spred våra experter coronaanalys i flera inlägg på olika evenemang och i intervjuer. Totalt har man under innevarande år hållit närmare 60 framtidsinlägg om megatrender och coronans effekter, och dessa har nått över 5 000 människor.

En djup och effektfull transformation är möjlig endast om vi vid sidan av konkreta åtgärder betraktar de värderingar och ideal som råder i samhället och försöker att bli medvetna om de ändringsbehov som riktas till dem till den del som de inte svarar mot förutsättningarna för en hållbar framtid. Därför har Bildning+-projektet som syfte att skapa kontakter med centrala aktörer inom bildningsområdet för att stärka den diskussion som förs om bildning, värderingar och ideal i Finland. Under rapporteringsperioden har man inom Bildning+-projektet startat tre projekt:

 • Allegra Lab Helsinkis projekt Arvot, ideaalit ja muutos (Värderingar, ideal och förändring) som utreder hur värderingar och ideal påverkar i samhället och hur de möter samhällets krissituationer.
 • Det gemensamma projektet Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas (Dynamiskt museum och framtidsarvsverkstad) mellan Centret för framtidsforskning, Östra Finlands universitet och skogsmuseet Lusto som utvecklar ett nytt slags museikoncept och framtidsarvsverkstäder.
 • Ett inkubatorsprojekt där man sammanför traditionella bildningsaktörer med nya aktörer i området.

Projektet Framtidens förnyare har under rapporteringsperioden fortsatt bearbetningen av en workshopmetod vid namnet Framtidsfrekvensen och pilotarbete i anknytning till metoden. I konceptutvecklingen deltog under våren en utvecklingsgrupp med 17 experter. Gruppen sammanträdde fyra gånger. Under våren ordnades ett pilotförsök för utbildningen med fem olika grupper. Pilotförsöket fortsätter under hösten och konceptet ges ut i januari 2021. Framtidsfrekvensen är workshopsmetod som utvecklar framtidstänkandet och färdigheterna för att genomföra ändringar.

Sitras strategiarbete

I mars inledde Sitra arbetet för att utveckla sin strategi och operativa modell. Under rapporteringsperioden arbetade vi vidare med en sammanfattning av visionen, resultatmål och strategiska prioriteringar samt med försök vars syfte var att utveckla verksamhetsmodellen. Resultatmålen och de strategiska prioriteringarna bearbetades i fem innehållsgrupper med deltagare från olika delar av Sitra. I augusti ordnade vi utifrån gruppernas arbete åt Sitramedarbetare fem workshoppar, där prioriteringarna ännu finslipades. Sitras ledningsgrupp valde utifrån gruppernas arbete utkast över de prioriteringar och resultatmål som presenterades för styrelsen. Styrelsen diskuterade utkasten och godkände sammanfattningen som Sitras vision på sitt möte den 31 augusti. Hela strategin behandlas på styrelsemötet den 22 oktober. Sitramedarbetarna fick diskutera strategin och den operativa modellen i Dialogpaus-dialoger den 4 september på Sitradagen, där man även presenterade resultat och lärdomar av försök som gäller den operativa modellen.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden omplanerades Sitra Lab II, dvs. utbildningen som söker lösningar i naturen för utmaningar som gäller urbanisering, från början till slut så att den från och med slutet av augusti kan genomföras helt på nätet. Däremot beslöts att ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik ordnas med specialarrangemang. I augusti gavs ut en promemoria om innovationsportföljer, och arbetspappret Talous tulevaisuuden palveluksessa om hållbar ekonomi i september. Man beslöt att undantagstidens dialoger ska fortsätta på hösten med fokus på framtiden.

Vad handlar det om?

Sitras verksamhet inom samhällelig utbildning samlar ihop beslutsfattare och förändringsskapare för att tillsammans utveckla morgondagens framgångsrika Finland. Utbildningsfunktionens faciliteringskompetens används också horisontellt som stöd för Sitras teman och under rapporteringsperioden utnyttjades utbildningsteamets faciliteringsstöd i Sitras strategi- och verksamhetsmodellprocess. De viktigaste helheterna är Sitras eget framtidslaboratorium Sitra Lab och ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Den 15:e ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik startade den 9 september. Kursens bakgrundsmaterial har uppdaterats. Den nya publikationen Talous tulevaisuuden palveluksessa belyser ekonomins nuvarande roll, hållbarhetsutmaningar och samhälleliga möjligheter till val. Genomslagsundersökningen om ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik, som genomfördes av Kantar under sommaren 2020, visar att kursdeltagarna anser att kursupplevelsen är betydelsefull, och likaså även Sitras roll som arrangör av samhällelig utbildning.
 2. I det andra utbildningsprogrammet utvecklas naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering. Utbildningsprogrammet som flyttades från våren till hösten omvandlades i snabb takt helt till en nätutbildning, och kursen började den 24 augusti 2020.
 3. Tanken om ledning av en systemisk förändring som bearbetades under våren tillsammans med utvecklingsgruppen blev till en promemoria som gavs ut i augusti. Publikationen ”Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa” presenterar ett angreppssätt för samhällelig utveckling som kallas innovationsportfölj.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?  

