artiklar
Beräknad läsningstid 28 min

Förvaltningsrådets översikt 2/2022

Publicerad

Rapporteringsperiod 24.3.-15.6.2022

1  Periodens huvudpunkter i korthet

Mitt i världens kaos uppmuntrar Sitra Finland att hålla fast vid en politik som blickar bortom valperioderna. Våra förslag till partierna som förbereder sig för riksdagsvalet 2023 och för kandidaterna inkluderar fyra stora val som stödjer människors välfärd inom ramen för jordklotets bärkraft. Valen är
1) en klimat- och naturstärkande ekonomi 2) ansvarsfullt utnyttjande av data 3) demokratins förnyelseförmåga och 4) utveckling av kompetens och bildning.

Allt fler nya studier visar att den biologiska mångfalden minskar i en oroväckande takt. Vi offentliggjorde en utredning som för första gången i världen modellerar kvantitativa cirkulära ekonomilösningars potential att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald.  Enligt utredningen lyckas detta genom en omställning till cirkulär ekonomi inom fyra nyckelsektorer, dvs. matproduktion, bygg- och textilbranschen samt inom skogssektorn.

I anknytning till Rysslands anfallskrig bearbetade vi krigets effekter på sikt, eventuella utvecklingsförlopp och tillhörande osäkerheter med hjälp av förutsägelse. Utifrån arbetet tog vi fram en nätpublikation som erbjuder verktyg för att skapa en uppfattning om olika framtider. 

På Sitras initiativ och som en reaktion på kriget i Ukraina diskuterade hundratals människor på olika håll i Finland metoder för att stärka demokratin. Försvarsdialoger för demokratin anordnades två dagar (28.4 och 9.6) av över 80 olika aktörer. Dialogdagen i juni utvidgades till ett internationellt evenemang med deltagare från bl.a. Lettland, Danmark, Japan, Storbritannien, Rwanda och Estland. Projektets samarbetspartner var Sitra, DialogAkademin, Dialogpaus-stiftelsen, statsrådets kansli och finansministeriet.

Rysslands anfall mot Ukraina har försämrat tillgången på både mat och gödslingsmedel globalt. Sitra och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK sammankallade en expertgrupp som utarbetade förslag till metoder för att öka återvinningen av näringsämnen och minska beroendet av importerade gödslingsmedel.

EU tar för närvarande stora steg mot en rättvis och hållbar dataekonomi. Sitra utredde vilka möjligheter EU:s reviderade datareglering erbjuder Finland. Analysen som vi publicerade i juni innehåller åtgärdsrekommendationer för såväl företag som den offentliga sektorn och privatpersoner. 

Utredningen Digital makt, som genomfördes som ett samarbete mellan två av Sitras teman (En rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet) visade att bristande insyn i dataekonomi och en koncentration av den digitala makten i få aktörers händer exponerar oss alla mot informationspåverkan, hotar vår integritet och försvagar vår demokrati. Slutrapporten I den digitala maktens fotspår innehåller ett antal rekommendationer, med vilka man kan göra dataekonomin mer rättvis och transparent än i nuläget. 

2  Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordklotets bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi publicerade den banbrytande utredningen ”Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy”, enligt vilken minskningen av biologisk mångfald kan stoppas och mångfalden återställas till 2000 års nivå senast 2035 genom en omställning till cirkulär ekonomi inom fyra nyckelsektorer.  
 2. Sitra och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK sammankallade en expertgrupp som har försökt hitta lösningar inom återvinningen av näringsämnen för att ersätta importgödsel. Promemorian som presenterar expertgruppens förslag publicerades i maj.
 3. Våren 2022 diskuterade finländarna naturens betydelse och hur förlusten av biologisk mångfald kan stoppas i Den stora naturdialogen. Sammanfattningen över fler än hundra dialoger visar att tryggandet av den biologiska mångfalden förutsätter ett mångsidigt metodurval, från förändringar på systemnivå till att förstå människors olika förhållanden till naturen.

