Översikt
Beräknad läsningstid 27 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 1/2023

Publicerad

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 1 – rapporteringsperiod 15.12.2022-16.3.2023

1. Periodens huvudpunkter i korthet

Sitra skiljer sig från klassiska tankesmedjor i och med att vi deltar i många praktiskt inriktade försök som hjälper oss att utveckla och testa operativa modeller för framtiden. Både före och efter årsskiftet har vi startat runt 60 försök, med vilka vi påskyndar bland annat en rättvis dataekonomi och stärker demokrati och delaktighet. Samarbetspartner i försöken är såväl fördomsfria företag och organisationer som aktörer inom den offentliga sektorn. I den här verksamhetsberättelsen berättar vi om flera av våra nya försök.

I början av året publicerade vi den emotsedda trenduppdateringen Megatrender 2023. Utöver utredningen tillhandahåller vi verktyg med vilka den breda användarskaran kan använda sig av megatrenderna. Megatrendernas popularitet framgår till exempel av att över 40 000 besökare läste utredningen på Sitras webbplats under januari och februari.

Den senaste Framtidsbarometern visar att finländarna fortfarande har en stark framtidstro trots kriser. Ungdomar är mest intresserade av framtiden (91 %) och förhåller sig mest positivt till den. Deras allra främsta önskan är att klimatuppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. 

Vi publicerade promemorian ”Ingen ekonomi utan naturen” av nio inflytelserika personer inom ekonomi och samhälle. Bland författarna finns bland andra Mikko Spolander, överdirektör på Finansministeriet, och Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn. Författarna har ett klart budskap: om förlusten av den biologiska mångfalden inte stoppas kommer även ekonomin att hamna i svårigheter och riskerna att öka.

I början av året lanserade vi plattformen Polis i Finland. Plattformen stöder samhällsdebatten och möjliggör ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett valt tema.Plattformen analyserar deltagarnas åsikter och bidrar till att kartlägga frågor som människor är överens om. Polis-diskussionerna ger beslutsfattare en bättre insyn i medborgarnas tankar och lösningsförslag jämfört med opinionsmätningar. Sitra finansierar och DigiFinland testar plattformen under 2023 inom flera välfärdsområden.

Inför valet berättade vi även att Sitra finansierar ett projekt för utveckling av en valkompassplattform med öppen källkod. Plattformen kan hjälpa olika aktörer att utveckla än mer mångsidiga valkompasser.

Vi sammanställde en vision för hälsovårdssektorn som sträcker sig till 2030. Målet är att vända blicken från hälso- och sjukvårdens akuta problem mot långsiktiga möjligheter. Visionen och de 10 åtgärder samt ett förslag till ny styrmodell som Sitra tagit fram tillsammans med aktörer inom sektorn sätter kursen mot 2023.

Jyrki Katainen, Sitras överombudsman sedan 2020, kommer att lämna Sitra 30.5.2023 och övergå till att arbeta för ett privat företag. Vi inledde genast rekryteringen av en ny överombudsman och fick 20 ansökningar inom ansökningstiden. Sitras förvaltningsråd väljer en ny överombudsman på förslag av Sitras styrelse. Uppgiften är tidsbunden och pågår till slutet av 2028. Vi på Sitra ser att det finns ett stort behov av förhandsinformation, framtidskunskaper och större kapacitet för förändring i Finland. För att säkerställa synergierna förenade vi Sitras två funktioner Samhällelig utbildning och Förutsägelse och strategi från och med 1.1.2022. Rekryteringen av en chef för den nya funktionen startar senare under våren.

2. Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Hållbarhetslösningar

Vi påskyndar övergången till ett samhälle där såväl individer och företag som politiska beslutsfattare anpassar sin verksamhet efter gränserna för naturens bärkraft. Vi stärker förståelsen av den ekologiska hållbarhetskrisen som helhet, som bland annat omfattar förlusten av den biologiska mångfalden, klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser, och sporrar utvecklingen av lösningar av den.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi publicerade en promemoria om sambandet mellan natur och ekonomi skriven av inflytelserika personer inom ekonomi och samhälle. Författarna betonar att en stabil offentlig ekonomi äventyras, pensionsfondernas risker ökar och den finansiella stabiliteten kan försvagas om förlusten av den biologiska mångfalden inte stoppas.
 2. Vi arrangerade en stor utfrågning om klimat- och naturfrågor för partiledarna tillsammans med Finlands Näringsliv EK, WWF och Helsingin Sanomat. Valpanelen intresserade finländarna både på plats i Sanomahuset och via webben.
 3. Vi publicerade programmet för nästa World Circular Economy Forum (WCEF) som arrangeras i Helsingfors i månadsskiftet maj-juni. Huvudtemana för WCEF 2023 är miljöpositivitet och hållbar mineralförvaltning.

Natur och vardag samt PSLifestyle

I projektet Natur och vardag undersöker vi livsstilars effekter på naturen och uppmuntrar till mer hållbara livsstilar. Vi börjar med att utreda den genomsnittliga finländarens ekologiska fotavtryck. Beräkningarna färdigställs under hösten.

Sitra finansierar Tammerfors yrkeshögskolas projekt Metsäresepti (Skogsreceptet), där skogsnaturen integreras i stödet av de studerandes välmående.

Projektet PSLifestyle leds av Sitra och utvecklar ett nytt planeringsverktyg för ett bra och hållbart liv för åtta europeiska länder. En testversion av tjänsten har tagits i bruk i Slovenien, Estland och Turkiet. Ett nytt Livsstilstest lanseras också i Finland i maj–juni.

Arbetet i projektet Natur och vardag startade i juni 2022 och pågår till år 2025. Projektet PSLifestyle pågår till våren 2025.

Natur och ekonomi

I samhällsdebatten lyfte vi särskilt fram den biologiska mångfaldens betydelse för ekonomin, välbefinnandet och människornas hälsa. I februari publicerade vi enpromemoria skriven av inflytelserika personer inom ekonomi och samhälle. Författarnas centrala observation var att ekonomin inte kan rulla utan naturen: om förlusten av den biologiska mångfalden inte stoppas äventyras en stabil offentlig ekonomi, pensionsfondernas risker ökar och den finansiella stabiliteten kan försvagas. Författarna till den uppmärksammade promemorian var bland andra Mikko Spolander, överdirektör på Finansministeriet, Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn, pensionsbolaget Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen och styrelseproffset Kaisa Hietala.

I mitten av februari arrangerade vi en stor utfrågning om klimat- och naturfrågor för partiledarna tillsammans med Finlands Näringsliv EK, WWF och Helsingin Sanomat. Finländarna var mycket intresserade av valpanelen: Sanomahusets mediatorg var fullt med folk och webbsändningen nådde en stor publik.

Vi publicerade även ett arbetspapper som djupdök i klimatarbetets nästa skede, det vill säga minusutsläpp. Med minusutsläpp avses bindningen av atmosfäriskt kol. För att vi ska kunna motverka klimatkrisen krävs minusutsläpp vid sidan av minskade utsläpp. Arbetspappret fokuserade på bindning av kol med teknikens hjälp. Det innehöll beskrivningar av vilka tekniker som finns för att producera minusutsläpp och vilken roll de kan spela för en lösning av klimatkrisen.

Sitra deltog i en klimatbarometerenkät som visade att finländarna fortfarande vill att begränsningen av klimatförändringen ska vara nästa huvudtema.. Undersökningen genomfördes på uppdrag av styrgruppen för den offentliga förvaltningens klimatkommunikation.

Arbetet i projektet Natur och ekonomi startade i juli 2022 och pågår fram till slutet av 2025.

Global samverkan och World Circular Economy Forum

I januari publicerades rapporten Circularity GAP i vars styrgrupp vi ingick. Rapporten visar att det finns ett stort behov av en cirkulär ekonomi eftersom trenden för materialcirkulationen har pekat nedåt: på fem år har vi sett en nedgång från 9,1 procent (2018) till 7,2 procent (2023). World Circular Economy Forum, som grundades på initiativ av Sitra, är därför en allt viktigare samarbetsplattform.

