artiklar
Beräknad läsningstid 22 min

Förvaltningsrådets översikt 3/2021

Publicerad

Rapporteringsperiod 17.6.-22.8.2021

1 Periodens huvudpunkter i korthet

Under den tredje översiktsperioden arbetade Sitra starkt både i Finland och internationellt.

Det nya temat Demokrati och delaktighet inledde sin verksamhet den 1 juli 2021 under ledning av Veera Heinonen. Målet är att starta de första nya projekten i år.

Vi startade Finlands funktion i det allmäneuropeiska projektet för att skapa spelregler för pålitlig delning av data. Sammanlagt 25 länder deltar i projektet. Vi hjälpte också placerare att på ett nytt sätt: bedöma riskerna för naturförluster i samband med placeringsbeslut.

I utredningen Korrigerande åtgärd presenterade vi ett brett urval redskap som beslutsfattare kan använda och som Finland behöver för att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2030. Det årliga toppevenemanget inom cirkulär ekonomi Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF samlade ett rekordstort antal deltagare. Forumet ordnades för första gången med Nordamerika som bas i virtuellt samarbete mellan Sitra och Kanada.

Vi samordnade de väldigt populära Upptäck ditt kunnande-veckorna (30.8–10.9.) tillsammans med över 300 organisationer, läroanstalter, företag och andra aktörer. Praktiska verktyg som hjälper människor att upptäcka sitt kunnande bidrar till att förbättra sysselsättningsläget i Finland.

Vi började förbereda den följande utredningen av svaga signaler, som publiceras i januari 2022. Med anknytning till förutsägelse av framtiden utreder vi på hösten också nuläget och behoven inom den ekonomiska debatten i Finland och faktorer som påverkar Finlands framtida konkurrenskraft.

Som stöd för budgetförhandlingarna för år 2022 erbjöd vi input som stödjer hållbar tillväxt och konkurrenskraft, sysselsättning och medborgarnas förtroende för samhället i Finland.

Sitra behöll en stark ställning som expert i offentligheten under första halvåret 2021. De projekt som genomförts i landskapen och de mediemöten i landskapen som överombudsmannen inledde i våras syns i publicitetsanalysen: huvudmediernas andel som utgivare av innehåll om Sitra blev mer balanserad och fler mediehus i olika delar av landet publicerade innehåll som handlade om Sitra.

Ledningsgruppens nya sammansättning kompletterades den 1 juli 2021 när Elina Ravantti, direktör för kommunikation och samarbetsrelationer, inledde sitt arbete på Sitra.

2  Detta gjorde vi under granskningsperioden

2.1  Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Finland har goda möjligheter att uppnå de mål som fastställs i klimatavtalet från Paris, visar rapporten Korrigerande åtgärd, som publicerades i augusti. Det finns dock fortfarande många hinder för klimatåtgärderna, och de måste övervinnas.
 2. Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF2021 ordnades 13–15 september. september tillsammans med Kanada och internationella partner. Evenemanget fick över 8 000 anmälningar från 150 länder och alla kontinenter. Evenemanget som Sitra grundade år 2017 hölls nu för femte gången. Det är världens största samarbetsprocess som fokuserar på cirkulär ekonomi.
 3. Listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 som Sitra sammanställt presenterar 41 banbrytande företag som erbjuder lösningar på den globala hållbarhetskrisen genom cirkulär ekonomi. Till listan sökte sammanlagt 168 företag, bland vilka en jury bestående av experter på cirkulär ekonomi från Sitra och dess intressenter valde ut de 41 mest intressanta företagen.

Klimat- och naturlösningar 

Den biologiska mångfalden och de risker som är förknippade med miljöförluster diskuteras allt oftare bland placerare och i finansbranschen. I juni sammankallade vi ledande leverantörer av ekonomidata och kapitalförvaltare till ett nätevenemang för att berätta om olika sätt att ta hänsyn till naturen vid placeringsbeslut. I juni publicerade vi också en studie om hur bioresurserna, t.ex. trä, räcker till i EU, då klimatåtgärderna fortskrider.

I augusti berättade vi om hindren för Finlands klimatåtgärder och hur de kan övervinnas. Enligt den omfattande rapporten Korrigerande åtgärd har Finland goda möjligheter att uppnå de mål som fastställs i klimatavtalet från Paris.

