Katsaus
Beräknad läsningstid 28 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 3/2022

Publicerad

Rapporteringsperiod 16.6–20.9.2022

1  Periodens huvudpunkter i korthet

Energifrågor lyftes starkt fram på samhällsagendan under sommaren som en följd av Rysslands anfallskrig. Sitra tog tag i ämnet redan under våren genom att lyfta fram lärdomar från tidigare energikriser och genom att föreslå energisparåtgärder. Vi är en av initiativtagarna och finansiärerna i den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare. Arbets- och näringsministeriet och Motiva har ledningsansvaret för kampanjen som startar i oktober. Målet är att få 75 procent av finländarna att spara energi.

I samband med den internationella demokratidagen (15.9) publicerade vi enkätundersökningen Deltagande och möjligheterna till att påverka beslutsfattandet i Finland. Medan medborgarna önskar sig anonyma, enkla och digitala sätt att delta, gynnar beslutsfattarna fortfarande möten ansikte mot ansikte. Enligt resultaten förhåller beslutsfattare och tjänsteinnehavare sig också lite tveksamma till medborgarnas förutsättningar att delta i beslutsfattandet om samhälleliga frågor.

Sitra främjar nya metoder för delaktighet för att stärka och förnya demokratin. Det fjärde förändringsprogrammet Sitra Lab, som startade i september, tar fram idéer och experimenterar med nya sätt för kommunal påverkan via sex olika team. Deltagare från olika delar av Finland medverkar.

Temat Rättvis dataekonomi öppnade i september en finansieringsansökan för att samla in lärdomar av att dela data mellan företag och även i större omfattning. Även Sitras arbete för att ta fram en nationell vägkarta för dataekonomi avancerar väl som ett samarbete mellan styrgruppen och flera intressentgrupper.

För att lösa hållbarhetskrisen håller Sitras arbete på att riktas starkt mot åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och naturkapitalet. I anslutning till detta startade två nya projekt under sommaren, varav det ena heter Natur och vardag och det andra  Hållbarhetslösningar i ekonomin.

Kortspelet Bra kort har väckt mycket intresse och den första upplagan tog slut bara på ett par veckor. Målet med spelet är att inspirera allt fler människor till framtidstänkande och -diskussioner.

Målet delas med utställningen Tänk om? Annorlunda framtider, som öppnades på Designmuseet 9.9 och där Sitra valdes som partner utifrån en öppen ansökan. Sju aktörer inom det kreativa området har gjort tolkningar om annorlunda framtider i sina verk. Utställningen är öppen till mars 2023.

Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi gav fart åt och deltog i förberedelserna för en energisparkampanj riktad till medborgarna, som presenterades på Europa-forumet i Åbo i slutet av augusti. Arbets- och näringsministeriet och Motiva har ledningsansvaret för kampanjen. Sitra är en av kampanjens finansiärer.
 2. Utifrån Sitras arbete med cirkulär ekonomi sammanställde vi 10 förslag för att påskynda övergången till cirkulär ekonomi i Finland.
 3. Arbetet för att lösa hållbarhetskrisen fortsätter hösten 2022 med två nya projekt (Natur och vardag och Hållbarhetslösningar i ekonomin) samt bl.a. inom teamet Global samverkan, som samordnar World Circular Economy Forum WCEF.

Rysslands anfall mot Ukraina har försämrat tillgången på energi och höjt energipriserna kraftigt i Europa, något som även påverkar Finland och finländarna. Därför beslutade Motiva, arbets- och näringsministeriet, statsrådets kansli, miljöministeriet och Sitra att starta en energisparkampanj riktad till medborgarna. Målet med kampanjen är att få 75 procent av finländarna att spara energi och på detta sätt minska energiförbrukningen och tygla prisuppgången. Arbets- och näringsministeriet och Motiva har ledningsansvaret för kampanjen. Sitra är en av kampanjens finansiärer. Snäppet svalare-kampanjen presenterades vid Europa-forumet i Åbo i slutet av augusti, och den startar på allvar i oktober.

