Översikt
Beräknad läsningstid 28 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 4/2022

Publicerad

Rapporteringsperiod 21.9–14.12.2022

1.     Periodens huvudpunkter i korthet

Den nationella energisparkampanjen som Sitra planerade i våras inleddes i oktober under ledning av arbets- och näringsministeriet, i samarbete med flera organisationer. Kampanjen har för sin del påverkat att elförbrukningen har minskat i Finland efter sommaren.

Vi öppnade också en lösnings- och finansieringsansökan där energisparidéer söks med hjälp av data. Målet är att ge fart åt produkter och tjänster som stödjer energibesparing och utjämning av förbrukningstoppar. I ansökan inkom cirka 40 förslag, varav ett tiotal väljs ut i den första omgången.

World Circular Economy Forum WCEF sammanträdde för första gången i Afrika (6–8.12.2022). De bästa lösningarna inom cirkulär ekonomi presenterades i Rwandas huvudstad Kigali som ett samarbete mellan Sitra, lokala partner och internationella organisationer. Nästa år återvänder storevenemanget till Finland (30.5–1.6.2023).

Det första steget i vägkartan för en rättvis dataekonomi som ska utarbetas för Finland, den nationella visionen, publicerades i december. Vägkartan stödjer Finlands konkurrenskraft när det gäller utnyttjande av data, som är världens snabbast växande råmaterial.

Vi ordnade en virtuell konstutställning tillsammans med Nationalgalleriet för att studera nästa utvecklingsfas för internet (web 3.0). På utställningen visades en digital version av Finlands paviljong på världsutställningen i Paris år 1900.

I oktober väckte vi en offentlig debatt om möjligheten till en minoritetsregering i Finland. Bakom detta finns tanken om att det är värt att studera en minoritetsregerings verksamhet, eftersom väljarnas röster numera är mycket spridda, vilket gör det allt svårare att bilda majoritetsregeringar.

Förhandlingarna om demokratiförsök som ska genomföras inom välfärdsområden framskred, och försök med invånardeltagande planeras inom nio välfärdsområden.    

Den populära Megatrend-listan uppdaterades under hösten, och publikationen inklusive verktyg kommer att finnas tillgänglig i början av januari. Listan offentliggörs 12.1.2023 och över 3 000 deltagare har redan anmält sig till evenemanget.

Sitra har under 2020–2022 investerat sammanlagt hundra miljoner euro i finländsk forskning och utbildning. Av denna engångssumma delades 67 miljoner till 13 universitet omkring i landet. Investeringen genomfördes som s.k. medfinansiering, där universiteten samlade över 70 miljoner euro i privata donationer. Mari Pantsar, som lett Sitras Hållbarhetslösningar-tema sedan 2014, lämnade temaledaruppgifterna 1.12 och kommer att flytta bort från Sitra under nästa år. Temats tf. ledare är Lasse Miettinen.

2. Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi arrangerade World Circular Economy Forum, med fokus på Afrika. WCEF2022 sammanförde sammanlagt 4 200 deltagare i Kigali i Rwanda, fem studior runtom i Afrika samt på nätet. Värd för forumet tillsammans med Sitra var republiken Rwanda, Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA samt Afrikanska nätverket för cirkulär ekonomi ACEN.
 2. Energisparkampanjen Snäppet svalare, som startade på Sitras initiativ, lanserades i oktober. Målet för kampanjen, som genomförs som ett samarbete mellan flera olika aktörer, är att få minst 95 procent av de finländska hushållen att spara energi och jämna elförbrukningstoppar. Sitra är också finansiär för kampanjen.
 3. I början av december personaländringar i ledningen för Sitras tema Hållbarhetslösningar. Mari Pantsar lämnade ledarposten 1.12 och kommer att lämna Sitra under nästa år. Temat leds tills vidare av Lasse Miettinen. Ansökan till positionen öppnas senare.

Natur och vardag samt PSLifestyle

I det nya projektet Natur och vardag påskyndas vardagliga val som bidrar till att förebygga förlusten av biologisk mångfald och lösa klimatkrisen. Vi kartlägger också styrmetoder för att göra hållbara vardagsval attraktiva för människor. Projektet ger också information om förändringar i levnadssätt till företag och beslutsfattare i samhället.