Klimat- och naturlösningar

I Den stora naturdialogen i mars diskuterade finländarna naturens betydelse och hur förlusten av biologisk mångfald kan stoppas. Det är tydligt att det fanns ett stort behov av en konstruktiv diskussion kring ämnet: Under våren anordnades över hundra konstruktiva naturdiskussioner på tiotals orter i Finland. Antalet deltagare var cirka 800. Arrangörerna var en mångsidig skara: läroanstalter, städer, miljöorganisationer, representanter för företag och näringsliv, politiska organisationer och privatpersoner.

Sammanfattningen över dialogerna visar att tryggandet av den biologiska mångfalden förutsätter ett mångsidigt metodurval, från förändringar på systemnivå till att förstå människors olika förhållanden till naturen.

Vi tog också reda på vad naturen betyder för affärsverksamhet. Enligt utredningen ligger det i företagens intresse att skydda den biologiska mångfalden. Det erbjuder möjligheter i miljardklassen globalt och minskar samtidigt riskerna som förlusten av biologisk mångfald orsakar. Verktyget som utarbetades i rapporten hjälper företagen att ta hänsyn till den biologiska mångfalden i sin affärsverksamhet.

Under våren behandlade vi också hur klimatåtgärderna väntas påverka länders offentliga ekonomi. Verkningarna sträcker sig både till skatteintäkter och offentliga utgifter. Vi lämnade en redogörelse till finansministrarnas internationella klimatkoalition över hur verkningarna och deras skala kan bedömas i praktiken.

Vi upprätthöll även diskussionen om möjligheterna till energibesparing och energieffektivitet i förberedelsen inför en djup energikris.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi 

I maj publicerade vi den i ett internationellt perspektiv unika utredningen ”Tackling root causes – Halting biodiversity loss through the circular economy”,, enligt vilken förlusten av biologisk mångfald kan stoppas och mångfalden återställas till 2000 års nivå senast 2035. Det är första gången i världen som cirkulära ekonomilösningars potential att stoppa den globala förlusten av biologisk mångfald modelleras kvantitativt. Resultaten presenterades på webbinarier för en finsk och internationell publik. På den senare tillställningen talade bl.a. professor Johan Rockström, ett toppnamn inom hållbarhetsfrågor.

I takt med att energi- och råvarupriserna har stigit och i och med Rysslands anfallskrig har det uppstått en oro i Finland över priset och tillgången på de gödslingsmedel som behövs inom jordbruket. Sitra och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK sammankallade en expertgrupp som har försökt hitta lösningar inom återvinningen av näringsämnen för att ersätta importgödsel. Promemorian som presenterar expertgruppens förslag publicerades i maj.

Utifrån Sitras arbete med cirkulär ekonomi sammanställde vi 10 förslag för Finland för att påskynda övergången till cirkulär ekonomi. Arbetspapperet publiceras 14.6.

Sitra och Helsingfors universitet anordnade ett webbinarium om framtidens matproduktion. Webbinariet är ett led i Helsingfors universitets projektet om livsmedelsproduktionens brytningstid i Finland, som finansieras av Sitra. I projektet utreds det vad den globala förändringen betyder för Finland och hur vi kan förbereda oss för den.

I tankesmedjan IEEP:s Sitra-finansierade projekt utreddes EU:s möjligheter att främja cirkulär ekonomi i sin handelspolitik med fyra centrala handelspartner. Projektresultaten diskuterades vid ett rundabordsevenemang i Bryssel.

Förberedelserna för världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF2022 i Kigali i Rwanda har fortsatt tillsammans med internationella partner. Denna gång ligger fokus på en hel kontinent, Afrika. Under våren har populära WCEF-sidoevenemang anordnats: en av helheterna, Circular Week 2022, omfattade över 40 evenemang. Sitra har medverkat i att anordna sidoevenemang som behandlat cirkulär ekonomi i bl.a. Asien, Europa och det arktiska området.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022.

En hållbar vardag

Rapporten om stigar mot 1,5 graders levnadssätt tillämpades för att konkretisera lokala förändringar i tre städer (Uleåborg, Tammerfors och Lahtis). I varje stad skapades fyra förändringsprofiler för verkliga stadsbor, vilka sedan skrevs i berättelseform. Kring resultaten anordnades politikworkshoppar och material för städernas klimatkommunikation togs fram. Sitra var en av finansiärerna i projektet som Demos genomförde.

