artiklar
Beräknad läsningstid 42 min

Förvaltningsrådets översikt 3/2019

Publicerad

Rapporteringsperiod 12.9. –7.11.2019

1  Översikt över Sitra

Hösten har varit en intensiv tid av intressentsamarbete och utredningar på Sitra. Utredningarna har bland annat handlat om funktionen av utsläppshandeln inom EU och om behovet att utveckla utsläppshandeln, företagens inställning till de möjligheter som dataekonomin erbjuder och etiska frågor som gäller dataekonomin.

Sitras roll som en aktör som för samman instanser av olika slag och som expert inom grupprocesser har i sin tur fått uttryck till exempel genom att Sitra kallades till facilitator av en parlamentarisk reformarbetsgrupp för kontinuerlig inlärning som tillsattes i september. Anteckningen i regeringsprogrammet om ett övergripande utvecklingsprogram för inlärning som överskrider de politiska sektorsgränserna togs också i övrigt emot med värme på Sitra eftersom programmet erbjuder en utmärkt grund för det fortsatta arbetet för att utveckla förutsättningarna för livslångt lärande, som redan fått en bra start.

Arbetet för grundrenovering av folkstyret nådde testskedet. Till de demokratiförsök som ska göras 2020 skickades nästan 40 ansökningar från olika håll i landet. Projektet Demokratiförsök 2020, som genomförs i samarbete med Kommunförbundet, spanar efter innovativa försök som förnyar förfarandena inom den kommunala demokratin. En central infallsvinkel för försöken är den ökande ojämlikheten samt deltagandet och delaktigheten för befolkningsgrupper som som riskerar utslagning eller som redan är utslagna från den samhälleliga verksamheten.

Ny överombudsman, reformerad lag om Sitra

I september valde förvaltningsrådet Jyrki Katainen till Sitras nionde överombudsman. Katainen fortsätter i sin uppgift som vice ordförande för Europeiska kommissionen fram till slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod och inleder sitt arbete som överombudsman 1.1.2020.

Finlands regering lämnade en proposition med förslag till ändring av lagen om Sitra i oktober. Syftet är att ändra regleringen av Sitras förvaltningsstruktur så att den stärker fondens parlamentariska och övergripande styrning. I praktiken handlar de största förändringarna om att utse ett eget förvaltningsråd med parlamentarisk sammansättning, ändra styrelsens sammansättning och förfarandet för valet av styrelse samt att göra förvaltnings- och ledningssystemet klarare. Förslaget bygger på slutrapporten av den parlamentariska arbetsgruppen som tillsattes i december 2018. Avsikten är att den reformerade lagen träder i kraft 1.1.2020.

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2018 behandlades under rapporteringsperioden både i riksdagens ekonomiutskott och i den sista diskussionen i stora salen i riksdagen. Sitras arbete fick ett starkt stöd i de båda behandlingarna, vilket bland annat det betänkande som ekonomiutskottet gav ut i september vittnar om.

Sitras publicitetsanalys 1.7–30.9

I fråga om den granskade mediepubliciteten förläggs början av den rapporteringsperiod som behandlas i denna översikt till slutet av tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet fick Sitra ytterst mycket publicitet i redigerade medier, och publiciteten i riksmedierna var exceptionellt omfattande.

Medierna förde starkt fram en bild av Sitra som en initiativtagare för åtgärder för bekämpning av klimatkrisen och som en aktör som gör det möjligt att införa finländska klimatlösningar. Medierna rapporterade ingående om utredningarna som berättade om finländarnas upplevelse av vikten av en hållbar livsstil och om deras känslor som gäller klimatet. Även valet av ny överombudsman för Sitra fick stor publicitet. Riksmedierna behandlade ämnet flitigt särskilt mellan förvaltningsrådets möten i september.

Sitra fick också stor publicitet i de tre landskapsmedierna, Keskisuomalainen, Etelä-Suomen Sanomat och Pohjalainen.

De internationella medierna lyfte särskilt fram Sitras unika roll som parlamentarisk impulsgivare och initiativtagare. Bland annat professor Rod Glover från spetsuniversitetet Monash i Australien föreslog i tidningen The Conversation i augusti att en organisation som Sitra också borde grundas i Australien. Artikeln, som handlade om förtroendet för den offentliga förvaltningen, fick stor spridning i ekonomiska publikationer i Australien. Artikeln publicerades bland annat också i The Canberra Times. Glover skrev också en annan text med motsvarande innehåll tillsammans med professor Beth Noveck från New Yorks universitet. Texten publicerades bland annat i webbtidningen EconoTimes i USA.

I Sitras egna digitala kanaler, som når rätt stora publikgrupper i sig (t.ex. Twitterkanalen följs av mer än 40 000 personer), diskuterades valet av den nya ombudsmannen livligt. Även våra klimatrelaterade publikationer, lyften i de sociala medierna och nätinnehållen fick ännu större uppmärksamhet än tidigare. Under rapporteringsperioden följdes till exempel vår webbplats av mer än 200 000 finländare.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.

Översikten över kapitalinvesteringsverksamheten, som rapporterats i de tidigare verksamhetsöversikterna, har flyttats till rapporten om placeringsverksamheten, där den har ett eget avsnitt.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi

Det är möjligt för Finland att uppnå målen för klimatavtalet i Paris på ett kostnadseffektivt sätt och minska utsläppen med 60 procent före 2030. Under denna rapporteringsperiod betonades valen som ordnades på våren och som intensifierade debatten, och strävan inom temat Kolneutral cirkulär ekonomi att stödja genomförandet av en strategisk och ambitiös klimatpolitik i Finland.

Vi har ett stort behov av krismedvetenhet och fungerande lösningar som visat sig vara bra i praktiken inom förvaltningen, i företagen och finländarnas vardag. Finlands väg mot den cirkulära ekonomin utstakas i Vägkartan för cirkulär ekonomi, som uppdaterades i våras. Vår rapport som offentliggjordes i maj och fick stor uppmärksamhet visar att det finns ett stort behov av en förändring i livsstilen: Utsläppen per invånare borde minska med hela 96 procent senast år 2050. Det torde finnas en hel del förändringsvilja i vardagen eftersom finländarna gjort livsstilstestet som vi utvecklat över 835 000 gånger.

Vad handlar det om?

