Lausunnot
Arvioitu lukuaika 6 min

Sitran lausunto Euroopan komission virtuaalimaailmoja koskevan vision aloitteesta

Visiotyössä on huomioitava virtuaalimaailmojen mahdolliset vaikutukset yksilönoikeuksiin ja demokratiaan. Yhteiskunnan eri osapuolet on otettava työhön mukaan.

Kirjoittajat

Kristo Lehtonen

Johtaja, Reilu datatalous

Meeri Toivanen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Data ja kilpailukyky

Helena Mustikainen

Johtava asiantuntija, Reilu datatalous

Heikki Aura

Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Lotta Toivonen

Asiantuntija, Luonto ja arki

Rosa-Maria Mäkelä

Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Tiina Härkönen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Kirsi Hantula

Johtava asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Sitra on osallistunut Euroopan komission kannanottopyyntöön virtuaalimaailmoja, kuten metaversumeja, koskevan vision aloitteesta. Euroopan komissio aikoo luoda vision, joka koskee kehitteillä olevia virtuaaliympäristöjä. Vision perustana on digitaalisten oikeuksien sekä EU:n lainsäädännön ja arvojen kunnioittaminen. 

Vision tavoitteena on varmistaa, että digitaaliset oikeudet ja EU:n arvopohja toteutuvat kehitteillä olevissa virtuaaliympäristöissä ja että virtuaalimaailmat olisivat avoimia, yhteentoimivia ja innovatiivisia sekä turvallisia ja luotettavia niitä käyttäville ihmisille ja yrityksille.

Sitran päähuomiot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tukee Euroopan komission aloitetta virtuaalimaailmoja koskevan vision laatimiseksi.

Sitran näkemyksen mukaan virtuaalimaailmat ja erilaiset web 3.0 -ratkaisut hajautetuista itsenäisistä organisaatioista Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO (DAO) digitaalisiin hallintatodistuksiin Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT (NFT) tarjoavat arvokkaita mahdollisuuksia uusille, reilummille liiketoimintamalleille, jotka huomioivat yksilöiden digitaalisen itsemääräämisoikeuden ja edistävät digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää.

Sitra perehtyy tuoreessa artikkelisarjassaan ja syksyllä julkaistavassa, web 3.0:n kestävyyttä tarkastelevassa muistiossa web 3.0 -teknologioiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Sitra tukee Euroopan komission luotsaaman kansalaispaneelin suosituksia oikeudenmukaisesta ja ihmiskeskeisestä virtuaalimaailmasta. Paneelin 23 suositusta perustuvat valinnanvapauteen, vastuullisuuteen, ihmiskeskeisyyteen, terveyteen, koulutukseen ja lukutaitoon, turvallisuuteen, läpinäkyvyyteen ja osallisuuteen. Sitran näkemyksen mukaan kansalaispaneeli on oivallinen esimerkki osallisuudesta, jota tarvitaan tasapainoiseen päätöksentekoon tulevaisuuteen katsovilla aloilla, kuten virtuaalimaailmoissa ja web 3.0 -ratkaisuissa.

Myös Sitra osallistaa kansalaisyhteiskuntaa tänä vuonna rahoittamalla pilottiohjelmassa enintään yhdeksää web 3.0 -kokeilua Suomessa.

Sitra kannustaa jatkamaan kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan merkityksellistä osallisuutta koko prosessin ajan ja tutkii tätä. Yhtenä esimerkkinä Sitra mainitsee äskettäin yhteistyössä DigiFinlandin kanssa rakentamansa GDPR-yhteensopivan version sähköisestä Polis-keskustelualustasta, joka mahdollistaa mielipiteiden vaihdon ilman sosiaalisen median polarisoivia vaikutuksia. Sitra on myös mukana kehittämässä uutta avoimen lähdekoodin vaalikonealustaa, jonka avulla voidaan myöhemmin kehittää muita digitaalisia kansalaisosallistumisen sovelluksia.

Sitra arvioi, että Euroopan unionilla on potentiaalia nousta innovatiivisten ja vastuullisten virtuaalimaailmojen ja web 3.0 ‑ratkaisujen johtajaksi. Aikaa ei ole kuitenkaan hukattavaksi, kun tähän tavoitteeseen pyrkivää strategista polkua valitaan.