Vi deltog aktivt i diskussionen om energikrisen och gav flera intervjuer till medierna under sommaren. Dessutom presenterade Sitras äldre rådgivare Oras Tynkkynen i sin blogg orsaker till att det är särskilt lönsamt att spara energi just nu.

Vi gav också ett utlåtande om uppdateringen av klimatlagen. I utlåtandet betonade Sitra att kommunerna spelar en stor roll när det gäller att uppnå Finlands kolneutralitetsmål. Sitra stödjer kommunernas skyldighet att utarbeta klimatplaner antingen själva eller tillsammans med övriga kommuner i regionen.

Klimat- och naturlösningar

Projektet Klimat- och naturlösningar förde framåt två olika projekt. I det första utreds vad biologisk mångfald betyder för placerare. I det andra försöker man beskriva hur ett naturklokt Finland ser ut år 2035. Projekten fortsätter inom ramen för det nya projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar avslutades 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi 

En omställning till cirkulär ekonomi är nu mer aktuellt än någonsin. Finland har goda förutsättningar att hållas i spetsen av utvecklingen, men detta kräver målmedvetna åtgärder. Utifrån Sitras arbete med cirkulär ekonomi sammanställde vi 10 förslag för att påskynda övergången till cirkulär ekonomi i Finland. I maj arrangerade vi ett diskussionsmöte om utredningen Tackling root causes för EU-beslutsfattare i Bryssel.

Tidpunkten för World Circular Economy Forum (WCEF2022) som anordnas i Rwandas huvudstad Kigali offentliggjordes i juni tillsammans med värdlandet Rwanda och Afrikanska utvecklingsbanken, Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi (ACEA) och Afrikanska nätverket för cirkulär ekonomi (ACEN). Samtidigt berättade man om ”studior” som anordnas i fem stora afrikanska städer, som erbjuder ett behändigt forum för deltagande och en möjlighet att diskutera centrala ämnen inom cirkulär ekonomi lokalt.

Populära WCEF-sidoevenemang har anordnats runtom i världen. En del av dessa har varit förberedelser för innehållet på forumet i december och behandlat bl.a. Afrikas energisektor, mode- och textilbranschen samt förpackningar.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi avslutades 30.6.2022. Sitras arbete för att påskynda cirkulär ekonomi fortsätter i två nya projekt och särskilt i World Circular Economy Forum som Sitra arrangerar tillsammans med sina partner.

Natur och vardag

Det nya projektet Natur och vardag påskyndar medborgarnas hållbara val som samtidigt kan bidra till att lösa förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen. Arbetet i projektet som startade sommaren 2022 baserar sig på Sitras tidigare arbete med medborgare och erbjuder information om ändring av levnadssätt att utnyttjas av företag och i samhälleligt beslutsfattande.

Det Sitra-ledda projektet PSLifestyle, som hör till EU:s gröna giv, har fortsatt utveckla verktyg som Sitra utvecklat tidigare för åtta europeiska länder. Workshopparna som förberetts under sommaren hölls i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I workshopparna utvecklade okalinvånare tillsammans ett online-verktyg avsett för att bygga upp ett gott liv. Verktyget, som ändrats utifrån invånarnas kommentarer, testas i praktiken senare under hösten.

Arbetet i projektet Natur och vardag startade i juni 2022 och pågår till år 2025. Projektet PSLifestyle pågår till våren 2025.

Hållbarhetslösningar i ekonomin

Projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin har ett nära samarbete med den offentliga och privata sektorn. Vi utvecklar konkreta verktyg, med vilka till exempel finansiärer och företag kan anpassa sin verksamhet till gränserna för jordklotets bärkraft. Inom den offentliga sektorn är målet att ta reda på metoder och erbjuda verktyg för hur det ekonomiska systemet bättre kan beakta och trygga vårt naturkapital.

I augusti preciserade vi projektplanen och fortsatte med andra förberedelser.

Arbetet i projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin startade i juli 2022 och pågår fram till slutet av 2025.