Den globala hållbarhetskrisen utmanar grunden vårt samhälles ekonomiska grund och sätt att verka. Temat Kolneutral cirkulär ekonomi arbetar för att Finland ska visa vägen till ett nytt samhälle som är baserat på en effektivare ekonomi. Det centrala målet är att stödja Finlands gemensamma målbild, som är att landet uppnår framgång som föregångare inom cirkulär ekonomi och skapar lösningar av världsklass för denna nya och mer effektiva ekonomi. Verksamhet i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi i hushållen, i den offentliga sektorn och i affärslivet skapar förutsättningar för ett resurssmart och kolneutralt samhälle och för affärsverksamhet som främjar detta. Arbete inom temat görs särskilt på tre nyckelområden: Klimatlösningar, Cirkulär ekonomi och Resursklok medborgare.

På sitt möte den 18 mars 2019 fattade Sitras ledningsgrupp beslut om att starta ett nytt nyckelområde, Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi. Nyckelområdets arbete börjar 1.11.2019 och målet är att skala upp lösningar för ett rättvist och delaktighesskapande samhälle för att lösa hållbarhetskrisen.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vår populära lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi fick en fortsättning när Sitra och Laatukeskus delade ut hedersomnämnanden till sju företag som är föregångare inom den cirkulära ekonomin.
 2. Enligt vår färska utredning kräver en klimatpolitik enligt 1,5-gradersmålet en snabb förnyelse av EU:s utsläppshandel. Det finns inte en enda universallösning som stärker utsläppshandeln tillräckligt mycket, utan de metoder som fungerar måste införas på bred front.
 3. Sitras populära Livsstilstest har gjorts över 850 000 gånger. Förändringar i konsumtionsvanorna och livsstilen spelar en viktig roll när det gäller att lösa klimatförändringens utmaningar. De som gör testet får skräddarsydda förslag på smarta åtgärder i vardagen som de kan vidta för att förbättra sin livskvalitet och minska sitt koldioxidavtryck. Testet har också varit ett sätt att göra Sitras arbete konkret och synligt för privatpersoner.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Sitra har presenterat många lösningar av olika slag för förvaltningen, företagsvärlden och de enskilda finländarnas vardag. Vi har kontinuerligt lyft fram att det är nödvändigt att förnya ekonomin för att det ska vara möjligt att gå mot en cirkulär ekonomi. Förändringen kräver omfattande samarbete också globalt. Vi fortsatte också samarbetet med företag, medborgarorganisationer och vanliga finländare för att skapa möjligheter för en allt hållbarare vardag.

Under rapporteringsperioden publicerades flera utredningar, enkäter och jämförande listningar som bidrar till att stärka vår kunskapsbas och våra insikter om klimat- och hållbarhetskrisen.

Nyckelområdet Cirkulär ekonomi

I den offentliga debatten under rapporteringsperioden betonades att direkta klimatåtgärder behövs snabbt. Samtidigt är det nödvändigt att förnya de grunder i vårt samhälle som tryggar vår välfärd också i framtiden. Det är den cirkulära ekonomin som för till en ekonomi som bygger på en hållbarare ekonomi som använder mindre jungfruliga naturresurser.

Städernas och kommunernas roll har hela tiden blivit viktigare i fråga om utvecklingen av välfärden och klimatåtgärderna. Arbetet för att höja ambitionsnivån inom den cirkulära ekonomin i kommunsektorn har varit lyckat, då Kommunförbundet och Syke i fortsättningen ordnar tävlingen Årets kommun inom cirkulär ekonomi utan Sitra.

Arbetet för att öka finländarnas kunskaper om den cirkulära ekonomin fick en helt ny dimension när Heureka öppnade en utställning och den cirkulära ekonomin den 26 oktober. På utställningen får besökaren bekanta sig med den cirkulära ekonomin i rollen som en anställd på en ”cirkulationsfabrik”. Besökaren får bland annat ge produkter en längre livscykel i reparationsverkstaden, skapa nya produkter i verkstaden för återvinningsprodukter och fundera på hållbar konsumtion med hjälp av en fartfylld bildenkät. Sitra är utställningens huvudfinansiär. Sitra har också finansierat Heurekas utveckling av läromaterial och lärarutbildning och evenemang om cirkulär ekonomi som vetenskapscentret ordnat.

Den nya affärsverksamheten enligt en modell för effektivare ekonomi får spridning bland företag i Finland: Vår populära lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi fick en fortsättning när Sitra och Laatukeskus delade ut utmärkelser till sju företag som är föregångare inom den cirkulära ekonomin.

I år tilldelades utmärkelsen 3 Step It, Neste och Touchpoint. Hedersomnämnanden tilldelades MaaS Global, Swappie, RePack och Nokia. Även företagsfältet börjar arbeta själv för att höja sin ambitionsnivå inom cirkulär ekonomi. Utmärkelserna för den cirkulära ekonomin fungerade som startskottet för utvecklandet av en internationell utvärderingsmodell för den cirkulära ekonomin (EFQM CE Lens), som Laatukeskus genomför nästa år.

Det viktigaste redskapet för vårt globala arbete för den cirkulära ekonomin, forumet World Circular Economy Forum 2020, ordnas nästa år redan för fjärde gången. Förberedelserna för forumet, som denna gång ordnas i Kanada, är redan på gång, och internationella partner efterspanas.

Arbetet på nyckelområdet Cirkulär ekonomi slutfördes den 31 oktober 2019, men arbetet för att främja den cirkulära ekonomin fortsätter med en ny betoning.

Nyckelområdet Resursklok medborgare

Klimatdebatten intensifierades avsevärt i det finländska samhället under vinterperioden 2018–2019, men det finns fortfarande stora motstridigheter mellan våra ord och gärningar. Förändringar i konsumtionsvanorna och livsstilen har avgörande betydelse när det gäller att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför.

Pusslet som handlar om levnadsvanor som för mot 1,5 gradersmålet och som åskådliggör konsumtionens betydelse, och Sitras populära Livsstilstest, som redan gjorts över 850 000 gånger, presenterades på Åbo bokmässa i början av oktober. Evenemanget lockade över 23 500 besökare till Åbo, vilket är en rekordpublik.