Inom det europeiska PSLifestyle-projektet utvecklas ett verktyg för ett bra och hållbart liv för åtta europeiska länders behov. Verktyget hjälper människor att göra smartare val. Under hösten anordnade vi fem workshoppar i Finland, där vi utvecklade verktyget tillsammans med medborgarna. Verktyget offentliggörs under 2023..

Den nya nätkursen Biodiversity.now är öppen för alla och ger information om biologisk mångfald och lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Kursen är delvis finansierad av Sitra och framtagen av nätverket för biodiversitetutbildning, de finländska högskolornas Climate University-nätverket och UnaEuropa.

Arbetet i projektet Natur och vardag startade i juni 2022 och pågår till år 2025. Projektet PSLifestyle pågår till våren 2025.

Hållbarhetslösningar i ekonomin

Projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin, som startade under hösten, utvecklar konkreta verktyg, med vilka till exempel finansiärer och företag kan anpassa sin verksamhet till gränserna för jordklotets bärkraft. För den offentliga sektorn tar vi reda på metoder och erbjuder verktyg för hur det ekonomiska systemet bättre kan beakta och trygga vårt naturkapital. Arbetet utförs i nära samarbete med den offentliga och privata sektorn.

I kärnan för arbetet finns allas gemensamma naturkapital (dvs. de resurser och tjänster som den levande och icke-levande naturen erbjuder) och en hållbar hantering av det.

Sitra väckte redan i våras diskussion om energibesparing. I oktober startade energisparkampanjen Snäppet svalare, som genomförs av Motiva, Energimyndigheten, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, statsrådets kansli och Sitra. Mer än 800 organisationer har redan engagerat sig i kampanjen. Målet för kampanjen, som fortsätter genom uppvärmningsperioden, är att få minst 95 procent av de finländska hushållen att spara energi och jämna elförbrukningstoppar. Det långsiktiga målet är en bestående minskning av energiförbrukningen. Sitra är också en av finansiärerna för kampanjen.

Sitras experter deltog i november–december i FN:s klimatmöte (COP27) i Egypten. Våra experter deltog också i FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) i Kanada. Under mötena arrangerade vi sidoevenemang tillsammans med finska ministerier och andra aktörer och gav bakgrundsfakta om mötena och deras resultat för medierna.

I november publicerade vi en utredning om den cirkulära ekonomins roll i arbetslivet baserat på intervjuer med finländska företag, workshoppar och forskningslitteratur. Av utredningen framgår det att cirkulär ekonomi redan syns i företagens vardag. Den kompetens som behövs i brytningspunkten till cirkulär ekonomi byggs på tidigare kompetens.

Arbetet i projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin startade i juli 2022 och pågår fram till slutet av 2025.

Global samverkan och World Circular Economy Forum

World Circular Economy Forum, som Sitra startat, arrangerades i år redan för sjätte gången (6–8.12) med fokus på Afrika. WCEF2022 samlade totalt 4 200 deltagare för att diskutera den cirkulära ekonomins möjligheter och konsekvenser på bl.a. stadsbyggande, en mer hållbar användning av naturresurser, finansiering och arbetstillfällen. Vid sidan av afrikanska exempel på cirkulär ekonomi lyfte särskilt de ungas roll i att påskynda förändringen starkt fram – Afrika har ju världens yngsta befolkning.

Närmare 500 representanter på hög nivå samlades i Kigali i Rwanda. Dessa inkluderade miljöministrar, företagsledare, finansiärer och yrkespersoner inom cirkulär ekonomi från hela världen. Det lokala arbetet med cirkulär ekonomi främjades i WCEF-studior arrangerade av vår partner ACEN i Kapstaden i Sydafrika, Yaoundé i Kamerun, Lagos i Nigeria, Lusaka i Zambia och Kigali i Rwanda. Via webbsändningen hade forumet följare i 139 länder. Dessutom anordnade våra partner sammanlagt 38 WCEF-sidoevenemang relaterade till forumet under rapportperioden.