Tästä syystä Sitra suosittelee, että EU:n virtuaalimaailmoja koskeva visio sisältäisi seuraavat asiat:

  1. Virtuaalimaailmojen suunnittelussa on huomioitava eurooppalaiset oikeudet ja vapaudet. Vision on pidettävä sisällään virtuaalimaailmojen mahdolliset vaikutukset yksilönoikeuksiin ja demokratiaan. Sitran Digivallan jäljillä ‑selvitys paljasti, että datatalous on edelleen epäreilua sekä yksittäisten käyttäjien että useimpien yritysten näkökulmasta. Esimerkiksi käyttäjädata on keskittynyt muutamien datajättien käsiin, toimintatavat ovat kaukana läpinäkyvistä ja luottamus instituutioihin on laskussa, mikä aiheuttaa uhan demokraattisille prosesseille. Sitra tukee kansalaispaneelissa esitettyä visiota reilummasta todellisuudesta – yksilöille tulee taata täysi hallinta omaan datansa sekä yksityisyys ja tietoturva, kuten esimerkiksi osaltaan tehdään digipalvelusäädöksessä (DSA), datasäädösehdotuksessa ja eIDAS-asetuksessa. Datan siirrettävyyden ja tietosuojan tulee olla mukana ja sisäänrakennettuna virtuaalitodellisuus- ja web 3.0 ‑ratkaisujen kehityksessä alusta alkaen. Yhden digitaalisen identiteetin malli mahdollistaisi paremman identiteetin hallinnan ja todennuksen. Tämä olisi olennaista käyttäjän tietosuojan ja tietoturvan suojaamiseksi myös virtuaalimaailmoissa.
  2. On otettava huomioon, miten virtuaalimaailmat edistävät kaksoissiirtymää. Sitra tiedostaa virtuaalimaailmojen ja web 3.0 ‑ratkaisujen yhteyden Euroopan vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Näiden ratkaisujen mahdollisen hiilijalanjäljen lisäksi niiden energiankulutuksen mahdollista tasoa tulee käsitellä strategisesti visiossa. Virtuaalimaailmat ja web 3.0 ‑ratkaisut vaativat muun muassa yhä suurempien datamäärien siirtämistä, mikä tarkoittaa energiankulutuksen kasvua. Euroopan komission kuulemispyynnössä mainitaan laitteiden kierrätettävyys ja uusiutuvan energian käyttö – molemmat ovat tärkeitä elementtejä mahdollisesti huomattavan hiilijalanjäljen hallinnassa. Tämän lisäksi visiossa pitäisi näkyä tarve suunnitella virtuaalimaailmat ja web 3.0 ‑ratkaisut laitteista ohjelmistoihin mahdollisimman energiatehokkaasti. Menetelmiä, joilla digitaalisen siirtymän ja virtuaalimaailmojen tarvitsema energiatehokkuus voidaan saavuttaa, ovat muun muassa vihreän koodauksen tuen lisääminen (Sitra on tukenut sitä useissa yhteyksissä). Lisäksi tarvitaan energiatehokkuutta jo ratkaisujen suunnitteluvaiheessa ja innovoijien on mitattava tuotteidensa ja ohjelmistojensa energiankulutusta.
  3. Virtuaalimaailmat hyötyvät olemassa olevan EU-sääntelykehyksen tehokkaasta toimeenpanosta. Sadan suurimman teknologiayrityksen joukossa on vain muutama eurooppalainen nimi. Johtaviin teknologiayhtiöihin on tavallisesti kohdistunut erittäin vähän sääntelyä niiden kotimaissa, minkä vuoksi eurooppalaisten yritysten on vaikeampi päästä markkinoille, joissa voittaja usein korjaa koko potin. EU:n sääntelykehystä pidetään usein monimutkaisena  – Sitran selvityksen mukaan pk-yritykset pitivät lainsäädännön monimutkaisuutta suurimpana datatalouden esteenä neljässä EU-maassa. Tästä syystä uuden, erityisesti virtuaalimaailmoja koskevan sääntelyn tulisi olla vasta viimeinen keino ja sellaisessa tilanteessa, jossa muuten riskinä olisi sisämarkkinoiden sirpaloituminen. Dataa ja digitalisaatiota koskeva nykyinen sääntelykehys sopii pitkälti virtuaalimaailmoille