artiklar
Beräknad läsningstid 41 min

Förvaltningsrådets översikt 1/2019

Publicerad

Rapporteringsperiod 14.12.2018–14.3.2019

1  Översikt över Sitra

Valperiodens slut närmar sig. Det har gett extra fart åt Sitras

påverkningsarbete och även sporrat oss att lyfta fram arbetets mål och resultat. I egenskap av en aktör som är underställd riksdagen har Sitra gett partierna, som förbereder sig för valet, och förvaltningen stöd med sin expertis. Redan i fjol somras färdigställdes ett arbetspapper (på finska) om genomförandet av det strategiska regeringsprogrammet och om framtidshusets fem förslag till strategiska mål som är avsedda för det nästa regeringsprogrammet. Arbetspappret har presenterats för de olika partiernas riksdagsgrupper och partikanslier. I praktiken har vi träffat alla partier i riksdagen.

I februari ordnade vi en valdebatt med partiledarna tillsammans med WWF Finland och Helsingin Sanomat. Målet med valdebatten Onko meillä selkärankaa (Har vi ryggrad) var att ta reda på hur starka åtgärder partierna är villiga att vidta för att dämpa klimatförändringen och trygga naturens mångfald. En viktig fråga som ställdes till partiledarna handlade om när Finland enligt deras uppfattning ska uppnå kolneutralitet. Beslutsfattarnas svar var mycket varierande och deras målsatta tidpunkter varierade från 2030-talet till 2050-talet. Enligt Finlands klimatpanel borde Finland vara kolneutralt senast år 2035.

Sitra har arbetat med projekt inom social- och hälsovården sedan 2000-talets början. För att sammanfatta de lärdomar, fynd och erfarenheter som ansamlats under åren ordnade vi evenemanget Friskt mot framtiden den 12 februari.

Den röda tråden i vårt arbete inom social- och hälsovården har från första början varit att människoorienterat utveckla tjänsterna och servicesystemet med hjälp av teknik, data och bra förfaranden. Dessutom har vi utgått från att vårdsektorn kan och ska utvecklas oberoende av den sittande regeringens linjedragningar som gäller social- och hälsovården. Orsaken till detta är den stora osäkerheten som rått om vårdreformens genomförande. Den 8 mars meddelade regeringen slutligen att det inte längre finns förutsättningar att genomföra vårdreformen under den pågående valperioden.

På Sitras evenemang berättade också familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och HNS verkställande direktör Juha Tuominen om sina uppfattningar om Sitras roll i fråga om utvecklandet av social- och hälsovården. Båda betonade Sitras betydelse som en ”konstruktiv bråkstake” inom social- och hälsovården, dvs. som en utmanare, nätverksbyggare och initiativtagare till försök och nya tanke- och verksamhetsmodeller.

”Som en särskild merit för Sitra, bland dess övriga meriter, ska räknas att ni alltid påminner oss om framtiden. Inom politiken kan alla blicka mot det förflutna, men få har mod, driftighet eller förmåga att se hur allt detta kommer att se ut i framtiden”, sade minister Saarikko i sitt inlägg.

Sitras praktiska arbete i form av försök, pilotprojekt och utredningar presenterades i sin tur på evenemangets ”utställningsavdelning”, där över 40 av Sitras projektpartner från de gångna åren berättade om det senaste inom projekten. Samtidigt sammanställdes Sitras insikter och lärdomar till ett separat avsnitt i nättjänsten www.sitra.fi: Sitras medverkan i arbetet för att förnya social- och hälsovården 2007–2019.

Vi inledde mars månad genom att publicera utredningen Framtidsbarometern 2019 (på finska), som undersökte finländarnas framtid: hur upplever finländarna framtiden och möjligheterna att påverka den? Hur välkända är megatrenderna och hur önskar finländarna att framtiden kommer att se ut? Enligt barometern är nästan alla finländare (88 %) intresserade av framtiden och tror att det är möjligt att påverka den (83 %). Lite färre (63 %) tror däremot att de vet på vilka sätt man kan påverka framtiden. I januari lät vi Kantar TNS göra en enkät för utredningen. Över 2 000 finländare i åldern 15–84 år besvarade den.

Sammanfattande utvärdering och den parlamentariska gruppen

Sitras sammanfattande utvärdering inleddes under rapporteringsperioden. Utvärderingen, som förvaltningsrådet beställt, sammanställer resultaten av Sitras externa resultatutvärderingar av åren 2017–2019 och presenterar en syntes av Sitras totala resultat och betydelse som en samhällelig förändringsagent. Dessutom analyserar utvärderingen de förändringar som skett i omvärlden och deras verkningar på Sitra, samtidigt som den kartlägger intressentgruppernas förväntningar och Sitras ägares målbild. Utvärderingen analyserar de organisatoriska förutsättningarna som gäller för en systemisk förändringsaktör och hur dessa förutsättningar uppfylls i Sitra.

Utvärderingen stödjer det arbete som genomförs av den parlamentariska arbetsgruppen som finansministeriet tillsatt. Resultaten av den sammanfattande utvärderingen rapporteras till Sitras förvaltningsråd i mars 2019 och utvärderingsrapporten färdigställs för det nya förvaltningsrådet som inleder sitt arbete efter valet. Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod pågår fram till slutet av mars.

Nedan presenteras rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden. Översikten över kapitalinvesteringsverksamheten, som rapporterats i de tidigare verksamhetsöversikterna, har flyttats till rapporten om placeringsverksamheten, där den har ett eget avsnitt.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi

Det är möjligt för Finland att uppnå målen för klimatavtalet i Paris på ett kostnadseffektivt sätt och minska utsläppen med 60 procent före 2030. Denna huvudobservation som gjordes under rapporteringsperioden beskriver för sin del målet för temat Kolneutral cirkulär ekonomi, som är att erbjuda Finland möjligheter till välfärd inom ramen för jordens bärkraft. Människor hittar möjligheter till smarta val i vardagen med hjälp av livsstilstestet på webben. Testet har motiverat flera hundra tusen finländare att gå in för en mer hållbar livsstil. En ytterligare faktor som bidrar till detta är utbildningen i Finland, som är under omvandling. Som ett resultat av vårt utbildningssamarbete är cirkulär ekonomi på väg att bli upptagen som en utgångspunkt för undervisningen.