Nyckelområdet Resursklok medborgare slutade i sin nuvarande form den 31 juli 2019, men förberedelserna för att flytta arbetet till en aktör utanför Sitra fortsätter med mindre resurser fram till den 31 juli 2020. Arbetet fokuserar nu på att utreda och skapa förutsättningar för en verksamhetsmodell utanför Sitra och på att kartlägga partner för finansieringen och genomförandet.

Klimatlösningar

Finland kan vara framgångsrikt på resan mot en kolneutral värld endast genom att bedriva en strategisk och ambitiös klimatpolitik. För att stödja detta producerar Klimatlösningar-teamet information om de effektivaste klimatlösningarna som också producerar välfärd till Finland.

Utsläppshandeln är en hörnsten för EU:s klimatpolitik, och den minskar utsläppen effektivt. I den utredning som vi publicerade i oktober granskades hur målen för utsläppshandeln bör ändras om EU:s utsläppsminskningsmål skärps från nuvarande 40 procent till 55 eller 60 procent jämfört med nivån år 1990. Utredningen visar att utsläppshandeln kräver en helhetsmässig reform som genomförs utan dröjsmål, om EU vill uppnå målen för klimatavtalet i Paris. De nya målen för utsläppsminskningen skulle innebära att de utsläpp som ingår i utsläppshandeln borde minskas med 61–65 procent från nivån år 2005. Detta är möjligt att uppnå med en kombination av tre metoder: strama åt utsläppstaket i utsläppshandeln, förstärka marknadsstabilitetsreserven och införa ett minimipris på utsläppsrätter i ett antal länder som vill föregå med exempel.

Inom ramen för det internationella projektet Green to Scale har Sitra sedan 2015 arbetat för att utreda hur mycket utsläppen skulle kunna minskas om de bästa klimatlösningarna som redan är i användning skulle kunna införas på andra håll i samma omfattning som föregångarna redan gjort. Under rapporteringsperioden fokuserade vi särskilt på klimatlösningar som redan används i städer och kommuner i Norden och på möjligheterna att också införa dem på andra håll. Enligt resultaten kan städer och kommuner minska sina årliga klimatutsläpp uppskattningsvis med 26 miljoner koldioxidton genom att införa 14 nordiska klimatlösningar. Mängden motsvarar nästan hälften av Norges årliga utsläpp. Vi presenterade projektets resultat på evenemanget C40 World Mayors Summit i Köpenhamn i oktober. Den egentliga forskningsrapporten publiceras i november.

Arbetet i nyckelområdet Klimatlösningar fortsätter fram till den 30 juni 2020.

2.2  Förnyelseförmåga

Under rapporteringsperioden fortsatte temat Förnyelseförmåga arbetet för att stödja förnyelseförmågan hos folkstyret och förvaltningsmaskineriet i Finland bl.a. genom att ordna en riksomfattande och flera regionala utvecklingsverkstäder samt genom att föra ansökningsprocessen för Demokratiförsök 2020 vidare. För att säkerställa genomslaget av arbetet i nyckelområdet Människan går först, som slutfördes i somras, gav projektet stöd till den fortsatta utvecklingen och distributionen av de verksamhetsmodeller och -koncept som utvecklades i projektet.

Vad handlar det om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer på så sätt att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att förnya sin verksamhet i en värld som är i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

För närvarande utförs arbetet på nyckelområdet Folkstyrets grundrenovering, som ger fart åt uppdateringen av beslutssystemet och deltagandet i Finland.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Idésökningen och urvalsprocessen för Demokratiförsök 2020, som ska genomföras nästa år, avancerade i enlighet med det planerade schemat i september–november. Nästan 40 ansökningar om deltagande i försöken erhölls från olika håll i Finland. I dem identifierades möjligheter till gemensam inlärning, partnersamarbete och gemensam utveckling, och en verkstad om gemensam utveckling ordnades för alla sökande i början av oktober.
 2. Som ett arv från arbetet på nyckelområdet IHAN har Sitra under hösten gett stöd till den fortsatta utvecklingen och distributionen av koncepten Soteuttamo och Sote-kiihdyttämö, som ska övertas av NTM-centralerna som nya redskap. Dessutom har digitala Soteuttamo ordnats på olika håll i Finland som en del av projektet Digi-silta, som ANM, Sitra och NTM-centralerna finansierat.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Under hösten fokuserade temat Förnyelseförmåga på att främja projekt för uppdatering av folkstyret och fortsatte arbetet för att säkerställa att erfarenheterna av de olika försök och pilotprojekt som genomförts inom social- och hälsovården under de senaste åren kan utnyttjas inom utvecklingen av social- och hälsovården även i fortsättningen.

I nyckelområdet Folkstyrets grundrenovering innebar detta till exempel att idésökningsprocessen för projektet Demokratiförsök 2020 fortskred med en verkstad om gemensam utveckling som ordnades för alla sökande samt att landskapsbesök gjordes i två landskap, Mellersta Finland och Södra Savolax, i september–oktober.

I anslutning till de båda landskapsbesöken ordnades verkstäder för utveckling av partiverksamheten avsedda för regionala och lokala partiaktörer, möten med landskapsförbundets och kommunernas företrädare, läroanstaltsbesök och öppna medborgarevenemang.

För att säkerställa genomslaget av det arbete som gjordes i nyckelområdet Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna (IHME), som slutfördes i juni, bl.a. finansierar Sitra fortfarande i höst uppföljningsskedet av utbildningen Morgondagens hälsocentral, som övergått till THL:s styrning, i fem regioner och i sammanlagt 25 offentliga hälsocentraler. Målet är att utveckla utbildningsprogrammet till ett riksomfattande koncept i samarbete med THL och SHM.

Som ett arv från arbetet i nyckelområdet IHAN har Sitra dessutom gett stöd till den fortsatta utvecklingen och distributionen av koncepten Soteuttamo och Sote-kiihdyttämö, som ska övertas av NTM-centralerna som nya redskap.  Under hösten har till exempel digitala Soteuttamo-projekt startats på olika håll i Finland som en del av projektet Digi-silta, som ANM, Sitra och NTM-centralerna finansierat. Från början av nästa år planeras ett brett riksomfattande åtgärdsprogram för Sote-Kiihdyttämö och åtgärdsprogrammet Soteuttamo som finansieras från ESF-fonden och genomförs av ANM och NTM-centralerna.

Folkstyrets grundrenovering

I september ordnades den första verkstaden för utveckling av partiverksamheten för partikansliernas anställda och partiernas förtroendevalda. Utbildningens teman var bl.a. de nya modellerna för parti- och organisationsverksamhet ute i världen och Demokratiförsök 2020.

