artiklar
Beräknad läsningstid 18 min

Sitras verksamhetsöversikt 2/2024

Axplock ur Sitras arbete och resultat från mars till juni.

Publicerad

(Översikten är sammanställd för Sitras förvaltningsrådet för perioden 22.3–11.6.2024)

1. Periodens huvudpunkter i korthet

Under våren har europaparlamentsvalet reflekterats i Sitras arbete på olika sätt. Vi har samlat ihop ett antal strategiska förslag på åtgärder till kandidater och EU-parlamentariker som ska hjälpa EU och Finland att lyckas på lång sikt. Vi var med och anordnade valpanelen Europas framtidsmakare den 29 maj i Sanomahuset.

Vi har även utvecklat en ny slags valkompass i videoformat tillsammans med Allians och OpenVAA för att aktivera de unga väljarna. Valkompassen för unga fanns tillgänglig i både text- och videoformat, och i början av juni hade den genomförts
35 000 gånger.

I april publicerade vi en öppen webbutbildning, EU-lainsäädännön ABC (EU-rättens ABC) med syftet att ge alla medborgare bättre förutsättningar att följa de olika EU-frågorna. Den av Sitra och HAUS planerade utbildningen är en vägledning i EU-lagstiftningens olika steg och hur man kan påverka dem.

Under våren anordnade vi tre öppna ansökningsomgångar för att hitta nya team till att utveckla och testa en utvidgning av framtidsmakten, datadrivna tjänster och föreningen av miljö och vardag. Ett av försöken, Framtidsmakt-programmet fick utmärkelsen Vuoden ennakointiteko 2024 (Årets prognostisering 2024).

Sitra har bidragit med stöd till utvecklingen av digitala produktpass inom textil-, batteri- och logistikbranscherna. Lärdomarna från de finländska försöken har presenteras för EU-kommissionen som använder dessa i sitt arbete.

Vi har finansierat och väglett statsförvaltningen i implementeringen av artificiell intelligens. Försöken har haft fokus på lagstiftningens olika skeden, och kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och justitieministeriet har medverkat.

I april samlades experter och representanter i Bryssel för World Circular Economy Forum, WCEF. Nästan 10 000 deltagare från 168 olika länder följde det av Sitra initierade evenemanget antingen på plats i Bryssel eller på webben. Vi publicerade en lista över Europas ledande cirkulärekonomiska lösningar som stärker naturen, och en rad finländska företag fanns med på listan.

Sitra har under våren deltagit i diskussioner om fördelningen av de rekordstora statliga satsningarna på forskning och utveckling samt utvecklingsbehoven inom innovationssystemet. Vårt samarbete med forsknings- och innovationsrådet och andra aktörer inom området fortsätter i höst.

Reformeringen av Sitras strategi är i sitt slutskede. Med den här reformen vill framtidshuset öka flexibiliteten, effektiviteten och begränsa kostnadsökningarna. I samband med detta hölls förhandlingar 3.4–8.5.2024. Sitra förnyas för att kunna fullfölja sitt uppdrag att effektivisera landets hållbara ekonomiska tillväxt och den internationella konkurrenskraften samt kartlägga framtida utvecklingsmöjligheter.

2. Detta gjorde vi under perioden

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Stöd till försök att utvidga framtidsmakten, utveckla datadrivna tjänster och förena miljö och vardag

Framtidsmakt-programmet som börjar under sommaren fick utmärkelsen Vuoden ennakointiteko2024 (Årets prognostisering 2024). Utmärkelsen tilldelas aktörer som på ett betydande sätt har främjat tillgängligheten och användningen av framtidsinformation. I årets hållbara Framtidsmakt-program testas en utvidgning av framtidsmakten i praktiken. Ansökningsperioden till programmet avslutades i mars, och cirka två hundra team har sökt till programmet. Omkring 15 team väljs ut till programmet (urvalet publiceras i juni). Resultaten från de pilotprojekt som ligger till grund för programmet färdigställdes under våren: i exempelvis Diakonissanstaltens projekt har man utvecklat verktyg och metoder för att ge människor i utsatta situationer en röst i framtidsdiskussionerna.

Under våren inleddes två Sitra Lab-förändringsprogram:

I programmet bättre tjänster med data utvecklar teamen bland annat innovativa datalösningar för sysselsättningstjänster, informationsledning som en del av äldrearbetet samt datalager för motion och idrott i Finland. I programmet miljön som en del av vardagen handlar de lokala teamens försök om bland annat att öka aktiviteter i naturen, invånarnas välbefinnande och den regionala dragnings- och livskraften.

2. Vi stärkte EU-kunskaperna hos beslutsfattare och skapade information inför vårens EU-val

Vi publicerade en analys av nyhetsrapporteringen om EU och diskussionerna om EU för framtidsdiskussionerna inför vårens EU-val. Enligt analysen från Meedius International finns det utrymme för en mer framtidsinriktad nyhetsbevakning. Idag är det ofta enskilda initiativ som uppmärksammas av medierna.