2.2 Demokrati och delaktighet

Demokratin kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktigheten i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi publicerade enkätundersökningen Deltagande och möjligheterna till att påverka beslutsfattandet i Finland som utredde beslutsfattarnas och medborgarnas syner på nuvarande och önskade möjligheter till deltagande samt hur de önskar att demokratin skulle utvecklas. 
 2. På den internationella demokratidagen (15.9) anordnade vi ett diskussionsmöte om informationspåverkan, betydelsen av data, digital makt och förändringen i mediemiljön. Huvudtalare var forskaren och författaren Peter Pomerantsev, en av världens ledande experter inom informationspåverkan.
 3. I samarbete med HAUS Kehittämiskeskus Oy har vi skapat ett coachningsprogram som stödjer den övergripande utvecklingen av lagstiftningsprocesser och kunskapsbaserad ledning.

Under rapportperioden gav Sitra ett utlåtande om statsrådets principbeslut gällande riktlinjerna för den finländska demokratipolitikens mål under 2020-talet. I utlåtandet framför vi att det gäller att höja ambitionsnivån och öka förvaltningens resurser inom demokratiutvecklingen för att säkerställa att demokratin i Finland utvecklas.

Beslutsfattandet förnyas

Projektet fortsätter arbetet för att utveckla lagstiftningsprocessen och stödjer därigenom också demokratin och en säker rättsstat på ett viktigt sätt. Finland har goda möjligheter att bli en av föregångarna när det gäller öppenhet inom beslutsfattande genom att främja kompatibiliteten mellan statsrådets och riksdagens datasystem, dataförenlighet samt metoder för deltagande riktade till medborgarna.

Under rapporteringsperioden öppnade projektet anmälan till coachningen Perspektiv på övergripande utveckling av lagstiftningsprocesser. Coachningen som vi skapat i samarbete med HAUS Kehittämiskeskus Oy stödjer den övergripande utvecklingen av lagstiftningsprocesser och fördjupar deltagarnas färdigheter gällande processdata, kunskapsbaserad ledning och delaktighet.

Coachningen är avsedd för personer som arbetar med lagstiftningsprocesser, till exempel ministeriernas ledning och lagberedare, politiker och tjänstemän i riksdagens utskott. Sitra är en av finansiärerna för genomförande av coachningen och erbjuder dessutom Sitras experters kompetens om ämnet i programmet.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2023.

Nya sätt att påverka

Projektet stärker den inkluderande demokratin i Finland, strävar efter att sprida nya former av påverkan och etablera dem och stärka deras koppling till beslutsfattandet.

I september publicerade vi enkätundersökningen Deltagande och möjligheterna till att påverka beslutsfattandet i Finland. I undersökningen granskas synen hos medborgare, förtroendevalda på kommun- och välfärdsområdesnivå och tjänsteinnehavare på demokrati, deltagande i beslutsfattande och demokratins framtidsbilder. Det andra målet med undersökningen var att ta reda på vilken tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas villighet och förmåga är för att utvidga det demokratiska deltagandet i Finland.

Enligt resultaten har beslutsfattarna och tjänsteinnehavarna en svag tilltro på medborgarnas förutsättningar att delta i diskussion och beslut som gäller samhället. Detta är en krävande utgångspunkt om man vill öka medborgarnas delaktighet för att stärka demokratin.

Dessutom har beslutsfattarna och medborgarna olika uppfattningar om attraktiva och samhälleliga sätt att delta. Medborgarna vill använda sig av anonyma, enkla och digitala sätt att påverka. Beslutsfattarna å sin sida vill att människornas insats skulle komma fram i möten ansikte mot ansikte. Det är viktigt att förstå vilka attityder som påverkar i bakgrunden för att kunna utveckla rätt typer av påverkanssätt för medborgarna.

Enkätundersökningens material åskådliggör regionala och befolkningsmässiga skillnader, vilket gör det möjligt att skapa regionala rekommendationer om hur sätten för deltagande kan utvecklas.

