artiklar
Beräknad läsningstid 26 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 1/2022

Författare

Elina Ravantti

Direktör, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 1 – rapporteringsperiod 15.12.2021–23.3.2022

1  Periodens huvudpunkter i korthet

Rysslands attack mot Ukraina och de ökade internationella spänningarna och osäkerheten ökar behovet av att förstå utvecklingslinjer på längre sikt.

Sitras strategiska prioriteringar – Hållbarhetslösningar, Rättvis dataekonomi samt Demokrati och delaktighet – är aktuella även i den förändrade verksamhetsmiljön. Vår tids stora utmaningar försvinner inte under en kris.

Efter krigsutbrottet startade Sitra konkreta åtgärder som hjälper Finland i den nya situationen. Vi behandlar effekterna av kriget i Ukraina i ljuset av megatrender och bearbetar en framtidstabell som är öppen för alla och som kan användas som ett verktyg för att göra upp scenarier. Vi kartlägger också hur försörjningsberedskapen tryggas ur olika perspektiv. I mars publicerade vi ett arbetsdokument om åtgärder som gör det möjligt att förbättra Finlands och Europas energisäkerhet och försörjningsberedskap.

Kristiden kräver resiliens hos människor. Dialog är ett arbetsredskap för att stärka det. Den 9 mars bjöd vi in till en stor naturdialogdag, där människor diskuterade naturens betydelse i närmare 130 dialoger på olika håll i Finland. Efter påsk har vi planer på att tillsammans med partner anordna Försvarsdialoger för demokratin (arbetsnamn).

I januari 2022 publicerade vi utredningen Svaga signaler, som blivit mycket populär och som innehåller en sammanställning av intressanta iakttagelser om möjliga förändringar som har en koppling till människors vardagliga liv.

I februari berättade vi om ett betydande internationellt samarbete: World Circular Economy Forum WCEF2022 ordnas i år för första gången i Afrika, närmare bestämt i Rwanda.

Det treåriga projektet Kompetensens tid avslutas i slutet av mars. Sitra har gjort utredningar och sammanfört människor från olika områden till samma bord för att skapa en gemensam lägesbild. Med en politik för livslångt lärande är det möjligt att effektivt stödja såväl sysselsättning som regional livskraft och enskilda människors välbefinnande.

Vi utredde Finlands möjligheter i att bygga upp en dataekonomi: vi publicerade en promemoria som jämförde läget i Finland med centrala konkurrentländer. Dessutom startade vi en utredning om EU:s datareglering, som utvecklas kraftfullt, och dess effekter.

Temat Demokrati och delaktighet arbetar för att främja demokratin i de nya välfärdsområdena. Demokrati-temagruppen som Sitra har ledningsansvaret för inledde sitt arbete. Den hjälper välfärdsområdena att skapa en grund för nya strukturer och sätt för deltagande.

I början av året startade vi också tre nya projekt i enlighet med vår strategi. Temat Hållbarhetslösningar kompletterades med projekten En hållbar vardag och Hållbarhetslösningar i ekonomin. Inom temat Demokrati och delaktighet startar det nya projektet Digital makt och demokrati. De nya projekten är treåriga.

2  Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. De ryska krigshandlingarna i Ukraina har betydande effekter för utvecklingen i energibranschen. Vi publicerade ett arbetsdokument om åtgärder som gör det möjligt att förbättra Finlands och Europas energisäkerhet och försörjningsberedskap på såväl kort som medellång sikt.
 2. Hundratals finländare sammankallade av Sitra diskuterade naturens betydelse på den stora naturdialogdagen 9.3. Sammanlagt fördes närmare 130 diskussioner med Dialogpaus-metoden på tiotals orter.
 3. I februari berättade vi att World Circular Economy Forum WCEF2022 ordnas i år för första gången i Afrika. Afrikanska förbundet för cirkulär ekonomi ACEA, republiken Rwanda, och Sitra står värd för evenemanget tillsammans med internationella partner.

Rysslands attack mot Ukraina gör att Finland och övriga Europa snabbare kommer att lösgöra sig från ryska fossila bränslen. I mitten av mars publicerade vi ett arbetsdokument som analyserar energikriserna under tidigare årtionden: hur de uppkommit och vad vi lärt oss av dem. Dessutom föreslås en diskussion om åtgärder som gör det möjligt att förbättra Finlands och Europas energisäkerhet och försörjningsberedskap på såväl kort som medellång sikt.