Under våren anordnades den andra omgången av Utbildning i framtidens EU-ledarskap. Utbildningen har som mål att stärka de finländska beslutsfattarnas och påverkarnas förmåga att tillsammans ta itu med utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna i det framtida ledarskapet inom unionen. En av kursledarna var Europaforskaren Timo Miettinen vars uppdaterade promemoria EU-kriisien aikakaudella publicerades innan kursen.

Vi bidrog även med ett framtidsperspektiv i det gemensamma arbetet med valpanelen eurovaalitentti 29.5.2024 tillsammans med Helsingin Sanomat, FSF och SAMOK.

3. Pågående arbete: framtidsöversikt över EU:s ödesfrågor och säkerhet

Under våren anordnade vi tillsammans med Utrikespolitiska institutet framtidsworkshoppar för experter kring temat EU:s framtida utmaningar. Promemorian som skapats utifrån workshopparna publiceras under Europaforumet i slutet av augusti.  Syftet med den är att väcka debatt om alternativen för EU:s framtid. I slutet av våren inledde vi arbetet med att förbereda en framtidsöversikt över säkerhet. I den tittar vi på säkerhet ur ett brett perspektiv. Översikten publiceras under hösten.

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Tillsammans med företag undersökte vi hur man kan implementera och dra nytta av digitala produktpass för att påskynda den cirkulära ekonomin

Digitala produktpass samlar data om produkternas hållbarhet, material och råmaterial. En effektivare användning av data påskyndar den cirkulära ekonomin. I fortsättningen krävs ett digitalt produktpass för nästan alla produkter som hamnar på EU:s marknad. Denna utveckling gör det möjligt att även utveckla tjänster kring företagens verksamhet och produktinformation.

Sitra har stöttat företagen i förändringsarbetet genom att finansiera en rad försök relaterade till produktpass inom olika branscher som textil-, batteri- och logistikbranschen. Lärdomarna från försöken har vi samlat i ett arbetspapper som ett stöd för utvecklingen av kommande EU-lagstiftning och nya affärsmodeller. De finländska lärdomarna har presenterats för EU-kommissionen som har använt dessa i sitt utvecklingsarbete med produktpass.

Vi finansierar dessutom det nationella nätverket Finnpass där aktörerna utbyter och delar information och kompetenser med varandra avseende utvecklingen av produktpass. Nätverket arbetar med att skapa en handbok för företag om hur man implementerar digitala produktpass.

2. Vi testade artificiell intelligens i lagberedningsarbetet

Tillsammans med tre ministerier har vi testat hur artificiell intelligens skulle kunna stödja lagberedarnas arbete. Vi har finansierat försök med artificiell intelligens på kommunikationsministeriet, statsrådets kansli och på justitieministeriet.

I pilotprojekten finjusteras finska språkmodeller för olika lagberedningsuppgifter, och ett testverktyg skapas som ett stöd till tjänstemännen. Vi kommer att samla lärdomarna från försöken och publicera dem vid ett senare tillfälle på Sitras webbplats. Försöken avslutas i juni 2024.

Artificiell intelligens som grundar sig på stora språkmodeller skapar möjligheter att förbättra arbetsproduktiviteten och utveckla nya tjänster. Implementeringen av artificiell intelligens i statsförvaltningen förutsätter samarbete med den privata sektorn, fler försök och investeringar för att förnya processer, skapa tjänster och kompetensutveckla medarbetare.

3. En effektivare användning av social- och hälsovårdsdata leder till besparingar

Social- och hälsovårdssystemet står inför stora utmaningar de kommande åren, och välfärdsområdena letar efter sparobjekt. Vi har undersökt hur social- och hälsovårdssystemet genom att använda social- och hälsovårdsdata på ett effektivare sätt potentiellt kan spara närmare två miljarder euro i årliga kostnader.

Särskilt vården av patienter som är i behov av flera sjukvårdstjänster samtidigt skulle kunna planeras på ett effektivare sätt. I utredningen föreslår Sitra att man inför enhetliga datamodeller så att data som samlas i de olika systemen enkelt kan flyttas och för att utveckla bättre social- och hälsovårdstjänster.

Enhetligt sparade social- och hälsovårdsdata underlättar också forskningen som ligger till grund för till exempel utvecklingen av nya läkemedel. I Sitras försök undersöktes hur hälsodata som sparas på ett enhetligt sätt underlättar sammanställningen och analysen av information om användningen av nya läkemedel.

Just nu pågår flera pilotprojekt där välfärdsområdena utreder lämpligheten hos artificiell intelligens för att dokumentera patientuppgifter och proaktivt bedöma äldre patienters funktionsförmåga. Resultaten förväntas komma under hösten.