Arbetspappret Vårt lilla stora land, som skrivits av experter på Sitra, förklarade hur klimatledarskap i grund och botten går ut på att försvara nationella intressen. I arbetspappret föreslås 12 praktiska åtgärder med vilka Finland kan bidra till en lösning av klimatkrisen i större omfattning än vi kanske tror.

E-institutet för förnyande odling, som BSAG och Reaktori utarbetade tillsammans med samarbetspartner och med Sitras finansiering, erbjuder jordbrukare cirka 60 timmar av vetenskapsbaserad information om förfaranden som förbättrar jordmånen, skördarna och miljöns status, och som också gynnar jordbrukarens egen ekonomi. E-institutet introducerades i februari. E-institutets webbplats har hittills nått fler än 65 000 personer, och 900 personer har anmält sig till kursen.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi 

Den nya listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 som Sitra sammanställt presenterar 41 banbrytande företag som erbjuder lösningar på den globala hållbarhetskrisen genom cirkulär ekonomi. Listan är en fortsättning på den mycket populära listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi, som Sitra har uppdaterat sedan 2017.

På den nya listan finns företag som är bekanta från den tidigare listan tillsammans med nya namn. Många lösningar som befann sig i produktutvecklingsfasen har utvecklats till kommersiella innovationer. På listan finns både uppstartsföretag och stora företag på väg mot cirkulär ekonomi.

Det Sitra-finansierade projektet om cirkulär ekonomi och handelspolitik utreder coronapandemins inverkan på världshandeln och EU:s möjligheter att främja cirkulär ekonomi inom handelspolitiken. Under rapporteringsperioden utgavs projektets första bakgrundsutredning från tankesmedjan IEEP (Institute for European Environmental Policy). Enligt utredningen har pandemin inte förändrat de grundläggande omständigheterna: EU bör fortsätta röja hindren för produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022.

Hållbar vardag 

Livsstilstestet som utvecklades av En hållbar vardag-teamet och konceptet som inspirerar till en hållbar vardag fortsatte att bli allt populärare i både Finland och EU. Till exempel Livsstilstestet har gjorts i Finland över 1 100 000 gånger. På EU-kommissionens initiativ kommer konceptet för att uppmuntra medborgarna till hållbara levnadsvanor införas också i andra EU-länder.

Teamet fortsatte förberedelserna för det internationella EU-finansierade projektet PSLifestyle (Positive and Sustainable Lifestyle). Projektet, som inleds hösten 2021, kommer att utarbeta en lokalt anpassningsbar helhet som gör det möjligt för individen att hitta sitt eget sätt att leva ett bra och hållbart liv. Projektet är en del av EU:s gröna giv och fortsätter till våren 2025.

Under rapporteringsperioden ordnade teamet en evenemangsserie för hållbara lösningar för företag och publicerade nya motivationsprofiler för en hållbar vardag.

Arbetet i projektet En hållbar vardag fortsätter till 31.1.2022. 

2.2  Demokrati och delaktighet

Demokrati kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället. 

Vad handlar det om?

Den liberala demokratin och demokratiska aktörer utmanas på många sätt i både Finland och världen. Enligt internationella demokratiindex har demokratin varit på tillbakagång under de senaste 15 åren och i fjol började balansen mellan demokrati och auktoritära system, dels på grund av coronapandemin, luta mot ”tyranniets seger” enligt forskningsinstitutet Freedom Houses årliga översikt Freedom in the World.

Finland är inte onåbart för de stora förändringstrenderna. Vårt samhälles framgång har byggt på starkt förtroende och på stabila samhällsinstitutioner. Även om vi enligt internationella förtroendeindikatorer fortfarande är ett land med starkt förtroende, minskar också finländarnas förtroende för offentliga institutioner, förvaltning och politiska system. Denna bedömning gjorde organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD i sin tillitsundersökning våren 2021.

OECD:s utredning avslöjade också ”paradoxen i det finländska samhälleliga deltagandet”, dvs. att tillfredsställelsen med offentliga institutioner ligger på en relativt hög nivå samtidigt som tron på de egna påverkningsmöjligheterna är mindre. Detta konkretiserades bland annat genom det låga valdeltagandet i kommunalvalet i juni.