Vad handlar det om?

Den globala hållbarhetskrisen utmanar grunden vårt samhälles ekonomiska grund och sätt att verka. Temat Kolneutral cirkulär ekonomi har med sitt arbete siktat mot att Finland i år ska vara en vägvisare inom ett nytt samhälle som är baserat på en effektivare ekonomi. Det centrala målet är att stödja Finlands gemensamma målbild, som är att landet uppnår framgång som föregångare inom cirkulär ekonomi och skapar lösningar av världsklass för denna nya och mer effektiva ekonomi. Verksamhet i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi i hushållen, i den offentliga sektorn och i affärslivet skapar förutsättningar för ett resurssmart och kolneutralt samhälle och för affärsverksamhet som främjar detta. Arbetet inom detta tema utförs särskilt på tre nyckelområden: Klimatlösningar, Cirkulär ekonomi och Resursklok medborgare.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Uppdateringen (på finska) av den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi utmanar affärslivet men framför allt statsförvaltningen att vidta mer omfattande åtgärder för att trygga en hållbarare ekonomi, konkurrenskraft och välfärd i Finland.
 2. Livsstilstestet, som offentliggjordes i början av 2018, har redan slutförts 600 000 gånger. Testet och 100 smarta vardagsgärningar överfördes i årsskiftet till Statsrådets kanslis tjänst Sitoumus2050.fi (på finska).
 3. Vi samlade läromaterial om cirkulär ekonomi (på finska) som grundskolorna, gymnasierna och yrkesskolorna i Finland får använda. Läromaterialen har tagits fram genom fler än 20 projekt som genomförts i samarbete med läroanstalter.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

I den offentliga debatten framförs allt oftare åsikter som efterlyser klimatgärningar och kräver att samhällets strukturer ändras så att de blir ekologiskt avsevärt hållbarare. Utöver krismedvetenheten ger klimatdebatten uttryck för en accentuerad oro över möjligheterna att radikalt minska utsläppen.

Under rapporteringsperioden lyfte vi fram behovet att skapa en skattemässig förskjutning mot hållbar utveckling och att förnya ekonomin så att den går i riktning mot den cirkulära ekonomin. Eftersom denna effektivare modell för ekonomin kräver nytt kunnande i alla områden, samlade vi de läromaterial för cirkulär ekonomi som utarbetats inom våra samarbetsprojekt på ett enda ställe, där de är tillgängliga för alla grundskolor, gymnasier och yrkesskolor. Vi uppmuntrade också finländarna till hållbara gärningar i vardagen bland annat att leta reda på punkter där husbolag kan spara kostnader samt genom att marknadsföra livsstilstestet och förbindelsen tillsammans med statsrådets kansli. Vi publicerade dessutom programmet för världens ledande evenemang för cirkulär ekonomi WCEF 2019 och namnen på de första talarna på evenemanget samtidigt som Världsekonomiforumet pågick i Davos.

Nyckelområdet Cirkulär ekonomi

Det behövs både omedelbara klimatåtgärder och en ny finansieringsmetod för att vårt samhälle ska må bra även i framtiden. Vägen från finansiering som bygger på massproduktion och -försäljning mot en hållbarare ekonomi presenteras i världens första vägkarta för cirkulär ekonomi, som gavs ut 2016. Den beskriver Finlands första steg mot cirkulär ekonomi. Den 13 mars publicerades en uppdaterad version av vägkartan, som uppmuntrar framför allt de centrala beslutsfattarna inom förvaltningen i Finland att skapa en verksamhetsmiljö som stödjer cirkulär ekonomi.

En ny, hållbar tillväxt och en effektivare ekonomi förutsätter också ett nytt slags kunnande. För att bidra till detta kunnande deltog vi i Educa-mässan med en monter om cirkulär ekonomi. I montern, som blev mycket populär, hjälpte vi tillsammans med mer än tio av våra projektpartner besökande lärare att inse vikten av cirkulär ekonomi. Lärarna fick också hjälp med att hitta de lämpligaste läromaterialen om cirkulär ekonomi bland de material som tagits fram i våra samarbetsprojekt. Mer än 18 000 personer besökte Educa-mässan, som ordnades i slutet av januari.

Vilka nya lösningar kan man använda för undervisning i cirkulär ekonomi i skolorna för årskurserna 1–6? För att ta reda på det ordnade vi en tävling tillsammans med Utbildningsstyrelsen. De lösningar som valdes i tävlingen utvecklas och testas i skolorna våren 2019. Av dem väljs ut en, som ska tas i användning i skolorna i så stor omfattning som möjligt.

Finland spanar kontinuerligt efter nya sätt att förbättra lönsamheten inom jordbruket. Samtidigt gäller det att minska växthusgasutsläppen från livsmedelsproduktionen. Sitra lät Naturresursinstitutet Luke göra en utredning som för första gången sammanställde information om lösningar som minskar växthusgasutsläppen, främjar cirkulär ekonomi och ger ekonomiska besparingar som redan används på en del gårdar. Det skulle vara klokt att allt fler gårdar följde exempel.

Nyckelområdet Resursklok medborgare

En hållbarare framtid förutsätter strukturella förändringar, men också att vi finländare blir inspirerade att göra smarta val i vardagen. För att bidra till detta har vi utvecklat ett livsstilstest , som också fått internationell uppmärksamhet. Hållbara val i vardagen väcker intresse: Testet har gjorts i Finland cirka 600 000 gånger.

Livsstilstestet och listan 100 smarta vardagsgärningar blev ett verktyg som kan användas långsiktigt, när de överfördes i årsskiftet till Statsrådets kanslis tjänst Sitoumus2050.fi(på finska). Den nya tjänsten Kestävät elämäntavat (Hållbara livsvanor) lanserades i årsskiftet. Med hjälp av den kan alla finländare göra upp en personlig plan för att minska sitt eget koldioxidavtryck och välja de gärningar i vardagen som de är personligen villiga att förbinda sig vid. Tjänsten Sitoumus2050 är en del av Finlands arbetsmodell för samhällskontraktet för hållbar utveckling, som är det viktigaste verktyget som Finland använder för att genomföra FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling, dvs. Agenda 2030.