Som en följd av krisen ökar den cirkulära ekonomins betydelse med tanke på försörjningsberedskapen: en del kritiska mineraler kommer att minska om de inte tas tillvara och återanvänds.

Klimat- och naturlösningar

Hundratals finländare diskuterade naturens betydelse och tryggandet av biologisk mångfald på den stora naturdialogdagen 9.3. Diskussionerna som sammankallats av Sitra fördes med Dialogpaus-metoden. Sammanlagt anordnades närmare 130 dialoger på tiotals orter. En stor mängd samfund och organisationer från olika branscher var arrangörer. Dialogerna är en del av Sitras större naturvisionsarbete, vars resultat kommer att presenteras senare i år.

Den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade en ny bedömningsrapport i slutet av februari. Rapporten behandlade den senaste vetenskapliga informationen om effekterna av att klimatet blir hetare och metoderna för att anpassa sig till förändringarna. I framtiden förknippas allt fler säkerhetsrisker med ett hetare klimat. Vi sammanställde rapportens viktigaste observationer i en blogg.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi 

Det viktigaste internationella evenemanget inom cirkulär ekonomi, som startats av Sitra och Finland, ordnas i år för första gången i Afrika. Rwanda, afrikanska förbundet för cirkulär ekonomi ACEA och Sitra står värd för World Circular Economy Forum WCEF 2022 tillsammans med internationella partner. Det anordnas även WCEF-kringevenemang under hela året.

I februari erbjöd vi finländska företag en handbok som stöd för omställningen till cirkulär ekonomi. Läror från Sitras tidigare arbetsböcker om cirkulär ekonomi har sammanställts i handboken ”Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista” (Hållbar tillväxt genom cirkulära affärsmodeller) som utarbetats i samarbete med Deloitte, men innehållet har uppdaterats så att det svarar mot 2020-talets utmaningar. Handboken innehåller information och verktyg till exempel när det gäller digitaliseringens möjligheter, den biologiska mångfalden samt lagstiftning som företagen måste beakta. Handbokens läror kommer att testas tillsammans med företag i workshoppar som anordnas senare under våren.

En betydande del av IKT-sektorns utsläpp uppstår i internationella leveranskedjor. Att granska en enskild sektors eller ett enskilt företags utsläpp skapar en bristfällig bild av miljökonsekvenserna, säger Etlas studie som finansierats av Sitra och som publicerades i januari.

Finlands och Sitras långsiktiga arbete för en hållbar framtid väcker intresse i världen. Den internationella tidskriften TIME besökte Finland i december för att bekanta sig med arbetet med cirkulär ekonomi. Det omfattande reportaget presenterar finländska aktörer som genomför omställningen till cirkulär ekonomi: till exempel Sitras experter, ett daghem som utnyttjar principerna för cirkulär ekonomi samt företag som infört affärsmodeller för cirkulär ekonomi.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022.

En hållbar vardag

Sitra har tillsammans med 16 internationella partner valts till att utveckla metoder för att aktivera européer i bekämpningen av klimatförändringen. PSLifestyle, som började i höstas, är ett program som ingår i EU:s gröna giv. Arbetet pågår med ett inspirerande verktyg för att bygga upp ett hållbart liv i åtta länder. Sitra ansvarar för att leda projektet och samordna tester för medborgarengagemang i olika länder. Arbetet bygger på samarbetet med medborgare, organisationer och företag som utförts inom Sitras projekt En hållbar vardag. Nätverktyget ska vara färdigt i slutet av 2022.

Arbetet i projektet En hållbar vardag fortsätter till våren 2022. 

2.2 Demokrati och delaktighet

Demokratin kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Främjande av demokratin i välfärdsområden: Demokrati-temagruppen som Sitra har ledningsansvaret för har träffats tre gånger. Gruppens mål är bl.a. att hjälpa välfärdsområdena att skapa en grund för strukturerna för delaktighet samt att förbereda att delaktighetssätt tas upp i områdenas förvaltningsstadga och delaktighetsprogram.
 2. En internationell utredning om medborgarnas möjligheter att delta i lagstiftningsprocessen färdigställdes. Av den framgår att Finland kan lära sig av banbrytande länder om hur lagstiftningsarbetets avancemang kan göras mer transparent.
 3. Inom temat Demokrati och delaktighet startar i april ett nytt projekt, Digital makt och demokrati. Det producerar information och förståelse om nya former av digital makt samt den samhälleliga betydelsen av data och dess möjligheter.

