artiklar
Beräknad läsningstid 42 min

Förvaltningsrådets översikt 1/2020

Publicerad

Rapporteringsperiod 8.11.2019-27.3.2020

1  Översikt över Sitra

Coronaviruspandemin ändrade i ett svep såväl vår vardag som förutsättningarna för samhälleligt beslutsfattande och utveckling. Sitra påminner om betydelsen av gemenskapskänsla, lösningsorientering och långsiktigt framtids- och utvecklingsarbete också under svåra tider.

Otaliga osäkerhetsfaktorer, varav coronaviruspandemin och dess direkta och indirekta konsekvenser syns och känns i vår vardag allra mest just nu, får den globala ekonomin och människornas vardag att vackla. Andra tuffa problem som utmanar världen och kräver långsiktigt arbete har inte försvunnit, tvärtom.

Sitra anser att man genast borde när konjunkturnedgången som coronaepidemin orsakar ger efter reagera på sätt som samtidigt driver fram en övergång till kolneutral cirkulär ekonomi. Sitra föreslog i ett arbetsdokument som Sitra gav ut onsdagen 25.3 att man ska överväga metoder som stöder en ekonomisk återhämtning och med vilka man samtidigt kan lösa ekologiska hållbarhetskrisen. Finland kan nu också ha en central roll som främjare av hållbar återhämtning både i EU och internationellt.

Många företag har hamnat i en akut kris på grund av coronaepidemin. Förutom arbete för att förnya samhället stöder Sitra den inhemska sektorn för små och medelstora företag med kapitalfondsplaceringar. I nuläget har Sitra investeringsåtaganden på totalt 85 miljoner euro i sådana fonder och Sitras styrelse fattade den 20 mars ett beslut om att öka fondinvesteringar i inhemska små och medelstora företag med ytterligare tre miljoner euro.

I fråga om arbete för samhällelig påverkan är IHAN-företagsprogrammet som genomförs av Sitra i näringslivet ett praktiskt exempel på främjande av förnyelseförmågan. Programmet startar i maj, är avsett för små och medelstora företag och hjälper företag att skapa ny affärsverksamhet av data.

I fråga om cirkulär ekonomi har vi på många sätt påskyndat övergången av små och medelstora företag till nya slags värdebevarande affärsmodeller. Till exempel används den s.k. arbetsboken för cirkulär ekonomi (Kiertotalouden työkirja, på finska), som vi utarbetat tillsammans med Teknologiindustrin rf, redan i hundratals finländska företag inom industrin, och arbetsboken har även spridit sig till de övriga nordiska länderna. Vi utarbetar även en arbetsbok för kemiindustrins behov. Dessutom har vi inlett LOOP, en internationell företagsaccelerator för cirkulär ekonomi, och vi har finansierat genomförandet av över 100 projekt inom cirkulär ekonomi i Finland.

Sitra fick en ny förvaltning

Års- och decennieskiftet utgjorde en tid av förändringar och nya begynnelser i Sitra både med tanke på förvaltning och samhällsarbetet.

Sitras förvaltningsråd fattade i december det historiska beslutet att lösgöra från Sitras balansräkning 100 miljoner euro för kapitalisering av universiteten. Beslutet var unikt och kommer att påverka Sitras verksamhet under flera år.

Under 2019 bearbetades en ändring av Sitra-lagen som trädde i kraft 1.1.2020, och den medförde flera ändringar som gällde förvaltningsstrukturen och ledningssystemet. I och med lagändringen grundades för Sitra i början av 2020 ett eget förvaltningsråd separat från Finlands banks bankfullmäktigeledamöter. Dessutom ändrades regleringen av styrelsens sammansättning, och förhållandena mellan förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen preciserades. Ändringarna utgår från rekommendationerna i slutrapporten av den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderade Sitras roll och verksamhet.

Vid årsskiftet fick Sitra en ny överombudsman, då Jyrki Katainen inledde sitt arbete som framtidshusets nionde överombudsman.

Sitra har intensifierat sina möten och kontakten med riksdagens utskott. Under rapporteringsperioden har framtids-, ekonomi- och miljöutskottet besökt Sitra.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.

Översikten över kapitalinvesteringsverksamheten, som rapporterats i de tidigare verksamhetsöversikterna, har flyttats till rapporten om placeringsverksamheten, där den har ett eget avsnitt.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi

Med tanke på klimatet är det nya året, och årtiondet, avgörande. Coronapandemin och åtgärderna för att bekämpa den innebär emellertid en prövning för ländernas ekonomi, och stimulansåtgärder har redan inletts såväl i Finland som i EU. Men det behövs även omfattande och övergripande åtgärder som vi inte har råd att vänta med för att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen. Stimulansen ska riktas till sådana åtgärder som samtidigt stöder förnyandet av ekonomin så att den på lång sikt blir hållbar. Ländernas aktuella utsläppsåtaganden håller på att leda till en uppvärmning på tre grader, då man på klimatmötet i Paris 2015 avtalade tydligt om mindre än två eller endast en och en halv grader. För att överbrygga klyftan måste länderna åtminstone tredubbla ambitionsnivån för utsläppsminskningar.

Den finska regeringens mål om ett kolneutralt Finland före 2035 är både realistiskt och motiverat, men för att uppnå detta behövs beslut om betydande tilläggsåtgärder. Under rapporteringsperioden framförde vi medel som hjälper att lösa den ekologiska hållbarhetskrisen och den ekonomiska nedgången, samlade vi in information om klimatlösningar som stöd för en ambitiös klimatpolitik och inledde ett arbete som stöder en rättvis övergång mot cirkulär ekonomi både i Finland och internationellt.

Vad handlar det om?

Vi har börjat färden mot ett samhälle som inte överskrider jordklotets bärkraft. I och med den accelererande befolkningstillväxten, minskade naturresurser och klimatkrisen måste vi agera effektivare och med mindre utsläpp. Det betyder att vår vardag och välfärd inte längre kan utgå från överkonsumtion och fossila bränslen. I stället för att äga är det allt lättare för oss att använda tjänster, och för affärsverksamheten utgör miljöperspektivet en ny businessmöjlighet.