Under WCEF som vi ordnade i Rwanda i början av december betonades den afrikanska kontinentens betydelse för uppbyggnaden av en cirkulär ekonomi. Forumets budskap spreds via massmedier till så många som två miljarder människor. Ett sammandrag av forumet publicerades i februari.

I år ordnar Sitra World Circular Economy Forum i Helsingfors 30.5–2.6 tillsammans med Nordic Innovation och 16 internationella samarbetspartner.  WCEF2023-forumets huvudteman är miljöpositivitet och hållbar mineralförvaltning. Evenemangets webbplats lanserades i mars.

Centrala teman inom EU-påverkan var presentationen av vårt arbete kring EU:s gröna giv för viktiga intressenter i hemlandet och Bryssel.

2.2 Demokrati och delaktighet 

Demokratin kan endast fungera om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.   

Lyft från rapporteringsperioden:  

 1. Författarna till novellsamlingen ”2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta” (2040 – Historier om demokratins framtid) besökte gymnasier och träffade nästan tusen ungdomar.
 2. Vi publicerade guiden ”Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin” (Dialog vid samråd för lagar av god kvalitet). Guiden är skriven av Jyrki Jauhiainen och ger lagberedare verktyg för att utveckla en öppnare och mer inkluderande lagstiftningsprocess.
 3. Vi publicerade promemorian ”Data, makt och demokrati”. Enligt promemorian skriven av Henrik Rydenfelt bör maktförhållandena mellan individen och samhället omvärderas på grund av den digitala maktens nya former.

År 2021 bad Sitra den vassaste gruppen av moderna författare att beskriva hur den finländska demokratin skulle kunna se ut om 20 år. Det ledde till en novellsamling och författarna besökte 23 gymnasier på 16 orter runt om i landet. Nästan 1 000 studerande deltog sammanlagt i författarbesöken som genomfördes i samarbete med Läscentrum. Läskunnighet utgör grunden för mediekompetens och digital kompetens, som fått allt större betydelse. 

Vi deltog i finansieringen av en översikt av E2 Forskning om vad ukrainare som har flytt till Finland tänker om sina liv. Det är fortfarande svårt att förutspå ukrainarnas framtidsplaner. Översikten lyfter också fram frågor som försvårar sysselsättningen, som bristande språkkunskaper och examina som inte erkänns i Finland. 

Beslutsfattandet förnyas  

I december publicerade vi ett arbetspapper där vi utvärderade medborgarnas möjligheter att delta i lagstiftnings- och beslutsfattandeprocesser via förvaltningens webbtjänster.  

Det är svårt att få en helhetsbild av de webbtjänster som riktar sig till medborgare och att följa ärenden från ett skede till ett annat. Som lösning föreslås i arbetspappret en övergripande tjänst som skulle ge en samlad vy, söktjänster och åtkomst till alla andra deltagande tjänster och informationstjänster.  

I mars publicerade vi guiden ”Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin” (Dialog vid samråd för lagar av god kvalitet). Guiden är skriven av lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen och ger lagberedare verktyg för att utveckla en öppnare och mer inkluderande lagstiftningsprocess. Utredningen hjälper också medborgare och olika intressenter att identifiera rätt tidpunkt för att delta och få sin röst hörd.  Guiden diskuterades på Sitras evenemang 16.3. 

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2024.  

Nya sätt att påverka 

I början av året lanserade vi diskussionsplattformen Polis i Finland. Plattformen bygger på öppen källkod och möjliggör ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett valt tema.Den analyserar deltagarnas åsikter, vilket bidrar till att kartlägga frågor som människor är överens om. Polis-diskussionerna ger beslutsfattare en översikt av medborgarnas tankar och lösningsförslag.  Sitra finansierar försöksprojektet som genomförs av DigiFinland. År 2023 kommer plattformen att testas inom minst fem välfärdsområden. I februari–mars har utbildningar genomförts tillsammans med tekniska försök av plattformens funktionalitet. 