Förändringen i verksamhetsmiljön på grund av kriget som Ryssland inlett ökar vikten av att försvara och förnya demokratin. Oron över säkerheten har aktiverat en stor grupp människor att försvara demokratin, och krisen har synliggjort de omfattande påverkansmetoderna i demokratier. För det andra har krisen skiftat medborgardiskussionens fokus mor utrikes- och säkerhetspolitik. Det vore viktigt att möjliggöra att alla som önskar kan medverka i beslutsfattandet i framtiden. Vår tredje observation är att betydelsen av snabbt, centraliserat beslutsfattande ökar i kristider. Ett hot kan vara att förnyelsen av demokratin får ge vika för andra saker.

Beslutsfattandet förnyas

I mars publiceras utredningen Parlamenttiryhmien ja puolueiden rooli Pohjoismaissa (Parlamentsgruppernas och partiernas roll i Norden), som genomfördes i september 2021. Informationen i utredningen kan användas som stöd i det ömsesidiga utvecklingsarbetet mellan olika aktörer i Finland särskilt i fråga om stödtjänsterna för den politiska processen vilka anknyter till parlamentsarbetet. I utredningen konstateras bland annat att rollerna för och relationerna mellan partierna och parlamentsgrupperna inte är tydliga. I medborgarnas ögon är partiet och parlamentsgruppen som representerar det en och samma sak.

I mars färdigställdes en utredning om medborgarnas deltagande i lagstiftningsprocessen i olika länder. Finland jämfördes med fem länder. Av utredningen framgår att trots att statsrådets öppenhet och delaktighet förverkligas utmärkt i Finland, så framskrider lagstiftningsarbetet i riksdagen utan transparens. Finland kunde lära sig av de internationella exempel som presenteras i utredningen.

Projektets utredningar och delprojekt ingår i Sitras arbete för att utveckla offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. På detta sätt stöds riksdagens eget reformarbete samt förnyelsen av lagstiftningsprocesser som ska omfatta samarbete mellan riksdagen och statsrådet.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2023.

Nya sätt att påverka

Projektet som startade i november stärker den inkluderande demokratin i Finland, strävar efter att sprida nya former av påverkan och etablera dem och stärka deras koppling till beslutsfattandet.

Projektet leder arbetet i Demokrati-temagruppen som anknyter till de nya välfärdsområdena. Gruppen inrättades tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och justitieministeriet. Den består av tjänsteinnehavare som ansvarar för invånarnas delaktighet och demokratin i välfärdsområdena. Temagruppens mål är bl.a. att hjälpa välfärdsområdena att skapa en grund för strukturerna för delaktighet och att i samarbete med områdena bereda upptagandet av de olika metoderna för delaktighet i förvaltningsstadgan och programmet för delaktighet.

Demokrati-temagruppen, som Sitra har ledningsansvaret för, har hållit tre evenemang för välfärdsområdena 18.11.2021, 20.1.2022 och 9.2.2022.

Projektet Nya sätt att påverka fortsätter till 31.12.2025.

Digital makt och demokrati – beslut om ett nytt projekt

Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen och den snabba ökningen av mängden data samt förändringen i den politiska kulturen är omfattande fenomen, och en enskild aktör kan inte ansvara för att påverka dessa.

Syftet med projektet Digital makt och demokrati är att producera information och förståelse om nya former av digital makt samt den samhälleliga betydelsen av data och dess möjligheter. Projektet förbättrar även medborgarnas färdigheter att påverka saker som de upplever som meningsfulla. Sådana färdigheter är till exempel en allt bättre teknologi-, informations- och demokratilitteracitet. Projektet utvecklar och testar även nya sätt för påverkan och samverkan i digitala miljöer.

Projektet Digital makt och demokrati startar i april 2022 och pågår fram till 2026. 