Utifrån en kartläggning som gjorts med hjälp av nätverket av Finlands ambassader beställde Sitra en utredning om de bästa nya verksamhetsmodellerna för främjande av medborgarnas deltagande i olika länder. Exempel efterspanades i fråga om både partier och medborgarorganisationer och digitala plattformar. Utifrån intervjuerna analyserades 13 olika modeller mer ingående för att också hitta möjligheter att använda ny teknik och nya operativa plattformar. Den omfattande och mångsidigt intressanta utredningen om modeller för parti- och organisationsverksamhet ute i världen. och om hur det är möjligt att engagera, aktivera och inspirera människor utkom i september.

Utöver den riksomfattande partiverkstaden ordnades verkstäder för utveckling av partiverksamheten för regionala och lokala partiaktörer i Mellersta Finland och Södra Savolax under rapporteringsperioden.

I de båda fallen var verkstäderna för partiaktörer en del av landskapsbesöket, under vilket nyckelområdet också träffade andra landskaps- och kommunaktörer, besökte en läroanstalt och ordnade öppna medborgarevenemang i Laukas och S:t Michel.

Målet med medborgarevenemangen var att berätta om Sitras projekt, men först och främst att väcka diskussion om delaktighetens, deltagandets och folkstyrets framtid med hjälp av lokala och regionala exempel och talare. I december fortsätter nyckelområdets landskapsturné i Birkaland.

Idésökningen och urvalsprocessen för Demokratiförsök 2020, som ska genomföras nästa år, fortskred i september–november i enlighet med det planerade schemat. Projektet, som genomförs tillsammans med Kommunförbundet, spanar efter innovativa demokratiförsök som förnyar förfarandena inom den kommunala demokratin.

En viktig infallsvinkel är ojämlikheten och deltagandet och delaktigheten av befolkningsgrupper som riskerar att bli utslagna eller som redan blivit utslagna från den samhälleliga verksamheten. Utöver Sitra och Kommunförbundet medverkar också representanter för justitieministeriet och de vetenskapliga samfunden i försöksprojektets uppföljningsgrupp.

Nästan 40 ansökningar till försöken erhölls. Då möjligheter till gemensam inlärning, partnersamarbete och gemensam utveckling identifierades i dem, ordnades en verkstad om gemensam utveckling i början av oktober. Företrädare för alla sökande inbjöds till evenemanget. Efter detta fick de sökande tre veckor på sig att uppdatera sina ansökningar och bilda partnerskap. Beslut om de försök som ska finansieras görs i början av november.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Under rapporteringsperioden kallades Sitra att facilitera arbetet i den parlamentariska reformarbetsgruppen för kontinuerligt lärande som tillsattes av statsrådet 25.9.2019.

Dataekonomi är ett av de prioriterade områdena i Finlands program för EU-ordförandeskapet. Sitra har strävat efter att främja Finlands mål inom dataekonomi bland annat genom att delta som partner i Europeiska kommissionens evenemang ICT Proposers’ Day i Helsingfors.

Sysselsättnings-SIB, som Sitra, ANM och kommunerna berett en lång tid, avancerade mot genomförandeskedet. Projektet för samhälleliga investeringar slutförs vid Sitra i slutet av året.

Vad handlar det om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Dess tyngdpunkter är livslångt lärande, dataekonomi och strategisk tillväxtpolitik. Till temat hör ytterligare ett projekt som har till uppgift att säkerställa att nyckelområdet Samhällelig investering, som upphörde i slutet av 2017, har verkan och kan framgångsrikt lösgöras från Sitra.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. På våren gjorde nyckelområdet IHAN en undersökning som utredde hur beredda företag i fyra europeiska länder är att införa spelregler för rättvis dataekonomi i sin affärsverksamhet och inom behandlingen av persondata. Företagsenkätens resultat visar att de globala plattformsjättarnas effekt på affärsmodeller som utnyttjar datadelning främst tar sig uttryck i orättvisa spelregler och en svår konkurrens.
 2. Arbets- och näringsministeriet gav en lovande mellanrapport om projektet Koto-SIB. I slutet av augusti 2019 hade cirka 750 invandrare fått arbete via Koto-SIB. Ministeriet uppskattar att SIB-projektet ger staten besparingar på över 20 miljoner euro. Projektet för samhälleliga investeringar slutförs vid Sitra i slutet av året.
 3. Sitra kallades att facilitera arbetet i den parlamentariska reformarbetsgruppen för kontinuerligt lärande som tillsattes av statsrådet 25.9.2019. Arbetet för att samla bakgrundsinformation för att skapa en övergripande bild över livslångt lärande som gjorts i Sitras nyckelområde Kompetensens tid och den nya informationsproduktionen stödjer detta arbete.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Kompetensens tid

Projekthelheten Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande startade i oktober 2018. Det treåriga nyckelområdet har som mål att ge fart åt politiken för livslångt lärande, där kunnandet studeras som en byggsten för välfärden och de resurser som läggs ned på livslångt lärande ses som investeringar på Finlands konkurrenskraft. Politiken för livslångt lärande består av ett fungerande styr- och finansieringssystem och av ett utbildningssystem som garanterar en bred kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande för alla finländare i olika levnadsfaser och livssituationer.

I det första skedet av nyckelområdets arbete behandlades de centrala intressentgrupperna visionen och principerna för finansieringen av livslångt lärande. Ledare och experter från sammanlagt 30 organisationer inom utbildning, arbetsliv och förvaltning deltog i arbetet på Sitras inbjudan. Sitras team faciliterade det gemensamma arbetet, sammanställde bakgrundsmaterial och vidareutvecklade innehållet utifrån samtalen. Som ett resultat av den gemensamma processen publicerade Sitra 30 organisationers gemensamma ställningstagande om målen för livslångt lärande och om principerna för finansiering och centrala förändringsutmaningar i området i våras. Enligt ställningstagandet behöver Finland en helhetsmässig politik för livslångt lärande och principer för finansiering som stödjer politiken, så att alla finländare ska kunna förnya sitt kunnande oavsett ålder och livssituation. Dessutom presenterar publikationen åtta förändringsutmaningar som kräver omfattande samhällelig diskussion och politiska riktlinjer så att det blir möjligt att göra verklighet av livslångt lärande.