Sitra stöder förnyelsen av Finland och utvecklingen till en föregångare inom cirkulär ekonomi och hjälper till med att göra övergången till en ny, hållbarare ekonomi så rättvis som möjligt för olika parter samt. Dessutom hjälper Sitra att skapa lösningar inom cirkulär ekonomi som håller världsklass. Sitra producerar även information om medel för att genomföra en strategisk och ambitiös klimatpolitik i Finland.

Arbete inom temat genomförs särskilt på tre nyckelområden: Klimat- och naturlösningar, En hållbar vardag samt Konkurrenskraftig och rättvis cirkulär ekonomi. Det sist nämnda nyckelområdet började sitt arbete 1.11.2019 och dess arbete utgör en fortsättning på nyckelområdet Cirkulär ekonomi som genomfördes under 2015–2019.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi räknade upp sju hållbara sätt att stödja ekonomin och sysselsättningen. Vårt förslag innehåller stimulansåtgärder som hjälper oss att återhämta oss från coronaprövningen och samtidigt påskyndar övergången mot en kolneutral cirkulär ekonomi.
 2. Vi utredde om den finländska industrin ser kolneutralitet och koldioxidsnåla lösningar som en konkurrensfaktor.Enligt vår enkät anser 85 procent av de finländska industriföretagen att klimatförändringen är en faktor som påverkar deras verksamhetsmiljö nu eller i framtiden.
 3. Vår Green to Scale for Cities & Communities-utredninggav (på engelska) svar i form av städernas klimatlösningar på de ambitiösa klimatåtgärder som FN efterlyste i november.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Coronaepidemin och åtgärderna för att bekämpa den sätter Finlands ekonomi, sysselsättning och välfärd kraftigt på prov. Stimulansåtgärder behövs, men det är viktigt att genast när konjunkturnedgången som coronaepidemin orsakar ger efter reagera på sätt som samtidigt driver fram en övergång till kolneutral cirkulär ekonomi. Vi sammanställde metoder som stöder en återhämtning och med vilka den ekologiska hållbarhetskrisen samtidigt kan lösas.

Både före och efter årsskiftet fokuserade man med temat Kolneutral cirkulär ekonomi på att sprida resultat från utredningar som blivit färdiga under hösten samt på att finslipa strategin för det nya nyckelområdet cirkulär ekonomi. Dessutom kartlade vi olika alternativ att sprida och skala upp arbete inom nyckelområdet Resursklok medborgare utanför Sitra och Finland. Detta arbete fortsätter inom nyckelområdet En hållbar vardag.

Vi gav ut tillsammans med miljö- och klimatministeriet i Kanada (Environment and Climate Change Canada) i december evenemangstiden och -platsen för det nästa forumet för cirkulär ekonomi. WCEF2020 ska ordnas i Toronto 29.9–1.10.2020. Liksom i fråga om tidigare forum deltar också nu ett brett urval betydelsefulla internationella organisationer i arrangemangen, denna gången kanadensiska Circular Economy Leadership Coalition, Ellen MacArthur Foundation, Europeiska kommissionen, Internationella handelskammaren ICC, det nordiska samarbetsnätverket Nordic Innovation, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD, det globala nätverket PACE som främjar cirkulär ekonomi, FN:s miljöprogram UNEP, World Council for Sustainable Business Development och Finlands stat.

Klimatlösningar

Finland kan ha framgång endast genom att ta klimatförändringen som utgångspunkt för allt politiskt beslutsfattande. Inom Klimatlösningar-nyckelområdet samlas in information och tas fram motiverade förslag om klimatlösningar som också producerar välfärd till Finland.

Under rapporteringsperioden fortsatte vi att lyfta fram behovet att förnya EU:s utsläppshandel. Vi presenterade resultaten av den utredning som vi gav ut tidigare i höstas på ett evenemang som vi ordnade i Bryssel samt mötte representanter för kommissionen och parlamentet samt internationella medier. Vårt förslag till lösning som gällde uppdateringen av spelreglerna för utsläppshandeln väckte intresse i Bryssel, särskilt då utsläppshandeln i varje fall måste förnyas så att EU ska kunna uppnå målen för Parisavtalet.

Klimatlösning-nyckelområdet är en partner för FN:s miljöprogram UNEP:s årliga rapport om utsläppsgapet. Enligt rapporten som gavs ut i november riskerar den nuvarande takten att leda till en temperaturökning på nästan fyra grader. Vi förmedlade resultaten till inhemska medier och bjöd in Takeshi Kuramochi, som är en av rapportens huvudskribenter, till ett öppet evenemang i Helsingfors för att presentera resultaten för allmänheten. Även om den lägesbild som FN-rapporten målar upp är dyster, visar resultaten från vår utredning Green to Scale for Cities & Communities (på engelska) att det finns lösningar: genom att införa 14 nordiska klimatlösningar kan städer och kommuner i Norden minska sina årliga klimatutsläpp med uppskattningsvis 26 miljoner koldioxidton. Volymen motsvarar utsläppen för nästan halva Finland.

Vi kartlade även näringslivets klimatattityder. Vår klimatenkät till industriföretag som vi genomförde i slutet av året visade att 85 procent av de finländska industriföretagen anser att klimatförändringen är en faktor som påverkar deras verksamhetsmiljö nu eller i framtiden. Samtidigt visade emellertid resultaten att för närvarande anser endast cirka hälften av alla företag att kolneutralitet och koldioxidsnåla produkter och lösningar utgör en betydande källa för strategisk konkurrenskraft. Stora företag, som sysselsätter över 100 personer, tar klimatförändringen och dess inverkan på konkurrenskraften allra mest på allvar.

FN:s 25:e klimatmöte ordnades i december i Madrid. Sitras experter var talare på sidoevenemang som behandlade cirkulär ekonomi och klimatförändringen. Under klimatmötet lyfte vi också fram våra bakgrundsutredningar om temat och tog upp diskussionen om vad människor själva kan göra för att bekämpa klimatförändringen.