I studien Stuff in Flux 2 analyserades trender och utvecklingsriktningar relaterade till varor och ägarskap samt diskuterades formgivningens roll i denna utveckling. Sitra var en av studiens finansiärer.

Arbetet i projektet En hållbar vardag avslutas i maj 2022.. Verktyg som togs fram i projektet vidareutvecklas och skalas nu för åtta olika europeiska länder inom det Sitra-ledda projektet PSLifestyles, som hör till EU:s gröna giv. Organisationer från nio länder medverkar. I maj anordnade PSLifestyle-projektet i Finland (Villmanstrand, Tammerfors) och sju andra länder Living Lab-workshoppar, där lokalinvånare tillsammans utvecklade ett online-verktyg avsett för att bygga upp ett gott liv. Workshopparna fortsätter under hösten och nästa vår.

Vi kartlägger också nya styrmetoder som gör hållbara vardagsval attraktiva för individen. Det nya projektet startade 1.5.2022 och projektledare är Markus Terho.

Arbetet i projektet En hållbar vardag avslutades i maj 2022.. Projektet PSLifestyles pågår till våren 2025.

Två nya projekt under hösten

Arbetet inom temat Hållbarhetslösningar fortsätter efter sommaren inom två nya projekt och teamet Global samverkan, som bl.a. samordnar världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF och dess sidoevenemang.

Det ena av de nya projekten fokuserar på individnivån och det andra på systemnivån:

Projektet Natur och vardag påskyndar medborgarnas hållbara val som samtidigt kan bidra till att lösa förlusten av biologisk mångfald och klimatkrisen.

Inom projektet Hållbarhetslösningar i ekonomin arbetar man tillsammans med den offentliga och privata sektorn. I projektet utvecklas konkreta verktyg, med vilka till exempel finansiärer och företag kan anpassa sin verksamhet till gränserna för jordklotets bärkraft. Inom den offentliga sektorn är målet att ta reda på metoder och erbjuda verktyg för hur det ekonomiska systemet bättre kan beakta och trygga vårt naturkapital.

2.2 Demokrati och delaktighet

Demokrati kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. På Europa-dagen publicerade vi utredningen Hur beslutar man om EU-lagstiftningen i Finland? Vår analys visar att Finlands EU-lagstiftningsprocess inte alltid är så öppen som man tror.
 2. Vi tog fram ett verktyg för delaktighetsprogram för välfärdsområdena. Verktyget stödjer välfärdsområdena i att planera delaktighets- och påverkansmetoder för invånarna.
 3. Vi anordnade evenemanget Faktabaari Forum avsett för såväl inhemska som internationella nätverk i samarbete med faktagranskningstjänsten Faktabaari. Ämnen på evenemanget var bl.a. bekämpning av desinformation samt kopplingar mellan digital makt och demokrati.

Beslutsfattandet förnyas

På Europa-dagen 9.5 publicerade vi utredningen Hur beslutar man om EU-lagstiftningen i Finland? Den genomlyser Finlands EU-lagstiftningsprocess och kartlägger ur ett demokratiperspektiv vilka möjligheter medborgare och andra aktörer har att delta och påverka. Av utredningen framgår det att Finlands EU-lagstiftningsprocess inte alltid är så öppen som man tror. På EU-nivå är medborgarnas möjligheter till delaktighet större. Dessutom stödjer Finlands EU-lagstiftning inte den viktiga förhandspåverkan på EU-agendan eller -beslutsprocessen.

Utredningen publicerades som en del av Europadagsprogrammet som anordnades av Finland i Europa rf. I diskussionsevenemanget deltog bl.a. riksdagens talman Matti Vanhanen, Europaparlamentets vice talman Heidi Hautala och Allianssis EU-delegat Lotta Tuominen.

Öppenheten i lagstiftningsprocessen och medborgarnas delaktighet kan förbättras med elektroniska verktyg. Vi publicerade även arbetspapperet Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta: Suomen ja viiden vertailumaan lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden ja osallistamisen työkaluja (Metoder för medborgardelaktighet i världen: verktyg för transparens och engagemang i lagstiftningsprocessen i Finland och fem jämförelseländer), som bygger på forskare Ville Aulas utredning. I den jämförs verktyg i anslutning till Finlands riksdag och statsrådets lagstiftningsprocess mellan fem länder: Frankrike, Kanada, Brasilien, Chile och Israel. En motsvarande jämförelse genomfördes också i de nordiska länderna.