2.3 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi utredde Finlands möjligheter i att bygga upp en dataekonomi genom att publicera en promemoria som jämförde läget i Finland med centrala konkurrentländer.
 2. Vi öppnade en ansökan till pilotprojekt gällande digitala vårdformer för att samla erfarenheter av användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet.
 3. Vi startade en utredning om EU:s datareglering, som utvecklas kraftfullt, och dess övergripande effekter. Vi erbjöd finländarna lättillgänglig information och analyser om dataregleringen.

Som en följd av kriget i Ukraina betonades samhällets försörjningsberedskap, cybersäkerhet och säkerställande av ömsesidigt förtroende mellan olika aktörer ytterligare. Det är möjligt att den tekniska differentiering och splittring av internet som började redan före kriget kommer att bli snabbare. Det är nyttigt för medborgarna att kunna identifiera till exempel informationspåverkan, och medborgarfärdigheterna för att verka i dataekonomin blir viktiga. Bättre utnyttjande av data kan vara till hjälp när vi bygger upp ett mer kriståligt samhälle.

Detta kräver dock en bättre förståelse för funktionslogiken i ett datadrivet samhälle, oavsett om det gäller möjligheter eller hot.

Hälsodata 2030

Digitala vårdformer baserade på medicinska bevis utnyttjas redan i flera länder vid sidan av läkemedelsbehandling för att behandla till exempel depression och cancer. Vi öppnade en ansökan om finansiering gällande digitala vårdformer för att samla erfarenheter av användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Vid sidan av ansökan publicerade vi arbetsdokumentet Digitaaliset terapiat – Vaikuttavuutta uudistuviin terveyspalveluihin, som belyser användningen av hälsoapplikationer som en del av den medicinska vården och ger rekommendationer för förnyelse av hälso- och sjukvården i Finland.

Vi deltog aktivt i utvecklingen av EU:s hälsopolitik. Inom samarbetsprojektet TEHDAS har vi ett nära samarbete under Frankrikes EU-ordförandeskapsperiod och planerar ett samarbete för Tjeckiens period. I januari anordnade vi tillsammans med Frankrike och Europeiska kommissionen ett informationsmöte om det europeiska hälsodataområdet för EU-ländernas hälsoattachéer och huvudstädernas tjänstemän. I februari talade överombudsman Jyrki Katainen på en hälsodatakonferens på hög nivå som Frankrike arrangerade. Vi presenterade TEHDAS-projektet och dataekonomiprinciperna även i USA på det internationella hälsoteknikorganisationen HIMMS konferens.

TEHDAS-projektet har tagit fram rekommendationer för Europeiska kommissionen om röjande av hinder för gränsöverskridande delning av hälsodata för att förena data som insamlats på olika sätt inom EU-länder för forskning och beslutsfattande. I december startade projektet en medborgarenkät för att utreda vad européerna tänker om datasäkert utnyttjande av hälsouppgifter.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet fortsätter fram till 31.12.2023.  

Projektet för att koordinera den finländska Gaia-X-hubben

Projektet har fokuserat på att stärka det nationella samarbetsnätverket, utveckla dess verksamhetsmodeller och koppla nätverket med andra europeiska aktörer. Nätverkets interna struktur och roller har förtydligats och arbetet i de branschvisa arbetsgrupperna som startade i höstats har stötts. Det internationella evenemang som anordnades i december hjälpte att koppla in Finlands nätverk till de andra europeiska Gaia-X-hubbarna. I mars stödde projektet företagens färdigheter att delta i EU-finansieringsansökningar genom att anordna ett coachningswebbinarium om ämnet för företag.

Projektet har inlett ett arbete för att hitta tillämpningsobjekt för datadelning och åskådliggöra utvecklingen i dataområdesutvecklingen. Målet är att bland de tillämpningsobjekt, dvs. användningsfall, som arbetsgrupperna identifierat välja eventuella flaggskeppsprojekt för Finland, via vilka även förståelsen för principerna för rättvis data som en del av dataområdesutvecklingen kan stärkas i den europeiska debatten. Starka tillämpningsobjekt har identifierats i till exempel trafikekosystemet samt dataområdesutvecklingarna inom lantbruk, hälsodata och cirkulär ekonomi. De identifierade tillämpningsobjekten är av betydelse särskilt för företag som strävar efter tillväxt genom utnyttjande av data och dem som arbetar med dataområdesutvecklingen.