Internationella rapporter har under de senaste åren allt tydligare visat att klimatförändringens effekter har blivit starkare och snabbare. Behovet av att lyfta fram och påskynda klimatlösningar är också allt större. En rapport som gavs ut av den internationella plattformen för biologisk mångfald IPBES i maj 2019 varnade att naturens förmåga att upprätthålla välbefinnande för nuvarande och kommande generationer försämras globalt snabbare än någonsin. Sitra har också identifierat behovet att bättre lyfta fram lösningar som gäller upprätthållandet av naturens mångfald. I februari beslutade vår ledningsgrupp fortsätta Sitras klimatarbete och även utvidga det till naturlösningar för att bättre svara mot utmaningen som gäller naturbortfall.

Arbetet i nyckelområdet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022. Vid sidan av det tidigare klimatfokuset granskar vi nu även naturlösningar.

Nyckelområdet Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi

Det tidigare arbetet på nyckelområdet Cirkulär ekonomi upphörde 31.10.2019, men arbetet för att främja den cirkulära ekonomin har fortsatt med en ny betoning. Arbetet i det nya nyckelområdet som började 1.11.2019 har i början fokuserat på att ta fram en strategi. Syftet med arbetet i nyckelområdet är att göra Finlands övergång till cirkulär ekonomi så rättvis som möjligt och garantera vårt land konkurrenskraft i ett kolneutralt samhälle.

Det nya nyckelområdet fokuserar på definiering av effekterna av en rättvis övergång till cirkulär ekonomi och nödvändiga åtgärder, förståelse för digitaliseringens miljöeffekter på systemnivå, stärkande av ett verksamhetsfält i verksamhetsmiljön som uppmuntrar till cirkulär ekonomi samt påskyndande av en global övergång särskilt genom handels- och investeringsavtal samt utvecklingsbanker. Arbete i nyckelområdet görs internationellt, och verktyg som identifierats i Finland skalas upp så att de påverkar i allt större omfattning i olika länder, och så att Finland och finländska företag får sin del av föregångarens fördelar.

Politiskt beslutsfattande som stöder cirkulär ekonomi understöds särskilt i Finlands och EU:s relevanta processer och strategier, varav de mest centrala då arbetet i nyckelområdet inleds är bland annat EU:s gröna utvecklingsprogram, Finlands förvaltningsövergripande styrgrupp för cirkulär ekonomi samt ICT-branschens klimat- och miljöprogram.

Arbetet i nyckelområdet Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi fortsätter till 30.6.2022.

En hållbar vardag-nyckelområdet (tidigare Resursklok medborgare)

Nyckelområdet Resursklok medborgare slutade i sin nuvarande form 31.7.2019, men förberedelserna för att flytta arbetet utanför Sitra har fortsatt med mindre resurser. I februari 2020 beslutades att arbetet för att främja en hållbar vardag ska fortsätta. Arbetet fokuserar nu på att utreda och skapa förutsättningar för en verksamhetsmodell utanför Sitra och på att kartlägga internationella partner för finansieringen och genomförandet.

Tillvägagångssätt och verktyg som utvecklats och testats i Sitra har väckt Europeiska kommissionens intresse och kommer att vara en del av det praktiska genomförandet av EU:s Green Deal för att aktivera EU-medborgare till att bekämpa klimatförändringen. Den operativa modell och de verktyg som utvecklats i Sitra testas i fem olika länder i samarbete med lokala team. För närvarande har samarbetet redan startat i Kanada, Storbritannien, Portugal och Irland.

Arbetet i nyckelområdet En hållbar vardag fortsätter till 31.1.2022.

2.2  Förnyelseförmåga

Under rapporteringsperioden fortsatte temat Förnyelseförmåga arbetet för att stödja förnyelseförmågan hos folkstyret och förvaltningen bland annat genom en omfattande utredning som gällde förnyande av riksdagsarbetet samt genom att främja ansökningsprocessen Demokratiförsök 2020. För att säkerställa genomslaget av arbetet i nyckelområdet Människan går först, som slutfördes sommaren 2019, gav projektet stöd till den fortsatta utvecklingen och distributionen av de verksamhetsmodeller och -koncept som utvecklades i projektet bland annat på Läkardagarna i januari 2020.

Vad handlar det om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer på så sätt att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att förnya sin verksamhet i en värld som befinner sig i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

För närvarande utförs arbetet av ett nyckelområde, som är Folkstyrets grundrenovering, som ger fart åt uppdateringen av beslutssystemet och deltagandet i Finland.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Projektet för att utveckla riksdagsarbetet som är underställt riksdagens talmanskonferens har vidare understötts bland annat genom att i februari 2020 ge ut den omfattande rapporten ”Hur representeras folket” (Miten kansaa edustetaan – Selvitys kansanedustajien työstä eduskuntatyön uudistamiseksi) som utgår från intervjuer med riksdagsledamöter och en enkät samt statistiskt material.
 2. De områden som deltar i Morgondagens hälsocentral-utbildningen som startats av nyckelområdet IHAN håller på att söka till programmet Framtidens social- och hälsocentral som styrs av SHM och som under 2020 delar ut statsunderstöd på 70 miljoner euro till utvecklingsarbete.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

För att säkerställa genomslaget av det arbete som gjordes i nyckelområdet Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna (IHAN) finansierade Sitra fortfarande i höstas uppföljningsskedet av utbildningen Morgondagens hälsocentral (på finska), som övergått till THL:s styrning, i fem regioner och i sammanlagt 25 offentliga hälsocentraler.

Utbildningsprogrammets uppföljningsskede sträckte sig ända till februari 2020. THL genomför en utvärdering av det utbildningsprogramkoncept som Sitra utvecklat under våren 2020, men redan nu kan man konstatera att tillgången till tjänster har blivit bättre i försöksområdet.

Utbildningsprogrammet har bland annat utnyttjat och spridit hälsocentralmodellen för social- och hälsovården i Esbo och Mellersta Nyland, där man avstått från traditionell tidsbokning. I stället för en kö försöker man lösa kundens problem samma dag. Samtidigt har distanstjänstmöjligheterna ökats betydligt. Modellen har bland annat testats framgångsrikt vid Kolari hälsocentral.

Lärdomarna från utbildningsprogrammet kan även utnyttjas i programmet Framtidens social- och hälsocentral som styrs av SHM och som under 2020 delar ut statsunderstöd på 70 miljoner euro till områdena. Ansökningstiden för statsunderstöd är 20.1–31.3.2020. Alla områden som deltar i Sitras utbildningsprogram ska delta i ansökningsrundan och kommer att fortsätta utvecklingen av hälsocentralerna i sina områden.

