1. Resurssiviisaus

  Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Resurssien viisas käyttö on nousemassa kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

 2. Kohti resurssiviisautta

  Panostaminen alueelliseen resurssitehokkuuteen lisää ekologista kestävyyttä, mutta hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranemisena. Energiatehokkuus paranee, päästöt vähenevät, paikallistalous kohenee ja omavaraisuus kasvaa.

Ajankohtaista

  1. Suomalaiset kaupungit...

   Artikkelit 0

   Neljä suomalaista kaupunkia näyttävät mallia, kuinka uutta menestystä ja hyvinvointia voidaan luoda päästöjä vähentämällä.

   1 vuosi sitten
  2. Yhteinen näkemys...

   Artikkelit 0

   Mitä kestävän kaupungin tavoite edellyttää alueilta esim. energiantuotannon saralla? Se käy ilmi resurssiviisauden tiekartoista.

   1 vuosi sitten kirjoittajalta Laura Järvinen

Resurssiviisaalla alueella asukkaat, talous ja ympäristö voivat hyvin

Päättynyt aihe

Luonnonvarojen hupeneminen, väestönkasvu ja ilmastonmuutos pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kiertotaloudesta, energiatehokkuudesta ja yritysten yhteistoiminnasta raaka-aineiden säästämiseksi tulee arkea. Resurssien viisas käyttö nousee kovaa vauhtia kansainväliseksi kilpailuvaltiksi.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki kehittivät Kohti resurssiviisautta -yhteishankkeessa vuosina 2013–2015 toimintamallin, jonka avulla kaupungit ja kunnat voivat edistää luonnonvarojen viisasta käyttöä ja luoda edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille sekä tulevaisuuden menestykselle. Keväällä 2015 toimintamallia pilotoitiin Forssassa, Lappeenrannassa ja Turussa laatimalla kullekin kaupungille resurssiviisauden tiekartat.

Kesäkuusta 2015 alkaen resurssiviisaustyötä jatkaa Suomen kestävien kaupunkien ja kuntien verkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities), jonka ensimmäiset jäsenet ovat Forssa, Jyväskylä, Lappeenranta ja Turku. Jatkossa verkostoon voivat hakea myös muut kunnat (lue uutinen verkostosta).

Resurssiviisauden toimintamallin avulla kaupungit ja kunnat voivat vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia. Sitran teettämän selvityksen mukaan Jyväskylän seudulla yhdeksän resurssiviisasta toimenpidettä toisivat alueen talouteen noin sadan miljoonan euron vuosittaisen arvonlisän ja noin 1000 uutta työpaikkaa. Samalla alueen kasvihuonekaasupäästöt alenisivat noin 500 000 tonnilla vuodessa. Kun toimenpiteiden määrä kasvaa ja ne kattavat yhä useampia alueen toimintoja, positiivisten talous- ja ympäristövaikutusten voidaan odottaa kasvavan.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi ruohonjuuritason toiminnalla, jolloin kaupungista tulee viihtyisämpi paikka asua. Osana Sitran ja Jyväskylän kaupungin hanketta toteutettiin kaupunkilaisten ehdottamia käytännön kokeiluja sekä pilotteja liittyen mm. ruokahävikin vähentämiseen, liikenteeseen ja asumiseen. Yritykset voivat löytää resurssiviisailta alueilta mahdollisuuksia kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja, joiden kysyntä kasvaa erityisesti globaaleilla markkinoilla.

Kuntien tavoitteena hiilineutraalius ja jätteettömyys

Fisu-verkoston kaupungit ja kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen, että viimeistään vuonna 2050 toiminta niiden alueilla on hiilineutraalia ja jätteetöntä, ja luonnonvarojen kulutus on maapallon kantokyvyn rajoissa. Alueiden kehitystä arvioidaan neljällä resurssiviisauden indikaattorilla, jotka ovat 1) hiilijalanjälki, 2) ekologinen jalanjälki, 3) materiaalihäviöt ja 4) asukkaiden koettu hyvinvointi. Kunnat saavat edellä listattujen mittarien laskemiseen asiantuntija-apua Fisu-verkoston palvelukeskukselta.

