Översikt
Beräknad läsningstid 27 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 2/2023

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt nr 2 omfattar undantagsvis januari-augusti 2023.

Publicerad

1. Periodens huvudpunkter i korthet

Sitra har haft ett intensivt år 2023. Året inleddes med trenduppdateringen Megatrender 2023 som fått stor spridning bland finländarna. Såväl beslutsfattare, företag, skolor som organisationer använder sig av megatrenderna när de planerar sitt arbete inför framtiden.

Det är försöken som skiljer Sitra från sedvanliga tankesmedjor. Vi medverkar i praktiskt inriktade försök i vilka vi tar fram och testar operativa modeller för framtiden. Kring årsskiftet startade vi cirka 60 försök, med vilka vi påskyndar bland annat en rättvis dataekonomi och stärker demokratin och delaktigheten på olika håll i Finland.

Den expertis som Sitra besitter var mycket eftertraktad under regeringsförhandlingarna i våras. Våra experter uttalade sig  i över tio olika arbetsgrupper om bland annat cirkulär ekonomi, hållbar beskattning, användning av social- och hälsovårdsdata samt demokratins utveckling. Vidare svarade vi på regeringssonderaren Petteri Orpos frågor till riksdagspartierna och lämnade före valet vårt förslag till 1+4 strategiska val för Finland

I april lanserades den nya nationella vägkartan för rättvis dataekonomi som utarbetats av ett brett intressentnätverk under Sitras ledning. Färdplanen och verktygen i den stödjer Finlands ekonomiska utveckling och konkurrenskraft. Dessutom publicerade vi en rapport, enligt vilken man med användning av data inom social- och hälsovården kan uppnå besparingar på hundratals miljoner euro och frigöra sjukskötares och läkares arbetstid för vårdarbetet.

WCEF (World Circular Economy Forum), som är ett av de världsledande evenemangen inom cirkulär ekonomi, gick av stapeln i Helsingfors 30 maj–2 juni. Organisatörer för forumet var Sitra, Nordic Innovation och flera samarbetspartner. Av de 8 400 deltagarna var 1 900 närvarande i Helsingfors och resten deltog online från hela världen. Forumet, som uppkommit på Sitras initiativ, sökte bland annat lösningar för att främja den biologiska mångfalden.  

Sitra arbetar för morgondagens framgångsrika Finland även inom EU. I en promemoria, föreslår vi att kommissionen bygger vidare på och uppdaterar den europeiska gröna given. Green Deal 2.0  är avsedd som input för arbetsprogrammet för nästa EU-kommission. Motsvarande inputdokument om data kommer att publiceras under hösten.

Förvaltningsrådet valde Atte Jääskeläinen till Sitras nya överombudsman från och med den 1 augusti 2023. Atte efterträder Jyrki Katainen, som går vidare till finanskoncernen Nordea. Jyrkis sista dag på Sitra var den 31 augusti 2023.

Vi offentliggjorde Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2022. Riksdagen behandlade dem i en remissdebatt i plenum den 9 maj 2023.

2. Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

2.1 Samhällelig förutsägelse och utbildning

Funktionerna Förutsägelse och strategi och Samhällelig utbildning förenades i början av 2023 till Samhällelig förutsägelse och utbildning.

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. Vi stödjer även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi särskilt fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen.

Sitras samhälleliga utbildning stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Vi skapar tvärvetenskapliga och sektorsövergripande lärmiljöer, situationer och processer, som möjliggör tänkande, inlärning och utveckling tillsammans. Resultatet blir nya tankesätt, kompetenser och lösningar. Tillsammans genomför och stödjer vi Sitras teman och projekt och stärker samtidigt också Sitras förändringsförmåga.

Förutsägelse

Under första halvåret publicerade Sitra två omfattande redogörelser inom förutsägelse, nämligen Megatrender 2023 och Framtidsbarometern 2023.

Utöver utredningen Megatrendit 2023 – ymmärrystä yllätysten aikaan (Megatrender 2023 – förståelse i en tid av överraskningar) tillhandahåller vi verktyg som fysiska och digitala megatrendkort samt olika underlag för användning av megatrenderna. Under våren organiserade vi separata webbinarier  om hur megatrenderna kan användas inom företag, organisationer respektive den offentliga sektorn. Vi redogjorde för megatrender som ett verktyg och diskuterade erfarenheter av att tillämpa dem. Varje webbinarium hade cirka 200 deltagare.