Under hösten 2019 genomfördes digitala Soteuttamo-projekt, digitala kvällar samt DigiTrainer-tjänster för små och medelstora företag i 14 NTM-centralsområden (på finska) som en del av projektet Digi-silta som finansierades av ANM, Sitra och NTM-centralerna. Tjänsterna upplevdes vara mycket behövliga och de fick utmärkt feedback av deltagarna. Till exempel skulle 97 procent av deltagarna i de digitala Soteuttamo-projekten rekommendera ett motsvarande evenemang åt kollegor (totalt 87 respondenter från 17 olika evenemang).

Även andra resultat från nyckelområdet Människan går först, såsom lärdomarna från hälsocentralsutbildningen samt Care Gap-verktyget, presenterades på Läkardagarna i januari 2020 på DigITPopup-scenen tillsammans med Helthtech Finland och Business Finland.

Folkstyrets grundrenovering

Genom projektet Demokratiförsök 2020 som hör till helheten Folkstyrets grundrenovering eftersträvas innovativa försöks- och samarbetsprojekt som stärker den kommunala demokratin och främjar demokratisk delaktighet, deltagande och dialog. Ansökningsprocessen har två skeden.

I slutet av november valdes till det andra skedet bland nästan 40 idéer sju idéer som utvärderades enligt följande kriterier: genomförbarhet, kvalitet, bestående förändring, skalbarhet, genomslag och kommunens eget engagemang. I februari beslutade vi finansiera sex idéer. En del av idéerna är gemensamma projekt för flera kommuner. Totalt deltar 12 kommuner.

Följande sex idéer fick komma med i avtalsförhandlingarna:

 • Helsingfors stad: Stärkande av den ryskspråkiga befolkningens röst i utvecklingen och beslutsfattandet av stadens tjänster,
 • Träskända stad: Handla på den politiska scenen – demokratifostran genom att leva sig in i beslutsfattande,
 • Kuhmo stad: Ett medborgarråd med dramainslag,
 • Uleåborg stad: Politikskola för ungdomar,
 • Suonenjoki stad med Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Tervo, Vesanto: En kommunikativ kommuninvånarkanal, ”Vuokko”,
 • Tammerfors stad och Tusby kommun: Genom deltagande finansiering nya deltagandeformer utifrån modellen för en deltagande budget.

Målet har varit att inleda projekten i början av 2020 och fortsätta fram till 31.3.2021, men för närvarande uppdateras försökens tidsscheman på grund av den aktuella coronavirussituationen.

Projektet för att utveckla riksdagsarbetet som är underställt riksdagens talmanskonferens har vidare understötts bland annat genom att i februari 2020 ge ut den omfattande rapporten ”Hur representeras folket” (Miten kansaa edustetaan – Selvitys kansanedustajien työstä eduskuntatyön uudistamiseksi) som utgår från intervjuer med riksdagsledamöter och en enkät samt statistiskt material. 40 riksdagsledamöter svarade i enkäten och 40 riksdagsledamöter deltog i intervjuerna, sammanlagt 60 olika riksdagsledamöter.Rapporten beskriver riksdagsledamöternas arbete och riksdagens verksamhet både med tanke på riksdagsledamöternas praktiska arbete och riksdagens förvaltningsstrukturer. På grund av de strukturella problem som identifierades i utredningen verkar det också som att riksdagens verksamhet har blivit uppdelad i två delar: en politisk och administrativ helhet.

Som en del av stöd för utvecklingen av riksdagsarbetet har man även utrett användningen av information i anknytning till riksdagens och riksdagsledamöternas arbete samt behoven att utveckla informationstjänster. Som en del av utredningen intervjuas riksdagsledamöter, deras assistenter, riksdagsgruppernas anställda, utskottsråd och annan personal i riksdagen samt centrala utomstående informationsproducenter och -förmedlare. Utredningen som genomförs på uppdrag av riksdagen hör till utredningen om lagstiftningsprocesser och användningen av denna information i det mer omfattande projektet Folkstyrets grundrenovering. Den utredning som gäller riksdagens andel ska bli färdig sommaren 2020.

Utveckling av partiverksamheten: Som en del av projektet för att utveckla riksdagspartiernas gemensamma partiverksamhet ordnades i november en tredje riksomfattande workshop för utveckling av partiverksamhet. Temana var bland annat profilbeskrivningar av finländarnas medborgarengagemang samt eventuella försök som stöder partiverksamheten.

Utvecklingsprojektets styrgrupp, som består av partisekreterarna, fick på sitt möte i december en utredning bland annat om ovan nämnda profilbeskrivningar av medborgarengagemang, riksdagsledamöternas uppfattningar om partiverksamheten som utgår från intervjuer med riksdagsledamöter samt Sitras och Kommunförbundets gemensamma kommunförsök som främjar medborgarnas deltagande.

Utredningen Suomalaiset kansalaisvaikuttajina (Finländarna som medborgaraktörer) (på finska): Enligt grundlagen har den enskilde rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Enligt grundlagen ska det allmänna främja ovan nämnda rättigheter.

Tillräckligt mångsidigt främjande av olika former att påverka och delta förutsätter kännedom om medborgarnas beteende. Solita har på uppdrag av Sitra genomfört servicedesign som stöd för medborgardriven utveckling genom att utnyttja utredningen om medborgarnas påverkningsprofiler.

Utredningen har tagits fram som en del av projektet för att utveckla riksdagspartiernas partiverksamhet, men den stöder även ett bredare främjande av medborgarnas möjligheter att delta och påverka. De former att delta som erbjuds bidrar för sin del till hur och vilka som deltar i verksamheten.

Projektet Verkostomainen valta ja vaikuttaminen (Nätverksmakten och påverkan) (på finska): I december beslutade man starta under Folkstyrets grundrenovering ett projekt, där målet är att bilda en lägesbild över förändringen av samhällspåverkan och offentligheten samt över eventuella framtida utvecklingsriktningarna för ”offentlighetens spelplan”.

Offentlighetens förändring och dess inverkan på beslutsfattandet kom starkt fram redan i bakgrundsintervjuerna för arbetspappret Folkstyrets grundrenovering som gavs ut i februari 2018.