Kohti resurssiviisautta -hankkeen aikana kehitettiin myös menetelmä alueellisten resurssivirtojen kuvaamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön suunnittelemiseksi: Alueelliset resurssivirrat -malli.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä


Kommentit (1)

Resurssina FE eli rauta lähimpänä ollut töissäni ja olen perehtynyt hiukan sen ominaisuuksiin. Se on uusiutumaton, sitä on noin 5% maankuoressa ja ennusteiden mukaan jopa 35% ytimessä, jota on vaan on hyvin vaikea hyödyntää. Sitä pidetään ihmiskunnan tärkeimpänä metallina ainakin wikipedian mukaan. No rautaa kyllä osataan tuhlata ainakin minun mielestäni ja sen avulla on moni vastuuton yrittäjä rikastunut ja rikastuu edelleen sen avulla. Eipä sitä juuri suojellakkaan, maailmassa sitä ruostuu/palaa pois sotien, huonojen päätösten/keksintöjen vuoksi suuria määriä pois meidän lapsilta.
samppa 10 kuukautta 4 viikkoa sitten

Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Hankkeet Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen liiton kanssa toteutettava hanke konkretisoi Sitran biokaasu-liiketoiminta-ekosysteemien mahdollisuuksia selvittävän työn tuloksia ja tavoitteita aluelähtöisesti. Samalla annettiin muille Suomen alueille esimerkkejä siitä, kuinka biokaasuliiketoimintaa voi edistää. Työssä hyödynnettiin Keski-Suomen monimuotoista biokaasun tuotantoa ja käyttöä sekä vahvistettiin...

Huhtikuu 2016 - Lokakuu 2016

Hankkeet Kohti yhden maapallon kokoista elämää

Sitran ja Vantaan sekä Jyväskylän kaupunkien yhteisessä One Planet Living -hankkessa hyödynnetään resurssiviisauden ja kestävän kehityksen periaatteita uusien alueiden suunnittelussa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa yhden maapallon kantokykyyn pohjautuva elämäntapa. Alun perin brittiläistä One Planet Living -konseptia sovelletaan ensimmäistä kertaa Suomessa. Vantaalla...

Lokakuu 2014 - Maaliskuu 2015

Hankkeet Ilmasto.nyt - valtakunnallinen opintokokonaisuus: Ilmastokoulutus ja ilmastonmuutoksen perusteet

Hanke käynnistettiin syksyllä 2014 fasilitoimalla keskustelua Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen kesken. Yhteistyön keskiössä oli kysymys, mitä ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista yhteiskunnassa tarvitaan sekä vastaako korkeakoulujen nykyinen opetus tähän tarpeeseen. Keskustelun pohjaksi laadittiin selvitys Ilmastoalan yliopisto-opetuksen nykytila Suomessa . Selvityksestä...

Lokakuu 2014 - Lokakuu 2016

Hankkeet Resurssitehokkuuskävely

Sitra ja Jykes  syvensivät resurssiviisaustyötä  kymmenen keskisuomalaisen yrityksen kanssa. Yrityksiin tehtiin yhden päivän mittaiset resurssitehokkuuskävelyt, joiden aikana laadittiin nopea arvio energia- ja materiaalitehokkuuden tasosta yrityksissä, tunnistettiin potentiaalisimmat parannuskohteet ja ennen kaikkea selvitettiin, minkälaisia hyviä...

Kesäkuu 2014 - Huhtikuu 2015

Hankkeet Bussiloikka

Sitran ja Jyväskylän kaupungin Bussiloikka-hankkeella on selvät tavoitteet: joukkoliikenteen matkustajamäärät on saatava kasvuun, hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus laskuun. Samalla myös kaupungin hiukkaspäästöt vähenevät ja hengitysilman laatu paranee.   Joukkoliikenteen kulkutapaosuus on Jyväskylän seudulla ollut vuosikymmeniä laskussa, ja nyt suuntaus olisi...

