artiklar
Beräknad läsningstid 16 min

Sitras verksamhetsöversikt 1/2024

Axplock ur Sitras arbete och resultat i januari–mars.

Publicerad

(Översikten är sammanställd för Sitras förvaltningsrådet för perioden 1.1.-21.3.2024.)

1. Periodens huvudpunkter i korthet

I början av året offentliggjorde vi en omfattande helhet om framtidsmakt som är ett av Sitras bärande teman för 2024. Målet är att inkludera en allt större grupp människor i diskussionen om framtiden, dvs. i att använda framtidsmakt. Till temat hör också praktiska försök, till vilka vi sökte team från olika branscher och olika delar av landet.

Under våren gör Finland val som är viktiga för framtiden, då avsikten är att fatta beslut om rekordstora forsknings-, utvecklings- och investeringssatsningar. Sitra återvände till FUI-teman och stöder urvalsprocessen med sin faciliterings- och intressentgruppkompetens och expertis.

Vi gav ut för den nästa EU-kommissionen rekommendationer för att främja Europeiska unionens dataekonomi och förbättra den europeiska konkurrenskraften med hjälp av data. Sitras framgångsrika arbete i beredningen av lagstiftning som gäller Europeiska unionens hälsodataområden gav upphov till ett uppföljningsprojekt som vi förbereder tillsammans med de 30 länder som deltar i projektet. Projektet (TEHDAS2) startar i maj.

Vi inledde en evenemangsturné med dataekonomi som tema i olika delar av Finland. Vi presenterar verktyg inom dataekonomin som är öppna för alla och som Sitra har utvecklat tillsammans med företag och ekosystem. Evenemangen riktar sig i synnerhet till företag och andra organisationer som är intresserade av datadelning.

Vi stöder försök med deliberativ demokrati i flera välfärdsområden, och det finns en ökande efterfrågan på invånarpaneler. De är till hjälp vid lösning av tuffa samhällsfrågor lokalt och vid beslutsfattande. Vi erbjuder också utbildning för att ordna medborgarpaneler.

Inför EU-valet främjar vi i synnerhet ungas och unga vuxnas deltagande och aktivitet. Vi genomför till exempel ett pilotprojekt om en ny slags valkompass som riktar sig till unga i samarbete med Ungdomssektorns takorganisation Allians i Finland.

Det finns ett stort behov av räkenskaper för naturkapitalet. Sitra främjar införandet av FN:s internationella standard för detta i Finland.

Vi inledde samarbete med Lahtis stad för att stärka sådan stadsutveckling, där människans verksamhet gynnar naturen mer än skadar den. Målet är att skapa en operativ modell som också andra kommuner och städer kan utnyttja. Det pågår även arbete inför World Circular Economy Forum WCEF som ordnas i Bryssel i april 2024.

Den reform av Sitras strategi som inleddes i höstas har nu kommit till ett skede där vi gör val angående såväl visionen och missionen som framtidsarbetets innehåll samt den nya operativa modellen. Den nya strategin ska bli färdig i juni 2024.

2. Detta gjorde vi under perioden

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Fler röster i framtidsdiskussionen – hur kan vi utvidga framtidsmakten?

Målet för Sitras förutsägelsearbete är att göra framtidstänkandet mer vardagligt och inkludera en allt större grupp människor i framtidsdiskussionen. Framtiden är gemensam, men allas röst hörs inte i diskussionen om den. Därför gav vi ut ett omfattande material- och verktygspaket om framtidsmakten. Framtidsmakt är makt att påverka vad som anses vara möjligt eller önskvärt i framtiden. Denna maktform hamnar lätt i skymundan.

Promemorian Tulevaisuusvalta berättar vad det är fråga om och varför temat är viktigt. Verktyget Framtidslinsen däremot hjälper olika gemenskaper att se på temat i praktiken och diskutera val som kopplas till det. Vi ordnade också en webbseminarieserie och öppnade en ansökningsomgång för team till Framtidsmakt-programmet (ansökningstiden går ut 31.3). I programmet testas utvidgning av framtidsmakten i praktiken. Sitra erbjuder teamen sparring och finansiering. Programmet pågår i ett år och cirka 15 team väljs in i programmet. Det finns ett intresse för framtidsmakt: Sitras webbplatser som handlar om det har haft nästan 10 000 besökare i början av året.