I början av mars färdigställdes den digitala webbtjänsten Virta som finansierats av Sitra och byggts upp av Finland Samfundet. Webbtjänsten stöder utlandsfinländares deltagande i samhällsdebatten och förmedlar den här befolkningsgruppens önskemål om beslutsfattande som gäller dem själva. Den nya tjänsten öppnades inför riksdagsvalet och ett syfte var att uppmuntra folk att rösta. I det föregående riksdagsvalet röstade endast 13 procent av 250 000 röstberättigade utlandsfinländare.  

Vi producerade en artikelserie om paneler för medborgarsamtal. Artikelserien innehåller konkreta anvisningar och är starten på en verksamhet för att stärka kunskaperna om diskursiv demokrati i Finland. 

Projektet Nya sätt att påverka pågår till 31.12.2025.   

Digital makt och demokrati  

Under ett evenemang i januari diskuterades Hannu-Pekka Ikäheimos och Olli Seuris arbetspapper Portvaktsfunktionen under den digitaliserade eran och hur en demokratiskt hållbar medie- och informationsmiljö kan se ut. 

I februari publicerade vi promemorian Data, makt och demokrati. Promemorian av docent Henrik Rydenfelt granskar maktförhållanden i en digital tidsålder utifrån samhällsvetenskapliga maktteorier. Ett centralt fynd är att maktförhållandena mellan individen och samhället bör omvärderas på grund av den digitala maktens nya former.  

Vi finansierar ett treårigt projekt där man utvecklar en valkompassplattform som bygger på öppen källkod. Vi tror att plattformen kommer att bidra till utvecklingen av mer mångsidiga valkompasser och att utvecklingen av plattformar i bästa fall kan uppmuntra väljarna till ett mer aktivt samhälleligt deltagande. 

Vi finansierar även ett praktikprogram som riktar sig till journalister med invandrarbakgrund. Programmet utvecklar förutsättningar för att personer som inte pratar finska bättre ska kunna delta i den offentliga debatten. Det här är viktigt ur en demokratisk synvinkel i och med att Finlands befolkning blir mer mångfaldig.

Projektet Digital makt och demokrati pågår fram till 2026.  

2.3 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi utarbetade en vision för hälso- och sjukvårdssektorn tillsammans med aktörer inom sektorn för att kunna vända blicken från hälso- och sjukvårdens akuta problem mot långsiktiga möjligheter. De rekommenderade åtgärderna styr stegen mot 2023.
 2. Vi publicerade en utredning om regleringsbehoven av affärsverksamhet på web 3.0, det vill säga om hurdan reglering som krävs för en ansvarsfull utveckling av en tredje utvecklingsfas av internet. Vi redde även ut centrala begrepp inom ämnet.
 3. Vi finansierade åtta pilotprojekt som undersökte hur data kan utnyttjas för att spara energi. Pilotprojekten utvecklade lösningar för särskilt små energikonsumenter som hushåll, småföretag och husbolag.

Inom temat djupdök man särskilt i framtiden för web 3.0, det vill säga ett decentraliserat internet. I vår utredning presenterade vi rekommendationer som förbättrar verksamhetsmöjligheterna för företag i branschen och bygger upp en rättvis framtida dataekonomi. https://www.sitra.fi/uutiset/sitra-selvitti-web-3-0-liiketoiminnan-vastuullinen-kehittaminen-tarvitsee-tuekseen-saantelya/Vi redde även ut begrepp inom branschen.

Sitras och Nationalgalleriets virtuella och interaktiva utställningsexperiment var ett av bidragen som togs ut till tävlingen Vuoden huiput (Årets bästa). Experimentet bjöd på en inblick i framtidens konstupplevelse i en metaversumtjänst. Besökare som intervjuades ansåg inte att konstupplevelsen var exceptionellt bra, men de trodde starkt på metaversums framtida möjligheter.