I samband med publiceringen av undersökningen försöker vi väcka en samhällelig diskussion om ämnet, där även beslutsfattarna medverkar och kommenterar undersökningsresultaten. Vi deltog också i Kommunmarknaden (14–15.9), där vi väckte diskussion om utveckling av delaktighet bland kommunpåverkare.

Projektet fortsätter det nära samarbetet med välfärdsområden och det finns planer på flera försök med delaktiggörande demokrati inom regionerna samt andra försöksprojekt gällande metodutvecklingen inom delaktiggörande demokrati.

Projektet Nya sätt att påverka fortsätter till 31.12.2025. 

Digital makt och demokrati

Projektet producerar information och förståelse om förändringen i informationsmiljön, nya former av digital makt samt den samhälleliga betydelsen av data. Inom projektet försöker man dessutom förbättra människors förutsättningar för delaktighet till exempel genom att utveckla metoder för att identifiera och bekämpa desinformation och genom att förbättra olika befolkningsgruppers förmåga att läsa digital information.

Projektet Digital makt och demokrati startade i april och under rapportperioden låg huvudfokus på rekryteringar och projektets organisering.  

På den internationella demokratidagen (15.9) anordnade vi ett diskussionsmöte om betydelsen av data, digital makt och förändringen i mediemiljön. Huvudtalare på evenemanget var forskaren och författaren Peter Pomerantsev, en av världens ledande experter inom informationspåverkan och propaganda. På evenemanget publicerades en guide om informationsläskunnighet i samarbete med faktagranskningstjänsten Faktabaari. Samtidigt lanserades konceptet Demokratidrinkar i Finland. Evenemanget öppnades av grundaren Alice Stollmeyer, ledare för organisationen Defend Democracy.

Projektet Digital makt och demokrati pågår fram till 2026. 

2.3 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi öppnade en årslång finansieringsansökan för att undersöka och samla in lärdomar av att dela data mellan företag och även i större omfattning. I pilotprojekten utreds också vilka affärsfördelar som det europeiska Gaia-X-nätverket för datadelning medfört för företagen.   
 2. Framtagandet av en nationell vägkarta för dataekonomi har avancerat genom ett brett intressentgruppssamarbete. Den nationella styrgruppen har gett anvisningar och preciserat riktlinjerna för att stärka en gemensam vision. Styrgruppen identifierade hälsodata, industriell data samt den digitala och gröna omställningen och data om cirkulär ekonomi som viktiga ämnesområden för Finland.  
 3. Utifrån finansieringsansökan startade vi sex pilotprojekt med vilka vi utreder hur digitala vårdformer lämpar sig för till exempel vård av astma- och MS-patienter samt hur man med dem kan stödja rörligheten bland patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Vi har fortsatt analysera EU:s snabbt utvecklande datareglering och att göra dess effekter konkreta när det gäller samhällets utveckling, individer, affärslivet och konkurrenskraften. Regleringen ändrar avsevärt vårt sätt att handla och anlita tjänster i framtiden.

På MyData 2022-konferensen beskrev vi för en internationell publik möjligheterna med en rättvis dataekonomi och lyfte fram framtiden för den grundläggande rättigheten att hantera egna data. På Europa-forumet i Åbo lyfte vi fram perspektiv på rättvis dataekonomi, dess inverkan på Finlands konkurrenskraft och regleringens betydelse.

Vi gav ett utlåtande om utkastet till Finlands digitala kompass. Den digitala kompassen är Finlands nationella strategiska färdplan, som anknyter till Europeiska kommissionens initiativ om ett digitalt decennium. I sitt utlåtande betonar Sitra att den digitala kompassen ska stödja Finlands övergång mot en digital och grön framtid.