Efter inledande förberedelser påbörjades vårt arbete på europeisk nivå med två projekt: Vi koordinerar TEHDAS2-projektet inom det Europeiska hälsodataområdet där 30 länder deltar. Vi koordinerar dessutom VALO-projektet som finansieras av Nordiska Ministerrådet. I projektet förbereder Finland, Sverige och Island genomförandet av Europeiska unionens hälsodataområde med utgångspunkt i de nordiska länderna och testar i praktiken hur hälsodata kan utnyttjas på ett säkert sätt över landsgränser. Norge och Danmark deltar som observatörer i VALO-projektet.

4. Vi leder det nationella arbetet kring FoUI-systemets utvecklingsbehov

Sitra inledde diskussioner tillsammans med närmare trettio nyckelorganisationer inom FoUI-sektorn om utvecklingsbehoven inom forsknings- och innovationssektorn. Under arbetet identifierades både strategiska prioriteringar för reformer och utvecklingsbehov för olika delområden inom FoUI-systemet. Vi har även involverat över 30 företag i arbetet.

Stora offentliga investeringar i FoUI kräver att även företagen ökar sina FoUI-investeringar. Vi undersöker företagens perspektiv genom en opinionsundersökning, där vi frågar 1 200 företagschefer hur de ser på de offentliga åtgärdernas påverkan på deras egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Resultaten publiceras i augusti.

I Sitras nya promemoria jämförs de immateriella investeringarna i Finland och Sverige. I Finland har investeringarna minskat under de senaste åren, både i företagen och i ekonomin i stort. Särskilt företagens investeringar i forskning och utveckling har minskat avsevärt. I Sverige däremot sker investeringar och tillväxt genom immateriella investeringar i bland annat it-programvaror och varumärkesuppbyggnad.

Vi fortsätter arbetet med att identifiera utmaningarna för FoUI-sektorn och hitta lösningar tillsammans med våra samarbetspartner och Forsknings- och innovationsrådet. Vi genomför analyser av Finlands internationella jämförelsegrupper och undersökningar för att skapa en djupare förståelse för de utmaningar som identifierats.

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. Information och försök för att öka de ungas valdeltagande i EU-valet

En av våra prioriterade arbetsuppgifter är att utveckla ny information och hitta lösningar för att stärka ungas deltagande och känsla av delaktighet. Vi finansierade förbundet Unga Européers EurHope-kampanj med fokus på att aktivera unga samt medborgarkonsultationen där över en miljon européer uttryckte sin åsikt om Europaparlamentsvalets viktigaste frågor på den digitala plattformen make.org. Här hittar du mer information om projektet och de finländska ungdomarnas uppfattningar.

I början av året publicerade vi undersökningen Demokrati som en del av vardagen som riktar sig till alla som arbetar med unga. Publikationen hjälper oss att fundera på hur vi alla kan bidra till demokratiarbetet och demokratisk fostran.

Valkompasser är en av de största demokratiska innovationerna genom tiderna sett ur antalet användare. Enligt forskningen har valkompasserna en inverkan på särskilt de yngre generationernas röstbeslut. Vi och våra samarbetspartner i samarbete med ungdomar har utvecklat en valkompass riktad till unga som ska testas under vårens EU-val. Här kan du läsa mer om valkompassen i videoformat som finns på webbplatsen för ungdomssektorns takorganisation Allians.

2. Medborgarpaneler i kommuner och välfärdsområden

Under våren har det anordnats fler medborgarpaneler än någonsin tidigare i Finland med stöd från Sitra. Försök har genomförts i fyra välfärdsområden och i fyra kommuner.

I Mellersta Nylands och Birkalands välfärdsområden handlade panelerna om de digitala tjänsternas framtid ur olika perspektiv. I Mellersta Finland anordnades panelen för att stödja planeringsarbetet för servicenätverket och i Lappland för att utveckla äldreomsorgstjänster. Panelerna har fått ett positivt mottagande, och deras rekommendationer har publicerats (bl.a. i Birkaland) och överlämnats till beslutsfattare.

På kommunal nivå har försöken fokuserat på utvecklingen av kommunens ekonomiska planering. Det handlar om Sitras nya initiativ där kommuninvånarna är delaktiga i diskussionerna kring ekonomiska frågor i beredningens olika faser. I bland annat Jyväskylä har en slumpmässigt utvald panel med 32 personer samlats under våren med uppgift att sätta sig in i den kommunala ekonomin i området och undersöka effekterna av 2024 års program för balansering och dess inriktning på olika befolkningsgrupper. Rekommendationerna som överlämnades till Jyväskyläs kommunstyrelse i maj har även lyfts fram i de lokala medierna.

Liknande försök kring den kommunala ekonomin pågår för närvarande i Åbo, Salo och Rautalampi. Här hittar du mer information om försöken i kommunerna och välfärdsområdena.