Sitras arbete inom och synpunkter på uppbyggnaden av en rättvis dataekonomi presenterades för Europaparlamentet: temadirektör Kristo Lehtonen hördes av parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi om det nya dataregelverket. Lehtonen betonade i sitt anförande dataregelverkets möjligheter för särskilt Europas små- och medelstora företag och vikten av byggandet av mjuk infrastruktur vid sidan av regelverket, som regelböcker och normer för datadelning.

Hälsodata 2030

Tillväxtstrategin för hälso- och sjukvårdssektorn som utarbetades 2014 har styrt en positiv utveckling av sektorn under flera regeringsperioder. Vi preciserade utsikterna inför 2030 och utarbetade envision och 10 åtgärder för att förverkliga den tillsammans med aktörer inom sektorn. Visionen kompletteras av en promemoria, i vilken en ny styrmodell föreslås för genomförandet av tillväxtstrategin.

Vi stärker hälso- och sjukvårdssektorns konkurrenskraft med hjälp av en rättvis dataekonomi. I början av året startade vi flera projekt: Vi samlar som bäst in erfarenheter av utnyttjande av data inom hälso- och sjukvårdssektorns ekosystem. I ett ekosystem bygger europeiska barnsjukhus upp ett samarbete kring utnyttjande av data. Digitala metoder underlättar patienternas och forskarnas vardag och de bör med fördel användas i större utsträckning i läkemedelsprövningar. Vi stöder förberedelsefasen av tre läkemedelsprövningar. I en av dessa utvecklas ett nasalt vaccin mot covid-19. Vi samlar in erfarenheter av användningen av nya metoder och om hur tillståndsmyndigheten förhåller sig till dem.

Världen har insett att människans välbefinnande och miljöns tillstånd är starkt kopplade till varandra. Man talar om planetär, det vill säga gemensam hälsa. Vi arbetar med två projekt där vi strävar efter att öka medvetenheten om det här övergripande tankesättet och samla in information om konkreta åtgärder i EU-länderna.

Sitras ställning som EU-påverkare har förstärkts tack vare TEHDAS-projektet som vi leder och som förbereder ett europeiskt hälsodataområde. I februari deltog projektledare Markus Kalliola som panelmedlem i ett evenemang arrangerat av Europaparlamentet om det europeiska hälsodataområdet (hälsodatarummet). Evenemanget arrangerades av parlamentets föredragande, parlamentsledamot Tomislav Sokol och öppnades av kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas och hälsokommissionär Stella Kyriakides.

Under evenemanget lyfte vi fram hur medborgare, företag och forskare gynnas av kommissionens lagförslag. Vi betonade arbetet bakom lagstiftningen som gjorts inom TEHDAS-projektet och lyfte fram aktuella utmaningar som försvårar samarbetet, till exempel Europas splittrade verksamhetssätt och lagstiftningar. Vi vädjade om en snabb behandling av lagstiftningen för att undvika att EU-parlamentsvalet 2024 medför en orimlig försening.

Inom TEHDAS-projektet har vi med 25 länders gemensamma krafter utarbetat rekommendationer för en tydligare modell för databehandling och för att säkerställa kompatibiliteten av data som samlats in på olika sätt i EU-länder. Vi stöder EU-länderna och Europaparlamentets ledamöter i behandlingen av lagstiftningsförslaget genom att samla medlemsländernas ministerier och intressenter till diskussionstillfällen, träffa tjänstemän och beslutsfattare och delta i evenemang som behandlar förslaget runt om i Europa.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet pågår fram till 31.12.2023.

Gaia-X Finland

I logistikbranschen startade de första pilotprojekten medfinansiering som utlystes i september. Tillförlitlig och rättidig information behövs för transport av varor och personer, och delning av data mellan olika aktörer spelar en avgörande roll. I ett pilotprojekt inom sjöfart och hamnlogistik utvecklas med Sitras stöd en teknologisk lösning baserad på datautrymmen, det vill säga dataområden, som kan effektivisera fartygstrafiken i industrihamnar. I pilotprojektet delas logistikdata mellan rederier, hamnoperatörer och andra aktörer. Försöket kan även ge fördelar i form av minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp.