I och med den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen har även makten av olika nätverk och nätverksmässiga möjligheter att påverka blivit ett stort fenomen som också identifieras i Sitras megatrender. Praktiska exempel på detta är till exempel nya sätt att mobilisera människor och samla ihop gemenskaper och publiker samt till exempel det valinflytande som bolaget Cambridge Analytica utövat i olika delar av världen. Det färskaste exemplet på nätverksinflytande är den desinformation som sprids i samband med coronapandemin och som även kallas infodemi.

Ett arbetspapper ska skrivas om nätverksmakt och -inflytande, och det ges ut i början av hösten 2020.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Under rapporteringsperioden övergick arbetet med att utveckla investeringar i samhällsutveckling från Sitra till Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling som grundades vid arbets- och näringsministeriet.

Sitra gav ut preliminära uppgifter om utredningen om digitalt fotspår samt ett Digiprofiltest som är öppet för alla och erbjuder verktyg för ett mer medvetet nätbeteende. Ansökan till företagsprogrammet Uudistamo startade.

Dessutom publicerade Sitra resultaten från en enkät som utredde finländska vuxnas tankar om livslångt lärande. Finländarna anser att livslångt lärande hör till de grundläggande rättigheterna och att en bred allmänbildning är värdefullt i sig. 

Vad handlar det om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Dess tyngdpunkter är livslångt lärande och dataekonomi. Under 2019 hörde till temat dessutom ett projekt som hade till uppgift att säkerställa att arbetet för att utveckla samhällelig investering kunde framgångsrikt lösgöras från Sitra. För närvarande bereds ett eventuellt nytt projekt som går under arbetsnamnet Ekosystem för välfärd.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. De första resultaten av Utredningen om digitalt fotspår publicerades: med hjälp av sex testpersoner följdes upp hur individdata rör sig i de digitala tjänsterna. Dessutom gav Sitra ut ett Digiprofiltest som är öppet för alla och öppnade ansökan till företagsprogrammet IHAN. Till programmet väljs 30 små och medelstora företag som börjar skapa ny affärsverksamhet av data.
 2. Med hjälp av Sitra pågår eller utarbetas i Finland åtta resultatbaserade finansieringsavtal, dvs. SIB-projekt. FIM meddelade att den hade samlat in sammanlagt 5 miljoner euro i Barn SIB-fonden från åtta olika organisationer (inkl. Sitra). Sysselsättnings-SIB som stöder sysselsättning av långtidsarbetslösa däremot gick vidare under ledning av ANM till det praktiska skedet.
 3. Lägesbilden för livslångt lärande kompletterades med ytterligare en bit, då Sitra gav ut resultaten från en enkät som utredde finländarnas åsikter om temat. Arbetet som ger bakgrundsfakta åt nyckelområdet Kompetensens tid och informationsproduktionen stöder det parlamentariska arbetet för kontinuerligt lärande.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Kompetensens tid

Nyckelområdet Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande startade i oktober 2018. Målet för den treåriga helheten var långsiktig och sektorsövergripande utveckling av livslångt lärande i Finland. Vi stöder samhällsaktörer för att starta en sådan systemisk förändring. Sitras roll är att vara en faciliterande brobyggare, att erbjuda en arena samt att komplettera den övergripande bilden.

I regeringsprogrammet inskrevs ett utvecklingsprogram om övergripande utveckling av livslångt lärande som överskrider politiska block. Statsrådet tillsatte 25.9.2019 en parlamentarisk arbetsgrupp för reformen av det kontinuerliga lärandet, där alla riksdagspartier är representerade.

Från och med oktober 2019 har Sitra understött arbetet för att förnya kontinuerligt lärande genom att facilitera möten för den parlamentariska arbetsgruppen, dess uppföljningsgrupp och arbetslivsaktörerna.

Sitra ordnade i samarbete med ministerier (UKM, ANM, FM och SHM) en forskarmötesdag som stöder reformarbetet i Finlandia-huset 26.11.2019. I forskarmötet deltog 150 experter på plats och 250 på distans. Tio forskare från olika områden presenterade aktuella resultat och deltog i diskussionen ur följande perspektiv: individen och förändringar i arbetslivet, förnyande av arbetsgemenskapen och konkurrenskraft och kontinuerligt lärande som samhällets investering.

Nyckelområdet Kompetensens tid producerar information om situationen för livslångt lärande och dess helhet i Finland:

(1) Resultaten från enkäten Livslångt lärande Finland offentliggjordes 30.1.2020. De erbjuder ny information ur finländska vuxnas perspektiv om lärande under hela livet. Enligt enkäten njuter finländare i alla åldrar av lärande och två tredjedelar litar på sin förmåga att lära sig nytt. Livslångt lärande väcker nyfikenhet, entusiasm och hoppfullhet hos vuxna.

(2) Sitra har beställt en utbildning och jämförelse om situationen för befolkningsutvecklingen, migration och utbildningsutbudet samt om det regionala befolkningsprognosen enligt kommun och åldersgrupper i proportion till förändringar av utbildningsbehovet fram till 2040. Enligt nuvarande planer ges utredningen ut i april.

(3) I en promemoria som ges ut i april ger vi insikter om arbetslösa personers perspektiv som stöd för planeringen av finansieringsmodellen för livslångt lärande. Motsvarande promemorior utarbetas för närvarande ur entreprenörers och invandrares perspektiv för att stödja arbetet för att förnya kontinuerligt lärande i den offentliga sektorn.

I mars inleddes nyckelområdets tredje fas där vi tar den gemensamma viljan för livslångt lärande under karriären mot konkretion. I sin roll som brobyggare fokuserar Sitra på att genomföra ett närmare samarbete mellan företag i olika områden och branscher, läroanstalter samt andra aktörer inom den offentliga och tredje sektorn. Med hjälp av detta kan företagens behov och aktörernas tjänster som gäller livslångt lärande inriktas bättre än tidigare.

Sitras arbete i nyckelområdet Kompetensens tid fortsätter fram till 30.9.2021.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Data har blivit den värdefullaste resursen i världen, men genom de verksamhetsmodeller som gäller i dag går den största nyttan till ett begränsat antal storföretag som samlar in data om tjänsternas användare och själva utnyttjar insamlade data. En rättvis dataekonomi gagnar däremot alla. Ett enhetligt verksamhetssätt öppnar möjligheter för användarorienterade innovationer och affärsverksamheter. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler och lösningar för en rättvis dataekonomi som gäller hela Europa.