2. Över tio team söker lösningar för datatjänster och en hållbar vardag.

Vi påskyndar en samhällelig förändring genom att stödja försök, innovationer och praktiska lösningar. I februari utlyste vi två ansökningsomgångar till förändringsprogrammet Sitra LAB: i det ena programmet utvecklas bättre tjänster genom data och i det andra vardagslösningar som är hållbara för vardagen.

De team som väljs ut till programmen utvecklar, testar och lär sig tillsammans. Sitra faciliterar gemensam utveckling, sparrar team och finansierar genomförandet av försöken. Programmen pågår i ungefär ett halvt år och till båda programmen väljs 6–9 team från olika delar av Finland.

I januari avslutades Sitra LAB som fokuserade på internets nästa utvecklingsfas (Web 3.0) . Där utvecklade teamen bland annat en digital plattform som stöder cancerpatienter och en telefonapp där användaren kan uppnå målen för mer hållbar konsumtion genom datadelning.

3. Vilken slags berättelse berättar vi om ekonomin? Hur önskar vi att berättelsen ska fortsätta?

Vi producerar information om framtidens utvecklingsprocesser och verktyg för att utnyttja informationen. Vi gör också djupdykningar i olika teman. Ekonomins framtid är ett sådant tema. Helheten Olipa kerran talous… som gavs ut i mars fördjupar sig i antaganden och berättelser, dvs. narrativ, som påverkar bakom ekonomin samt i alternativa framtidsbilder.

Helheten omfattar fem narrativ som utarbetades i workshopserien Talouden monet tulevaisuudet, tips för att ändra narrativ och publikationen Toisin sanoen taloudesta. Dessutom uppdaterade vi och tillgängliggjorde vi för alla anvisningar för användningen av CLA-verktyget för förutsägelse (causal layered analysis).

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Vi lade fram förslag till Europeiska unionen för att påskynda dataekonomin och stärka konkurrenskraften under nästa kommissionens mandatperiod.

EU-valet i juni 2024 är en viktig milstolpe, när riktlinjer för Europas teknologiska framtid tas fram. Vi föreslog i vårt nya arbetspapper (sammanfattning på svenska) att EU:s ska satsa på dataekonomin så att den kan stärka sin konkurrenskraft och funktionssäkerheten för sin ekonomi. Under nästa kommissionens mandatperiod (2024–2029) ska man stödja utvecklingen av tekniker som är kritiska för den ekonomiska utvecklingen, såsom artificiell intelligens och kvantteknik, och säkerställa Europas förmåga att självförsörjande producera pålitliga lösningar som använder artificiell intelligens.

Arbetspappret ger en övergripande bild av behoven av att förnya EU:s data- och teknikpolicy. Det innehåller totalt 28 policyrekommendationer för dataekonomins olika delområden. Arbetspappret med sina rekommendationer har utarbetats som en del av det nationella arbetet med vägkartan för dataekonomi.

Finland och finländska aktörer har mycket att ge till diskussionen om riktningen för Europas dataekonomi. Man har nytta av föregångarlösningar som har utvecklats i Finland, vare sig det är fråga om pålitlig artificiell intelligens, datadrivna cirkulärekonomiska lösningar eller stärkandet av digital kompetens. Vi har finansierat till exempel försök med digitala produktpass som stärker den cirkulära ekonomin och det nationella nätverket FINNPASS som främjar utvecklingen av dem.

2. Vi främjar utnyttjandet av social- och hälsovårdsdata i hemlandet, Norden och i hela Europa.

Att utnyttja data på ett bättre sätt än i nuläget är ett av de verktyg med vilka social- och hälsovårdstjänsternas kvalitet kan förbättras och yrkespersonernas arbete göras smidigare samtidigt som man sparar på samhällets resurser. Detta förutsätter betydande förändringar av operativa modeller och informationssystem. I slutet av mars ger vi ut ett arbetspapper om datamodeller och rekommendationer för en behövlig förändring.

Diskussionsserien som anknyter till tillväxtprogrammet för hälsobranschen (tidigare tillväxtstrategin) fortsätter under våren: 22.3 är temat utnyttjande av artificiell intelligens inom social- och hälsovårdssektorn.