Värd för WCEF tillsammans med Sitra var republiken Rwanda, Afrikanska alliansen för cirkulär ekonomi ACEA och Afrikanska nätverket för cirkulär ekonomi ACEN och många andra organisationer, som World Economic Forum, Världsbanken, OECD och många organisationer under FN. Förutom Finland var den holländska staten, Nordic Innovation samt Nordiska utvecklingsfonden NDF via Afrikanska utvecklingsbanken finansiärer med en stark insats.

I samband med WCEF sammanträdde också GACERE, en samarbetsplattform för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet för stater, där FN:s miljöprogram fungerar som sekretariat.

Nästa år återvänder WCEF till Finland (30.5–1.6.2023) och Sitra står värd för evenemanget tillsammans med Nordic Innovation.

Centrala teman inom EU-påverkan var presentationen av utredningenTackling root causes för centrala intressentgrupper i Bryssel och sammankopplingen av Sitras arbete för cirkulär ekonomi (playbook, de intressantaste företagen) med EU:s hållbara produktpolitik som publicerades i våras.

I slutet av september publicerade vi en utredning om cirkulär ekonomi och handel inom textilbranschen i samband med världshandelsorganisationen WTO:s årliga Public Forum i Genève.

I november deltog Sitra i planeringsmötet för FN:s miljöprogram GEO 7 (global miljörapport) i Nairobi. Cirkulär ekonomi kommer att införas starkt i rapporten för första gången i dess 25-åriga historia. Vi medverkar också i styrgruppen för Circle Economys rapport Global GAP. Rapporten publiceras i januari 2023.

2.2 Demokrati och delaktighet 

Demokratin kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.  

Lyft från rapporteringsperioden: 

 1. Vi lyfte fram bildandet av en minoritetsregering i Finland i den offentliga debatten utifrån vår utredning.
 2. Inför Nordiska demokratidagen i december publicerade vi Hannu-Pekka Ikäheimos och Olli Seuris arbetspapper Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella (Portvaktsfunktionen under den digitaliserade eran).
 3. Vi anordnade utbildningar gällande försök med invånardelaktighet för välfärdsområden och fortsatte förhandlingarna om finansiering gällande försöken med nio välfärdsområden.

Under rapportperioden ordnade Sitra en studieresa till Tallinn för partisekreterarna. Syftet med resan var att bekanta sig med Estlands e-demokrati och -förvaltning samt diskutera det säkerhetspolitiska läget i Europa. Besöket omfattade bland annat en workshop på kompetenscentret e-Estonia och ett möte med Marko Mihkelson, ledamot i det estniska parlamentets utrikesutskott. Regelbunden kontakt med partier och partikanslier är en väsentlig del av arbetet inom temat Demokrati och delaktighet, där fokus har legat på att både förnya och stärka demokratin.

Beslutsfattandet förnyas 

Projektet stödjer utvecklingen av lagstiftningsprocessen och samtidigt demokratin och en trygg rättsstat. Finland har goda möjligheter att bli en av föregångarna när det gäller öppenhet inom beslutsfattande genom att främja kompatibiliteten mellan statsrådets och riksdagens datasystem, dataförenlighet samt metoder för deltagande riktade till medborgarna.

I oktober väckte vi en livlig debatt om möjligheten till en minoritetsregering i Finland. Bakom uppslaget fanns vår utredning Miten hallituskokoonpano vaikuttaa sen johtamiseen? (Hur påverkar regeringens sammansättning dess ledning?) Sitras huvudbudskap var att det är bra att förbereda sig på möjligheten till en minoritetsregering, så att Finland inte drivs in i ett tillstånd av alternativlöshet om det visar sig vara besvärligt att bilda en majoritetsregering.   

Pilotcoachningen Näkökulmia lainsäädäntöprosessin kokonaiskehittämiseen (Perspektiv på övergripande utveckling av lagstiftningsprocesser), som utvecklats av Sitra och Haus Kehittämiskeskus, genomfördes för första gången. I coachningen deltog personer som arbetar med lagstiftningsprocesser i till exempel statsrådet, riksdagen och olika organisationer.