I dag utbyter företag data varje dag, och dessa data används för att producera tjänster av många olika slag. Användningen av data på ett rättvist sätt är en viktig förutsättning för ansvarsfull affärsverksamhet och kräver gemensamma spelregler. Den nya upplagan av Regelboken för rättvis dataekonomi erbjuder redskap för nätverk i vilka företag och andra organisationer kan dela data och skapa nya tjänster. Den engelskspråkiga versionen (2.0) kompletterades med ett avsnitt om datasäkerhet och läsbarheten och användbarheten har förbättrats. Regelboken är ett resultat av Sitras långa arbete med rättvis dataekonomi, och flera sakkunniga i företag och andra organisationer har deltagit i att skriva den. En ny finskspråkig version kommer att ges ut senare under hösten.

Hälsodata 2030

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Utifrån finansieringsansökan startade vi i juni sex pilotprojekt med vilka vi utreder hur digitala vårdformer lämpar sig för till exempel vård av astma- och MS-patienter samt hur man med dem kan stödja rörligheten bland patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Projekten är avsedda att slutföras senast i maj 2023.

Inom TEHDAS-projektet har vi fortsatt sätta ord på möjligheterna med lagstiftningsförslaget gällande det europeiska hälsodataområdet och sekundär användning av hälsouppgifter för intressentgrupper runtom i Europa. Vi sammanförde Europas finans-, hälso- och forskningsministerier för att diskutera det färska förslaget och finansieringen av hälsodataområdet. Enligt ministerierna kräver det europeiska hälsodataområdet både nationell och EU-finansiering.

Europeiska projekt som arbetar med hälsodata stödjer inrättandet av ett EU-omfattande hälsodataområde. TEHDAS-projektets medborgarenkät besvarades av 6 000 människor. Enligt enkäten är européer mer positivt inställda till utnyttjande av hälsodata ju mer de känner till ämnet. Okunnigheten ökar däremot farhågorna och får medborgarna att motsätta sig forskning och användning av hälsodata. 

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet fortsätter fram till 31.12.2023.

Projektet Gaia-X Finland

Datadelning mellan företag påskyndar skapandet av innovationer och nya tjänster. I september öppnade vi en finansieringsansökan för att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag och mellan branscher och länder. I ansökan utreds också vilka affärsfördelar som modellen från det europeiska Gaia-X-nätverket för datadelning medfört för företagen.

Vi samordnar samarbetet inom Finlands Gaia-X-nätverk och har satsat på utvecklingen av branschvisa arbetsgruppers arbete. En ny arbetsgrupp som fokuserar på utbildningsdata har också påbörjat sin verksamhet inom nätverket.

Arbetet i projektet med att koordinera den finländska Gaia-X-hubben fortsätter till 30.6.2024.

Projektet Vägkarta för dataekonomi

Vägkartan för dataekonomi tas fram för Finland genom ett brett samarbete. De intressentgrupper som deltar i arbetet representerar aktörer inom både den privata och den offentliga sektorn. Framtagandet av en nationell vägkarta avancerade till en ny fas när styrgruppen för vägkartan inledde sitt arbete. De centrala ministerierna, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Teknologiindustrin, Business Finland, Kommunförbundet och Startup-säätiö är representerade i styrgruppen och sekretariatet.  Styrgruppen godkände vägkartans koncept och startade en process för att skapa en vision för vägkartan.

Styrgruppen ansåg att det är viktigt att skapa en tydlig gemensam vision för den offentliga och privata sektorn inom de fokusområden som är centrala för Finlands framgång. En gemensam viljeyttring behövs för att säkerställa att dataekonomins hela potential utnyttjas så väl som möjligt såväl i Finland som i internationellt samarbete.

Styrgruppen identifierade till exempel hälsodata, den digitala och gröna omställningen samt data om cirkulär ekonomi och industriella data som viktiga tematiska ämnesområden för Finland. En ökad allmän medvetenhet och förståelse för vägkartan ansågs vara en central uppgift för vägkartan, för att man ska kunna ta tag i de möjligheter som observeras i dataekonomin med konkreta åtgärder.

Som allmänna utvecklingsområden identifierades incitament för att dela data och illustrerande av fördelarna med delning, utveckling av kompetens och utbildning, finansieringsmodeller och investeringar samt den mjuka infrastruktur som dataekonomin behöver (bl.a. spelregler för datakompatibilitet).