På nätet uppstår en oräknelig mängd information om vad vi gör. Vi ville utreda med hjälp av sex testpersoner på vilka sätt och hur mycket data som insamlas om individer i digitala tjänster, hur de utnyttjas och i vilken omfattning dataskyddsförordningen (GDPR) erbjuder individerna möjligheter att få information om insamlade personliga data och utnyttjande av dem. På publiceringsevenemanget Missä mun data? – Kansalaisen digijälki (Var är mina data? – Medborgarens digitala spår, på finska) 28.1 hölls inledningstalet av Paul-Olivier Dehaye, en av världens ledande experter inom persondata och avslöjaren av Cambridge Analytica-skandalen. Representanter för Unicef från Finland och USA tog upp perspektivet med barnens digitala rättigheter.

I januari öppnades på Sitras webbplats ett digiprofiltest. Då utredningen som digitala spår ger insikter om hur våra data rör sig i digitala tjänster, erbjuder digiprofiltestet konkreta tips och möjligheter att påverka hur de data som samlats in om oss rör sig i internet.

Videon ”Anatomy of a selfie” (på engelska) åskådliggör de olika ändamål för vilka våra data kan användas och varför vi behöver rättvisa spelregler för användningen av data som gäller alla.

Dataaktivisten Paul-Olivier Dehaye som arbetade som konsult vid utredningen om digitala fotspår erbjuder i videon tips till en bättre datavardag (på engelska/finska) för individer, företag och politiska beslutsfattare.

I december 2019 och januari 2020 genomförde Sitra för företag en ansökningsrunda till verkstadsserien Data som en del av företagsansvar, där Sitra, FIBS och föregångarföretag identifierar och genomför bästa praxis för hållbar användning av data med tanke på företagsansvar. Den första verkstaden ordnades i februari 2020.

Den första versionen av Regelbok för rättvis dataekonomi blev färdig i december. Den erbjuder ramar för nya datanätverk, där data kan delas enklare, mer transparent och tryggare än i nuläget. Regelboken erbjuder aktörer bland annat verktyg och standardavtal som gör det lättare att bygga upp datanätverk.

Att dela data är vardag för många företag, men värdet uppstår genom att förädla den data som delas. Etlas undersökning, som ingår i IHAN-projektet, utreder värdet på delad data i industrins och tjänsternas värdekedja.

Standardisering är en central del av verktygen för en rättvis dataekonomi. Den förbättrar tjänsternas kompatibilitet. Förstandardiseringsarbetet som hänför sig till rättvis dataekonomi och som genomförs under ledning av Sitra överlämnades via Finlands Standardiseringsförbund till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN – European Committee for Standardization) (på engelska) i januari. Slutresultatet CEN Workshop Agreement (CWA) publiceras senare på CEN:s webbplats. Det arbete som nu överlämnats bli en standard först efter att standardiseringsorganisationen har tagit med det i sitt officiella arbetsprogram och godkänner detta enligt organisationens regler.

Resultatet av standardiseringsarbetet har redan utnyttjats i versionen 2.5 av IHAN-kravspecifikationsdokumentet (IHAN Blueprint).

Sitra öppnade 9.3 en ansökningsrunda till IHAN-företagsprogrammet, där finländska små och medelstora företag får hjälp med att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data. Syftet med programmet är att testa IHAN-projektets lärdomar, verktyg och material tillsammans med små och medelstora företag. De utbildningsmaterial som utvecklas under företagsprogrammet kommer att ställas till allmänt förfogande och underhållas centraliserat. 30 företag utses till programmet. Företagsprogrammet börjar under hösten 2020 och tar sex månader.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi-nyckelområdets arbete fortsätter fram till 30.6.2021.

Stöd till samhällelig investering

Sitras utvecklingsarbete med samhällelig investering slutfördes som planerat i slutet av år 2019. Sitra introducerade samhällelig investering i Finland 2014 och fastställde som sitt mål att bygga ett nationellt ekosystem på en ny operativ modell och att främja de första praktiska besöken, dvs. SIB-projekt.

Samhällelig investering är ett sätt att kanalisera privat kapital till projekt som eftersträvar en positiv och mätbar samhällelig nytta. För den offentliga sektorn möjliggör samhällelig investering målinriktade tjänster med en inverkan och tilläggsresurser utan en ekonomisk risk.

I slutet av november fastställdes att arbets- och näringsministeriet fortsätter att utveckla området. Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, som grundades vid ministeriet i början av 2020, fortsätter Sitras arbete för att utveckla upphandlingar med inverkan och SIB-modellen i Finland.

Det nya kompetenscentret har som syfte att utveckla den offentliga sektorns kompetens för upphandling av resultat, utveckla marknaden för samhällelig investering, avbilda projektens samhällsnytta och öka kännedomen om nya, alternativa finansieringsmodeller. Kompetenscentret ger råd åt olika parter – den offentliga sektorn, projektadministratörer samt serviceproducenter – i förberedelser som gäller avtal.

Samhälleliga investeringar kan göras bland annat med det resultatbaserade finansieringsavtalet, dvs. i enlighet med SIB-modellen (eng. Social Impact Bond, SIB). I den här modellen finansierar institutionella och privata placerare tjänster som främjar välfärden och bär de ekonomiska risker som genomförandet medför. Den offentliga sektorn betalar endast för resultat som uppnås enligt målen.

ANM är en naturlig ny hemvist för samhällelig investering också eftersom ministeriet är med i två SIB-projekt. SIB-projektet för integration som startade 2017 främjar snabb sysselsättning och integration av invandrare i Finland. I början av 2020 meddelade ANM att projektets resultat är uppmuntrande: I Nyland och Egentliga Finland deltog cirka 2 200 invandrare i försöket, och 850 av dem hade blivit sysselsatta senast 2019. Siffran uppskattas stiga till 1000–1200 personer. Enligt ANM:s uppskattning har staten sparat 20 miljoner euro tack vare projektet.