Utbildningen fick beröm särskilt för ett genomförande som överskrider förvaltningsgränserna och under pilotprojektet identifierades en gemensam vision för att utveckla lagstiftningsprocesserna. Coachningen stödjer den övergripande utvecklingen av lagstiftningsprocesser och fördjupar deltagarnas färdigheter gällande processdata, kunskapsbaserad ledning och delaktighet. En fortsättning på utbildningen planeras under 2023.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2023. 

Nya sätt att påverka 

Projektet stärker den inkluderande demokratin i Finland, strävar efter att sprida nya former av påverkan och etablera dem och stärka deras koppling till beslutsfattandet.

Förhandlingarna om demokratiförsök som ska genomföras inom välfärdsområdena åren 2023–2024 har framskridit till det andra skedet i finansieringsansökan. Försök med invånardeltagande planeras inom nio välfärdsområden: Mellersta Österbotten, Södra Karelen, Norra Karelen, Birkaland, Kajanaland, Lappland, Mellersta Nyland, Mellersta Finland och Södra Österbotten.

Vi har fört en nära dialog med välfärdsområden och anordnat utbildningar om diskuterande invånarpaneler samt kring den digitala diskussionsplattformen pol.is. Med hjälp av utbildningarna kan områdena bättre planera och genomföra högklassiga försök med invånardeltagande. Diskussionsplattformen pol.is är en plattformslösning baserad på öppen källkod, som möjliggör att en stor grupp människor deltar i behandlingen av ett ärende som ska beslutas.  

Enkäten Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa (Demokratiska möjligheter till delaktighet i Finland) som projektet publicerade i september har presenterats för partisekreterarna i de största riksdagsgruppernas generalsekreterare, och regionala rekommendationer för områdesfullmäktige och -styrelser. Arbetet fortsätter med vidareutvecklingen av en demokratiindikator tillsammans med välfärdsområdena.

Projektet Nya sätt att påverka pågår till 31.12.2025.  

Digital makt och demokrati 

Vi producerar information och förståelse om förändringen i informationsmiljön, nya former av digital makt samt den samhälleliga betydelsen av data. Vi förbättrar dessutom människors förutsättningar för delaktighet till exempel genom att utveckla metoder för att identifiera och bekämpa desinformation och genom att stödja olika befolkningsgruppers förmåga att läsa digital information. 

I början av december, inför Nordiska demokratidagen, publicerade vi Hannu-Pekka Ikäheimos och Olli Seuris arbetspapper Portinvartijuus digitaalisella aikakaudella (Portvaktsfunktionen under den digitaliserade eran). Det beskriver hur de mest betydande plattformsbolagen, såsom Facebook, Google och Twitter har utvecklats till digitala, globala portvakter.

Projektet, som startade i april, fokuserade under rapportperioden på att specificera en projektplan och mål och på att kartlägga intressentgrupper.

Projektet Digital makt och demokrati pågår fram till 2026.

2.3 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

 1. Som ett led i det nationella arbetet med att ta fram en vägkarta publicerade vi den nationella visionen för dataekonomi, som har bearbetats i ett omfattande samarbete med representanter för den offentliga, privata och tredje sektorn. Visionen visar vägen för den långsiktiga utvecklingen av dataekonomi och hjälper olika aktörer att hitta nödvändiga åtgärder för att nå framgång inom dataekonomin.
 2. Med hjälp av pilotprojekt som utnyttjar hälsodata samlar vi lärdomar om hur lämpliga nya metoder är för behandling av olika sjukdomar och forskningen kring dem samt påskyndar innovationer. Dessutom utreder vi hur lösningar på energikrisen kan utvecklas genom att utnyttja olika datakällor. Syftet med pilotprojekten är att hjälpa i synnerhet hushåll, små företag och husbolag att spara el eller värme.
 3. Det virtuella konstutställningsförsöket som Sitra genomförde tillsammans med Nationalgalleriet studerar möjligheterna och egenskaperna i internets nästa utvecklingsfas, web 3.0.

Inom temat Rättvis dataekonomi har vi startat försök och pilotprojekt i syfte att studera datadelning i praktiken och de fördelar som det medför för affärsverksamheten, olika branscher och användare.