Medborgarorganisationerna kan spela en viktig roll när det gäller att förändra vardagen. I utmaningstävlingen och utvecklingsprogrammet Maapalloliiga (Jordklotsligan), som var avsedd för organisationer och föreningar, sparrade vi deltagarna att utveckla sina lösningar så att de får ännu större verkan än tidigare. Första pris, 20 000 euro till fortsatt utveckling av lösningen, utdelades i februari till kampanjen #Lempivaate (Favoritplagget), som uppmuntrar oss att använda våra kläder längre.

Företag spelar en central roll när det gäller att lyfta fram hållbara konsumentlösningar. Sitras utvecklingsprogram Fiksu arki goes China stödjer internationaliseringen av produkter och tjänster för en hållbar vardag från finländska företag. Företagstävlingen Fiksu Arki (Smart vardag), som genomfördes våren 2018, samlade små och stora företag för att sparra dem att utveckla hållbar konsumentaffärsverksamhet med smidiga försök. Tävlingen får en fortsättning i Business Finlands program Bio and Circular Finland som lanserades i februari.

Klimatlösningar

Det är bråttom med åtgärderna för att dämpa klimatförändringen och minska utsläppen både i Finland och ute i världen. Nyckelområdet Klimatlösningar analyserar åtgärder som gör det möjligt att minska utsläppen i snabb takt och skapar visioner för nya lösningar som främjar en ambitiös klimatpolitik i Finland.

Flygtrafiken, som ökar hela tiden, orsakar stora utsläpp redan i dagens läge. Tillsammans med Finlands miljöcentral SYKE kartlade vi utsläppen från flygresorna och olika metoder för att minska utsläppen. Utredningen publicerades i januari. Om ökningen av flygtrafiken inte bromsas upp måste åtgärderna för att minska utsläppen från flygresorna baseras på utvecklingen av förnybara bränslen. Utredningen väckte en livlig debatt både i pressen och i de sociala medierna.

Skatter och stöd är effektiva metoder för styrning av växthusgasutsläppens utveckling. Sitra bereder just nu en utredning om en skattereform för hållbar utveckling som kan genomföras budgetneutralt. Utredningen publiceras i början av april. Genom skattereformen blir det i bästa fall möjligt att stödja sysselsättningens, konkurrenskraftens och ekonomins tillväxt samtidigt som utsläppen minskar. Tumregeln ska vara att utsläpp och förbrukning av naturresurser beskattas mer, medan arbete och företagande beskattas mindre. Utredningen presenterar tre modeller som erbjuder vår nästa regering verktyg som den kan använda för att börja genomföra en ordentlig förflyttning mot ett utsläppsfritt Finland.

2.2  Förnyelseförmåga

Under rapporteringsperioden ordnade temat Förnyelseförmåga evenemanget Friskt mot framtiden, som sammanfattade Sitras arbete inom vårdsektorn. Temat fortsatte även sitt övriga arbete för att utveckla reformerna, nätverksbygget och ledarskapet inom social- och hälsovårdstjänsterna. Dessutom fortsatte temat att stödja folkstyrets livskraft och förvaltningsmaskineriets förnyelseförmåga. Arbetet i två nyckelområden slutfördes som planerat.      

 Vad handlar det om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer på så sätt att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att anpassa sin verksamhet i en värld som är i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

Temat arbetar för närvarande i två nyckelområden: Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna och Folkstyrets grundrenovering. Verksamheten i nyckelområdena Digitalt hälsonav och Ledarskap inom den offentliga sektorn slutfördes i årsskiftet.Under redovisningsperioden slutfördes dessutom projektet Social- och hälsovårdsarrangörens verktyg, som utvecklade verktyg för ledning av ett servicenätverk som består av flera multiprofessionella aktörer.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Evenemanget Friskt mot framtiden samlade fler än 500 beslutsfattare och opinionsbildare inom social- och hälsovården för att diskutera framtiden inom hälsa och välbefinnande och ta del av de projekt som Sitra genomfört med anknytning till vårdsektorn under mer än tio års tid. På evenemanget hade projekten grupperats under fem teman: data, tjänster, samarbete, välfärd och finansiering.
 2. Soteuttamo 2.0-turnén, som började i Kajana i september och besökte 18 landskap, slutade i januari i Åbo och Helsingfors. I det av ANM och Sitra finansierade programmet deltog nästan 1 600 personer. Enligt responsen var 95 procent av deltagarna villiga att rekommendera evenemanget för en kollega.
 3. Temat gav stöd till utvecklingen av riksdagsarbetet, som pågår under talesmännens ledning, bl.a. genom medverkan i genomförandet av en enkät med riksdagsledamöterna om utvecklingen av riksdagsledamöternas arbete samt i förberedelserna av intervjuer som gjordes för att komplettera enkäten.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Den största satsningen under rapporteringsperioden var evenemanget Friskt mot framtiden, som ordnades den 12 februari Mässcentrum för inbjudna gäster, som var centrala påverkare och opinionsbildare inom social- och hälsovården i Finland. I evenemangets seminarieavsnitt aktualiserades och presenterades tankar om förändringshastigheten och skalan av de förändringar som sker i världen. I seminariet diskuterades även effekterna av detta på hälsan, välfärden och de anknytande tjänsterna. Sitras praktiska arbete i form av försök, pilotprojekt och utredningar presenterades i sin tur på evenemangets ”utställningsavdelning”, där över 40 av Sitras projektpartner från de gångna åren berättade om sina projekt. Samtidigt sammanställdes Sitras insikter och lärdomar till ett separat avsnitt i nättjänsten www.sitra.fi: Sitras medverkan i arbetet för att förnya social- och hälsovården 2007–2019.