Huhtikuu 2014 - Tammikuu 2015

Hankkeet Tulevaisuuden kotitalous

Tulevaisuuden kotitalous -hankkeessa keskisuomalaiset perheet ja taloudet kokeilevat, millaista on tulevaisuuden resurssiviisas elämä. Hankkeessa etsitään ja testataan hyviä keinoja, joilla voi pienentää materiaalijalanjälkeä –  eli käytännössä vähentää luonnonvarojen kulutusta. Maapallon resurssit niukkenevat ja ilmastonmuutos etenee, mutta miten se vaikuttaa käytännön...

Huhtikuu 2014 - Helmikuu 2015

Hankkeet Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille

Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille -hankkeen tavoitteena on helpottaa lähellä tuotetun ruuan käyttöä kuntien ruokapalveluissa. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä saatavuuteen, hankintahintaan ja logistiikkaan liittyviä hankinnallisia esteitä ja pyrkimällä poistamaan ne yhteistyössä hankintakeskuksen, verkkotukkukauppatoimijan ja tuottajien kanssa....

Maaliskuu 2014 - Tammikuu 2015

Hankkeet Kirjasto kotiin!

Jyväskylän kaupunginkirjasto kokeilee maalis-huhtikuussa uudenlaista tavarakimppakyytipalvelua kirjastonkirjojen kotiinkuljetukseen. Kirjaston asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tilata varaamansa kirjat suoraan kotiin – ja myös palauttaa ne kuljetuspalvelun kautta. Kotiinkuljetus toteutetaan Piggybaggy-tavarakimppakyytipalvelulla, jossa tavalliset ihmiset kuljettavat kirjat muiden asioiden...

Maaliskuu 2014 - Huhtikuu 2014

Hankkeet Resurssiviisauden indikaattorit

Kaupungit seuraavat ja mittaavat kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tasoa monilla eri mittareilla, mutta onko meillä käytössä sellaisia indikaattoreita, joiden avulla kunta- ja maakuntatasolla pystytään todentamaan, miten kaupungit aidosti kehittyvät kohti resurssiviisautta ja hiilineutraaliutta? Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutetussa Resurssiviisauden...

Maaliskuu 2014 - Kesäkuu 2015

Hankkeet Resurssiviisas asuminen

Ruoka, asuminen ja liikkuminen ovat suurimpia kulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttavia tekijöitä. Kotitalouksien osalta asuminen, ruoka ja liikkuminen muodostavat yhdessä yli 70 prosenttia ilmastovaikutuksista asumisen vaikutusten ollessa suurimpia yhdessä liikkumisen kanssa. Resurssiviisas asuminen -hankkeen tarkoitus on vähentää asumisen haitallisia...

Helmikuu 2014 - Maaliskuu 2015

Hankkeet Hiilineutraaliuden rakennuspalikat yrityksille

Maailma on siirtymässä ennen näkemättömän nopeasti kohti vähähiilistä taloutta. Edelläkävijäyritykset luovat tätä varten tuotteita ja palveluja jo nyt myös Suomessa. Muutoksen vauhti on kovaa ja samoin kilpailu. Siksi yritysten on tärkeää ymmärtää, mitä hiilineutraalius tarkoittaa niiden kannalta. Tulevaisuuden markkinoilla menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka...

Tammikuu 2014 - Lokakuu 2016

Hankkeet Resurssivirrat haltuun

Eri puolilla Suomea on käynnissä alueellisia resurssitehokkuutta edistäviä projekteja. Näillä erillisillä projekteilla on yhteisinä tavoitteina selvittää, miten resursseja, luonnonvaroja ja energiaa, nykyään käytetään ja millaisia työkaluja voitaisiin rakentaa resurssien käytön optimoimiseksi koko Suomen tarpeisiin.  Resurssivirrat haltuun -hanke kokoaa aluetason...

Lokakuu 2013 - Joulukuu 2014


Aiheita

2017 Sitra | käyttöehdot