Arbetet i projektet med att koordinera den finländska Gaia-X-hubben fortsätter till 30.6.2024.

Projektet Vägkarta för dataekonomi

Att förstå och utnyttja de möjligheter som data erbjuder ger företagen möjligheter till ekonomiska framgång. I en promemoria som publicerades i januari analyserades Finlands styrkor, utmaningar och möjligheter att bygga upp en dataekonomi. Promemorian innehöll även en internationell jämförelse mellan strategier för dataekonomi i Finland, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Estland och gav Finland lärdomar från banbrytande länder. Promemorian har använts som bakgrundsmaterial för förberedelserna av en digital kompass för Finland, när Finland skapar en nationell vision och ställer upp mål för år 2030 i enlighet med kommissionens program för det digitala årtiondet.

Projekt påverkar aktivt lagstiftningen om utnyttjande av data som är under utveckling och lyfter fram principerna för en rättvis dataekonomi. En utredning om EU:s datareglering och den föränderliga regleringens inverkan pågår med advokatbyrån Bird & Bird. Dessutom har projektet utfört en offentlighetsanalys om dataekonomiteman tillsammans med samarbetspartner Meedius. Analysen utredde ämnen och perspektiv i den finländska och internationella debatten om dataekonomi. Utredningarna som tagits fram i projektet skapar en lägesbild om utvecklingen av dataekonomi, som saknas i Finland, och skapar en grund för vägkartearbetet som för närvarande håller på att inledas inom projektet.

Projektet Vägkarta för dataekonomi inleddes 1.11.2021 och pågår fram till 30.6.2025.

Projektet Konkurrenskraft genom data

Datamarknaden växer snabbare än andra sektorer och skapar snabbt nya slags affärsmöjligheter och affärsmodeller. För att Finland ska nå framgång behöver vi ökad datarelaterad affärskompetens och databaserade, hållbarhetsinriktade innovationer. Innovationsverksamheten fokuserar i hela världen på olika innovationsekosystem. Begreppet avser en helhet bestående av olika aktörer som bildas kring skapande av ny kunskap och utnyttjande av denna kunskap.

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data. Målet är att lyfta fram förtroende och öppen, databaserad serviceutveckling som en framgångsfaktor för finländska innovationsekosystem och som en konkurrensfördel för företag.

Projektplanen godkändes i mars 2022. Arbetet med vår partner Futurice och med innovationsekosystem börjar. De första gemensamma evenemangen anordnas under mars–april.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft genom data inleddes 1.11.2021 och pågår fram till 30.9.2025.

Samarbetet mellan temana Rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet

I det gemensamma Digital makt-projektet utreds hur beslutsfattare påverkas på nätet. Kända politiker och samhällspåverkare blev testpersoner berättade om sina första intryck. Vi berättar om resultaten på evenemang som hålls 6.4.2022 (på finska, på engelska).

2.4 Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Utredningen Svaga signaler publicerades i januari. Den väckte ett stort intresse.
 2. Inlägget om samtalsämnen, överraskningar och möjligheter år 2022 sammanställde tankar om det nya året i Sitras teman.
 3. Arbetet för att analysera de mer långtgående effekterna av Ukrainakrisen inleddes. 

Förutsägelse

I vår tid är det allt viktigare att ha ett framförhållande tankesätt och skapa en helhetsbild. Före jul publicerade vi för andra gången en sammanställning som blickar in i det kommande året: Vuoden 2022 puheenaiheet, yllätykset ja mahdollisuudet (Samtalsämnen, överraskningar och möjligheter år 2022). För inlägget tog Sitras teman och funktioner fram synpunkter på samtalsämnen, överraskningar och möjligheter år 2022. Inlägget har lästs över 3 200 gånger och är den mest lästa bloggen på Sitras webbplats (www.sitra.fi) under rapporteringsperioden.

I mars sparrade vi coronaarbetsgruppen vid statsrådets kansli om coronapandemins långsiktiga verkningar utifrån vårt Megatrender mot bakgrund av coronaarbetet. Vi började också bearbeta en förutsägelseanalys om effekterna av kriget i Ukraina.