Folkstyrets grundrenovering

Nyckelområdet Folkstyrets grundrenovering har fortsatt sitt arbete med att förnya besluts- och förvaltningssystemet och medborgarnas deltagande.

Utvecklingen av riksdagsarbetet, som pågår under talesmännens ledning, gavs stöd bl.a. genom medverkan i genomförandet av en enkät med riksdagsledamöterna om utvecklingen av riksdagsledamöternas arbete samt i förberedelserna av intervjuer som gjordes för att komplettera enkäten.

I riksdagspartiernas gemensamma utvecklingsprojekt har en internationell utredning om partiverksamhet förberetts i syfte att hitta nya bästa förfaranden i detta område. För partisekreterarna har förberetts en studieresa till Rom, som sker i juni. Syftet är att studera det politiska läget i Italien, särskilt förändringarna i partisystemet och i partiernas verksamhetssätt.

Gällande statsrådets funktionsförmåga har nyckelområdet inlett en utredning i syfte att hitta en så välfungerande modell för regeringens kärna i regeringssammansättningar av olika slag, bl.a. för minoritetsregeringar, samt för krävande situationer i verksamhetsmiljön, till exempel i fråga om komplexa fenomenbaserade helheter. Som en del av utredningen görs en internationell studie som går ut på att jämföra förfaranden i olika länder särskilt inom OECD:s centre of government-ramverk och på att studera Finlands starka och svaga sidor till den del som gäller statsrådets kärna.  Den internationella jämförelsen och analysen gör Rolf Alter, som länge verkat som direktör vid OECD. Utredningarna blir färdiga före valperiodens slut.

I fråga om nya sätt för medborgarna att delta har inletts en utredning som med stöd i Sitras tidigare arbete försöker hitta de internationellt bästa exemplen och förfarandena som kan användas för att förstärka demokratin. Samtidigt utreds de viktigaste motkrafterna till den demokratiska utvecklingen och de faktorer som bidrar till motkrafternas utveckling.

Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna

Förändringsmålen för nyckelområdet Människan går först har varit att utvidga människornas valfrihet och möjligheter att påverka inom social- och hälsovården, förbättra tjänsternas kvalitet och verkningsfullhet samt göra serviceproduktionen i vårdsektorn mångsidigare och öka dess konkurrenskraft.

I slutet av november offentliggjordes det digitala Care Gap-verktyget som är resultatet av ett projekt i nyckelområdet. Verktyget kan användas för att verifiera hälsoskillnader och hälsovinster särskilt inom primärvården. På samma seminarium presenterades resultaten av det internationella utbildningsprogrammet för välfärdsanalytiker, som sammanfattades i publikationen From Big Data to Myhealth.
De båda projekten har som mål att bidra till en övergång från prestationsbaserade social- och hälsovårdstjänster till ett effektbaserat servicesystem.

Experterna i nyckelområdet medverkade under rapporteringsperioden både i SHM:s pilotprojekt för valfrihet och i styrgruppen och projektgruppen för servicesedelförsöken. Påverkningsarbetet fokuserade på frågan om hur man skulle kunna utnyttja ett så investerings- och effektbaserat tänkande som möjligt i de nya valfrihetsmekanismerna inom ramen för den lag som var under beredning. Med anknytning till detta publiceras Sitras utredning Henkilökohtainen budjetti ajattelu- ja toimintatapana (Personlig budget som tänke- och handlingssätt) i mars.

Klienternas valfrihet och möjligheter att påverka kan inte genomföras inom social- och hälsovården utan ett mångsidigt producentfält och nya servicemodeller. I syfte att öka serviceleverantörernas konkurrenskraft och mångsidighet har projektet Människan först som dess huvudåtgärder drivit partnerprogrammet Soteuttamo, Acceleratorn, som fokuserar på att utveckla sm-företagens konkurrenskraft samt Huomisen terveyskeskusliiga (HTK) (Morgondagens hälsocentralsliga), som avser att utveckla de offentliga hälsocentralernas konkurrenskraft.

Turnén Soteuttamo 2.0, som började i Kajana i september och turnerade i sammanlagt 18 landskap, slutade i januari i Åbo och Helsingfors. I det av ANM och Sitra finansierade programmet deltog nästan 1 600 personer. Enligt responsen var 95 procent av deltagarna villiga att rekommendera evenemanget för en kollega.

Digitalt hälsonav

Nyckelområdet Digitalt hälsonav har förberett en operativ modell för en ny aktör som i framtiden samlar välfärdsdata och distribuerar data på ett datasäkert sätt till forskare och utvecklare av tjänster enligt principen för alla tjänster över en disk.

Möjligheterna att använda välfärdsdata på ett effektivare sätt har också förutsatt arbete med lagstiftningen. Lagen om datasäker sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården gick vidare i riksdagsbehandlingen när social- och hälsovårdsutskottet lämnade sitt betänkande den 1 mars. Utskottets förslag gör det möjligt att använda de stora mängderna av information som uppkommer inom social- och hälsovården i Finland för statistik och forskning, men också för utvecklings- och innovationsverksamhet, undervisning, informationsledning, myndighetsstyrning och tillsyn. (SHM:s meddelande)

Visionen för den nya tjänsten som erbjuder allt över en enda disk samt tjänstens byggstenar och aktuella rekommendationer har publicerats i utredningen Huomisen hyvinvointia datasta (Morgondagens välfärd från data), som utgavs på projektets avslutningsevenemang i fjol. Sitra överlämnade arbetet, som har som mål att en tillståndsmyndighet och ett digitalt hälsonav grundas, till social- och hälsovårdsministeriet, som utnyttjar projektets resultat när det grundar de nya aktörerna. Ett sammandrag om nyckelområdet har publicerats på vår webbplats.

Arbetet i nyckelområdet slutfördes 31.12.2018.

Ledarskap inom den offentliga sektorn

Verksamheten i nyckelområdet Ledarskap inom den offentliga sektorn slutfördes som planerat i slutet av år 2018. Nyckelområdet gav stöd till arbetet med att förnya ledarskapet och ledningskulturen inom den offentliga förvaltningen åren 2017–2018.