Hösten 2019 stödjer Sitra den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande. Den 25 september tillsatte statsrådet en parlamentarisk arbetsgrupp för reformen av det kontinuerliga lärandet, där alla riksdagspartier är representerade. Sitra kallades att facilitera detta arbete, som fortsätter till slutet av 2020. Anteckningen i regeringsprogrammet om ett omfattande utvecklingsprogram för livslångt lärande som överskrider politiksektorerna och vars genomförande stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp skapar även en bra grund för Sitras arbete för utveckling av förutsättningarna för livslångt lärande.

Nyckelområdet Kompetensens tid fortsätter att upprätthålla lägesbilden över livslångt lärande och att producera information om den övergripande bilden av detta område bl.a. i fråga om befolkningsutvecklingen och digitaliseringens status, fördjupa identifierade förändringsutmaningar till exempel med perspektiv på arbetslösa och företagare, gestalta en karta över utkomsten för den som ägnar sig åt livslångt lärande och göra en medborgarenkät om hur det livslånga lärandet förverkligas enligt människornas erfarenheter i vardagen.

Sitras arbete inom ämnesområdet livslångt lärande skapar förutsättningar som hjälper Finland att gå vidare till ett tidevarv av ett nytt slags kunnande. Målet för Sitras nyckelområde Kompetensens tid är att stödja samhällsaktörer i Finland för att utveckla livslångt lärande. Teamets arbete fortsätter fram till den 30 september 2021.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Data har blivit den värdefullaste resursen i världen, men genom de verksamhetsmodeller som gäller i dag går den största nyttan till ett begränsat antal storföretag som samlar in data om tjänsternas användare och utnyttjar den insamlade datan själva. En rättvis dataekonomi skulle däremot vara till nytta för alla. Ett enhetligt verksamhetssätt skulle öppna för användarorienterade innovationer och affärsverksamheter. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler för en rättvis dataekonomi som gäller hela Europa.

Som en naturlig fortsättning på medborgarenkäten som vi gjort tidigare genomförde vi på våren en undersökning som utredde hur beredda företag i fyra europeiska länder är att införa spelregler för rättvis dataekonomi i sin affärsverksamhet och inom behandlingen av persondata. Företagsenkätens resultat visar att de globala plattformsjättarnas effekt på affärsmodeller som utnyttjar datadelning främst tar sig uttryck i orättvisa spelregler och en svår konkurrens. De finländska företag som besvarade enkäten hade en mer pessimistisk uppfattning om möjligheterna inom dataekonomin än företagen i jämförelseländerna: endast 42 procent av de finländska företagen ser möjligheter till konkurrensfördelar i dataekonomin (jämfört med hela 69 procent av företagen i Frankrike). De konsumenter som besvarade den tidigare medborgarenkäten uttryckte sitt intresse för tjänster som kan identifieras av ett ”rättvist datamärke” (66 procent ansåg att detta var viktigt). Endast 36 procent av de företag som besvarade företagsenkäten understödde ett sådant märke. Vi offentliggjorde resultaten på ett sidoevenemang till EU-kommissionens Digital Excellence forum @ ICT Proposers’ Day den 19 september.

Medborgar- och företagsenkäternas resultat analyserades och jämfördes med värderingsundersökningar i en undersökning av Åbo universitet, enligt vilken spelreglerna för en europeisk rättvis dataekonomi kan baseras på en gemensam värdegrund. Människocentrerad dataekonomi förutsätter transparens och fortgående dialog med människorna.

I framtiden kan spelregler som bygger på värderingar styra företagen att använda data mer ansvarsfullt än i dag. Vi öppnade diskussionen om att införa dataekonomin som en del av samhällsansvaret på ett evenemang som vi ordnade den 30 oktober tillsammans med FIBS, som främjar hållbar företagsverksamhet. Arbetet fortsätter i företagsforum om rättvis dataekonomi som en del av företagsansvaret, där experter delar med sig information om kopplingarna mellan data och företagsansvar. I forumet skapas en grund för hållbar användning av data i företagen och för ett europaomfattande nätverk för data och företagsansvar som ska byggas upp senare. Anmälningstiden till forumet går ut senast den 30 november.

Vårt arbete med rättvis dataekonomi fortskrider också inom den offentliga förvaltningen. Kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt finansministeriet har i anslutning till EU-ordförandeperioden utarbetat principer för dataekonomin som vi behandlade i en verkstad den 31 oktober.

Pilotprojekten fortskrider i enlighet med planerna. Just nu pågår flera projekt, till exempel ett pilotprojekt som gäller behandlingen av barn med diabetes som leds av HUS, ett försök som gör det lättare att på resor i utlandet använda hälsouppgifter som registrerats i Finland, ett pilotprojekt för att förbättra beväringarnas fysiska kondition och lösningen SisuID, som anknyter till elektronisk identifiering. Tjänsten MyCelia inför nya spelregler för användningen av data i musikbranschen. Förgrundsfiguren för MyCelia-projektet är den Grammybelönade musikern Imogen Heap, som vi kallade till huvudtalare på konferensen MyData 2019 i Helsingfors den 25–27 september. Medierna rapporterade både om My Data 2019-evenemanget och om Sitras pilotprojekt MyCelia. Bl.a. Helsingin Sanomat gjorde en intervju med Imogen Heap. I artikeln presenterades också Sitras projekt IHAN.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi-nyckelområdets arbete fortsätter fram till den 30 juni 2021.

Stöd till samhällelig investering

Teamet för stöd till samhällelig investering fortsätter sitt arbete med att göra förfarandet för samhällelig investering bättre känt och utveckla marknaden med betoning på resultatanskaffning och SIB-projekt.

Finlands kunnande och infrastruktur inom samhällelig investering var en viktig anledning till att UNOPS, som är ett FN-organ, flyttade sitt eget program och sin byrå till Finland.

I anslutning till Finlands EU-ordförandeskap ordnades Ecosystems for Wellbeing – Social Outcomes Contracting Platform i september som en del av en mer omfattande temahelhet om välfärdsekonomi. Evenemanget samlade ett femtiotal experter som är intresserade av upphandling av genomslag kring samma bord. Deltagarna diskuterade olika möjligheter att dela kunnande och bästa förfaranden inom EU. I arbetet deltog Sitra, tre av EU-kommissionens generaldirektorat ett tiotal EU-medlemsländer under Europeiska investeringsbankens ledning och med SHM:s stöd.