3. Vi testar ett planeringsverktyg för lagstiftning

I Sitras, justitieministeriets och statsrådets kanslis gemensamma pilotprojekt har vi utvecklat ett elektroniskt verktyg för planering av lagstiftningsprojekt. Demoversionen av statsrådets gemensamma verktyg har testats tillsammans med lagberedare. Som en grund för verktyget skapades standardiserade steg i lagstiftningsprocessen. Projektet påbörjades i september 2023 och avslutas i juni 2024.

Resultaten från försöket bekräftar att det elektroniska verktyget möjliggör en realistisk tidsplanering och stödjer på det viset styrningen och utvecklingen av lagberedarens arbete. Genom verktyget får man även tillgång till data som kan användas för rapportering. Det hjälper även ledningen att skapa en tydligare helhetsbild av lagstiftningsprojektens framsteg, tidsplaner och resursbehov.

En förbättrad planering främjar en bättre lagstiftning, effektiviserar verksamheten och gör lagberedningen mer transparent och lättare att följa för medborgare och andra berörda parter. För att säkerställa detta måste man satsa på att omsätta resultaten från projektet i praktiken.

Exempel på framsteg i vårt arbete och resultat

1. World Circular Economy Forum i Bryssel blev en succé

I april samlades de största namnen inom cirkulär ekonomi i världen i Bryssel för World Circular Economy Forum. Världens största och mest inflytelserika evenemang inom cirkulär ekonomi anordnades för åttonde året i rad på initiativ av Sitra. Omkring 10 000 deltagare från 168 olika länder följde evenemanget antingen på plats i Bryssel eller på webben. Budskapet var tydligt: lösningarna till dagens stora utmaningar i Europa, nämligen konkurrenskraften och den strategiska autonomin, finns i den cirkulära ekonomin. Spelreglerna för EU:s inre marknad bör snarast möjligast ändras i enlighet med den cirkulära ekonomin. Samtidigt skapas en hemmamarknad i EU:s storlek för de finländska företagens cirkulärekonomiska lösningar. I den sammanfattande rapporten från forumet presenteras över 25 konkreta resultat.

I samband med forumet tillkännagavs goda nyheter: den cirkulära ekonomin blir en viktig del av EU:s globala partnerskap när Europeiska kommissionen grundar ett nytt resurscenter för cirkulär ekonomi som Sitra har varit med och planerat. Resurscentret implementeras i slutet på året (kommissionens meddelande på engelska).

Nästa gång anordnas World Circular Economy Forum i Brasilien under våren 2025. Den latinamerikanska ekonomiska styrkan ger en fantastisk överblick över de största utmaningarna och möjligheterna i den globala omställningen till en cirkulär ekonomi.

2. Cirkulärekonomiska lösningar som stärker naturen skapar ny affärsverksamhet – det går bra för de finländska företagen enligt Sitras lista

Den cirkulära ekonomin är ett viktigt verktyg för att skapa ekonomisk välstånd och samtidigt minska belastningen på naturen. I samband med World Circular Economy Forum publicerade vi en lista över Europas ledande cirkulärekonomiska lösningar som stärker naturen (på engelska). Totalt hamnade 17 finländska företag på listan tillsammans med 30 europeiska pionjärer. Företagslistan lyfter fram inspirerande exempel på hur företag med hjälp av cirkulärekonomiska lösningar kan skapa ny affärsverksamhet och samtidigt motverka förlusten av den biologiska mångfalden.

För att även andra företag snabbt ska komma igång har vi publicerat den banbrytande handboken Circular solutions for nature (sammanfattning på svenska). Den ger företag konkreta steg för att använda cirkulära affärsmodeller i övergången till en verksamhet som stärker naturen.

3. Det uppdaterade Livsstilstestet intresserar och sprids till fler länder

I höstas uppdaterade Sitra det populära Livsstilstestet som en del av EU-projektet PSLifestyle. Det nya testet har redan introducerats i nio europeiska länder och fler länder är på gång. Sitra koordinerar projektet på EU-nivå.

I det nya Livsstilstestet kan användare räkna ut sitt koldioxidavtryck och skapa en plan för att minska sin klimatpåverkan i vardagen med hjälp av skräddarsydda tips. Utifrån användarnas svar i Livsstilstestet skapas anonyma data om människors  vilja och förmåga att göra livsstilsförändringar. Olika organisationer kan använda dessa data (som inte kan kopplas till användarens identitet) bland annat vid planering av hållbarare produkter och tjänster och vid beslutsfattande och forskning.

Det förnyade testet har redan gjorts över 190 000 gånger i Finland. Under våren har testet presenterats för allmänheten och andra aktörer. I nästa steg ska testet spridas till fler länder.

Kontakta oss

Vad handlar det om?