Nyckelområdet hade följande operativa prioriteter:

 1. Utbildningen En offentlig sektor i förnyelse – möjliggörande ledarskap: I den långa Förnyare-utbildningen deltog under knappt två år sammanlagt 140 personer, dvs. ledningsgrupperna för samtliga 12 ministerier och representanter för den högsta ledningen för fem statliga verk (FPA, Befolkningsregistercentralen, Statens revisionsverk, Kommunikationsverket och Utbildningsstyrelsen). Utbildningen förstärkte flexibiliteten, förnyelseförmågan och enhetligheten inom förvaltningen och ledarfärdigheterna i anslutning till detta. Utbildningsprogrammet fick utmärkt respons av deltagarna och deltagandet i alla sex kurser var exceptionellt högt (80–90 procent).Från början av år 2019 överfördes produktionen av Förnyare-utbildningsprogrammet till staten med Sitras finansiering. Avtalet mellan finansministeriet och Sitra täcker nya produktioner åren 2019–2020 samt planeringen och testningen av ett helt nytt internationellt program år 2019. FM har överfört ansvaret för planeringen och genomförandet av utbildningarna till HAUS. Läs mer.
 2. Siilonmurtajat-försöken: Till Siilonmurtajat-försöken (Silokrossarna) ordnades ett öppet ansökningsförfarande inom statsförvaltningen. Genom förfarandet erhölls drygt 50 förslag. Fyra försök valdes till facilitering: CBRNE-samordning, Nätverket för hållbar utveckling och rörligt kunnande, skapande av en strategi och ett nätverk för Fans of Finland samt byggande av en kreativ resultatstyrningsmodell, om vilka det finns mer information här (på finska). Försöken var särskilt inriktade på förvaltningsövergripande ledarskap och tjänster inom den offentliga förvaltningen.
 3. Diskussionsinitiativ för en fenomenbaserad offentlig förvaltning: Initiativet som publicerades i augusti 2018 omfattar åtta förslag på åtgärdshelheter. Målet med dem är att hjälpa landets regering och ministerier att styra sin verksamhet i en alltmer strategisk, långsiktig och enhetlig riktning.I december fick diskussionsinitiativet en fortsättning i form av verktyg som kan användas som stöd för fenomenbaserad planering. Arbetsmallarna (på finska) gör det lättare att gestalta samhällsfenomen och skapa tväradministrativa lösningar på dem. De togs särskilt fram med tanke på förvaltningens behov, men de kan också vara till nytta för andra aktörer, till exempel för partier, företag och organisationer.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Under rapporteringsperioden inleddes projekthelheten Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande , som publicerade de centrala aktörernas gemensamma målbild för livslångt lärande.

Vad handlar det om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Dess tyngdpunkter är livslångt lärande, dataekonomi och strategisk tillväxtpolitik. Till temat hör ytterligare ett projekt som har till uppgift att säkerställa att nyckelområdet Samhällelig investering, som upphörde i slutet av 2017, har verkan och kan framgångsrikt lösgöras från Sitra, samt det strategiska projektet Arbetsmarknadsorganisationernas runda bord.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Trettio samhällsaktörers gemensamma målbild för livslångt lärande som Sitra faciliterat publicerades i februari. I mars står principerna för finansieringen i tur.
 2. I januari informerade Vanda stad om sitt projekt Barn-SIB, som erbjuder barn med neurologiska symtom och deras familjer tidigt stöd. I början av året säkerställdes också att Sysselsättnings-SIB, som ANM bereder, går mot det praktiska genomförandet under våren.
 3. Vi gjorde en medborgarenkät för att ta reda på vad människor tänker om användningen att deras personliga data och hur väl informerade de är om sina personliga digitala rättigheter. Enkäten gjordes samtidigt i Finland, Holland, Tyskland och Frankrike.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Kompetensens tid

I början av oktober 2018 inleddes projekthelheten Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande på Sitra. Det treåriga nyckelområdet har som mål att ge fart åt politiken för livslångt lärande, där kunnandet studeras som en byggsten för välfärden och de resurser som läggs ned på livslångt lärande ses som investeringar på Finlands konkurrenskraft.

Politiken för livslångt lärande består av ett fungerande styr- och finansieringssystem och av ett utbildningssystem som garanterar en bred kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande för alla finländare i olika levnadsfaser och livssituationer.

I fjol höstas och under början av det innevarande året ordnade Sitra flera verkstäder i vilka centrala intressentgrupper arbetade med målbilden för livslångt lärande och med principerna för finansieringen. Sammanlagt 30 organisationer – deras högsta ledning och experter – inom utbildning, arbetsliv och förvaltning har deltagit i arbetet på Sitras inbjudan. Sitras team har faciliterat det gemensamma arbetet, sammanställt bakgrundsmaterial och vidareutvecklat innehållet utifrån samtalen.

Den första betydande milstolpen nåddes i början av februari, då aktörernas gemensamma ställningstagande Kohti osaamisen aikaa – 30 yhteiskunnallisen toimijan yhteinen tahtotila elinikäisestä oppimisesta (Mot kompetensens tid – 30 samhällsaktörers gemensamma målbild för livslångt lärande) blev färdigt. Målbilden och dess fyra teser uttrycker en vision för långsiktig utveckling av livslångt lärande. Härnäst utarbetar samma aktörer principerna för finansieringen av livslångt lärande, som publiceras i mars. Förhoppningsvis blir detta ämne en central del av det följande regeringsprogrammet efter riksdagsvalet.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Data har blivit den värdefullaste resursen i världen, men genom de verksamhetsmodeller som gäller i dag går den största nyttan till ett begränsat antal storföretag som samlar in data om tjänsternas användare och utnyttjar den insamlade datan själva. En rättvis dataekonomi skulle däremot vara till nytta för alla. Ett enhetligt verksamhetssätt skulle öppna för användarorienterade innovationer och affärsverksamheter. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler för en rättvis dataekonomi som gäller hela Europa.