Vi öppnade ett konstutställningsförsök tillsammans med Nationalgalleriet. På utställningen Finnish Metagallery skapades en tredimensionell, digital version av Finlands paviljong på världsutställningen i Paris år 1900. Ett av målen med försöket är att studera internets nästa utvecklingsfas, web 3.0. När det gäller web 3.0 arbetar Sitra också med en utredning gällande lagstiftningen, där vi försöker identifiera lagstiftningsområden som behöver uppdateras. Målet är att underlätta grundandet av företag som är verksamma inom web 3.0 och förbättra deras verksamhetsförutsättningar i Finland. Utredningen publiceras våren 2023.

Hälsodata 2030

Den lyckade tillväxtstrategin har gynnat hälsobranschen, och Finlands innovationsmiljö är intressant för många EU-länder. De nya välfärdsområdena och användningen av hälsodata som ökar förutsätter dock att strategin förnyas. Sitra har tillsammans med aktörer i branschen startat ett samarbete för att tydliggöra visionen. Vid sidan av arbetet söker vi ett effektivt sätt att verkställa den aktuella strategin i en verksamhetsmiljö som förändras snabbt.

Digitala behandlingsformer blir vanligare som en del av hälso- och sjukvården. De underlättar patienternas, vårdarnas och forskarnas vardag, gör att informationen färdas snabbare och att uppföljningen blir snabbare samt minskar antalet mottagningsbesök. För närvarande pågår sex pilotprojekt med lovande resultat. Till exempel uppger patienter i Oulunkaari som behandlas med en blodförtunnande medicinering att hemmätningar underlättat uppföljningen. Användarna av en vikthanteringsapplikation har kommit bra i gång inom Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt.

Dessutom ordnade vi två finansieringsansökningar, varav den första handlade om ekosystem inom dataekonomi. Syftet med de projekt som finansieras är att samla in erfarenheter om utnyttjande av data i samarbetsnätverk. Projekt som är avsedda för förberedelse av decentraliserade läkemedelsundersökningar syftar däremot till att öka användningen av digitala metoder inom läkemedelsforskning, till exempel fjärrmätningar och forskningsarbete på flera orter. Fyra ekosystem och tre forskningsprojekt beviljades finansiering. Projekten startar under december.

Inom TEHDAS-projektet har vi fortsatt arbetet med att främja ett europeiskt hälsodataområde och påverkat utvecklingen av lagstiftningen bl.a. genom att föreslå alternativ för att tydliggöra hanteringsmodellen för hälsodata och säkerställa datakvaliteten.

Sitra belönades med Community engagement-priset för ett framgångsrikt arbete med intressentgrupper vid det internationella Health Data Forum-evenemanget i Portugal i november. Vi har deltagit aktivt i den europeiska debatten kring lagstiftningsförslaget och fört samman europeiska intressentgrupper som arbetar med hälsodata, som ministerier och projekt.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet pågår fram till 31.12.2023.

Gaia-X Finland

En livskraftig dataekonomi förutsätter att företag, organisationer och deras nätverk utvecklar metoder för att dela data. Vi har påskyndat utvecklingen av sådana lösningar med en finansieringsansökan via vilken vi söker företag till ett pilotprojekt för datadelning enligt den europeiska Gaia-X-modellen.

Pilotprojekten syftar till att reda ut hur olika datadelningslösningar kan skapa nytt värde och ny affärsverksamhet. I startskedet väljer vi tre pilotprojekt som ska finansieras. Till exempel i Fintraffics pilotprojekt utvecklar man tillsammans med Finnair, Finavia och ett logistikekosystem lösningar som påskyndar hanteringen och uppföljningen av flygfrakt på Helsingfors-Vanda flygplats. Finansieringsansökan pågår till september 2023.

Vi har intensifierat samarbetet med europeiska partner inom Gaia-X-nätverket. Sitra medverkar i bl.a. Europeiska kommissionens nya strategiska flaggskeppsprojekt Data Spaces Support Centre som skapar verksamhetsmodeller för europeiska datarymder, dvs. dataområden. Vi deltog i det internationella Gaia-X-nätverkets huvudevenemang genom att presentera arbetet som utförs i Finland. Vi har också gjort Regelboken för rättvis dataekonomi till en del av samarbetet på europeisk nivå. Vi håller också på att ta fram en tyskspråkig version av regelboken.