I slutet av året inleddes av ANM ett annat Sysselsättnings-SIB som sätter sig i sysselsättning av långtidsarbetslösa. Projektet kommer att erbjuda tjänster som främjar sysselsättningen för långtidsarbetslösa i flera TE-byråers områden. ANM har som mål (på finska) att 3 000 arbetssökande ska omfattas av tjänsterna i Sysselsättnings-SIB på fem år.

Även SIB-helheten som är inriktad på välfärden bland barn och unga (Barn-SIB) har kommit till den praktiska fasen. Av kommunerna deltar Vanda, Helsingfors, Tavastehus, Lojo och Kimitoön. Projektet som administreras av FIM meddelade (på finska) i januari att åtta organisationer har investerat totalt fem miljoner euro i Barn-SIB-fonden. Deltagare är bland annat S-gruppen, LokalTapiola och Sitra.

Under beredning är också Barn-SIB II, som med lite varierande betoningar omfattar barn, unga och familjer som riskerar utslagning i Jyväskylä, Tammerfors, Högfors och Vichtis.

Med hjälp av Sitra håller det på att uppstå i Finland en helhet på sammanlagt åtta SIB-projekt. Förutom de ovan nämnda gäller temana arbetshälsa, åldringars självständiga funktionsförmåga, förebyggande av diabetes typ 2 och miljöskydd.

Internationellt ses Finland redan som en föregångare i samhällelig investering. Till exempel i fråga om utnyttjande av SIB-modellen är vi nummer två i Europa genast efter Storbritannien.

Sitras funktion Stöd till samhällelig investering upphörde i slutet av 2019.

Dessutom pågår inom Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi beredningen av ett nytt projekt som har arbetsnamnet Ekosystem för välfärd. Målet är att utmana finländska företag, forskare och produkt- och tjänsteutvecklarna i den offentliga och den tredje sektorn att lösa välfärdsproblem i samhället utgående från den bästa möjliga kunskapen och praktiska kompetensen. Idén är att skapa en ny probleminriktad modell för innovationsverksamhet och politik, samt att på längre sikt skapa ett internationellt känt ekosystem av innovationer för välfärd i Finland.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden publicerade funktionen Megatrender 2020-uppdateringen. Dessutom fick två nya projektbeslut om påbörjande och de inledde sin verksamhet: projekten Framtidens förnyare och Bildning+.

Vad handlar det om?

Funktionen Förutsägelse producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsekosystemet. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Dessutom är målet för funktionen att utveckla framtidsförmågor, dvs. färdigheter för framtidstänkande och samhällspåverkan i samhället. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser, resultatutvärdering och informationstjänster.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Megatrender 2020-översikten gavs ut 1.1.2020. I uppdateringen för det nya decenniet betonades betydelsen av den övergripande bild som megatrenderna utgör samt spänningar mellan trender. Som ett nytt begrepp lyftes fram metatrender som genomsyrar megatrenderna. I Megatrender 2020-uppdateringen ingick utredningen Megatrender 2020, ett release-evenemang 9.1, uppdaterade Megatrendkort, uppdaterade stordior samt bland annat videon Megatrendit minuutissa.
 2. Projektet Framtidens förnyare fick i oktober beslut av Sitras ledningsgrupp att det kan börja och projektet inleddes 16.1 med en öppen ansökan av en utvecklingsgrupp. Projektet utvecklar färdigheterna för framförhållning och samhällspåverkan, de så kallade framtidsfärdigheterna, ger utbildning om dem och arbetar för att de ska få spridning. Projektet arbetar för att det ska finnas framtidsbilder som inger hopp i Finland och att en omfattande diskussion förs om dem också bland andra än bland dem som arbetar med framförhållning.
 3. Bildning+-projektet fick i december av ledningsgruppen ett beslut om att det kan börja och projektet offentliggjordes i mitten av februari. Projektets mål är att uppdatera bildningsidealet att svara mot nutidens stora samhällsutmaningar.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

Megatrender berättar vilka slags utvecklingstrender som har den största påverkan under de kommande åren. I Sitras utredning Megatrender 2020 analyseras även vilka slags spänningar som finns mellan olika trender. Viktigare än en enskild megatrend är också att förstå till vilken större helhet teknologin anknyter och hur den kopplas till andra trender.

Då det sker något överraskande i samhället understryks behovet av att förstå hur företeelser påverkar varandra. Det är även viktigt med tanke på demokrati och delaktighet att man för en bred debatt om framtidsutsikter och önskvärda framtider.

Sitras megatrender för 2020 är:

1) Det är bråttom med en ekologisk rekonstruktion

2) Befolkningen blir äldre och allt mer heterogen

3) Nätverksmakten blir starkare

4) Teknologin kopplas till allting

5) Det ekonomiska systemet söker sin riktning

Diskussion om framtiden är särskilt viktig under svåra tider. Även om världen plötsligt skakar, har megatrenderna inte försvunnit. Med hjälp av dem kan det vara lättare att föra en konstruktiv diskussion om vår föränderliga vardag och hitta lösningar. Förutom megatrender finns i framtidstänkandet (på finska) verktyg för att betrakta osäkerhet och överraskningar också i större utsträckning.

Megatrender 2020-översikten gavs ut 1.1.2020 och över 25 000 människor har laddat ner Megatrender 2020-utredningen (på finska) från Sitras webbplats och man har beställt över 3 000 tryckta publikationer.

Projektet Framtidens förnyare startade 16.1. Projektet utvecklar färdigheterna för framförhållning och samhällspåverkan, de så kallade framtidsfärdigheterna, ger utbildning om dem och arbetar för att de ska få spridning. Projektet arbetar för att det ska finnas framtidsbilder som inger hopp i Finland och att en omfattande diskussion om dem även ska föras av andra än personer som arbetar med förutsägelse. Under projektet utvecklas och konceptualiseras samt genomförs ett pilotförsök för en utbildningshelhet som ska vara öppen för alla och kan utnyttjas fritt av olika aktörer, precis som till exempel Dialogpaus-konceptet var. I början av projektet söktes genom öppen ansökan experter med till en utvecklingsgrupp som sparrar Framtidens förnyare-projektteamet i utvecklingen av utbildningskonceptet. Det kom in närmare 400 ansökningar, varav 17 experter från olika områden (på finska) valdes med till gruppen.