Jämförelsen visar att statsrådet öppenhet och delaktighet ligger på en god nivå internationellt sett i Finland, men att lagarna avancerar i en för medborgarna icke-transparent process i riksdagen. I de jämförda länderna är situationen ofta den motsatta. Arbetspapperet presenterar verktyg som Finland kunde ta efter.

De genomförda utredningarna och delprojekten ingår i Sitras arbete för att utveckla offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. På detta sätt stöds riksdagens eget reformarbete samt förnyelsen av lagstiftningsprocesser som ska omfatta samarbete mellan riksdagen och statsrådet.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2023.

Nya sätt att påverka

Projektet stärker den inkluderande demokratin i Finland, strävar efter att sprida nya former av påverkan och etablera dem och stärka deras koppling till beslutsfattandet.

Det långsiktiga arbetet för att utveckla metoder för invånardelaktighet inom välfärdsområdena fortsätter. Demokrati-temagruppen som Sitra leder publicerade i juni ett verktyg för delaktighetsprogram.  Det erbjuder en modell som stödjer välfärdsområdena i att ta fram en egen plan för att tillgodose invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.

Demokrati-temagruppen, som faciliteras av Sitra, grundades hösten 2021 tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet och justitieministeriet och den består av tjänsteinnehavare som ansvarar för invånarnas deltagande och demokratin i välfärdsområdena.

Projektet Nya sätt att påverka har dessutom i samarbete med Sitras projekt Samhällelig utbildning genomfört två projekt.

I utvecklingsworkshopparna för nya metoder för kommunalt deltagande bjöd Sitra in lokala påverkare och delaktighetsexperter till en serie med verkstäder för att utveckla metoder för demokrati och delaktighet. Workshopparna skapar grunden för höstens Sitra Lab-program som erbjuder en arena för att utveckla kommuninvånarnas delaktighet.

Försvarsdialoger för demokratin var däremot ett gemensamt projekt med DialogAkademin, Dialogpaus-stiftelsen, statsrådets kansli och finansministeriet. Projektet uppstod som en reaktion mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Försvarsdialoger för demokratin erbjöd möjligheter att samlas för att behandla den aktuella krisen konstruktivt och fundera över sätt att stärka demokratin i gemenskaperna, i Finland och i världen.

Projektet Nya sätt att påverka fortsätter till 31.12.2025. 

Digital makt och demokrati

Projektet Digital makt och demokrati startade i april och under rapportperioden låg huvudfokus på att rekrytera projektteamet.

Projektet har förberetts av Digital makt i samarbete med temat Rättvis dataekonomi, vars slutrapport och rekommendationer publicerades 24.5. (Mer om utredningen i avsnittet om temat Rättvis dataekonomi i denna rapport.) Utredningen publicerades på evenemanget Faktabaari Forum avsett för internationella nätverk. Evenemanget anordnades i samarbete med faktagranskningstjänsten Faktabaari. Evenemangets huvudtalare var Clare Wardle, ledare för EDMO-NORDIS-nätverkets Ukraina-arbetsgrupp och känd desinformationsexpert. Mark Scott, teknikkorrespondent för tidskriften Politico, berättade om sina erfarenheter som testperson i utredningen Digital makt.

Projektet Digital makt och demokrati pågår fram till 2026. 

2.3 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi publicerade Digital makt-utredningens slutrapport som beskriver olika dimensioner av digital makt och öppnar upp resultaten för testpersonernas del och innehåller ett antal rekommendationer, med vilka man kan göra dataekonomin mer rättvis och demokratin mer hållbar än i nuläget. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Sitras teman Rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet.
 2. Sitras verktyg för en rättvis dataekonomi som är avsedda för företag har börjat användas framgångsrikt: Materialpaketet Tillväxt genom data kan nu utnyttjas av alla och aktörer inom trafiksektorn har kommit överens om gemensamma spelregler för dataanvändning med hjälp av en öppen regelbok som följer Sitras modell.
 3. Vi publicerade arbetspapperet Terveysdatan sujuva ja turvallinen käyttö (Smidig och säker användning av hälsodata) för att staka ut riktningen mot en rättvis dataekonomi för aktörerna.