Det resultatbaserade finansieringsavtalet, dvs. SIB-modellen, är en av metoderna för samhälleliga investeringar. Denna modell gör det möjligt att göra investeringar i den offentliga sektorn med framförhållning, till exempel på föregripande och förebyggande verksamhet. Det ger ökat välbefinnande och kostnadsbesparingar.

Arbets- och näringsministeriet presenterade en mellanrapport om Koto-SIB, som inleddes 2,5 år sedan, för internationella gäster. Målet för detta SIB-projekt, som är ett av de största i Europa, är att främja snabb sysselsättning och integration av invandrare. I slutet av augusti 2019 hade nästan 2 000 invandrare deltagit i projektet. Av dem hade drygt 1 300 slutfört den 70 dagar långa utbildningen som ingår i programmet. Hela 750 av dem hade fått arbete med hjälp av stödet som de fått. Enligt ANM:s uppskattning har staten sparat 20 miljoner euro tack vare Koto-SIB. En av de största investerarna i Koto-SIB är Europeiska investeringsfonden. Se Europeiska investeringsbankens video om Koto-SIB.)

I september publicerade Arbetshälsoinstitutet (TTL) en utvärdering av TyHy-SIB, det första SIB-projektet i Finland och hela Norden. Målet med detta SIB-projekt, som inleddes år 2015, var att främja arbetshälsan inom den offentliga sektorn. Enligt TTL lyckades TyHy-SIB förstärka ledningen av arbetshälsan i de organisationer som deltog i projektet även om målen för sjukdomsfrånvaron inte uppnåddes.

Även SIB-helheten som är inriktad på välfärden bland barn och unga (Barn-SIB) har fått en stark början. Av kommunerna deltar Vanda, Helsingfors, Tavastehus, Lojo och Kimitoön. Projektadministratören FIM samlar som bäst medel till SIB-fonden. Under beredning är också Barn-SIB II, som med lite varierande betoningar omfattar barn, unga och familjer som riskerar utslagning i Jyväskylä, Tammerfors, Högfors och Vichtis. Hansel utför konkurrensutsättningen av projektadministratören i höst.

Även SIB för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa, dvs. Sysselsättnings-SIB, fortskrider i enlighet med planerna under arbets- och näringsministeriets ledning mot praktiken. Projektet kommer att erbjuda tjänster som främjar sysselsättningen för långtidsarbetslösa i flera TE-byråers områden. ANM har som mål att få 3 000 arbetssökande till tjänsterna i Sysselsättnings-SIB på fem år.

I anslutning till Ålders-SIB har Sitra ordnat och faciliterat två processer för utveckling av genomslaget (Vaikuttavuuskehittämö), den ena i Södra Savolax och den andra i Österbotten. Dessutom har Sitra utfört ekonomisk modellering av samhällsnyttan i fråga om de aktuella områdena. Dessutom är ett SIB-projekt inriktat på förebyggande av typ 2-diabetes under arbete. Det bygger på en ekonomisk modell av den samhälleliga nyttan för kommunen som tagits fram i samarbete med Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd, FPA, Arbetshälsoinstitutet, SHM och FM. En resultatbaserad miljöfond (EIB) planeras i sin tur i samarbete med MM, JSM, SYKE och Naturresursinstitutet.

I september offentliggjorde Pääomasijoittajat ry en undersökning om samhällelig investering. De 22 europeiska kapitalplaceringsföretag som deltog i undersökningen var exceptionellt eniga om att både kapitalplacerarnas och fondplacerarnas intresse för samhälleliga investeringar kommer att öka avsevärt under de kommande åren. Samtidigt håller utbudet av fonder för samhälleliga investeringar på att öka. Trenden är synlig också i Finland.

Sitras verksamhet Stöd till samhällelig investering slutförs vid årsskiftet 2019. 

För att trygga kontinuiteten och genomslaget av Sitras arbete föreslår den nationella styrgruppen för samhällelig investering att ett Kompetenscentrum för påverkansinvestering (arbetsnamn) grundas i Finland. Enligt planerna ska kompetenscentret framför allt skapa en modell för samhällsnyttan som är utgångspunkten för anskaffningen av resultat, utveckla och samordna ett ekosystem i anslutning till detta och göra olika sätt att bedriva påverkansinvestering bättre kända.

Fyra femtedelar av de kommunala representanter och statliga tjänstemän som deltog i en enkät som Sitra gjorde betraktade SIB-projekt som intressanta eller mycket intressanta för den offentliga sektorn. Som en fördel med den nya modellen betecknas framför allt möjligheten att förnya verksamhetssätten inom den offentliga sektorn. Så gott som 70 procent av respondenterna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det inrättas en instans som stödjer genomförandet av SIB-projekt i Finland, när Sitras projekt slutar.

För närvarande förs samtal om kompetenscentrets förläggningsort och finansiering. Sitra har ett stort intresse för att säkerställa att arbetet med att utveckla ett ekosystem för samhällelig investering i Finland, som pågått i fem år och nått ett gynnsamt skede, fortsätter utan avbrott också efter årsskiftet.

Under rapporteringsperioden har Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi inlett beredningen av ett nytt projekt som har arbetsnamnet Ekosystem för välfärd. Målet med projektet är att utmana finländska företag, forskare och produkt- och tjänsteutvecklarna i den offentliga och den tredje sektorn att lösa välfärdsproblem i samhället utgående från den bästa möjliga kunskapen och praktiska kompetensen. Idén är att skapa en ny probleminriktad modell för innovationsverksamhet och politik, samt att på längre sikt skapa ett internationellt känt ekosystem av innovationer för välfärd i Finland. Beredningen av projektet fortsätter fram till slutet av mars 2019.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden främjade funktionen utvärderingen av genomslaget av Sitras verksamhet: under perioden utgavs den sjunde delrapporten, som samtidigt var den sista av de delrapporter för utvärdering av genomslaget som beställts nu. Dessutom slutförde funktionen projektet Information inom beslutsfattandet och fortsatte beredningen av två nya projekt. Som bäst arbetar funktionen med att uppdatera megatrenderna. Sitras nya megatrender utges i början av 2020.

Vad handlar det om?