Datautrymmen byggs nu i Europa i snabb takt och diskussionen om dem väcker intresse. I februari ordnade vi redan ett andra webbevenemang på engelska om ämnet, som lockade nästan 200 internationella åhörare.

Sitra deltar i det internationella projektet Data Spaces Support Centre (DSSC). Inom projektet har en första version av en verktygslåda som stöder det europeiska planeringsarbetet av datautrymmen lanserats. Som en del av samarbetet sammanställer vi två publikationer om utvecklingsutsikterna för tekniken inom dataområden och om en hanteringsmodell för data inom ramarna för den europeiska regleringen.  

Arbetet i Gaia-X Finland-projektet pågår fram till 30.6.2024.

Vägkarta för dataekonomi

En nationell vägkarta för dataekonomi stöder Finlands konkurrenskraft och förnyelse. Till hjälp för den offentliga sektorn och företag har vi skapat ett verktyg som ger en lägesbild och visar hur dataekonomin framskrider med tydliga mätare. I arbetet med vägkartan deltar på inbjudan av Sitra organisationer från den offentliga, privata och tredje sektorn som är viktiga för utvecklingen av dataekonomi. Vägkartan för dataekonomi publiceras i april.

Vi deltog i arbetet med att lösa energikrisen genom att finansiera åtta pilotprojekt som undersökte hur data kan utnyttjas för att spara energi och jämna ut förbrukningstoppar. Syftet var att påskynda produkter och tjänster som hjälper i synnerhet små energiförbrukare, som hushåll, små företag och husbolag, att spara el eller värme. Lösningar utvecklades även av samarbetspartner inom energisektorn, som Fingrid, Motiva och ett antal energibolag.

I Kapacity.ios pilotprojekt utvecklades ett styrsystem för värmepumpar. I Loopshores pilotprojekt strävade man efter besparingar i byggnaders energiförbrukning genom att optimera ventilationseffekten. I Åbo yrkeshögskolas pilotprojekt utvecklades en maskinlärningsalgoritm som gör det möjligt att beräkna solpanelers produktion bättre än tidigare.

Arbetet inom projektet Vägkarta för dataekonomi pågår fram till 30.6.2025.

Konkurrenskraft genom data

I projekt Konkurrenskraft genom data löser vi utmaningar med delning och användning av data i samarbete med innovationsekosystem. Vi lät göra en utredning om framtiden för Finlands system av återvinning av bilar. Rapportens mest centrala observation är att återvinningen av bilar betydligt kunde effektiveras om data delas mellan medlemmar i ett ekosystem på en gemensam plattform. Härnäst kommer en teknisk plattform att byggas, som Sitra är med och finansierar. Det andra försöket gäller en effektivare användning av batterierna i industriella arbetsmaskiner genom delning av data.

I början av året startade två nya avgiftsfria coachningar inom Sitras program Tillväxt genom data. Coachningen Datamatka (Dataresa) genomförs av Utvecklingscentralen för Informationssamhälle TIEKE och Going Green Oy, och stöder glesbygdsföretag inom naturturism och gastronomisk turism att effektivera och förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data. Coachningen Kasvupolku® hjälper företag som strävar efter tillväxt att komma igång med att utnyttja data. Coachningarna baseras på Sitras pilotprojekt för coachning, IHAN-företagsprogrammet 2020–2021, där en modell för rättvis dataekonomi och verktyg för företag utvecklades. En forskargrupp vid Handelshögskolan vid Åbo universitet granskade IHAN-företagsprogrammets effektivitet.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft genom data pågår fram till 30.9.2025.

2.4 Förutsägelse och strategi och Samhällelig utbildning

Funktionerna Förutsägelse och strategi och Samhällelig utbildning förenades i början av 2023.

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi särskilt fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Sitras samhälleliga utbildning stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Resultatet blir nya tankesätt, kompetenser och lösningar. Tillsammans genomför och stödjer vi Sitras teman och projekt och stärker samtidigt också Sitras förändringsförmåga. 