Inom temat Rättvis dataekonomi fortsatte arbetet i projekten, men också med att arbeta med ämnen som har en koppling till det aktuella världsläget och möjligheterna för rättvis dataekonomi när verksamhetsmiljön förändras. Till exempel fungerade Rysslands attack mot Ukraina som en impuls för ett evenemang, som behandlade utvecklingen av informationssäkerhets- och cyberfärdigheter på olika håll i samhället.

Dessutom publicerad vi en utredning, som granskade användningen av artificiell intelligens inom den offentliga sektorn ur ett juridiskt perspektiv. Utredningen visade att när artificiell intelligens används på rätt sätt kan den främja förverkligandet av god förvaltning och minskar risken för mänskliga misstag.

Hälsodata 2030

Digitalisering och effektiv användning av data ger möjligheter att effektivt förnya hälso- och sjukvården och öka affärsverksamheten. Vi utredde konkurrenskraften hos den nationella hälsosektorns innovationsmiljö och möjligheterna att skapa tillväxt i hälsosektorn i Finland.

Finland är föregångare inom användning av hälsodata och digitalisering av hälso- och sjukvården, men risken är att vi blir på efterkälken i den allt hårdare internationella konkurrensen. Vi föreslår aktörerna inom sektorn åtgärder genom vilka Finland kan ta platsen som vägvisare för utvecklingen. Materialet finns sammanställt i arbetspapperet Smidig och trygg användning av hälsodata – fem steg till en rättvis dataekonomi 2030.

Läkemedelsforskningen förnyas och numera används också decentraliserade och virtuella studier. Med hjälp av dessa kan man effektivera läkemedelsundersökningar, samla in mera data om patienten och underlätta deltagande i undersökningarna, då basmätningar kan göras till exempel hemifrån. Finland gör klokt i att utnyttja sina möjligheter inom detta område, konstateras det i arbetspapperet Nya sätt att genomföra klinisk läkemedelsforskning, som också innehåller rekommendationer för att stärka området.

Europeiska kommissionen publicerade i våras det efterlängtade lagstiftningsförslaget om det europeiska hälsodataområdet, om vilket TEHDAS-projektet anordnade ett onlineevenemang.

Diskussionen fortsatte på HIMSS22 Europe-konferensen, som sammanförde en europeisk hälsosektorsgemenskap till Helsingfors. Sitras program fördjupade sig i utnyttjande av hälsodata och hälsobranschens framtid. Vi åskådliggjorde saken också för den stora allmänheten med hjälp av en video på finska och engelska. Utvecklingen av det europeiska hälsodataområdet och TEHDAS-projektets resultat diskuterades på projektets intressentgruppsforum, där en mängd europeiska intressentgrupper deltog förutom TEHDAS-partner.

TEHDAS-projektet har tagit fram rekommendationer för Europeiska kommissionen om bl.a. EU-omfattande finansieringsalternativ för sekundär användning av hälsodata, säkerställande av datakvalitet och tekniska tjänster som behövs för sekundär användning av hälsodata.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet fortsätter fram till 31.12.2023.

Projektet Gaia-X Finland

Projekt har planerat närmare åtgärder för att främja utvecklingen av hälsodataområdet i Finland och stött arbetet i det nationella samarbetsnätverket, som sektorsvisa arbetsgrupper. Vi har förberett en finansieringsansökan avsedd för företag, vars mål är att påskynda identifieringen av tillämpningsområden för datadelning.

Sitras långsiktiga arbete för att stärka rättvis dataekonomi bär frukt, när Regelboken för rättvis dataekonomi, som skapades i det numera avslutade IHAN-projektet tillämpas inom trafiksektorn i ett samarbete lett av Fintraffic som ett led i Gaia-X-projektet. I trafiksystemet ger trafikleder, fordon, serviceproducenter och användare en stor mängd data. När dessa data delas med gemensamma spelregler, kan till exempel fordonen göras mer autonoma. Sitra fortsätter utveckla regelboken.

Arbetet i projektet med att koordinera den finländska Gaia-X-hubben fortsätter till 30.6.2024.