Vi gjorde en medborgarenkät för att ta reda på vad människor tänker om användningen att deras personliga data och hur väl informerade de är om sina personliga digitala rättigheter. Enkäten gjordes samtidigt i Finland, Holland, Tyskland och Frankrike. Enligt en internationell enkät är människornas bristande förtroende en flaskhals för en ökad digital affärsverksamhet. Den forskningsrapport och de rådata som Kantar TNS sammanställt är fritt tillgängliga på vår webbplats på finska och engelska. Som en fortsättning på detta genomför vi ett datafotspårstest senare i år. Enkätens resultat och effekterna av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) diskuterades i Sitra Debatti. En inspelning av debatten finns på Sitra.fi.

Som en naturlig fortsättning på medborgarenkäten kommer vi att på våren genomföra en undersökning som utreder hur beredda företag i fyra europeiska länder är att införa spelregler för rättvis dataekonomi i sin affärsverksamhet. Samtidigt utreds nuläget inom behandlingen av persondata. Enkäten ska genomföras i samma länder som den medborgarenkät som nämns ovan.

Det tekniska arbetet i anslutning till verksamhetsmodellen IHAN har börjat och vi har bearbetat IHAN-kravspecifikationsdokumentet (IHAN® Blueprint), som beskriver IHAN-ekosystemets bas med perspektiv på affärsverksamheten och de tekniska kraven. Utkastet lades ut för öppna kommentarer. Kravspecifikationerna kommer att utnyttjas i IHAN-pilotprojekten. Genom ansökningsförfarandet för IHAN erhölls 33 högklassiga ansökningar från olika länder. Ansökningarna behandlas just nu.

Arbetet med de tekniska specifikationerna fortsatte med en serie av verkstäder som inleddes i januari. Tillsammans med Finlands Standardiseringsförbund ordnar vi en serie verkstäder som anknyter till de tekniska specifikationerna. Verkstäderna ordnas enligt en modell som introducerats av standardiseringsorganisationen CEN-CENELEC.

Vi rapporterar om stegen mot en rättvis dataekonomi i ett IHAN-diskussionsunderlag i syfte att väcka diskussion både i Finland och inom det internationella beredningsarbetet. Arbetet påbörjades under det senare halvåret med intervjuer med centrala beslutsfattare. Utifrån diskussionsunderlaget diskuteras rättvis dataekonomi bland annat på evenemanget Vision Europe, som samlar ledarna för europeiska tankesmedjor i Helsingfors 1–2 april. Rättvis dataekonomi är temat också på konferenserna HIMSS Europe och Health 2.0, som ordnas i Helsingfors 11–13.6.

Stöd till samhällelig investering

Teamet för stöd till samhällelig investering fortsätter sitt arbete med att göra samhällelig investering bättre känt och utveckla marknaden med betoning på resultatanskaffning och SIB-projekt.

Den nationella styrgruppen för samhällelig investering föreslår att en resultatanskaffningsfond grundas i Finland. I ställningstagandet konstateras att en gemensam resultatanskaffningsfond för statsrådet skulle påskynda både resultatbaserade upphandlingar i den offentliga sektorn och samhällelig investering som helhet. Enligt förslaget ska fonden betala ut en resultatpremie för projekt som skapar nytta för samhället genom samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Utbetalningen av resultatpremien förutsätter att mätbara mål som fastställts på förhand har uppnåtts.

Nyttan av resultatbaserade projekt, till exempel av SIB-avtal, fördelas i typiska fall på flera olika förvaltningsområden. Siloproblemet kan åtgärdas om det är resultatanskaffningsfonden som betalar ut resultatpremierna.

Samhälleliga investeringar kan göras bland annat med det resultatbaserade finansieringsavtalet, dvs. i enlighet med SIB-modellen. Denna modell gör det möjligt att göra investeringar i den offentliga sektorn med framförhållning, till exempel på föregripande och förebyggande verksamhet. Det ger ökat välbefinnande och kostnadsbesparingar. Det är placerarna som bär de ekonomiska riskerna medan den offentliga sektorn endast betalar för resultaten.

I januari 2019 bekräftades att SIB för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa fortskrider i enlighet med planerna under arbets- och näringsministeriets ledning mot praktiken.

Även SIB-helheten som erbjuder kommuner tilläggsresurser inom välfärd för barn och unga har kommit ordentligt i gång. Vanda offentliggjorde sitt eget projekt i januari och projektadministratören FIM samlar som bäst medel till SIB-fonden. Läs mer (på finska).

Vanda avser att erbjuda tidigt stöd till barn som har neuropsykologiska symtom som tar sig uttryck i lindriga beteendestörningar. Dessa barn och deras familjer faller alltför ofta utanför de existerande stödsystemen. Tavastehus har ett Barn-SIB som förhindrar utslagning av unga med hjälp av ett långsiktigt stöd som ges i över tio års tid. Förhandlingarna om SIB-avtal fortsätter i Fredrikshamn, Helsingfors och Lojo.

Under beredning är dessutom SIB-avtal om främjandet av funktionsförmågan hos äldre och om förebyggandet av typ 2-diabetes. Beredningen av den resultatbaserade miljöfonden (EIB) fortsätter i samarbete med miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Under Finlands EU-ordförandeskap kommer samhällelig investering att lyftas fram i anslutning till en mer omfattande temahelhet om välfärdsekonomi. Fokus ligger särskilt på resultatanskaffning och på utnyttjandet av SIB-modellen vid genomförandet. Till denna del har förberedelserna för EU-ordförandeskapet redan inletts. I arbetet medverkar Sitra, tio EU-länder och Europeiska investeringsbanken. I planerna ingår bland annat åtgärder för att främja att resultatanskaffningsfonder bildas både på EU-nivå och på nationell nivå i medlemsländerna.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden publicerade funktionen utredningen Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina (Svaga signaler som öppnar framtiden), samordnade Rondpausdagen, som bestod av hundra konstruktiva samhälleliga diskussioner, genomförde enkäten Framtidsbarometern och fortsatte resultatutvärderingen av Sitras verksamhet.

Vad handlar det om?