Funktionen Förutsägelse producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsekosystemet. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser, resultatutvärdering och informationstjänster.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Funktionen färdigställde den sista delutvärderingen av genomslaget av Sitras verksamhet, då utvärderingsrapporten I Finland känner man framtidens möjliga utvecklingsriktningar bra, som handlar om framtidsmålet Framtidsmakare, publicerades i september. Sitras sammanfattande utvärdering färdigställdes och utgavs i slutet av augusti.
 2. I avslutningsevenemanget för projektet Information inom beslutsfattandet i september publicerades ett arbetspapper om framtiden av användningen av information vid samhälleliga beslut, som samlar projektets viktigaste lärdomar. Dessutom utgavs en promemoria om verksamhetsmodeller inom användningen av information för att möta komplexa utmaningar, där ämnet fördjupades med praktiska exempel.
 3. Funktionen arbetade med en uppdatering av Sitras megatrender, som ska publiceras under årets första del.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?  

I avslutningsevenemanget för projektet Information inom beslutsfattandet den 20 september publicerades ett arbetspapper om framtiden av användningen av information vid samhälleliga beslut, som samlar projektets viktigaste lärdomar. Dessutom utgavs en av Demos Helsinki utarbetad promemoria om verksamhetsmodeller inom användningen av information för att möta komplexa utmaningar, där ämnet fördjupades med praktiska exempel. Evenemanget lockade över etthundra personer som är intresserade av ämnet eller deltog i projektet. De deltog i evenemanget antingen fysiskt på plats eller över videoströmning.

Projektet Information inom beslutsfattandet har studerat vilka nya sätt att tänka och handla som behövs vid samhälleliga beslut som gäller komplexa fenomen. Under projektet har bland annat utmaningar och möjligheter som anknyter till relationen mellan information och beslut som är under konstant förändring identifierats, nya aspekter lyfts fram, mötena mellan personer som är intresserade av ämnet utökats, bästa förfaranden distribuerats, nya interaktionsmodeller för information och beslut prövats. Dessutom har hjälp getts för att utveckla befintliga mötesplatser för information och beslut.

Sitras arbete med megatrenderna nådde det sista datainsamlingsskedet under rapporteringsperioden. Vår framtidsexpert Mikko Dufva samlade in trender på bred front i våras och somras. I början av hösten ordnade han interna megatrendverkstäder i Sitra, och i skiftet av oktober och november gjorde han en öppen enkät med förutsägelseexperter och allmänheten. Över 140 personer besvarade enkäten. Experterna i funktionen för förutsägelse och strategi har analyserat allt material som samlats in. Under rapporteringsperiodens senare del har funktionen inlett arbetet med att skriva en megatrendpublikation. Megatrenduppdateringen publiceras vid årsskiftet.

Funktionen fortsatte beredningen av två nya projekt, som har arbetsnamnen Bildningens nya uppgifter och Framtidsmakare.

Målet med projektet Bildningens nya uppgifter är att uppdatera uppfattningen om bildning så att den kan tillmötesgå utmaningarna och de tuffa problemen i dagens värld. Under hösten har samarbetspartner kartlagts och intervjuer och verkstäder med intressenter producerats i samarbete med Demos Helsinki. Utifrån arbetet produceras under årets senare del en utredning och två bakgrundsmaterial som grund för planering. Dessutom verkar Sitra som huvudsamarbetspartner i diskussionsserien Sivistys – mikä ihme? (Bildning – vad är det?), som omfattar sju Dialogpaus-diskussioner som Kriittinen korkeakoulu och Folkupplysningssällskapet ordnar runt om i landet. Projektplanen, som tagits fram med stöd av beredningen av Bildningens nya uppgifter, blir färdig senast vid utgången av år 2019.

Målet med projektet som handlar om framtidsmakare är att demokratisera och utvidga kunnandet inom prognostiserings- och framtidstänkande och att stärka framtidstron genom att presentera nya eftertraktansvärda framtidsbilder i den offentliga debatten, dvs. påverka det sätt på vilket framtiden diskuteras. För att det ska vara möjligt att övergå till ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med Sitras vision behövs förmåga att föreställa sig bättre framtider inom ramen för planetens bärkraft och åtgärder för att främja dem. Projektplanen för projektet Framtidsmakare blir färdig i november 2019.

Sitras genomslagsutvärdering 

Den sjunde och för närvarande sista genomslagsutvärderingen inriktas på genomslagsmålet I Finland känner man framtidens möjliga utvecklingsriktningar bra. Utvärderingens resultat blev färdiga under rapporteringsperioden och utvärderingsrapporten, som utarbetades av MDI Public Oy, utgavs den 26 september. Rapporten innehåller också de genomslagsrapporter som TNS Kantar Oy och Medius Oy gjorde i våras.

Enligt utvärderingen har Sitras samhälleliga visioner samt dess arbete med megatrender och scenarier haft stor betydelse för att finländarna har relativt goda kunskaper om de potentiella utvecklingsutsikterna för framtiden. Enligt Framtidsmakare-utvärderingen har Sitras roll betonats särskilt i diskussionen om betydelsen av gemensamma visioner och upprätthållandet av framtidstro. Sitra har lyft fram framtidsteman, aktiverat verksamhet och producerat information. Genomslaget har varit betydande bland annat inom de ämnen som Sitra varit med om att lyfta fram för diskussion, till exempel hållbarhetskrisen, cirkulär ekonomi, svaga signaler, hållbart välbefinnande, delningsekonomi och försökskultur. Dessutom har ganska många aktörer i samhället också tagit i bruk Sitras megatrender som stöd för sitt eget strategi- och planeringsarbete.

Utvärderingens resultat beaktades även i den sammanställande utvärderingen av Sitras verksamhet som helhet som förvaltningsrådet beställt och som publicerades i augusti. Utvärderingen samlade ihop resultaten av Sitras externa genomslagsutvärderingar som gjorts under 2016–2019 och presenterade en syntes av Sitras totala genomslag och betydelse som en samhällelig förändringsagent.

2.5  Samhällelig utbildning

Första genomförandet av Sitra Lab, som fokuserar på förmågor och metoder för samhällelig förändring, slutfördes. Det gemensamma uppdraget för gruppen på 30 personer som valdes till Lab utifrån öppna ansökningar var att minska ojämlikheten bland barn och unga.