Sitras nya tema Demokrati och delaktighet tar sig an dessa utmaningar, som kommer att vara aktuella både under de närmaste åren och på längre sikt. Temat har som mål att förnya och stärka demokratin så att alla i Finland har möjlighet att delta och påverka i uppbyggnaden av en inspirerande framtid.

Med utgångspunkt i det arbete som gjorts tidigare på Sitra kommer temat också att undersöka vad de snabba förändringarna i mediemiljön innebär för demokratin och deltagandet i samhället. Samtidigt utreder och testar temat hur verksamhetssätt i nätverk och algoritm- och databaserade verksamhets- och påverkanssätt kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samverkan. Temat fortsätter också det samarbete med riksdagen och statsrådet för att förnya strukturerna och förfarandena inom beslutsfattandet och lagstiftningsprocesserna som projektet Folkstyrets grundrenovering inledde.

Det nya temat inledde sitt arbete i juli 2021 och målet är att starta de första nya projekten i slutet av hösten 2021.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Sitras nya tema Demokrati och delaktighet inledde sitt arbete i somras och enligt planerna ska de första projekten starta hösten 2021.
 2. I september ordnades webbevenemanget Demokratins framtider, där futuristen och forskningsdirektören Leah Zaidi utmanade våra antaganden om demokratins framtid med hjälp av scenarion som hon tagit fram.
 3. På den internationella demokratidagen 15.9 offentliggjordes kampanjen Demokratiutmaning till biblioteken, som är en fortsättning på projekthelheten Biblioteken blir forum for folkstyret, som Sitra genomförde åren 2020 och 2021.

Temats förberedande arbete fortsatte under rapporteringsperioden. Som en del av förberedelserna ordnades i september webbevenemanget Demokratins framtider, som handlade om framtidsscenarion som futuristen och forskningsdirektören Leah Zaidi utarbetat. Syftet med de olika scenarierna var att utmana våra antaganden om demokratins framtid och väcka nya frågor och tankar om alternativa utvecklingsleder.

Evenemanget var samtidigt startskottet för en process där temat Demokrati och delaktighet i ett brett sektorsöverskridande samarbete med olika aktörer i samhället försöker gestalta demokratins framtidsutsikter. Samtidigt spanar temat efter de effektivaste sätten att försvara och förnya den finländska demokratins handlingsmodeller och strukturer.

På den internationella demokratidagen 15.9 offentliggjordes kampanjen Demokratiutmaning till biblioteken, som är en fortsättning på projekthelheten Biblioteken blir forum for folkstyret som Sitra genomförde åren 2020 och 2021. För att ge alla bibliotek i Finland tillgång till projektets handlingsmodeller beviljade riksdagen bibliotekstjänsten ett anslag om 1 miljon euro, som Regionförvaltningsverkets biblioteksväsende delar ut som ett extra statsunderstöd under hösten 2021.

I biblioteksutmaningen utmanar Sitra alla allmänna bibliotek i Finland att ordna ett Dialogpaus-samtal och om möjligt knyta samtalet  till konferensen om Europas framtid. Konferensen är Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma projekt som uppmuntrar européer att ordna samtal om Europas framtid.

Folkstyrets grundrenovering

Det treåriga projektet Folkstyrets grundrenovering genomfördes åren 2018–2021 och slutfördes i juni 2021. Projektets mål var att stärka Finlands ställning som ett modelland för demokrati med förmåga till förnyelse. Arbetet utfördes i samarbete med bland annat riksdagen, regeringen, politiska partier, forskningsinstitut och forskare, Finlands kommunförbund, kommuner och olika företag. Du hittar alla projekt och deras resultat på projektsidan för Folkstyrets grundrenovering.

2.3  Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Verktygen för en rättvis dataekonomi som är avsedda för företag vidareutvecklades, till exempel regelboken för rättvis dataekonomi.  Lättversionen av företagsprogrammet IHAN, IHAN-företagsboosten testades tillsammans med Finlands juniorhandelskammare. I anslutning till detta observerades att det fortfarande är svårt för små och medelstora företag att identifiera de affärstillfällen som dataekonomin erbjuder.
 2. I juni samlade samprojektet TEHDAS deltagare från hälso-, finans- och forskningsministerierna i 21 europeiska länder för att diskutera det europeiska hälsodataområdet. Målet var att göra medlemsstaterna delaktiga i beredningen av kommissionens framtida lagstiftningsförslag.
 3. Vi inledde samordningsarbetet för Gaia-X-hubben i Finland. Vi bjöd in intressentgrupper och stödde inrättandet av branschvisa arbetsgrupper och starten av deras arbete.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Det treåriga projektet IHAN slutfördes i slutet av juni, då även de viktigaste resultaten och materialen publicerades. Projektet hade som mål att skapa en modell och verktyg för rättvis dataekonomi. Syftet med IHAN-projekten var att tillgodose företagens, beslutsfattarnas och vanliga människors informationsbehov och att påverka beslutsfattandet. Dessutom skapade projektet konkreta verktyg för en mer rättvis dataekonomi tillsammans med omfattande samarbetsnätverk.