Funktionen Förutsägelse och strategi producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsekosystemet. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser, resultatutvärdering, informationstjänster och kärnkompetenser.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Sitra publicerade utredningen Heikot signaalit tulevaisuuden avartajina (Svaga signaler som öppnar framtiden, på finska), som avser att utmana de existerande framtidsbilderna och erbjuda verktyg som kan användas för att öppna upp framtidsuppfattningarna.
 2. Sitra ordnade den första nationella Rondpausdagen 29.1 Under dagen fick vem som helst ordna en konstruktiv diskussion om möjligheterna att dämpa klimatförändringen. Sammanlagt hundra diskussioner ordnades på 26 orter, och över tusen personer deltog i dem.
 3. Sitra lät Kantar TNS göra enkäten Framtidsbarometern. Utifrån enkäten publicerades utredningen Framtidsbarometern 2019 (på finska) på den internationella framtidsdagen 1.3. Över 2 000 finländare svarade på enkäten som ställde frågor om finländarnas uppfattning om framtiden: väcker framtiden intresse, är det möjligt att påverka framtiden, och hur?

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

Sitra startade året 10.1 med en stark satsning genom att offentliggöra en utredning om svaga signaler som öppnar framtiden. För utredningen samlade Sitras funktion för förutsägelse in flera hundra svaga signaler under år 2018 och analyserade dem. Utifrån de insamlade signalerna formulerades sex frågor om framtiden: vad är människan, vem fattar besluten och hur, vilka element i vår tid kommer de kommande generationerna att förundra sig över, hur ska vi göra olika saker i framtiden, hur kan teknologi missbrukas och borde världen vara ett planeringsprojekt? Utredningen presenterar också flera verktyg som kan användas för att observera och utnyttja svaga signaler. Arbetet med signalerna kompletterar Sitras arbete med megatrender och visioner.

Vi inledde mars månad genom att publicera utredningen Framtidsbarometern 2019, som undersökte finländarnas framtid: hur upplever finländarna framtiden och möjligheterna att påverka den? Hur välkända är megatrenderna och hur önskar finländarna att framtiden kommer att se ut? Enligt barometern är nästan alla finländare (88 %) intresserade av framtiden och tror att det är möjligt att påverka den (83 %). Lite färre (63 %) tror däremot att de vet på vilka sätt man kan påverka framtiden. I januari lät vi Kantar TNS göra en enkät för utredningen. Över 2 000 finländare i åldern 15–84 år besvarade den.

I projektet Rondpaus år 2017 utvecklades en metod för att inleda och föra en konstruktiv samhällsdebatt. Impulsen till detta kom från oron över att diskussionskulturen blir allt skarpare och det har uppkommit växande avgrunder mellan olika människor och grupperingar. Vårt samhälle behöver en konstruktiv dialog eftersom det är en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati. År 2018 var målet med Rondpaus att organisationer runt om i Finland ordnar evenemang för konstruktiv dialog med hjälp av metoderna och verktygen för Rondpaus.

På Rondpausdagen 29.1 fick vem som helst ordna en egen konstruktiv diskussion om möjligheterna att dämpa klimatförändringen. Målet var att ta reda på vad som hindrar oss från att genast skrida till verket för att dämpa klimatförändringen. Under dagen ordnades hundra diskussioner runt om i Finland och fler än tusen människor deltog i dem. Bland arrangörerna fanns byaföreningar, miljöorganisationer, städer, offentliga ämbetsverk och inrättningar, skolor, företag och privatpersoner. Sitra erbjöd alla som ville ordna en diskussion ett heltäckande informationspaket. Enligt diskussionsarrangörerna hade cirka 40 procent av diskussionerna deltagare som inte deltagit i samhällelig diskussion tidigare.

På Rondpausdagen ordnade Sitra också ett kvällsevenemang, där deltagarna diskuterade olika möjligheter att fylla hela Finland med dialog. Totalt 93 procent av dem som svarade på responsförfrågan meddelade att de blivit inspirerade av Rondpaus och planerade att använda metoden.

Övriga projekt för förutsägande

I november publicerades boken Sustainability, Human Well-being and the Future of Education på förlaget Palgrave-Macmillan. Boken, som utkom efter en lång publiceringsprocess, var slutprodukten av ett projekt som behandlade utbildningens framtid. I början av 2019 hade bokens elektroniska version laddats ned nästan 60 000 gånger runt om i världen.

Målet med projektet Information inom beslutsfattandet var att producera information och försök om hur det samhälleliga beslutsfattandet som gäller komplexa fenomen kan utnyttja växelverkan, synteser av information i olika former och gemensam tolkning av informationen. Under rapporteringsperioden publicerade projektet en serie av utredningar och ordnade 30.11 ett seminarium som behandlade projektets resultat dialogiskt.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden startade Sitra Lab (tidigare Sitra forum). Sitras och Heurekas samarbetsutställning, som fick 250 000 besökare, slutade. Den evaluerande undersökningen av resultaten av utmaningstävlingen Ratkaisu 100 (Avgörande 100) väckte i sin tur intresse i London.

Vad handlar det om?

Sitras verksamhet inom samhällelig utbildning samlar beslutsfattare och förändringsskapare för att utveckla morgondagens framgångsrika Finland tillsammans. Utbildningen ger faciliteringskompetens som också används horisontellt som stöd för Sitras teman. Funktionen genomför dessutom nyckelområdet Kompetensens tid.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Sitras och Heurekas samarbetsutställning fick nästan 250 000 besökare.
 2. Det första Sitra Lab-evenemanget startade med ett öppet ansökningsförfarande. Temat var ojämlikhet bland barn och unga.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

Sju systrar från framtiden

Sitras och Heurekas samarbetsutställning Sju systrar från framtiden stängde sina dörrar 13.1.2019. Utställningen, som behandlade megatrender som förändrar världen, lockade nästan 250 000 besökare som fick fundera på sin egen roll när det gäller att bygga upp en gemensam framtid.

Nu fortsätter utställningen till vetenskapscentret MOD. i Adelaide i södra Australien. Vetenskapscentret vid universitetet i södra Australien riktar in sig på framtiden och kommer att öppna en egen version av utställningen i november 2019. Detta är första gången som Heureka säljer ett utställningskoncept utomlands.