Vi öppnade en egen webbplats för Finlands Gaia-X-nätverk för att stödja intressentgruppsarbetet och informationsförmedling om de nationella arbetsgruppernas arbete.

Det praktiska genomförandet av dataekosystem förutsätter datarymder, dvs. infrastruktur som möjliggör delning av data på ett tillförlitligt sätt mellan olika aktörer. För att stödja dem som bygger upp datarymder arrangerade vi ett internationellt evenemang, där vi delade den gemensamma lägesbilden om teknik och arkitekturlösningar för datarymder som utvecklas snabbt.

Arbetet i Gaia-X Finland-projektet pågår fram till 30.6.2024.

Vägkarta för dataekonomi

Arbetet med en vägkarta för dataekonomi har framskridit som ett brett samarbete. Tillsammans med våra partner lanserade vi en vision som styr mot att bygga upp ett allt mer konkurrenskraftigt Finland. I arbetet deltog på inbjudan av Sitra organisationer från den offentliga, privata och tredje sektorn som är viktiga med tanke på utvecklingen av dataekonomi. Visionen visar vägen för den långsiktiga utvecklingen av dataekonomin och hjälper olika aktörer att hitta nödvändiga åtgärder för att nå framgång inom dataekonomin. När den ekonomiska tillväxten avtar är det allt viktigare att hitta nya källor till tillväxt och att öka ekonomins tålighet. I nästa steg identifierar vi tillsammans åtgärder för att förverkliga visionen. En vägkarta som beskriver dessa publiceras våren 2023.

Hur kan data vara till hjälp för att lösa den akuta energikrisen? Vi sökte svar på denna fråga med hjälp av en lösningsansökan riktad till företag och andra aktörer. I pilotprojekten som startas med finansiering från Sitra utvecklas produkter och tjänster som använder olika datakällor för att spara energi och styra bort förbrukningen från topptimmar. Syftet med lösningarna är att hjälpa i synnerhet små energiförbrukare, som hushåll, små företag och husbolag, att spara el eller värme. 

Arbetet inom Vägkarta för dataekonomi pågår fram till 30.6.2025.

Projektet Konkurrenskraft genom data

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data tillsammans med företag och innovationsekosystem. I år har de medverkande varit SEED inom skogsindustrin, CAAS, som fokuserar på logistik, samt klustret för mobila arbetsmaskiner SIX.

I innovationsekosystemen identifierades tre datadelningsförsök med störst potential. I försöken utreds möjligheten att utnyttja data i återvinningen av bilar. Även möjligheten att utnyttja begagnade batterier från arbetsmaskiner som energilager och som grund för nya affärsmodeller testas. Dessutom utreder vi möjligheterna att optimera produktionskedjan inom skogs- och processindustrin med hjälp av data. Information om försöksresultaten ges i januari 2023.

Utöver detta har vi utvecklat en verksamhetsmodell för datadelning. Den första versionen av modellen presenterades i november.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft genom data pågår fram till 30.9.2025.

2.4 Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi särskilt fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Lyft från rapporteringsperioden: 

 1. Förutsägelseevenemanget Finnsight samlade tusen framtidsintresserade på tråden och dessutom arrangerades sammanlagt 76 framtidsdiskussioner om framtidsmakt på närmare 30 orter.
 2. Under några månader har närmare 7 000 Bra kort-kortlekar beställts. Spelet erbjuder material för att föreställa sig annorlunda, önskvärda framtider.
 3. Megatrendarbetet är nu på slutrakan efter datainsamling, workshoppar och analyser. En uppdaterad översikt och verktyg publiceras vid årsskiftet.

Förutsägelse

I november arrangerade vi Finnsight, ett stort evenemang inom förutsägelse. I arrangemangskommitté ingick förutom Sitra även Business Finland, undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi samt statsrådets kansli. Temat för i år var framtidsmakt, och det utökades i 76 Finnsight-studior på närmare 30 orter. Studioarrangörerna var bl.a. organisationer, kommuner, läroanstalter, privatpersoner och företag. På dem utvecklades över 170 framtidssyner. Webbsändningen följdes av ett tusental tittare.