Lyft från rapporteringsperioden: 

 1. I januari publicerade vi den mycket populära översikten Megatrender 2023 med tillhörande verktyg.
 2. Med hjälp av Framtidsbarometern tog vi upp framtidsperspektivet och finländarnas framtidsutsikter till diskussion inför vårens riksdagsval.
 3. En ny kurs om EU:s framtida ledning riktad till beslutsfattare och påverkare startar under 2023.

Förutsägelse

Förutsägelseteamet publicerade två stora helheter under rapporteringsperioden: Megatrender 2023 och Framtidsbarometern 2023.

Utöver utredningen Megatrendit 2023 – ymmärrystä yllätysten aikaan (Megatrender 2023 – förståelse i en tid av överraskningar) tillhandahåller vi verktyg som fysiska och digitala megatrendkort samt olika underlag för användning av megatrenderna. Publiceringen av megatrenderna blev mycket populär både i traditionella och sociala medier: massmedier skrev tiotals artiklar om ämnet och många organisationer gjorde analyser och skrev bloggar där megatrenderna synades ur olika synvinklar.

Över 41 000 unika besökare hade fram till 28.2 besökt utredningen på Sitras webbplats (sitra.fi). 17 500 unika besökare har läst nyheten, 3 800 unika besökare har använt digikorten och över 2 400 stycken papperskort har beställts. Dessutom deltog 9 000 personer i offentliggörandet online och 1 400 hemmapubliker – vilket slog alla rekord – ordnades runt om i Finland.

Medborgarenkäten Framtidsbarometern 2023 är unik i sitt slag i världen och ordnades nu för tredje gången inför riksdagsvalet. Resultaten offentliggjordes 10.3 (efter att verksamhetsberättelsen skrevs). Enligt barometern har finländarnas framtidstro förblivit stark trots de senaste årens kriser, även om Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft en stor effekt på framtidsutsikterna.

Framtidens förnyare

Projektet Framtidens förnyare avslutades 31.12.2022. Projektet startade i slutet av 2019 och utvecklade workshopmetoden Framtidsfrekvensen, som många olika organisationer runt om i Finland har tagit i bruk. Över 24 000 personer besökte webbplatsen Framtidsfrekvensen, workshopledarens handbok laddades ner 4 000 gånger och tio organisationer valdes till samarbetsprogrammet för att tillämpa och sprida metoden vidare.

VTT genomförde en utvärdering av hur väl arbetsmetoden fungerar som visade att workshopmetoden förstärker deltagarnas framtidstänkande. Därtill utvecklade teamet det för alla avsedda kortspelet Hyvät kortit (Bra kort) för beskrivning av de önskvärda framtidsscenarierna. Korten skickades i augusti 2022 till alla finskspråkiga gymnasier, yrkesinstitut och yrkeshögskolor och dessutom beställdes över 8 000 kortlekar till olika organisationer.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och ny EU-utbildning

33 deltagare har valts till kursen Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik (kurs nr. 19) som startar i mars.

Vi förbereder som bäst en fortsättningskurs till Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik som kommer att starta i augusti 2023. Personer som tidigare har avlagt kursen i hållbar ekonomisk politik kan delta i fortsättningskursen.

EU har en betydande effekt på Finlands framtid. För att kunna bygga en hållbar framtid krävs en förmåga och vilja av de finska beslutsfattarna att också ta tag i ledningen av EU:s framtid. Det här förutsätter dock en konstruktiv flerstämmig dialog och en enhetlig situationsbild och vilja. Vi kommer därför under 2023 att starta en utbildning i ledning av EU:s framtid som riktar sig till beslutsfattare och påverkare. Ledaren och utbildningskoordinatorn för EU-utbildningen har redan valts och de inleder sitt arbete våren 2023.