Sitra Lab (tidigare Sitra forum)

Det första Sitra Lab startade i februari 2019 med ett öppet ansökningsförfarande. Temat var ojämlikhet bland barn och unga. Sitra Lab bygger på Livskraft-forumen, som fått mycket beröm, och på utmaningstävlingar som genomförts tidigare. Sitra Lab fördjupar våra insikter om de svåraste problemen i vårt samhälle genom att samla en grupp experter, aktörer och finansiärer från olika sektorer i vårt samhälle kring ett gemensamt tema. Målet är att dra lärdom av det som redan gjorts och att utveckla och starta innovationsprocesser.

Sitra Lab siktar på att främja en kultur av samverkan. Labbet utvecklar metoder och koncept som siktar på att förändra samhället och ställer dem till fritt förfogande.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och dess alumniverksamhet

Den 13 ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik slutfördes 14.11.2018. Sammanlagt 28 beslutsfattare och opinionsbildare från olika samhällssektorer deltog i kursen. Utbildningen förenar specialvillkoren för välfärden i vardagen, de ekonomiska realiteterna och jordens bärkraft till ett underlag för långsiktigt beslutsfattande, utveckling och nytt ledarskap som krävs i vår komplicerade värld. Den fjortonde utbildningen kommer att ordnas hösten 2019. Utbildningen ordnas inte våren 2019 på grund av riksdagsvalet.

Ratkaisu 100

I sin rapport Digital Frontrunners: Designing inclusive skills policy for the digital age lyfte den brittiska tankesmedjan Nesta fram Headai, som var det vinnande teamet i Ratkaisu 100, som en föredömlig lösning för identifiering av kompetens i det digitala tidevarvet.

Det andra vinnarteamet i tävlingen, Positiivinen CV (Positiv meritförtecknig), gör försök i grundskolorna i Helsingfors och Vanda för att utveckla en digital tjänst för positiva meritförteckningar. Under rapporteringsperioden fick teamet ytterligare 50 000 euro i tilläggsfinansiering av Business Finland för internationalisering av tjänsten. Under rapporteringsperioden publicerade vi också en engelsk språkversion av evalueringsrapporten om Ratkaisu 100, Sparking social innovation through challenge prizes. Rapporten är avsedd för den internationella publiken och avser särskilt att analysera på vilka sätt de deltagande teamen drog nytta av utmaningstävlingen. Enligt utredningen kan tävlingar avsevärt påskynda uppkomsten av nya lösningar. I anslutning till publiceringen av utredningen i januari ordnades ett evenemang med rubriken Crowdsourcing wicked policy problems from citizens​. Evenemanget ordnades i London i samarbete med två institutioner vid University College London: Mariana Mazzucatos IIPP (Institute for Innovation and Public Purpose) och STEAPP (Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy).

Annan facilitering

Sitra deltog i beredningen av den nationella barnstrategin under rapporteringsperioden. Samhällsutbildningen på Sitra deltog i beredningen, som började i juni, genom att facilitera två barnforum, av vilka den första ordnades 30.10.2018 och den andra 10.1.2019. I det första dialogiska forumet deltog sammanlagt 370 personer från olika sektorer i samhället, antingen på plats eller över nätet. För arbetet, som slutförs i februari 2019, ansvarar undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

3 Utvärderingen av Sitra 

Helheten av utvärdering på Sitra har byggts upp för att ge högklassig, pålitlig och oberoende information om resultaten av Sitras verksamhet. Utvärderingarna samlar inte bara lärdomar om det arbete som utförts utan producerar även framåtblickande information som utvecklar vårt framtidsarbete. För Sitras verksamhet har fastslagits gemensamma resultatmål som utomstående experter utvärderar separat under åren 2017–2019.  Resultatutvärderingarna besvarar tre frågor: vilken effekt har resultatmålen haft i det finländska samhället och internationellt, vilken roll och betydelse har Sitra haft för utfallet och hur lyckade strategiska val har Sitra gjort?

Resultatutvärderingen som blev färdig i november 2018 fokuserade på två av våra resultatmål: Inflytande för individer och samfund och Kompetens i en komplex värld. Utvärderingen, som gjordes av Owal Group och 4Front, studerade hur vi på Sitra i våra många olika projekt bidragit till att både individer och samfund fått bättre möjligheter att påverka och utvecklat sitt kunnande. Resultatutvärderingen Tulevaisuusnäkymien ja oppimisen mahdollistaja (Möjliggörare av framtidsutsikter och lärande) betonar Sitras roll som en aktiv upprätthållare av framtidsutsikter, som en utvecklare av delaktighetsskapande metoder och nya verksamhetsmodeller och som en aktör som för samman olika intressentgrupper. Utvärderingens resultat understryker Sitras oberoende och dess förtroende för samarbete som uppkommit genom långsiktigt arbete som särskilt starka sidor hos Sitra. Utvärderingen visar att det inte enbart är vad man gör som avgör vilken verkan man har i samhället; det är också viktigt hur man går till väga. Utvärderarna lyfter fram denna aspekt när de understryker Sitras roll inom utvecklingen av operativa modeller och metoder.

Under rapporteringsperioden inleddes utvärderingen av resultatmålen Anpassning till jordens bärkraft (i fråga om vilket Gaia Consulting utsågs till utvärderare efter konkurrensutsättning), och En delaktig och förändringsbenägen förvaltning (där utvärderingen utförs av ett konsortium: Petri Uusikylä (Frisky&Anjoy), Sari Stenfors (Augmented Leadership Institute) och Vesa Salminen (4Front)). Utvärderingarnas resultat presenteras i mars 2019. I vår utvärderas dessutom resultatmålet Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin (De möjliga riktningarna för utvecklingen i framtiden är välkända i Finland).

Utöver dessa pågår en samlande utvärdering av Sitras verksamhet. I enlighet med namnet samlar utvärderingen resultatutvärderingarnas resultat och analyserar också Sitras verksamhetsmiljö och verksamhet som ett framtidshus och en förändringsagent i samhället på ett mer allmänt plan.

 

 

Vad handlar det om?