Projektet Vägkarta för dataekonomi

EU:s nya datalagstiftning är ett viktigt steg mot en rättvis dataekonomi. Regleringen ändrar radikalt vårt sätt att handla och anlita tjänster i framtiden, men det gäller att kunna ta tag i möjligheterna. Vi har analyserat EU:s datalagstiftning som håller på att utvecklas och sammanfört ett omfattande intressentgruppsnätverk till flera evenemang för att bearbeta den nya regleringens betydelse för Finland, konkurrenskraften och samhällsutvecklingen.

Vi publicerade ett arbetspapper om EU:s datareglering (på finska och engelska) och analyserade den nya regleringens verkningar ur företagens, individernas och den offentliga sektorns perspektiv. Arbetspapper frågar om olika aktörer är redo att ta tag i reformmöjligheterna som den nya regleringen och data erbjuder. Saken väckte stort intresse hos intressentgrupperna och utredningsresultaten och rekommendationerna offentliggjordes på ett evenemang som anordnades i juni. 

Vi förklarade regleringens och i synnerhet förslagets betydelse för en finländsk och internationell publik på ett samarbetsevenemang med europaparlamentariker Mia-Petra Kumpula-Natri. Huvudtalare var Roberto Viola, chef för Europeiska kommissionens generaldirektorat för teknik.

Dessutom publicerade vi en översikt över offentlighetsanalysen, där vi utredde teman och perspektiv i den offentliga debatten om dataekonomi i Finland och internationellt. Analysen gjordes av Meedius Oy. Det centrala fyndet var att diskussionen om ansvarsfull datadriven affärsverksamhet och sätten som samhället utnyttjar data är ännu snäv i Finland. Utredningarna som tagits fram i projektet skapar en lägesbild om utvecklingen av dataekonomi, som saknas i Finland, och skapar en grund för vägkartearbetet som för närvarande håller på att inledas inom projektet.

Arbetet i Vägkarta för dataekonomi fortsätter fram till 30.6.2025.

Projektet Konkurrenskraft genom data

Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data. Målet är att lyfta fram förtroende och databaserad serviceutveckling som en framgångsfaktor för finländska innovationsekosystem och som en konkurrensfördel för företag. Med innovationsekosystem avses företags och organisationers nätverk där ny information skapas och utnyttjas.

Utifrån utredningen som gjorts i projektet valdes tre innovationsekosystem inom industrin som partner. Med dessa utvecklas en modell för utnyttjande och delning av data tillsammans. De medverkande är SEED inom skogsindustrin, CAAS, som fokuserar på logistik, samt klustret för mobila arbetsmaskiner SIX.

Under våren har vi inlett ett nära samarbete med innovationsekosystemen och kartlagt deras behov av utnyttjande och delning av data tillsammans med vår partner Futurice. Dessutom har vi nätverkat med intressentgrupper inom innovationsmiljön och industrin samt startat regelbundna intressentgruppsevenemang.

I innovationsekosystemen har tre datadelningsförsök med störst potential identifierats. Dessa startar under sommaren och hösten. I försöken utreds bl.a. möjligheterna att utnyttja data och digitalisering i återvinningen av bilar. Även möjligheten att utnyttja begagnade batterier från arbetsmaskiner som energilager och som grund för nya affärsmodeller utreds. 

Tillväxt genom data-programmets avgiftsfria material- och verktygspaket kan nu utnyttjas av alla. Programmet erbjuder finländska företag information och verktyg för att utveckla tjänster med hjälp av data. Verktygs och materialpaketet används för närvarande för att omstrukturera turism- och restaurangföretagens affärsverksamheter. Utvecklingscentralen för Informationssamhälle (Tieke) kommer i år att tillhandahålla coachning för branschens företag vid utvecklingen av databaserade tjänster.

Arbetet i Konkurrenskraft genom data fortsätter fram till 30.9.2025.

2.4 Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen. 

Lyft från rapporteringsperioden: 

 1. Vi utarbetade en nätpublikation om de långsiktigare verkningarna av kriget i Ukraina, med bland annat verktyg för att skapa scenarier.
 2. Projektet Ekonomins framtid anordnade sitt första stora evenemang: Framtiden – den saknade biten i vår ekonomidebatt?
 3. Bildning+-projektet var på slutrakan. Projektet slutfördes i juni 2022.