Vi förberedde även den kommande Megatrender 2023-publiceringen. Fr.o.m. 2.1 publicerar vi innehåll och verktyg på vår webbplats och i sociala medier, till exempel en utredning, megatrendkort i tryckt och digital form, en video och arbetsmallar. Det egentliga offentliggörandet sker 12.1 och över 3 000 deltagare och närmare 700 ”hemmapubliker” har redan anmält sig till evenemanget. Megatrenderna har som mål att öka förståelsen om helhetsbilden av förändringar samt inspirera människor att agera för en önskad framtid – samt att nå en allt bredare publik. Förutom förutsägelse- och strategifunktionen har även tiotals Sitramedarbetare deltagit i megatrendarbetet.

Vi förberedde även medborgarenkäten Framtidsbarometern, som publiceras före riksdagsvalet. Den föregående enkäten genomfördes 2021.

Arbetet fortsatte också i form av Tänk om?-utställningen på Designmuseet, som byggts upp utifrån utredningen Svaga signaler. Utställningen som öppnade i september har fram till slutet av november besökts av 25 500 människor som bekantat sig med annorlunda framtider.

Framtidens förnyare

Vi fortsatte sparra teamen som valts till partnerskapsprogrammet Framtidsfrekvensen. Framtidsfrekvensen har använts och tillämpats till exempel för att utveckla byar och kvarter, förnya barnskyddet samt skapa visioner för planläggning tillsammans med invånarna. I oktober publicerades dessutom VTT:s utvärderingsstudie om Framtidsfrekvensen-workshopmetodens effekter. Enligt utvärderingen finns det tydliga indikationer på att Framtidsfrekvensen åstadkommer förändringar i människors sätt att tänka och inspirerar dem att handla på ett annat sätt.

Kortspelet Bra kort, som offentliggjordes i augusti, erbjuder material för att föreställa sig olika, bättre framtider utan att glömma att ha roligt. Spelet har blivit mycket populärt på en kort tid och feedbacken har varit mycket positiv. Fram till slutet av november hade närmare 7 000 kortlekar beställts. Beställarna är läroanstalter, organisationer, aktörer inom kommunsektorn samt företag och privatpersoner. Korten kan beställas här: Bra kort

Ekonomins framtid

Inom förutsägelsearbetet som fokuserar på ekonomins framtid har vi förberett ett forum som kommer att lanseras på nästa års sida och som erbjuder ett utrymme för en modig, flerstämmig diskussion kring temat ur flera olika perspektiv. Som en fortsättning på Sitras Megatrender 2023-lista förbereder vi en publikation där vi fördjupar oss i olika utvecklingsriktningar och spänningar inom ekonomin.

2.5 Samhällelig utbildning 

Sitras samhälleliga utbildning stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Resultatet blir nya tankesätt, kompetenser och lösningar. Tillsammans genomför och stödjer vi Sitras teman och projekt och stärker samtidigt också Sitras förändringsförmåga. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Förändringsprogrammet Sitra Lab 4 startade i september, bestående av sex team och ungdomar. Programmet utvecklar nya sätt för att öka kommuninvånarnas delaktighet och omsätter dem i praktiken med hjälp av försök.
 2. Förändringsspelet, som är avsett för att facilitera förändring och bilda en delad lägesbild har börjat användas i över 600 organisationer.
 3. EU-utbildningen för beslutsfattare och påverkare startar nästa år. Intressentgruppskartläggningen i utbildningens preliminära utredningsfas stöder behovet av en ny, samhällsövergripande utbildning.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och ny EU-utbildning

Hittills har 505 deltagare från olika samhällssektorer genomgått kursen för ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik. På kursen lär sig deltagarna hur den ekonomiska politiken i Finland leds och hur hållbarhet kan främjas med hjälp av den ekonomiska politiken.

Utbildningens 18:e kurs slutade i november och 31 påverkare och beslutsfattare utexaminerades från den. Snittbetyget som deltagarna gav kursen var 5,3 (på skalan 1–6). En ny fortbildning riktad mot alumner från kursen i ekonomisk politik startar våren 2023.