EU:ssa. Merkittävimpiä esimerkkejä ovat muun muassa digimarkkinasäädös (DMA), joka luo tasapainoisemmat kilpailumahdollisuudet portinvartijayritysten ja pienempien eurooppalaisten yritysten välille, digipalvelusäädös (DSA), joka varmistaa turvallisemman ja luotettavan verkkoympäristön kaikille ja datasäädös, joka mahdollistaa datan siirrettävyyden. Kuten Sitra korosti selvityksessään EU:n datasääntelyn mahdollisuuksista yrityksille, yksilöille ja julkiselle sektorille, sääntöjen sisällöstä sopiminen on jäävuoren huippu. Vision pitää keskittyä tämän sääntelykehyksen tehokkaaseen täytäntöönpanoon ja varmistaa, että se soveltuu nopeasti etenevään digitalisaatioon. Jäsenvaltiotasolla tämä voi tarkoittaa, että kansallisen lainsäädännön joitakin osia on säädettävä. Tätä korostetaan Sitran äskettäin julkaisemissa ehdotuksissa web 3.0 -liiketoiminnan edellytyksien parantamiseksi.
  4. Virtuaalimaailmat hyötyvät innovoinnin strategisesta tuesta, johon kuuluu kokeiluympäristöjen perustaminen. Web 3.0 ‑toiminta liittyy vahvasti kokeiluihin. Rahoituksen lisäksi hiekkalaatikot eli kokeiluympäristöt ovat osoittaneet arvonsa työkaluna, jonka avulla innovoijat voivat kehittää ideoitaan alkuvaiheessa pelkäämättä sotkeutuvansa sääntelyn usein monimutkaiseksi koettuun vyyhteen. Esimerkiksi Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämispankki arvioi, että vuonna 2020 erilaisia finanssiteknologiaan liittyviä kokeiluympäristöjä oli peräti 73 yhteensä 56 maassa. Sitra pitää äskettäin perustettua eurooppalaista lohkoketjujen sääntelyn kokeiluympäristöä tervetulleena askeleena toivottavaan suuntaan.
  5. Virtuaalimaailmoja koskevan vision valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa eri osapuolet tulee ottaa aktiivisesti mukaan. Yhteiskunnan eri tahojen tulee tunnistaa virtuaalimaailmojen tarjoamat mahdollisuudet ja tavat hyödyntää näitä mahdollisuuksia eri keinoin, kuten osallistumalla standardointiprosesseihin. Hyvänä esimerkkinä toimivat alan osallistavat ja avoimet standardointielimet, kuten Metaverse Standards Forum. Komission virtuaalimaailmoja koskeva kansalaispaneeli on hyvä askel kohti kansalaisyhteiskunnan päätöksenteon osallistamista. Jotta varmistetaan eurooppalaisten arvojen ja perusoikeuksien näkyminen visiossa, prosessin pitää sisältää erilaisia osallistumisen menetelmiä kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan, erityisesti ihmisoikeusasiantuntijoiden, osallistamiseksi. Osallisuusprosessien tarkoitus, laajuus ja tulosten vaikutus tulee määrittää ja viestiä selkeästi ja avoimesti kansalaisille läpinäkyvyyden ja vastuukannon varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan mekanismeja, jotka madaltavat kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden samankaltaisissa prosesseissa aiemmin kohtaamia esteitä. Esimerkiksi osallistumisen vaatima merkittävä ajankäyttö, päätöksentekoprosessin läpinäkymättömyys ja yritysten valta-asemasta juontuva osattomuuden tunne ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat haitata merkityksellistä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten osallistumista, kuten huomautetaan Ada Lovelace Instituten teköälysäädöksen standardointiprosessia koskevassa keskustelupaperissa.

Suomen tulevaisuustalona Sitra  jatkaa ilolla keskustelua näistä aiheista.

Lue myös

Komission kannanottopyyntö

Mistä on kyse?