TEHDAS-projektet, som skapar en grund för Europeiska hälsodataområdet, fortsätter. Projektplanen för fortsättningen lämnades in till kommissionen i februari och projektet ska starta koordinerat av Sitra i början av maj. 30 länder deltar i TEHDAS2-projektet. Målet är att skapa en ram och principer för att genomföra EHDS-lagstiftningen (European health data space).

Nordiska ministerrådet finansierar VALO-projektet som anknyter till utnyttjande av hälsodata (Value from Nordic health data). Projektet befinner sig i förberedelsefasen. Utöver Finland deltar även Sverige och Island i projektet och Norge deltar som observatör. Sitra koordinerar projektet, som administreras av THL, och genomför ett pilotprojekt som testar utnyttjande av hälsodata mellan de länder som deltar.

3. Information till företag om dataekonomins utsikter och verktyg på evenemang i olika delar av Finland.

Utnyttjande av data erbjuder företagen konkurrensfördelar: enligt den nyaste Digibarometern har finländska företag som använder data i sin affärsverksamhet större produktivitet än andra.

Sitra inledde en evenemangsserie som fördjupar sig i dataekonomins lägesbild, praktiska lärdomar och möjligheter med företag i olika delar av Finland och lokala aktörer.

Under turnén presenterar vi verktyg inom dataekonomin som är öppna för alla och som Sitra har utvecklat tillsammans med företag och ekosystem. Ett av verktygen är en handbok som gavs ut i februari. Den erbjuder nätverk som utnyttjar data en operativ modell som de kan använda för att bygga samarbete och affärsverksamhet.

På evenemangen tillhandahåller vi information också om lagstiftning och EU-rättsakter som gäller användningen av data och hur det lönar sig att förbereda sig inför förändringar. EU:s rättsakthelhet som anknyter till data behandlas också på webbkurser vars andra del, som ges ut den 20 mars, särskilt fördjupar sig i dataakten och dess effekter.

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Den digitala planeringsmodellen för lagstiftningsprojekt tar framsteg.

Sitra, justitieministeriet och statsrådets kansli utvecklar i samarbete ett elektroniskt planeringsverktyg för lagstiftningsprojekt. Under försöket (10/2023–6/2024) planeras verktyget och testas i praktiken. Sex ministerier deltar i projektgruppen.

2. Deliberativ demokrati som stöd vid lösning av krångliga samhällsfrågor.

Vi utvecklar särskilt med välfärdsområdena modeller och sätt som medborgarna kan använda för att direkt framföra sina åsikter som stöd för den representativa demokratin. Vi finansierar försök med deliberativ demokrati bland annat i Mellersta Nylands, Mellersta Finlands, Birkalands och Lapplands välfärdsområden. I invånarpanelerna i Mellersta Nyland och Birkaland behandlas bland annat digitala tjänster och utvecklingen av dem, vilket är ett tema som det verkar råda stora meningsskiljaktigheter om i dessa välfärdsområden.

Efterfrågan på medborgar- och invånarpaneler som stöd för att lösa krångliga samhällsfrågor har ökat kraftigt. Vi svarar på detta också genom utbildning: vi genomförde den första utbildningen om anordnande av medborgarpaneler i början av mars i samarbete med Birkalands välfärdsområde. Utbildningen fördjupade och kompletterade den öppna nätutbildningen om demokrati Puntaroimalla parempaa demokratiaa som vi gav ut under hösten 2023.

Utöver försök med välfärdsområden genomför vi också en medborgarpanel med skog som tema som omfattar hela Finland och är vi rådgivare när Helsingfors stad planerar en invånarpanel som kopplas till dess strategi för koldioxidneutralitet.

3. Unga vuxna önskar uppmuntran till deltagande i samhället.

Ett av våra fokusområden under 2024 är att förbättra ungas och unga vuxnas demokratifärdigheter och möjligheter att delta. Demokratin kan leva och förnyas endast om nya generationer alltid upplever den som sin egen. 

Vi gav ut publikationen Demokratia osaksi arkea som ser på hinder för unga vuxnas deltagande. Utredningen visade att unga vuxna mellan 20–30 år upplever oftare än äldre medborgare att deras kompetens inte är tillräcklig för att delta i samhället och att deltagande är för komplicerat och kräver för mycket ansvarstagande. I utredningen samlades rekommendationer som beslutsfattare och andra aktörer kan använda för att göra det lättare för unga att delta.