Förutsägelse

På Sitra diskuterade vi konsekvenserna av kriget i Ukraina på sikt och utarbetade en framtidstabell om eventuella utvecklingsförlopp och tillhörande osäkerheter. Baserat på arbetet skapade vi nätpublikationen Förutsägelser om effekterna av kriget i Ukraina, som sammanställer krigets effekter, osäkerhetsfaktorer och alternativ för framtiden under de närmaste 5–10 åren. Publikationen erbjuder dessutom redskap som kan hjälpa oss att handla i en värld som är full av överraskningar.

Tillsammans med det nationella framsynsnätverket förberedde vi höstens Finnsight-evenemang, där Sitra är huvudarrangör i år. Evenemangets tema är framtidsmakt.

Svaga signaler

Tillsammans med Designmuseet har vi förberett en utställning för hösten vid namn ”Tänk om? Annorlunda framtider”. Konstnärerna som valts med till utställningen designade framtidsföremål under våren utifrån utredningen Svaga signaler, gemensamma workshoppar samt personlig sparring. Konstnärerna i utställningen offentliggjordes i juni.

Framtidens förnyare

I projektet Framtidens förnyare anordnades en öppen klinik för alla intresserade av workshopmetoden Framtidsfrekvensen, sparringen med metodens partnerorganisationer fortsatte, liksom även arbetet med kortspelet Goda kort, som ges ut i augusti och som hjälper till att föreställa sig annorlunda, bättre framtider.

Bildning+

Projektet Bildning+, som tar slut i juni, anordnade sina sista evenemang, säkerställde slutfaserna i finansierade projekt och arbetade med slutpublikationen Leve bildning. Publikationen ges ut i det nya vetenskapscentret Soppi, som är vigt åt bildning. Soppi, som Kvs-stiftelsen producerat med finansiering från Sitra är ett konkret exempel på resultaten i projektet Bildning+. På Sitras webbplats publiceras i juni publiceras också en bloggserie som öppnar upp bildningsaktörernas perspektiv samt verktyg för bildningsaktörernas framtidsarbete. Projektet slutförs i juni 2022.

Ekonomins framtid
 
Ekonomins framtid-teamet anordnade i maj webbinariet Framtiden – den saknade biten i vår ekonomidebatt, där ett arbetspapper som analyserar ekonomidebatten offentliggjordes. På evenemanget hördes bl.a. unga experters syner på vad som borde diskuteras när man diskuterar ekonomins framtid och vilkas röst som borde höras bättre. Unga experter deltog i mars i workshoppar anordnade av Sitra, HELSUS och Rethinking Economics Suomi. Studerandena belyser tomrum i ekonomidebatten på den här videon. Ekonomins framtid-teamet har också förberett tre rapporter som publiceras i juni och som behandlar hållbarhetens framtid, framtidens konkurrenskraft samt initiativ som gäller en rättvis och hållbar ekonomi. Initiativ för en hållbar ekonomi och mottagandet som dessa fått i Finland diskuterades på webbinariet i juni.

2.5 Samhällelig utbildning 

Sitras samhälleliga utbildningsverksamhet stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Resultatet blir nya tankesätt, kompetenser och lösningar. Tillsammans genomför och stödjer vi Sitras teman och projekt och stärker samtidigt också Sitras förändringsförmåga. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Workshopturnén Nya sätt för kommunal påverkan, som ingår i Sitra Lab, sammanförde personer som arbetar på det kommundemokratiska och påverkansfältet på olika håll i Finland: i Åbo, Kuopio, Helsingfors, Uleåborg och via nätet. Turnén genomfördes i samarbete med Demokrati och delaktighet-temats projekt Nya sätt att påverka.
 2. I Försvarsdialoger för demokratin  (28.4 och 9.6) stärktes demokratin genom konstruktiv diskussion.
 3. Över 80 finländska aktörer deltog i att anordna diskussionerna. I de internationella dialogerna deltog aktörer från Lettland, Danmark, Japan, Storbritannien, Rwanda och Estland. Sitra var en av samordnarna för evenemanget. Resultatet från arbetet i Förändringsförmåga-gruppen, bestående av alumner inom samhällelig utbildning, publicerades i ett diskussionsuppslag: “Ett kliv från förändringsförmågan tar oss från kriser till tillitsmedvetenhet”. En praktisk produkt som utvecklades var Förändringsspelet avsett för olika team och arbetsgemenskaper.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik

Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik avslutade  den 16:e kursen i januari 2022, och den 17:e kursen började i slutet av april med nya ledare (ledande expert Kalle Nieminen och direktör Päivi Hirvola).

