Ilmiö
Arvioitu lukuaika 6 min

Mikä yhdistää menestyviä kiertotalousratkaisuja?

Sitran selvityksen mukaan menestyviä ja vaikuttavia kiertotalousratkaisuja yhdistää ainakin viisi tekijää. Lukuisat edelläkävijäyritykset toteuttavat jo nyt kiertotalouden mukaista kannattavaa liiketoimintaa.

Kirjoittajat

Reetta Kohonen

Asiantuntija, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Isobritannialainen OLIO on sovellus, joka tekee ylijäämäruuan jakamisesta naapureille helppoa. Kuka vain voi ladata sovellukseen kuvan ylimääräisestä ruokatarvikkeestaan ja selailla naapurien ilmoittamia tuotteita. Sovelluksen avulla ruokahävikin vähentäminen on helppoa ja yhteisöllistä.

Koko maailman ruokahävikistä noin 60 prosenttia syntyy kotitalouksissa, ja OLIOn kaltaisia kiertotalousratkaisuja tarvitaan kipeästi. OLIO toimiikin jo 49 maassa ja sillä on yli 2,6 miljoonaa käyttäjää.

Nykyinen lineaarinen talousmalli koettelee maapallon kantokykyä kiihdyttämällä ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikäyttöä. Hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen on edelleen ongelma.

Kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous , jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään, on yksi ratkaisu näihin haasteisiin.

Sitran tuoreessa The winning recipe for a circualr economy -selvityksessä (englanniksi) tarkastellaan vaikuttavia, kiinnostavia ja kannattavia kiertotalousratkaisuja ympäri maailmaa. Selvitys perustuu kiertotalousratkaisuja kehittäville yrityksille tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin, joiden avulla koottiin lista 39 inspiroivasta kiertotalousratkaisusta ympäri maailmaa.

Selvityksessä tunnistettiin viisi tärkeää tekijää kiertotalousratkaisun menestyksen polulla.

Yhteistyö on kaiken a ja o

Kiertotalousratkaisujen menestys perustuu verkostomaiseen toimintaan. Yhteistyö muiden yritysten, julkisen sektorin sekä esimerkiksi tutkimusinstituutioiden kanssa alkaa jo tuote- tai palvelukehitysvaiheessa.

Ruotsalainen Renewcell on kehittänyt kemiallisen menetelmän puuvillan ja viskoosin kierrättämiseen. Prosessissa syntyvää Circulose-kuitua voidaan käyttää vaatteiden valmistukseen neitseellisen tekstiilikuidun tavoin. Suuret vaateketjut olivat mukana kehitystyössä alusta saakka. Näin varmistettiin, että tuote voi todella korvata neitseellisiä materiaaleja ja näin edistää vaateteollisuuden siirtymää kiertotalouteen.

Kenialainen Safi Organics puolestaan tuottaa lannoitteita pienviljelijöille. Sen tuote kehitettiin yhdessä paikallisten maanviljelijöiden, tutkimuslaitoksen, asiantuntijoiden sekä huippuyliopisto MIT:n kanssa. Safi Organicsin lannoite on ekologisesti kestävä, ja lannoitteen hajautettu tuotanto lisää työpaikkoja sekä vähentää pienviljelijöiden riippuvuutta tuontilannoitteista.

Data on tärkeää

Kiertotalouteen siirtyminen tarkoittaa, että liiketoimintaa täytyy ajatella uudella tavalla. Keskeisessä asemassa ovat data ja teknologiatyökalut.

Materiaalien uusiokäyttöä varten tarvitaan tietoa tuotteiden sisältämistä materiaaleista sekä siitä, miten materiaalit voidaan pitää kierrossa tuotteen käyttöiän päättyessä. Sitran tuoreen selvityksen mukaan yritykset, jotka kehittävät, keräävät ja jakavat tällaista dataa, ovat kiertotalouden mahdollistajia.

Pohjoisamerikkalainen Optel Group on kehittänyt verkkoalustan, jonka avulla yritykset voivat seurata käyttämiään materiaaleja läpi tuotteiden elinkaarten. Käytännössä alustalla voi esimerkiksi valvoa Reilun kaupan ehtojen noudattamista alkutuotannossa tai oppia, miten kuluttajat käyttävät tuotetta. Yksityiskohtainen tieto tuotteen elinkaaren ajalta lisää materiaalien uusiokäyttömahdollisuuksia ja siten vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta.

Työkalut yrityksen kiertotalousasteen mittaamiseen ovat tärkeitä, sillä ne tuottavat objektiivista ja vertailukelpoista tietoa kiertotalouden tuomista hyödyistä. Työkalut myös kertovat, miten yritykset voivat kehittää kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaansa.

Circular Transition Indicators (CTI Tool) on yritysten kiertotalousastetta mittaava työkalu, joka mahdollistaa myös läpinäkyvän raportoinnin ja sitä kautta kokonaisten arvoketjujen harmonisoinnin.

Dataa ei kuitenkaan pidä valjastaa kiertotaloustoimiin vain siksi, että sitä on saatavilla. Pilvipalvelut ja teknologiainfrastruktuuri, joita datan käsittelyyn tarvitaan, lisäävät energiankulutusta ja kuluttavat luonnonvaroja, kuten jalometalleja. Datapohjaisten kiertotalousratkaisujen pitäisi muiden ratkaisujen tapaan vähentää ympäristön kuormitusta, ei lisätä sitä.

Edelläkävijät näyttävät mallia muille

Kiertotalousratkaisut ovat vielä pitkälti edelläkävijöitä omilla sektoreillaan.