Sitra finansierar EurHope-kampanjen som genomförs i Finland av Unga Européer. Kampanjen insamlar ungas åsikter om teman som är viktiga för Europas framtid. Samtidigt har Unga Européer som mål att öka finländska ungdomars valdeltagande i EU-valet i juni. Inför valet genomför Sitra också ett pilotförsök med en ny slags experimentell och öppen valkompass som är riktad särskilt till unga i samarbete med Ungdomssektorns takorganisation Allians.

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Räkenskaper för naturkapital synliggör kopplingarna mellan naturen och ekonomin.

Naturkapitalet hör till våra mest grundläggande tillgångar som vårt samhälle och våra övriga tillgångar stöder sig på. Den världsberömda rapporten av Partha Dasgupta, professor emeritus i ekonomi vid Cambridge universitet, underströk redan under 2021 att som mänsklighet har vi varit dåliga balansansvariga: naturkapitalet förbrukar snabbare än det förnyas. Detta urholkar grunden för både ekonomin och framtiden.

De centrala orsakerna till närsyntheten är följande: vi har inte insett naturens ekonomiska betydelse och vi har inte kunnat följa upp utvecklingen av naturkapitalet på samma sätt som till exempel statsskulden, den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. För att vi som samhälle ska kunna förvalta vårt naturkapital mer hållbart, behöver beslutsfattarna information om naturkapitalets betydelse för ekonomin och beslutens effekter på naturen.

Det finns lösningar. FN har gett ut en internationell standard för räkenskaper för naturkapitalet. I januari gav Sitra ut ett arbetspapper där vi föreslår fullskaligt införande av standarden i Finland.

2. I Lahtis gjordes städer till en motor för en naturpositiv övergång, World Economic Forum blev intresserad av vårt kommunarbete.

Naturpositivitet är ett övergripande ekologiskt mål för den nästa generationen. Målet sammanför delområden som tidigare har varit separata: den biologiska mångfalden, klimatet och naturresurser.

I ett gemensamt projekt mellan Sitra och Lahtis stad samt stiftelsen Kestävä Lahti fastställs ett naturmål för Lahtis och utarbetas en vägkarta från åtgärder till uppnående av målet. Arbetet utförs som ett omfattande samarbete med områdets aktörer.

Utifrån projektet utarbetas en operativ modell för ett naturpositivt liv som kan skalas till andra städer och regioner både i Finland och internationellt. Projektet startade under sommaren 2023 och fortsätter till våren 2025.

I februari (15.2) samlade ett seminarium som ordnades av Lahtis stad och Sitra 120 beslutsfattare och experter som utför naturarbete i Lahtis. Huvudtalaren var Cristina Gómez Garcia Reyes från World Economic Forum (WEF). Hon arbetar i nätverket Net-Zero Nature-Positive Cities. Gómez Garcia Reyes besökte också Sitra för att diskutera eventuellt samarbete mellan World Economic Forum och Sitra. Stärkande av den globala gemenskapen för naturpositiva städer identifierades som en möjlighet. Den operativa modell, som tas fram utifrån projektet i Lahtis, skulle kunna vara ett föregångarexempel.

3. Sitras kunskaper om cirkulär ekonomi väcker intresse till och med i Washington.

De cirkulärekonomiska lösningar som Finland och Sitra har utvecklat samt World Economic Forum WCEF väcker numera intresse också i Förenta staterna. Sitra blev inbjuden att berätta för kongressens påverkare om den cirkulära ekonomins framsteg i Europa. Finlands ambassad ordnade också ett evenemang på hög nivå om den cirkulära ekonomins roll. Temana gällde särskilt tryggande av leveranskedjor för kritiska mineraler och minskning av beroendet av Kina. På resan diskuterades även ordnande av WCEF i Förenta staterna 2026 eller 2027.

Toppevenemanget för cirkulär ekonomi WCEF ordnades i april (15–18.4.2024) i Bryssel. Evenemangets förberedelser och internationellt samarbete har varit i full gång i början av året. Samtidigt framskred förberedelserna av forumet för 2025 i Brasilien med ett avsiktsurkund som undertecknades av São Paulos industriorganisation och som stöds av landets regering.

Kontakta oss

Vad handlar det om?