Den gemensamma visionen godkänns på styrgruppens möte i november, varefter arbetet går vidare till att identifiera och påskynda åtgärder som främjar genomförandet.

Arbetet i Vägkarta för dataekonomi fortsätter fram till 30.6.2025.

Projektet Konkurrenskraft genom data

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data och arbetar i samarbete med tre innovationsekosystem. De medverkande är SEED inom skogsindustrin, CAAS, som fokuserar på logistik, samt klustret för mobila arbetsmaskiner SIX. I anslutning till samarbetet startade tre datadelningsförsök under sommaren. I dessa utreds bl.a. möjligheterna att utnyttja data i återvinningen av bilar. Även möjligheten att utnyttja begagnade batterier från arbetsmaskiner som energilager utreds. Inom skogs- och processindustrin utförs försök för att optimera produktionskedjan med hjälp av data. Försöken slutförs under hösten. 

Tillväxt genom data-programmets avgiftsfria material- och verktygspaket, som tagits fram av Sitra, kan nu utnyttjas av alla, och vi har diskuterat med flera coachningsorganisationer om att erbjuda programmet till företag. Verktygen används för närvarande för att omstrukturera turism- och restaurangföretagens affärsverksamheter. Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (Tieke) fortsätter företagscoachningen som startade i våras för att utveckla databaserade tjänster.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft genom data fortsätter fram till 30.9.2025.

2.4 Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi särskilt fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Lyft från rapporteringsperioden: 

 1. Projektet Bildning+ slutfördes i juni 2022.
 2. Kortspelet Bra kort för att föreställa sig bättre framtider publicerades i augusti.
 3. På Designmuseet öppnades i början av september utställningen Tänk om? Annorlunda framtider, som baserar sig på Sitras Svaga signaler-arbete.

Förutsägelse

Teamet för fortgående förutsägelsearbete planerade under rapportperioden det nationella förutsägelseevenemanget Finnsight, där Sitra i år har huvudansvaret för arrangemanget. I evenemangets arrangemangskommitté ingår förutom Sitra även Business Finland, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi samt statsrådets kansli. Temat för i år är framtidsmakt, och utöver en webbsändning skapas även Finnsight-studior på olika orter i Finland, där man diskuterar olika framtidsvisioner. Redan ett tusental deltagare har anmält sig till evenemanget som hålls i början av november, och minst ett femtiotal studior kommer att anordnas.

Teamet arbetade också med megatrenduppdateringen som offentliggörs i januari 2023 genom att ta del av olika trendrapporter, anordna workshoppar för Sitra-medarbetare, skriva en utredning, ta fram koncept för olika slutprodukter och planera evenemangshelheten beträffande publiceringen.

Dessutom startade arbetet med Framtidsbarometern 2023. Medborgarenkäten som behandlar finländarnas framtidssyner genomförs i slutet av året och publiceras inför riksdagsvalet i mars–april.

Svaga signaler

Svaga signaler-teamet arbetade med utställningen Tänk om? Annorlunda framtider, som öppnades på Designmuseet 9.9. Sitra valdes att genomföra utställningen i en öppen ansökan. Utställningen visar tolkningar om annorlunda framtider av sju aktörer inom det kreativa området. Verken fungerar som utgångspunkter för att föreställa sig annorlunda världar och utmana befintliga antaganden. Utställningen är öppen till mars 2023.

Framtidens förnyare

Framtidens förnyare-teamet offentliggjorde i mitten av augusti det nya Bra kort-kortspelet, som erbjuder material för att föreställa sig olika, bättre framtider utan att glömma att ha roligt. Korten skickades till alla finskspråkiga gymnasier, yrkeshögskolor och yrkesläroanstalter (ca 800 st.). Spelet är avsett för alla som är intresserade av att utveckla sin förmåga att föreställa sig annorlunda framtider och därigenom öva sig på att bli framtidstänkare. Syftet med spelet är att sänka tröskeln för framtidstänkande och inspirera allt fler människor att tänka på framtiden och delta i framtidsdiskussioner. Korten har blivit mycket populära bara på en kort tid. På några veckor beställdes över 3 300 kortlekar till läroanstalter, organisationer, kommunala aktörer samt företag och privatpersoner. Korten kan beställas här: Bra kort.