Tillvägagångssätt och metoder för att skapa förändring

Sitra har utvecklat verktyg och metoder som stöd för att skapa en hållbar förändring. Över 1 000 personer har deltagit i något skede av inlärningshelheten Förändringsförmåga. Grunderna har samlats i e-Oppivas e-utbildning Näkymiä muutoskykyyn (Utsikter för förändringsförmåga). Därtill har deltagarna kunnat fördjupa sina kunskaper på Muutoskyky-live-evenemang och i tillämpande förändringsworkshoppar, som bland annat har ordnats som en del av statsförvaltningens ledarskapscoachning Uudistaja (Förnyare).

Sitras Heräämö-evenemang är samhälleliga evenemang för allmänheten. 2022 deltog kring 1 200 personer. Under Heräämö-tillfällena lär vi oss tillsammans att åstadkomma en samhällelig förändring och om hållbar ekonomi, och vi undersöker sätt att ta oss an tuffa problem. Våren 2023 kompletteras evenemanget med tillfällen om hållbar ekonomi.

Nationella dialoger Den här våren ordnades det första diskussionstillfället Nationella dialoger om ämnet att leva i osäkerhet. Nationella dialoger är diskussionstillfällen som ordnas runt om i Finland och som bidrar till att bygga upp en förståelse av olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter i samarbete med medborgare, sammanslutningar och myndigheter. Sitra finansierar utvecklingen av en nationell dialogmodell och påskyndar ibruktagandet av den.

3. Analys av Sitras publicitet

Sitras framtidsinformation fick fortsättningsvis god publicitet under 2022. Sitra har i flera år långsiktigt arbetat med att göra organisationen känd och har fått rikligt med synlighet i såväl redaktionella medier som sociala medier. 

I början av året väckte särskilt utredningen Svaga signaler uppmärksamhet på sociala medier och vår webbplats. I redaktionella medier uppmärksammades i synnerhet vårt förslag inför energikrisen, vår granskande utredning om EU-lagstiftningens beslutsfattande i Finland och utredningen av hur cirkulär ekonomi kan hejda förlusten av biologisk mångfald.

Under årets andra hälft fick i synnerhet enkätundersökningen inom temat Demokrati och delaktighet publicitet, i internationella medier världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF2022 och våra kommentarer om klimatmötet i Egypten och naturmötet i Montreal. 

Sitra är fortfarande ett känt namn på medieredaktionerna – många vänder sig till framtidshuset i synnerhet då de vill ställa aktuella nyheter och ämnen i ett sammanhang. Människonära artiklar i traditionella medier, med tolkningar och analyser av Sitras experter, delas också ofta i sociala medier. I de största massmedierna förekommer Sitra i genomsnitt minst en gång per dag. Våra framtidsteman förekommer även allt oftare i regionala och lokala medier, vars andel av Sitras redaktionella publicitet steg något 2022. 

Även vårt omåttligt populära Livsstilstest spred sig via traditionella medier till olika delar av Finland när Nyhetsmediernas förbund, som består av över 200 tidningar, inkluderade en länk till testet i sin reklamkampanj som publicerades i medlemstidningarna från och med början av sommaren. 

Största delen av Sitras publicitet i internationella medier utgörs av frågor om cirkulär ekonomi. Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF2022 noterades i hundratals medier runt om i världen, bland annat i Washington Post och på tv-kanalen CNBC. 

Allmän kritik från användarna om användningen av Twitter som kanal syntes i någon mån i antalet följare av Sitras konto. I och med det blev LinkedIn det konto som uppvisade den största ökningen bland Sitras sociala medier under året. Det totala antalet följare av de sociala mediekanalerna och räckvidden växte dock betydligt, vilket medför att framtidsinformation allt oftare kommer att visas i flödet på sociala medier. Trafiken på webbplatsen har minskat något, vilket motsvarar den allmänna trenden även på annat håll. Teman som rör förutsägelse och hållbarhetslösningar förekommer ofta i sökmotorer och som källor på många webbplatser, och dirigerar därmed en jämn besöksmängd till Sitras webbsidor.

4. 1  Sitras meddelanden  

Sitras meddelanden finns samlade på STT Info

Kontakta oss

Vad handlar det om?