Svaga signaler-arbetet

Den 3 januari publicerade vi utredningen Heikot signaalit – tarinoita tulevaisuuksista (Svaga signaler – berättelser om framtider), en sammanställning av intressanta svaga signaler (första symtom på förändring) och tog dem till en vardagsnivå med hjälp av berättelser och välbekanta platser. Utredningen innehåller även verktyg för att utnyttja signalerna. Över 1 900 personer deltog i publiceringen av Svaga signaler 2022 och upptagningen har setts över 5 000 gånger. Dessutom arrangerades 58 Signalstudior på cirka 30 orter. Utredningen har laddats ner över 10 000 gånger på Sitras webbplats(www.sitra.fi) och 1 700 exemplar av pappersversionen har beställts. En del av materialet kommer under våren att översättas även till svenska och engelska.

Svaga signaler gör att vi kan uppleva olika framtider på nya sätt. Sitra valdes i Designmuseets öppna ansökan att skapa en utställning om framtidens föremål hösten 2022. För närvarande arbetar sex olika konstnärer med framtidens föremål eller saker med hjälp av en gemensam formgivningsprocess: för arbetet anordnades i februari tre workshoppar som var öppna för allmänheten.

Framtidens förnyare

Inom Framtidens förnyare-projektet utbildades och sparrades tio team inom partnerskapsprogrammet för workshopmetoden Framtidsfrekvensen. Teamen fick också ansöka om finansiering för sitt projekt som utnyttjar framtidsfrekvensen. I början av året beviljades åtta projekt finansiering.

Dessutom publicerade projektet en första beta-version av Bra kort-korten, som är avsedda att erbjuda ett sätt för att öva sig på framtidstänkande så enkelt som möjligt. Korten gavs till 30 testare och målet är att publicera de slutliga korten i maj.

Sitra beställde också en utvärderingsundersökning hos VTT om Framtidsfrekvensen-workshopmetodens effekter. Resultaten blir färdiga under våren.

Projektet Bildning+

Projektet Bildning+ planerade och bearbetade projektets slutfas och utgångar under rapporteringsperioden (projektet slutar i juni). Dessutom ordnade Bildning+ ett frukostmöte och publicerade en artikel om ett betydelsefullt liv. Projektet publicerade också sitt arbete om svaga signaler inom bildning.

Projekthelheten Ekonomins framtid

Målet för Ekonomins framtid-teamet är att identifiera förändringsfaktorer och trender som bidrar till en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt att öka medvetenheten om alternativa utvecklingstrender. Meedius Oy och BIOS-forskningsenheten har på uppdrag av Sitra utrett nuläget i framtidsdebatten kring ekonomi. I mars bjöd vi in unga experter inom olika branscher till workshoppar som vi anordnade tillsammans med Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap HELSUS och Rethinking Economics Finland. På workshopparna kartlade vi ungdomarnas åsikter om vad man ska tala om när man talar om ekonomins framtid och vilka som behöver involveras i diskussionen. Utredningens resultat och de unga experternas synpunkter presenteras på ett intressentgruppsevenemang i maj.

2.5 Samhällelig utbildning

Sitras samhälleliga utbildningsverksamhet stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att tillsammans bygga upp en hållbar framtid. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Vi stärker och stödjer även Sitras förmåga att genomföra förändringar.   

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Observationerna och slutsatserna från det treåriga projektet Kompetensens tid som avslutas i slutet av mars sammanfattades i utredningen Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (Framtidens kompetens uppstår i ekosystem) och presenterades för intressentgrupper på tre avslutningsevenemang. Handboken är riktad mot regionutvecklare och stödjer det regionala livskraftsarbetet.
 2. De tio försöken i Sitra Lab-framtidslaboratoriets Trånga passager i demokratin-utbildningsprogram producerade nya slags verksamhetsmodeller för vardagspåverkan som stöd för representativ och direkt demokrati. Samarbetet med Sitras demokratitema fortsätter under hösten i utbildningsprogrammet Sitra Lab 4.
 3. Den digitala utbildningen Näkymiä yhteiskunnan muutoskykyyn (Utsikter på samhällets förändringsförmåga) som är öppen för alla publicerades i januari. Utbildningen är den första finländska omfattande inlärningshelheten om förändringsförmåga, som är en avgörande färdighet i framtiden.