Bildning+

Projektet Bildning+ slutfördes i juni 2022. I projektet som startade i början av 2020 lyftes nivån på värderingar och ideal allt starkare med i Sitras påverkansarbete. Projekt fokuserade särskilt på att finansiera projekt hos reformvilliga aktörer inom bildningsfältet, som strävar efter att stärka ett nytt slags bildningsarbete som är medvetet om lömska problem, bredda bildningsnarrativet och stärka debatten kring samhällelig bildning.

Projektet Bildning+ fick till stånd resultat som påverkar inom bildningssektorn och bildningsarbetet även efter projektets slut. Det transformativa tankesättet som projektet främjade syns bland annat i Kulturarvsstrategin, Agenda 2030-färdplanen och organisationers bildningsvisioner. Efter projektet Bildning+ lever även Soppi, vetenskapscentret för bildning och lärande, Ateneums samlingsutställning och den årliga Bildningsveckan, som sammankallar finländare till en bildningsdiskussion. Dessutom har bildningsaktörerna tillgång till en mängd olika verktyg som de kan använda för att tydliggöra sin roll som samhällelig förändringsskapare. Innehållsmässigt utvidgades bildningsdiskussionen till såväl naturuppfattningar som insikter inom svart feminism och framtidstänkande. Under projektet aktiverades bildningsaktörerna i samhällsdebatten.

Ekonomins framtid
 
Ekonomins framtid-teamet publicerade flera rapporter i juni:
1) BIOS-forskningsenheten analyserade på uppdrag av Sitra sju omställningsinitiativ inom ekonomin, från doughnut-ekonomi till den europeiska gröna given och sammanställde resultaten i promemorian Tavoitteena reilu ja kestävä talous (En rättvis och hållbar ekonomi som mål). Initiativen skulle berika den finländska ekonomiska debatten, om de gavs mer utrymme. Vi anordnade även ett öppet webbinarium kring ämnet.

2) Publikationen Konkurrenskraftens framtid tillför en bakgrund för listan med tio punkter om centrala faktorer för Finlands framtida konkurrenskraft som utarbetats på Sitras workshoppar. Enligt experterna finns det också skäl att uppdatera de mål som ställts upp för konkurrenskraften.

3) Utredningen Framtiden för ansvarstagande belyser för sin del relationerna mellan ansvar, hållbarhet och genomslag och den helhet som de bildar. För att vår tids brännande problem ska kunna lösas, gäller det att ständigt utveckla ansvar.

2.5 Samhällelig utbildning 

Sitras samhälleliga utbildning stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Resultatet blir nya tankesätt, kompetenser och lösningar. Tillsammans genomför och stödjer vi Sitras teman och projekt och stärker samtidigt också Sitras förändringsförmåga. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Samhällelig utbildning utbildar beslutsfattare och påverkare i att leda en hållbar ekonomisk politik. Kurs 17 inom ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik  avslutades i juni och kurs 18 startade i slutet av augusti med 33 deltagare.
 2. Det fjärde förändringsprogrammet Sitra Lab söker lösningar på kommunal delaktighet. Programmet, som genomförs i samarbete med Sitras Demokrati och delaktighet-tema börjar i september, och sex team från olika håll i Finland har valts med genom en öppen ansökan.
 3. Vi publicerade Förändringsspelet, som är avsett för att skapa en förståelse för förändring och en delad lägesbild och som utvecklare ivrigt börjat använda i yrkeshögskolor, arbetsgemenskaper och kommuner.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik

455 beslutsfattare har genomgått utbildningen i ekonomisk politik i nuvarande form sedan år 2013. Kursens viktigaste fråga är vilka beslut som garanterar att dagens barn får njuta av hållbar välfärd när de fyller 18 år.