Till utbildningarna inbjuds cirka 30 beslutsfattare och opinionsbildare från olika sektorer i samhället per gång. Målet är att deltagarna efter utbildningen ska kunna förstå och leda en hållbar ekonomisk politik. Kursen baserar sig på expertanföranden, diskussioner mellan deltagarna och en intensiv regeringsprogramövning.

Över 450 beslutsfattare har genomgått utbildningen i ekonomisk politik i nuvarande form sedan år 2013.

Förändringsprogrammet Sitra Lab

Sitra Lab är ett påverkansorienterat förändringsprogram som stödjer Sitras teman och vars mål är att öka samhällsövergripande aktörers kompetens att skapa samhällelig förändring. Innehållet i programmet var bl.a. framtids-, system- och genomslagstänkande. Uppbyggnaden av en hållbar framtid främjas med hjälp av sociala innovationer, försök och gemensamt lärande.

Den fjärde upplagan av Sitra Lab erbjuder förändringsaktörer en arena för att utveckla demokratiinnovationer som påskyndar kommuninvånarnas delaktighet. Det närmare förändringstemat fastställs utifrån workshopparna i kommunturnén som genomfördes i maj–juni. Den öppna ansökan till Sitra Lab-programmet öppnas 13.6 och teamen väljs i augusti. Programmet som börjar i september genomförs som ett samarbete mellan Sitra Lab och projektet Nya sätt att påverka.

Tillvägagångssätt och metoder för att skapa förändring

Vi stärker förändringsaktörernas kompetens för att bygga upp en hållbar framtid. Vi öppnar evenemang för nätverkande och gemensamt lärande som är öppna för alla om att åstadkomma samhällelig förändring (Heräämö-evenemangen). Vi stödjer Sitras teman och projekt som en del av Sitra Impact-arbetet och facilteringskompetens. Vi utvecklar och delar metoder öppet med alla aktörer.

Förändringsspelet , som stödjer förståelsen av en delad, förändringsrelaterad lägesbild, färdigställdes i maj. Spelet har beställts av statsförvaltningen, kommuner, organisationer, företag och läroanstalter. Spelet kan beställas för motiverat användningsbehov på: https://sitra.fi/muutospeli.

Idén till Försvarsdialoger för demokratin kom efter att Ryssland anföll Ukraina. Projektet som genomförs i samarbetet med Demokrati-temat har också stött utvecklingen av en nationell dialogmodell genom att samla ett arrangörsnätverk för dialoger och skapa rutiner som uppmuntrar aktörerna att delta i dialoger och öka sin egen kompetens om att anordna dialoger. Försvarsdialoger för demokratin och Sitras dialogarbete presenterades även för OECD:s arbetsgrupp för öppen förvaltning (Working Party on Open Government) 13.5.2022. 

Kompetensens tid

För att säkerställa effekten av projektet Kompetensens tid, som slutfördes i slutet av mars, har vi ingått två avtal: Med Kasvukäytävä har vi kommit överens om att utnyttja en interaktiv verksamhetsmodell i regionerna och med Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning om att sprida positivt tänkande om att observera kompetens.

Av de samhällsaktörer som gjorde upp en gemensam vision för livslångt lärande uppskattade 82 procent att Sitra har lyckats väl eller mycket väl i Kompetensens tid-arbetet som en helhet. På motsvarande sätt uppskattade 96 procent av intressentgrupperna i arbetet Kompetensens tid i regionerna att Sitra lyckats utmärkt, mycket väl eller väl i regionarbetet.

Arbetet i projektet Kompetensens tid avslutades 31.3.2022.

3  Sitras meddelanden  

Sitras meddelanden finns samlade på Stt info 

Kontakta oss

Vad handlar det om?