Rysslands attack mot Ukraina startade inom den samhälleliga utbildningen ett arbete, där Sitra, finansministeriet, DialogiAkatemia och Dialogpaus-stiftelsen beredde en helhet med nationella dialoger för att försvara demokratin. Dialogerna erbjuder medborgarna (inklusive beslutsfattare, tjänsteinnehavare och sakkunniga) en möjlighet att samlas till en gemensam diskussion om den aktuella krisen och ett tillfälle att diskutera metoder för att stärka demokratin.

Kompetensens tid

Sitras arbete för att främja uppkomsten av en politik för livslångt lärande i Finland avslutas den 31 mars. Resultaten och observationerna som utförts under drygt tre år inom projektet Kompetensens tid sammanfattas i en beskrivning av ett nytt kompetenssystem. Slutsatserna som sammanställs i utredningen Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (Framtidens kompetens uppstår i ekosystem) presenterades för intressentgrupperna och diskuterades på tre slutevenemang 15–17.3.

Med hjälp av resultaten från arbetet i åtta Sitra-finansierade pilotprojekt och tio Lab-utvecklarteam beskrivs det hur en allt större del av ny kompetens uppstår i arbetet, genom samverkan. Som stöd för att bygga upp regionala kompetensekosystem har man utarbetat en handbok, som centrala aktörer i regionen kan använda för att interaktivt skapa en lägesbild om verksamhetsförutsättningarna för företagen och andra livskraftsfaktorer i regionen.

Som hjälp för diskussionen kring hur väl sakkunniga räcker till i regionerna finansierade Sitra en utredning om regionala invandringsstrategier, som arbets- och näringsministeriet beställde och MDI Public Oy genomförde. Det är en första samlad beskrivning av riktlinjerna för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring i landskapen.

Sitras sju rekommendationer och beskrivningen av det nya kompetenssystemet påskyndar den systemiska förändringen av livslångt lärande och stödjer dess fenomenbaserade och långsiktiga ledning.

Arbetet i projektet Kompetensens tid avslutas 31.3.2022.

Kontinuerlig utbildningsverksamhet

Sitras kontinuerliga samhälleliga utbildning är Sitra Lab, avsett för förändringaktörer, samt Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik för beslutsfattare.

Temat för det tredje Sitra Lab var Trånga passager i demokratin. De tio försöken i utbildningsprogrammet producerade nya slags verksamhetsmodeller för vardagspåverkan som stöd för representativ och direkt demokrati. Samarbetet med Sitras demokratitema fortsätter under hösten i utbildningsprogrammet Sitra Lab 4.

Sitra Lab och HAUS Kehittämiskeskus genomförde hösten 2021 och vintern 2022 en serie inlärningssprintar för att utveckla den offentliga förvaltningen. Försöket förenade snabb inlärning tillsammans, agil utveckling samt system-, design- och genomslagstänkande. Sprintarnas lärdomar kommer våren 2022 att resultera i en arbetsbok för förändringsaktörer som vill tillämpa lösningar för snabb inlärning och verktyg för system-, design- och genomslagstänkande i sitt arbete.

Den 16:e ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik slutfördes i januari och den 17:e kursen börjar i slutet av april. Hittills har över 400 beslutsfattare och påverkare deltagit i utbildningen. Ekonomin är en förändringskraft vars roll betonas när det gäller att lösa klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald. Utmaningarna för en hållbar ekonomi är genuint systemiska. De kräver ett nytt tänkande och radikal samverkan mellan olika aktörer.

Projektet Dialoger i rådande undantagstillstånd, som genomfördes som ett samarbete mellan Dialogpaus-stiftelsen, DialogiAkatemia, finansministeriet, Sitra, statsrådets kansli och justitieministeriet, avslutades i december 2021 efter två års arbete. Det lilla projektet växte till en fungerande social innovation. Över 100 aktörer medverkade och det anordnades närmare 300 diskussioner med över 2 000 personer från olika håll i samhället deltog..

Många deltagare uppgav att diskussionen ökat deras förståelse och förtroende samt skapat hopp för framtiden. Erfarenheter från coronatiden har sammanställts i utredningen Dialoger i rådande undantagstillstånd, som publiceras 28.3. På evenemanget presenters även en bestående nationell dialogmodell som uppkommit utifrån projektet och som FM:s arbetsgrupp förberett.

3  Sitras meddelanden

Sitras meddelanden finns samlade på Stt info

 

Kontakta oss

Vad handlar det om?