Under rapporteringsperioden har de sista projekten slutförts som planerat. Digital teknik är ett starkt inslag i vardagen i skolor och läroanstalter. Enligt en enkät som vi gjorde i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Undervisningsbranschens fackorganisation OAJ stödjer lärare förslaget att grunderna i dataekonomi införs i undervisningsprogrammet i grundskolan och i andra stadiet.

Dataekonomins ökade betydelse utmanar utbildningssektorn att uppdatera kompetensen, och det gäller att erbjuda lärare och personal inom småbarnspedagogiken behovsbaserade verktyg som kan användas för att åtgärda dataekonomiproblem, för att jämlikheten inom utbildningen ska förverkligas.

Verktygen för en rättvis dataekonomi som är avsedda för företag vidareutvecklades. De uppdaterade versionerna av regelboken för rättvis dataekonomi innehåller verktyg och avtalsmallar som gör det lättare att skapa datanätverk. Dessutom testades lättversionen av företagsprogrammet IHAN, IHAN-företagsboosten tillsammans med Finlands juniorhandelskammare. I anslutning till detta observerades att det fortfarande är svårt för små och medelstora företag att identifiera de affärstillfällen som dataekonomin erbjuder.

Arbetet i projektet IHAN® – Människoorienterad dataekonomi slutfördes 30.6.2021.

Hälsodata 2030

I projektet Hälsodata 2030 skapar vi lösningar och spelregler för användningen av hälsodata i Finland och Europa. Det EU-finansierade samarbetsprojektet TEHDAS stöder Europeiska kommissionen i skapandet av ett europeiskt område för hälsoinformation. I projektet deltar 25 länder. Syftet är att hälsodata ska användas bättre över landsgränserna.

Enligt projektets senaste rapport är detta inte möjligt inom ramen för de existerande EU-aktörerna. Studien diskuterar alternativa modeller för datahantering. Enligt projektets tidigare studie förutsätter användningen av hälsodata särskild EU-lagstiftning. Sitra deltog i Europeiska kommissionens offentliga samråd genom att avge ett utlåtande om det europeiska hälsodataområdet.

Sitra samarbetar aktivt med ordförandetrion för Europeiska unionens råd i projektet TEHDAS. Utöver samprojektet behandlar projektet också den primära och sekundära användningen av hälsodata i Finland. Vi strävar efter att gestalta teman som är centrala för vår konkurrenskraft, göra utredningar för att utveckla dem och genomföra försök som stödjer förändringen. För närvarande pågår utredningar som gäller digitala terapier (DTx), decentraliserade och virtuella läkemedelsprövningar och hälsodataekosystem. Den 30 september ordnar Sitra en öppen diskussion om de möjligheter som hälsodata erbjuder.

Arbetet i projektet Hälsodata 2030 fortsätter fram till 31.12.2023.

Projektet för samordning av Finlands Gaia-X hubb

Det europeiska Gaia-X-initiativet har som mål att definiera hur decentraliserade data kan delas på ett tillförlitligt sätt. Det strävar också efter att stärka EU:s konkurrenskraft och den självbestämmanderätt som anknyter till data. Projektet definierar standarderna och handlingsmodellerna för datadelning som baserar sig på den europeiska värdegrunden.

I Finland styrs det nationella arbetet av Gaia-X-hubben, som sammanför inhemska företag, innovationsaktörer och den offentliga förvaltningen. Sitra samordnar arbetet. Finlands Gaia-X-hubb publicerade riktlinjer för sin verksamhet i juni. De första branschspecifika arbetsgrupperna som är öppna för alla inledde sin verksamhet i augusti. I arbetsgrupperna definierar och formulerar experterna krav och principer för varje datarymd, dvs. för branschspecifika datahelheter. Sammanlagt har hubben sju arbetsgrupper (jordbruk, cirkulär ekonomi, geoinformation, hälsa, industridata, rörlighet, smarta städer).