Jotta muut seuraavat edelläkävijän jalanjäljillä, on yrityksen arvontuottomallin oltava selkeä ja siitä on viestittävä läpinäkyvästi sidosryhmille. Asiakkaat ja sijoittajat arvostavat ja vaativat tarkkaa tietoa ja konkreettista näyttöä ratkaisun hyödyistä. Tietoa tarvitaan ratkaisun tulevaisuudennäkymien arviointiin ja sijoitusriskien madaltamiseen.

Yksi esimerkki edelläkävijäyrityksistä on kanadalainen Li-Cycle, joka on kehittänyt uuden menetelmän käytettyjen litiumakkujen materiaalien talteenotolle. Ratkaisu juontaa juurensa asiakkaiden tarpeeseen: perinteiset kierrätysmenetelmät eivät ole mahdollistaneet kaikkien akkumineraalien talteenottoa niin, että niiden uusiokäyttö olisi mahdollista.

Arvontuotosta kertominen on tärkeää erityisesti yrityksille, joiden liiketoimintamalli on uusi tai aiemmasta poikkeava. Kiertotalouden mukainen liiketoiminta ei vielä ole valtavirtaa, joten mitattava näyttö kiertotalousmallien toimivuudesta ja tarpeellisuudesta on tärkeää. Selkeän arvontuottomallinsa lisäksi Li-Cycle on viestinyt avoimesti, miten kiertotalous vastaa yhteiskunnan sähköistymisen aiheuttamaan akkumineraalien lisätarpeeseen.

Natiivi tai mukautuja

Menestyvät kiertotalousratkaisut voivat syntyä kahdelta pohjalta. ”Natiiviratkaisujen” ytimessä on lähtökuopista alkaen kiertotalouden mukainen toiminta. Toisaalta myös perinteisistä yrityksistä löytyy menestyneitä ”mukautujia”, jotka muovaavat olemassa olevaa toimintaansa tai lisäävät siihen kiertotalouden elementtejä.

Hollantilainen DSM-Niaga on hyvä esimerkki kiertotalousnatiivista yrityksestä. Yritys suunnittelee kodintekstiilejä kiertotalous edellä. Tuotteissa käytettävät materiaalit kuiduista liimoihin on suunniteltu niin, että ne voidaan käyttää yhä uudelleen ja uudelleen samaan tarkoitukseen.

Suomalainen Kotkamills on puolestaan mukautuja. Pitkän linjan pakkaustuottaja onnistui mukauttamaan toimintansa alan kasvavaan kierrätystarpeeseen. Yritys kehitti perinteisten muovisten kertakäyttöpakkausten korvaajaksi ohuella polymeerikalvolla päällystetyn metsäteollisuuden sivuvirroista valmistetun pakkausmateriaalin. Pakkauksen voi helposti kierrättää olemassa olevassa kierrätysjärjestelmässä.

Kiertotalous ei siis vaadi, että perinteiset yritykset raivataan uusien tieltä. Sekä kiertotalousnatiiveilla että mukautujilla on mahdollisuus menestyä ja saada muita mukaan muutokseen.

Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ovat menestystekijöitä

Maailman ekologisen kantokyvyn ja sosiaalisen tasa-arvon vahvistamisen on perinteisesti ajateltu olevan taloudellisesti kannattamatonta. Maailman talousfoorumin (WEF) mukaan startup-yrityksellä, joka taloudellisen voiton rinnalla tähtää positiiviseen sosiaaliseen vaikuttavuuteen, on kuitenkin 43 % korkeampi todennäköisyys lyödä läpi markkinoilla perinteisiin voittoa tavoitteleviin startup-yrityksiin verrattuna.

Kiertotaloudelle tyypilliset resurssitehokkuuden ratkaisut tuovat usein suoria ympäristöhyötyjä esimerkiksi vähentämällä päästöjä tai neitseellisten materiaalien tarvetta.

Kiertotaloudella on lisäksi kiistatonta potentiaalia lisätä ihmisten hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Esimerkiksi ruuanjalostuslaitteita palveluna tuottava Blendhub on vahvistanut pienten ruuantuottajien asemaa kehittämällä modulaarisen ruoka-aineiden jalostustehtaan, joka mahdollistaa ruuan jalostamisen paikan päällä ja pidentää ruoan säilyvyyttä. Ratkaisu tuottaa myös ympäristöhyötyjä vähentämällä ruokahävikkiä ja lyhentämällä ruuantuotantoketjuja.

Kiertotalousyhteiskunta ei ole valmis

Kiertotalous luo liiketoimintamahdollisuuksia, jotka perustuvat luonnonvarojen ja resurssien kestävään ja jatkuvaan käyttöön maapallon kantokyvyn rajtwhatoissa. Circle Economyn laatiman Circularity Gap -raportin mukaan maailma toimii kuitenkin vasta 8,6-prosesenttisesti kiertotalouden mukaisesti.

Kiertotalousratkaisujen menestystä vauhdittavia ratkaisuja on jo olemassa. Esimerkiksi kanadalainen Project Zero kartoittaa paikallisia kiertotalouden mahdollisuuksia säännöllisissä kokoontumisissa yhdessä päättäjien ja teollisuustoimijoiden kanssa. Voittoa tavoittelemattomaan toimintaan kuuluu myös yrityskiihdyttämö, joka edesauttaa kiertotalousratkaisuille tärkeiden verkostojen syntymistä.

Project Zeron kaltaiset toimijat edistävät kiertotalouden tarvitsemaa läpileikkaavaa muutosta yhteiskunnassa niin päätöksenteon, kulutuskäyttäytymisen kuin rahoituksen saralla ja tuovat yhteen tahoja, joiden yhteistyö on kiertotalouden edellytys. Muutos ei tapahdu itsestään, ja mukaan tarvitaan kaikki.

Mistä on kyse?