Den första fortbildningen inom ledarskapsutbildningen för hållbar ekonomisk politik fördjupade sig i den hållbara ekonomins utmaningar i EU:s och Tysklands perspektiv.

Vad handlar det om?

Sitras samhälleliga utbildning ökar beslutsfattarnas och förändringsskaparnas förmåga och vilja att tillsammans ta itu med utmaningar och möjligheter som är centrala för Finlands framtid. Utbildningsfunktionen ger faciliteringskompetens som också används horisontellt som stöd för Sitras teman.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Arbetet i den första labbgruppen i Sitra Lab, som fokuserar på metoder och förmågor för samhällelig förändring, slutfördes. Gruppen fördjupade sig i ojämlikheten bland barn och unga i en utvecklingsprocess som Sitra faciliterade. Som ett resultat av gruppens arbete gjordes konkreta försök.
 2. Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik fortsätter med uppdaterade innehåll efter pausen under valvåren. Nu står den fjortonde kursen i tur.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

Sitra Lab

Sitra Lab handlar som samhällelig utbildning för att öka förmågan att genomföra förändringar. Den stödjer förändringsskaparnas förmåga, vilja och möjligheter att lösa dagens komplexa problem. Sitra Lab siktar på att främja en kultur av gemensamma aktiviteter och öka förmågan till samhälleliga förändringar genom att utveckla metoder och koncept som siktar på samhälleliga förändringar och ställa dem till fritt förfogande. Utöver sammanställandet av metoder genomför Sitra Lab ett utbildningsprogram och upprätthåller en gemenskap för förändringsskapare.

Framtidslaboratoriet Sitra Lab är en faciliterad process för inlärning och gemensam utveckling som går ut på att erbjuda deltagarna på fältet nya metoder, infallsvinklar och förmågor. Sitra Labs första framtidslaboratorium inleddes i februari 2019 med temat ojämlikhet bland barn och unga. Ämnet valdes ut på grundval av den process som jämförde Sitras nuvarande aktiviteter med målen för hållbar utveckling (SDG). Ett öppet ansökningsförfarande till labbgruppen genomfördes i februari–mars. Sammanlagt 231 ansökningar lämnades in, och utifrån dem valdes 30 deltagare till labbet. I den utvalda gruppen förenades olika perspektiv, organisationsbakgrunder och former av expertis. De ungas delaktighet har främjats i alla skeden av framtidslaboratoriet bl.a. med hjälp av en styrgruppsom består av unga som har följt med arbetet på nära håll.

Den av Sitra faciliterade processen bestod av åtta närarbetsdagar, en exkursion till London och gruppens arbete mellan dessa evenemang. Laboratoriegruppen skapade ambitiösa missioner för att minska ojämlikheten bland barn och unga samt konkreta försök med vilka det är möjligt att ta itu med problemet. Framstegen i arbetet kan följas upp i serien Lab loki (Labbloggen) på Sitras webbplats.

Deltagarna i framtidslaboratoriet i Sitra Lab indelades i fem grupper som diskuterade ämnesområdet från olika infallsvinklar:

 • Demokrati och delaktighet
 • Unga som globala aktörer
 • Den snabba tekniska utvecklingen och möjligheterna att utnyttja den
 • Förändringen av arbetet och inlärningsmiljöerna
 • Den nya gemenskapen och metoder att möta ensamheten

Arbetet i dessa grupper resulterade också i konkreta försök som genomfördes inom motsvarande ämnesområden under senhösten 2019. En rapport om Sitra Lab-framtidslaboratoriets arbete och koncept och resultaten av försöken publiceras i november 2019.

Gemenskapen av förändringsskapare som Sitra Lab upprätthåller har som mål att öppet distribuera förändringsmetoder och infallsvinklar på förändring. Antalet deltagare passerade tusen personer sommaren 2019. I syfte att främja nätverksbygget ordnades möten för gemenskapen under vårsäsongen 2019, till exempel ett evenemang för att tillsammans minska ojämlikheten bland barn och unga och Läbinaari-nätföreläsningar och -diskussioner. Under höstsäsongen 2019 lanserades HERÄÄMÖ, som är en serie av frukostevenemang som presenterar internationell expertis. Seriens första evenemang den 25 september väckte stort intresse. Evenemangets innehåll är tillgängligt på webbsidan Lab loki och via den också på Sitras YouTube-kanal.

Arbetet i Sitra Labs första förändringslaboratorium utvärderas omsorgsfullt för att det ska bli möjligt att utveckla konceptet och arbetet. Ämnet för det följande Sitra Lab-framtidslaboratoriet väljs utifrån ramverket för hållbar utveckling och åtgärderna för inkludering av intressentgrupper under senhösten 2019. Framtidslabbgruppen som samlas kring ämnet med ett öppet ansökningsförfarande inleder sitt arbete i början av våren 2020. Dessutom kommer Sitra Labs förbindelser med internationella jämförelseobjekt att förstärkas under återstoden av året och våren 2020.

Sitra Lab är en del av den permanenta verksamheten inom samhällelig utbildning.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och dess alumniverksamhet

Ledarskapsutbildningarna för hållbar ekonomisk politik fortsätter i september 2019 efter att ha varit pausade under valvåren. Nu står den fjortonde kursen i tur. Regeringsprogramsimuleringen, som utgör utbildningens stomme, hålls oförändrad, men aktuella informationsinnehåll har uppdaterats under utvecklingspausen. Till varje kurs kallas cirka 30 deltagare som representerar olika sektorer i samhället. På kurserna lär sig deltagarna hur den ekonomiska politiken i Finland leds och hur hållbar utveckling kan främjas med hjälp av ekonomisk politik.

Syftet med alumniverksamheten inom den samhälleliga utbildningen är att stärka genomslaget av Sitras utbildningar. På alumnernas önskan utsågs makt till det övergripande temat för alumnievenemangen år 2019. Under rapporteringsperioden erbjöds alumnerna tillfälle att höra inlägg och diskutera framtidens utvecklingsriktningar. Utöver förstärkandet av innehållen, dialogen och de tvärsamhälleliga nätverken har de korta morgon- och eftermiddagsevenemanget fått god respons också för att de erbjuder möjligheter att tillsammans pröva på nya arbetsmetoder.

Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik är en del av den permanenta verksamheten inom samhällelig utbildning.

 

 

Vad handlar det om?