Projektet för samordning av Gaia-X-hubben i Finland började 1.5.2021 och pågår fram till 30.6.2024.

Utöver dessa förbereder temat nya projekt för att stärka dataekonomin i Finland.

2.4  Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. 

I funktionen stödjer vi även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Ansökningsförfarandet till partnerprogrammet Framtidsfrekvensen inleddes och utbildningsserien Haasta, kuvittele, toimi startade.
 2. Arbetet med svaga signaler gick vidare från insamling till tolkning av signaler i Sitras interna och externa verkstäder.
 3. Ansökningen till verkstadsprocessen som dryftar framtiden för Finlands konkurrenskraft inleddes.

I funktionen för förutsägelse inleddes arbete som gäller ekonomins framtid: vi öppnade ett ansökningsförfarande till en verkstadsprocess där experter och beslutsfattare identifierar utmaningar, spänningar, risker, möjligheter och öppna frågor som gäller framtiden av samhällsekonomins konkurrenskraft.

Arbetet med svaga signaler gick vidare från insamling till tolkning av signaler i Sitras interna och externa verkstäder, som blev fullbokade på ett ögonblick. Arbetet om svaga signaler publiceras 13.1.2022.

Projektet Framtidens förnyare avser att öka användningen av verkstadsmetoden Framtidsfrekvensen i allt större omfattning. Målet är att olika organisationer ska utnyttja och tillämpa metoden. I september utlyste vi ett ansökningsförfarande till partnerprogrammet Framtidsfrekvensen. Syftet med programmet är att stödja team och organisationer i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden som en del av deras egen verksamhet. Vi ordnade också den första delen av utbildningsserien Haasta, kuvittele, toimi, som är öppen för alla. Utbildningsserien blev fullbokad på ett ögonblick. Framtidsfrekvensen har visat sig vara en mycket populär verkstadsmetod. Mer än 8 700 besökare har besökt webbplatsen Tulevaisuustaajuus.fi under det första halvåret.

Projektet Bildning+

Projektet Bildning+ arbetade under rapporteringsperioden för att nå ny publik för bildningstemat. 17.6 ordnades morgonkaffe med den svarta feminismens perspektiv som källor till insikter i bildningsdebatten som tema. Evenemanget inspirerade deltagarna att närma sig bildningen från olika infallsvinklar. I september väckte Bildning+ -teamet kommunala aktörer på Kommunmarknaden på evenemanget Kansankynttilöistä kestävään kehitykseen – sivistys kuntien tulevaisuuden rakentajana -tilaisuudessa. För aktörer i bildningssektorn ordnade vi dessutom en Framtidsfrekvensen-verkstad för att skapa annorlunda framtider.

Projekthelheten Ekonomins framtid

Det råder en allt starkare enighet om att ekonomin behöver reformeras. Syftet med Sitras nya helhet Ekonomins framtid är att identifiera förändringsfaktorer och möjliga trender som bidrar till en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt att öka medvetenheten om alternativa utvecklingsleder. Projektet Kilpailukykyennakointi undersöker framtida konkurrensfaktorer som är viktiga för Finlands samhällsekonomi. Projektet för den ekonomiska debattens status och framtid kartlägger i sin tur behoven och möjligheterna till utveckling av framtidsdebatten om ekonomi.

2.5  Samhällelig utbildning

Sitras samhälleliga utbildningsverksamhet stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Till utbildningsfunktionens roll hör även stärkande av Sitras förmåga att genomföra förändringar.  