Sitra Labs utbildningsprogram som söker lösningar från naturen för att svara mot utmaningar med urbanisering flyttades snabbt från våren till hösten. Samtidigt planerades hela programmet som en nätutbildning på ett halvt år. I Sitra Lab lär sig förändringsaktörer färdigheter och metoder för att skapa förändring i samhället samt genomför experiment relaterade till temat. Därmed stöder Lab även Sitras arbete med naturlösningar.

Sitra har som mål att stärka kompetensen och färdigheterna hos samhälleliga förändringsagenter för att tillsammans lösa komplicerade problem. I våras samlade vi ihop en grupp finländska samhällsutvecklare för att tillsammans lära sig om innovationsportföljer-angreppssättet. Innovationsportföljer är ett angreppssätt för att leda en systemisk förändring. I dess kärna är genomslaget av projekt och utvecklare som arbetar med liknande utmaningar samt främjande av ömsesidigt lärande. Innovationsportföljstänkandet som utvecklades under våren sammanfattades i en promemoria som publicerades i augusti och som öppnar detta nya angreppssätt till utveckling där tanke- och verksamhetsmodeller ingår.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik

Från och med 2013 har Sitra ordnat ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik för samhällspåverkare och beslutsfattare. Kursen har redan genomförts av fler än 400 personer. I utbildningen funderar man genom teori och praktiska övningar över hur jordens ekologiska specialvillkor samt målen för rättvisa och välbefinnande kan inkluderas i ekonomiska beslut, ekonomisk politik och ledarskap. Till varje kurs bjuds in cirka 30 deltagare från samhällets olika sektorer och de får möjligheten att lära sig tillsammans samt att utveckla ett nytt tänkande och nya lösningar.

På grund av coronaepidemin blev man tvungen att ställa in den 15:e kursen som planerades till våren. Den genomförs nu på hösten med specialarrangemang så att man tar hand om kursdeltagarnas säkerhet.

Kursens bakgrundsmaterial har nyligen uppdaterats. Publikationen ”Talous tulevaisuuden palveluksessa –  Kestävän talouden tilannekuva 2020-luvun vaihteessa” belyser ekonomins utmaningar och uppgifter samt tillfällen till val ur ett samhällsperspektiv. Publikationens centrala budskap är följande: Ekonomins krafter och mekanismer ska stå till naturens och människans förfogande så att all ekonomisk verksamhet förnyar vårt ekologiska och sociala kapital. Inget mindre är längre tillräckligt.

Under sommaren 2020 genomfördes en genomslagsutvärdering om ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik. Enligt en enkät som genomfördes av Kantar ansåg över hälften av de intervjuade (54 %) att kursupplevelsen var mycket viktig. Bedömningen av ledarskapsutbildningens relevans för samhället låg på samma, mycket goda nivå som under 2014. Utifrån den genomförda kursen ansåg kursdeltagarna också att Sitras roll som en samhällsutbildare är viktig.

Undantagstidens dialoger (Poikkeusajan dialogit) är en serie av dialogiska samtal som ordnas av DialogiAkatemia, Dialogpaus-stiftelsen, finansministeriet, justitieministeriet och Sitra. Samtalen granskade under våren medborgarnas erfarenheter av undantagstidens Finland i olika perspektiv. Syftet har varit att erbjuda medborgare och organisationer möjligheten att föra en konstruktiv diskussion och öka insikterna om hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. I undantagssituationens dialoger syntes också hela coronavårens utvecklingscykel, och de sammanfattningar som gjordes av diskussionerna är värdefullt material som utnyttjas bland annat i finansministeriets Covid-19-beredskapsarbete, styrning av förvaltningspolitiken samt den utvärdering om förtroendet för förvaltningen som bereds av OECD.Serien som fick ett utmärkt mottagande fortsätter på hösten, då blickarna riktas mot framtiden.

Sitra Lab och ledarskapsutbildningen för hållbar ekonomisk politik är bestående verksamhet vid Sitra.

3  Sitras meddelanden 19.6–17.9.2020

22.8.2020 Tryggandet av en hållbar välfärd måste lyftas upp som mål inom ekonomin redan idag Kolneutral cirkulär ekonomi Länk till meddelandet
17.8.2020 Klara coronakrisen med hjälp av data? Nytt företagsprogram hjälper små och medelstora företag att förnya sina affärsverksamheter Rättvis dataekonomi Länk till meddelandet
6.8.2020 Enkät: Finländare anser att partier är ålderdomliga Folkstyrets grundrenovering Länk till meddelandet
21.7.2020 Undersökning: Finländare vill påverka sin vardag och samhället – bara det är enkelt Folkstyrets grundrenovering Länk till meddelandet
8.7.2020 Färsk enkät: Över hälften av finländarna tror att vetenskapens och expertisens betydelse ökar efter coronakrisen Folkstyrets grundrenovering Länk till meddelandet
25.6.2020 Ett pilotprojekt med Ketju-coronaappen i Vasa gav lärdomar som gagnar alla finländare Temat förnyelseförmåga Länk till meddelandet
25.6.2020 Finland, Kanada och Nederländerna erbjuder cirkulär ekonomi som ett medel för hållbar stimulans Kolneutral cirkulär ekonomi, WCEF Länk till meddelandet
23.6.2020 En rättvis övergång av torvbranschen kan påskynda Finlands utveckling mot kolneutralitet Klimatlösningar Länk till meddelandet

 

 

Vad handlar det om?