EU är en alltmer central aktör när det gäller att bygga upp en hållbar ekonomi och framtid. För närvarande utreds hur Sitra med hjälp av samhällelig utbildning kunde stödja och stärka beslutsfattarnas insikter och dialog om framtidens EU. Beslutet om att starta en EU-utbildning fattas som en del av nästa års ekonomi- och verksamhetsplan.

Förändringsprogrammet Sitra Lab

Utifrån Nya sätt att påverka-kommunworkshopparna , som hölls i fyra städer och på nätet i juni, identifierades tre förändringsfenomen som utmanar kommunal påverkan.

Prioriteringar i det fjärde Sitra Lab-förändringsprogrammet är påskyndande av en verksamhetskultur som främjar delaktighet, ändring av delaktighetsstrukturer och producerande och utnyttjande av deltagandedata.

Som deltagare söktes team som verkar med ett starkt mandat och som har möjlighet att påskynda reformer i kommunernas och välfärdsområdenas strukturer. Före ansökningstidens utgång hade ansökningar lämnats av 21 team, varav sex valdes med till det egentliga programmet.

Förändringsprogrammet Sitra Lab startar i september och avslutas i april 2023.

Tillvägagångssätt och metoder för att skapa förändring

Samhällelig utbildning stärker förändringsaktörernas  kompetens för att bygga upp en hållbar framtid bland annat genom att utveckla och dela metoder öppet till alla aktörer.

Förändringsspelet, som är avsett att skapa förståelse för en delad, förändringsrelaterad lägesbild, färdigställdes i maj. Spelet har beställts av statsförvaltningen, kommuner, organisationer, företag och läroanstalter. Spelet kan beställas via https://www.sitra.fi/muutospeli.

Den digitala utbildningen Utsikter på samhällets förändringsförmåga har hittills påbörjats av cirka 100 människor per månad. Utbildningen har fått utmärkt feedback av deltagarna. I september publicerar vi konceptet Förändringsworkshop, som är öppet för alla. Förändringsworkshoppen hjälper att hitta samband mellan det egna arbetet och stora samhälleliga utvecklingar. Konkreta verktyg hjälper till att stärka förändringsförmågan inom såväl gemenskaper som organisationer.

Försvarsdialoger för demokrati-dagen

Som ett svar på den oro som Rysslands anfallskrig orsakat om demokratins tillstånd, har vi tillsammans med FM, Dialogpaus-stiftelsen och DialogAkademin bjudit in aktörer från olika områden till en dialog kring att försvara demokratin.

Försvarsdialogerna för demokratin (28.4 och 9.6) genomfördes baserat på Dialogpaus-metoden. De som genomförde dialogerna fick utbildning och material för att föra dialoger inom sina gemenskaper. En sammanfattning av dialogerna publiceras 21.9. Dess mål är att hjälpa till exempel kommunal- och statsförvaltningen att förbereda sig för kommande kriser.

I dialogerna deltog över 80 organisationer i Finland och internationellt, bland annat i Nepal, Storbritannien och Japan. Deltagarna var organisationer, företag, kommuner, enheter inom statsförvaltningen och enskilda medborgare, av vilka uppskattningsvis 80 procent var andra än traditionella demokratiaktörer.
Modellen för nationella dialoger som publicerades i juni har utvecklats till en modell som är avsedd att vara bestående för samhällelig dialog som ett samarbete mellan medborgare, organisationer och myndigheter. Finansministeriets arbetsgrupp som berett modellen överlämnade sin slutrapport till kommunminister Sirpa Paatero 3.6 och arbetet fortsätter i som ett samarbete som drivs av Dialogpaus-stiftelsen, DialogAkademin, FM, SRK och Sitra.

Den första nationella dialogen planeras för nästa år.

3  Sitras meddelanden  

Sitras meddelanden finns samlade på Stt info 


Kontakta oss

Vad handlar det om?