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Upptäck ditt kunnande-veckorna 30.8–12.9.2021, som genomfördes tillsammans med över 350 partner, blev mycket populära. Vi erbjöd deltagarna praktiska verktyg som de kan använda för att upptäcka sitt kunnande bättre än i dag. Identifieringen av kunnande bidrar till att förbättra sysselsättningsläget i Finland.
 2. OECD:s rekommendation till Finland om utveckling av statens föregripande styrning, som utgavs den 1 september, lyfter fram tillvägagångssätt som förstärker förändringsförmågan. Utvecklingsarbetet fortsätter bl.a. med ett pilotprojekt för fenomenbaserad ledning av kontinuerligt lärande som bygger på Sitras arbete.OECD rekommenderar också att dialogerna fortsätter. Utvecklingen av den nationella dialogmodellen fortsätter under finansministeriets ledning. Undantagstidens nationella dialoger lyftes fram i OECD:s rekommendationer.
 3. Försöksprojekten i Framtidslaboratoriet Sitra Labs utbildningsprogram Trånga passager i demokratin 3 är på sluttampen. Projekten spanar efter lösningar för områden där demokratin och deltagandet befinner sig i ett trängt läge. Dessutom har Lab-konceptets nya form testats, då genomslaget av projektet Kompetensens tid säkerställdes i syfte att främja den regionala förändringsförmågan.

Kompetensens tid 

De nationella Upptäck ditt kunnande-veckorna, som Sitra sammankallat och samordnat, ordnades 30.8–12.9. Syftet var att väcka personer i arbetsför ålder att upptäcka sitt kunnande och hjälpa dem att synliggöra det. Över 350 sammanslutningar deltog i veckorna genom att ordna program i enlighet med de gemensamma principerna för sina egna målgrupper. I veckorna deltog företag, läroanstalter, institut, arbetsmarknadsaktörer, föreningar och förbund samt organisationer inom den offentliga sektorn. Sitra medverkade också genom att från aktörerna samla in verktyg och övningar som deltagarna kunde använda för att upptäcka sitt kunnande och göra det synligt. Ämnet väckte stor uppmärksamhet. Till exempel på Twitter var hashtaggen #OsaaminenNäkyviin det populäraste ämnet i Finland under den första veckan.

I projektet Kompetensens tid i regionerna skapade Sitra våren 2021 en handlingsmodell i nio regioner, där aktörer i respektive region genom nätverkssamarbete beskrev behoven av kunnande och samarbete i regionen. Arbetet lade grunden för en mer permanent modell för gemensam utveckling i regionen. Handlingsmodellen kommer att tas i användning i flera nya regioner under hösten. Utifrån den lägesbild som tagits fram fortsätter dessutom tio team i utbildningsprogrammet Sitra Lab att göra försök för att främja livskraften. Projektet stödjer uppkomsten av regionernas egna livskraftslösningar och aktörernas förändringskompetens.

Arbetet i projektet Kompetensens tid fortsätter fram till 31.03.2022.

Förändringsmetoder 

Under rapporteringsperioden har inletts en ny projekthelhet om samhällets förändringsförmåga och metoderna för förändring. Med hjälp av helheten är det möjligt att samla de av Sitra och aktörerna utvecklade metoderna, handlingsmodellerna och utbildningsmaterialen för förändring av samhället till en och samma helhet.

Projektteamet för metoder för förändring har inlett sitt arbete, och konceptutveckling pågår. Projektet får en referensram i ett arbetspapper som handlar om förändringsförmågan i Finland och om Sitras roll som ett stöd för den. Arbetspappret, som bygger på intervjuer med intressentgrupper, publiceras i september.

Kontinuerlig utbildning

Kontinuerliga utbildningshelheter är Sitras eget framtidslaboratorium Sitra Lab och ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik.Vid sidan av framtidslaboratorieverksamheten har SitraLab, tillsammans med statens digitala utbildningsplattform e-Oppiva som levereras av utvecklingsbolaget HAUS, inlett projektet Oppimissprintit, som kombinerar snabbt lärande, målinriktat arbete och praktisk utveckling i enlighet med den offentliga förvaltningens strategi som utförs under en veckolång period.

Den femtonde ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik slutfördes i augusti. Till kurserna inbjuds alltid cirka 30 deltagare – beslutsfattare och opinionsbildare från olika sektorer i samhället. Kursdeltagarna fokuserar på ramvillkoren för en hållbar ekonomisk politik genom föreläsningar, diskussioner och en intensiv regeringsprogramövning. Nästa kurs startar i november. Mer än 500 experter har redan deltagit i utbildningen.

Funktionen sammanställer dessutom i samarbete med justitieministeriet, finansministeriet och DialogAkademin lärdomar av dialogerna under undantagstiden. En publikation om betydelsen av inkluderande dialoger för skapandet av förtroende i samhället utkommer år 2022.

3  Sitras meddelanden

Stt info: Alla Sitras samlade meddelanden

 

Kontakta oss

Vad handlar det om?