På framtidsdagen 6.3 gavs ut framtidspromemorian Usko tulevaisuuteen – utopiat yhteiskunnallisten tulevaisuuksien avartajina (på finska) som bearbetades medan projektet förbereddes. Promemorians innehåll och utopier behandlades på framtidsdagens evenemang Mihin utopioita tarvitaan yhteiskunnallisessa keskustelussa? (på finska).

Under hösten 2020 ordnas ett pilotförsök för utbildningshelheten Framtidens förnyare. Under projektets gång utarbetas också utbildningsmoduler för organisationernas behov. Vidare producerar projektet information om framtidsfärdigheterna och om deras användning. Ett beslut om projektet har fattats fram till slutet av juni 2021.

Bildning+-projektet fick i december av ledningsgruppen ett beslut om att det kan börja och projektet offentliggjordes i mitten av februari. I samband med offentliggörandet publicerades forskare Timo Miettunens promemoria om bildningsbegreppets historia Sivistysihanteen jäljillä (på finska).

Projektets syfte var att uppdatera bildningsidealet att svara mot nutidens stora samhällsutmaningar – bildning har alltid följt tidsförändringar, så det behövdes en uppdatering. Syftet är att skapa och stärka en bildning som ger oss allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar också betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion. Projektets längd är 2,5 år.

Sitras genomslagsutvärdering 

Efter att Sitras sammanfattande utvärdering blev färdig har man i genomslagsutvärdering fokuserat på utnyttjande av utvärderingsarbetet samt på spridning av lärdomar från utvärderingen i utvärderingsbranschen. Sitras genomslagsutvärdering presenterades med hjälp av en poster på American Evaluation Associations konferens i november. Sitras arbete väckte mycket intresse och fick beröm – det är uppenbart att vi är internationellt sett föregångare i fråga om genomslagsutvärdering.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden slutfördes den 14:e ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik. Kursen samlade totalt 26 beslutsfattare från olika områden för att tillsammans lära sig hur den ekonomiska politiken i Finland leds och hur hållbar utveckling kan främjas med hjälp av ekonomisk politik. 71 team sökte till Sitras andra framtidslaboratorieutbildning. Av dessa valdes nio team med till programmet, vars syfte är att utveckla naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering– utöver att förnya den egna kompetensen.

Vad handlar det om?

Sitras verksamhet inom samhällelig utbildning samlar förändringsskapare för att utveckla morgondagens framgångsrika Finland tillsammans. Utbildningsfunktionen ger faciliteringskompetens som också används horisontellt som stöd för Sitras teman.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Resultaten och tänkandet från Sitra Labs första utbildningsprogram som riktas till förändringsaktörer i samhället sammanfattades i en publikation, och lärdomarna från fem försök sammanställdes för spridning. I det andra utbildningsprogrammet utvecklas naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering. Nio team, dvs. sammanlagt 26 förändringsaktörer, togs med i programmet. Då situationen förändrades flyttades programmet fram till hösten.
 2. Det två månader långa arbetet i den 14:e kursen för ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik kulminerade i utdelning av betyg i slutet av november.  Följande kurs ordnas på hösten.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

Sitra Lab söker och utvecklar metoder för att genomföra samhälleliga förändringar, skapar utrymme för experimentell utveckling och samlar ihop förändringsaktörer för att lära sig av varandra. Därmed ökar den även i större utsträckning samhällets förändringsförmåga.

Utbildningsprogrammet Sitra Lab är en faciliterad process för inlärning och gemensam utveckling som går ut på att erbjuda framtidsaktörer nya metoder, infallsvinklar och förmågor. Förutom ett intensivt utbildningsprogram med varierande teman erbjuder Sitra Lab gemensamma platser för diskussion och utveckling i olika evenemang, såsom Heräämö-evenemangen som ordnas varje månad. Sitra Labs gemenskap för förändringsaktörer som redan har över 1 800 deltagare, erbjuder i Facebook en plattform för kontinuerlig dialog och reflektioner.

Under rapporteringsperioden insamlades tankarna från Sitra Labs utbildningsprogram som gällde ojämlikhet mellan barn och unga samt lärdomar från försöken och gavs ut för en bredare spridning. I det första utbildningsprogrammet deltog en sektorsövergripande grupp förändringsaktörer på cirka 30 personer. Man kan läsa mer om försöken i nätpublikationen Sitra Labin viisi käytännön kokeilua lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi (på finska). Vi berättar mer om framtidslaboratoriets arbete i publikationen Kohtaamisia tulevaisuuslaboratoriossa (på finska).

Inledningen av det andra utbildningsprogrammet, som söker i naturen lösningar för utmaningar som gäller urbanisering, flyttades fram från våren till nästa höst. Utbildningsprogrammet har utvecklats så att nu valdes i stället för enskilda personer team med 3–5 personer. Ansökningar kom från 71 team, och nio team, dvs. 36 förändringsaktörer, togs med i programmet.

I fråga om metoder för förändring diskuteras i Sitra Lab innovationsportföljer, som diskuteras mycket ute i världen just nu, och möjligheterna att tillämpa den på att öka finländska utvecklingsprojekts genomslagskraft. Det kommer mer information om temat under våren och sommaren.

Ledarskapsutbildningarna för hållbar ekonomisk politik fortsatte på nytt i september 2019 efter att ha varit på en paus under valvåren. Den fjortonde kursen blev färdig i slutet av året. (Bekanta dig med lärdomar från kursen: Hurdan ekonomi möjliggör ett gott liv? (på finska)). Till varje kurs kallas cirka 30 deltagare som representerar olika sektorer i samhället. På kurserna lär sig deltagarna hur den ekonomiska politiken i Finland leds och hur hållbar utveckling kan främjas med hjälp av ekonomisk politik.

Den kurs som planerades för våren 2020 ställdes in på grund av coronaepidemin. Deltagarna erbjöds platser på höstens kurs.

De så kallade 10 teserna för en hållbar ekonomi som ligger i bakgrunden för ledarskapsutbildningarna för hållbar ekonomisk politik uppdateras under våren.

Sitra Lab och ledarskapsutbildningen för hållbar ekonomisk politik är bestående verksamhet vid Sitra.

Vad handlar det om?