Sitra startar en EU-utbildning riktad mot beslutsfattare år 2023.  Utifrån kartläggningen av intressentgrupper som genomförts som stöd för förberedelsen ses EU i regel som ett mycket viktigt tema med tanke på Finlands framtid. De intervjuade personerna ansåg att det vore positivt och värdefullt om Sitra startade en ny EU-utbildning. Förmågan att skapa nytt tänkande och samhällsövergripande nätverk genom utbildningsverksamhet ansågs vara en styrka hos Sitra.

Förändringsprogrammet Sitra Lab

Det fjärde Sitra Lab-förändringsprogrammet startade i september. Det genomförs i nära samarbete med Demokrati och delaktighet-temats projekt Nya sätt att påverka. Under programmet testar teamen olika praktiska sätt att främja kommunal delaktighet.

Förändringsprogrammets teman fastställdes utifrån resultaten från kommunworkshoppar som anordnades våren 2022 och som var öppna för alla. Resultaten från workshopparna visade att ett effektivt främjande av kommunal delaktighet förutsätter arbete med såväl delaktighetsstrukturer, verksamhetskulturen som information om deltagande. För att utveckla nya lösningar valdes sex regionala team på olika håll i Finland. I programmet deltar även ett ungdomsteam som också sparrar förändringsprogrammet.

Förutom försöken som kompletterar varandra har programmet som mål att bygga upp lokala förändringsnätverk bestående i stor utsträckning av lokala aktörer som främjar delaktighet. Förändringsnätverken deltar tillsammans i att starta nödvändiga förnyelser inom områdena och säkerställer att försöken fortsätts också efter programmets slut.   

Tillvägagångssätt och metoder för att skapa förändring

Förändringsspelet hjälper till att skapa en delad lägesbild om den förändring som behövs och stödjer genomförandet av förändringen. Spelet är ett verktyg för olika organisationer och team. Mottagandet har varit entusiastiskt, och det har börjat användas redan i över 600 organisationer, till exempel kommuner, städer, yrkeshögskolor, universitet och företag.

Med hjälp av spelet har man skapat en delad förståelse och lägesbild, behandlat omfattande förändringsfenomen i samhället samt utvecklat verksamheten på arbetsplatser och inom team. I praktiken har det utnyttjats till exempel för att stärka demokrati och delaktighet, utveckla välfärdsområden, förnya (yrkesinriktad) utbildning och utveckla barnskyddet.

Förutom förändringsspelet har Sitra också utvecklat andra verktyg som stöd för att skapa hållbar förändring. Dessa är bland annat Förändringsworkshop-metoden och den digitala utbildningen Utsikter på förändring.

Temat för höstens sista Heräämö-evenemang 2022 var Perspektiv på komplexitet. I evenemanget deltog närmare 200 personer på plats och via nätet. På Heräämö-evenemangen, som är öppna för alla, lär vi oss tillsammans om att skapa samhällsförändring och undersöker metoder för att ta tag i lömska problem.

Försvarsdialoger för demokratin

Sommaren 2022 deltog sammanlagt 62 aktörer från olika håll i Finland i Försvarsdialoger för demokratin som samordnades av Sitra, FM, statsrådets kansli, DialogAkademin och Dialogpaus-stiftelsen. De ordnades som ett svar på den oro över demokratins tillstånd som uppstått på grund av Rysslands anfallskrig. Anfallet mot Ukraina väckte många att inse att demokratin inte är en självklarhet, utan något som ständigt måste stödjas.

Närmare 80 procent av de aktörer som ordnade en dialog var andra än traditionella demokratiaktörer, och över 90 procent av deltagarna i demokratidialogerna upplevde att det behövs platser för att dela gemensamma erfarenheter också i framtiden. Dialoger ordnades i nitton länder, med Nepal och Japan som de mest avlägsna platserna.


Sitra medverkar också i att starta de Nationella dialogerna som FM samordnat. De Nationella dialogerna våren 2023 börjar med dialoger för att välja ämne i december 2022 (1.12 och 2.12).

Publikationen Demokratian puolustusdialogit: kansanvallan vahvistaminen kuuluu kaikille (Försvarsdialoger för demokratin: en stärkning av folkstyret tillhör alla) utgavs i september på finska och publicerades också på engelska i november.

3. Sitras meddelanden  

Sitras meddelanden finns samlade på STT Info

Kontakta oss

Vad handlar det om?