Allt material om megatrenderna publicerades också på svenska och engelska. Megatrendkorten finns också på lättläst finska.

Medborgarenkäten Framtidsbarometern 2023, som är unik i sitt slag i världen, ordnades för tredje gången inför riksdagsvalet. Enligt barometern har finländarnas framtidstro förblivit stark trots de senaste årens kriser, även om Rysslands anfallskrig mot Ukraina har haft en stor effekt på framtidsutsikterna.

Framtidens förnyare

Projektet Framtidens förnyare avslutades 31.12.2022. Projektet tog fram workshopmetoden Framtidsfrekvensen, som många olika organisationer runt om i Finland har tagit i bruk. Över 24 000 personer besökte webbplatsen Framtidsfrekvensen, workshopledarens handbok laddades ner 4 000 gånger och tio organisationer valdes till samarbetsprogrammet för att tillämpa och sprida metoden vidare.

VTT genomförde en utvärdering av hur väl arbetsmetoden fungerar som visade att workshopmetoden förstärker deltagarnas framtidstänkande. Därtill utarbetade teamet det för alla avsedda kortspelet Hyvät kortit (Bra kort) för spåning kring önskvärda framtidsscenarier. Vi skickade korten till bland annat alla finskspråkiga gymnasier, yrkesinstitut och yrkeshögskolor.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och ny EU-utbildning

I början av juni slutförde 29 deltagare den 19:e kursen i ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik. I augusti 2023 lanserade Sitra påbyggnadsutbildning i ledarskap inom ekonomisk politik; sammanlagt 73 personer som tidigare gått utbildningen har anmält sig till påbyggnadskurserna.

I Finland har man identifierat ett behov av att fördjupa beslutsfattarnas och samhällspåverkarnas insikter i EU:s funktion. Sitra lanserar i oktober en ny EU-kurs som bygger på de bästa handlingsmodellerna från kursen i ekonomisk politik. Syftet med kursen är att stärka finländska beslutfattares och påverkares förmåga att bygga en hållbar framtid inom EU. Deltagarna på den första kursen är 20 inbjudna beslutsfattare och samhällspåverkare.

Utbildningen i EU:s framtida ledning integrerar färsk kunskap i en konstruktiv debatt om unionens utmaningar och möjligheter i framtiden och om Finlands roll i EU.

Tillvägagångssätt och metoder för att skapa förändring

Sitra har utvecklat verktyg och metoder som stöd för att skapa en hållbar förändring. Över 1 000 personer har deltagit i något skede av inlärningshelheten Förändringsförmåga. Grunderna har samlats i e-Oppivas e-utbildning Näkymiä muutoskykyyn (Utsikter för förändringsförmåga). Därtill har deltagarna kunnat fördjupa sina kunskaper på Muutoskyky-live-evenemang och i tillämpande förändringsworkshoppar, som bland annat har ordnats som en del av statsförvaltningens ledarskapscoachning Uudistaja (Förnyare).

Sitras Heräämö-evenemang är samhälleliga evenemang för allmänheten. År 2022 deltog kring 1 200 personer i dem. Under Heräämö-tillfällena lär vi oss tillsammans att åstadkomma en samhällelig förändring och om hållbar ekonomi, och vi undersöker sätt att ta oss an tuffa problem. Våren 2023 kompletteras evenemanget med tillfällen om hållbar ekonomi.

Nationella dialoger

I våras ordnades det första diskussionstillfället Nationella dialoger om att leva i osäkerhet. Nationella dialoger är diskussionstillfällen som ordnas runt om i Finland och som bidrar till att bygga upp en förståelse av olika samhälleliga fenomen, utmaningar och möjligheter i samarbete med medborgare, sammanslutningar och myndigheter. Sitra finansierar utvecklingen av en nationell dialogmodell och påskyndar ibruktagandet av den.

2.2 Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Vi erbjöd beslutsfattarna expertis, rön och lösningar inom rättvis dataekonomi vid samråden under regeringsförhandlingarna. Vi levererade fakta till förhandlarna om fördelarna med användningen av artificiell intelligens och data inom den offentliga sektorn. Vi betonade den strategiska betydelsen av riktade investeringar i högpresterande databehandling och kvantberäkning, förstärkning av cybersäkerheten, avhjälpande av expertbristen och det akuta behovet av digitala och gröna investeringar.

Vi ordnade för nya riksdagsledamöter en introduktion till dataekonomi i samarbete med riksdagspartiernas samverkansgrupp för informationspolitikpåverkare Tietopolitiikka.fi.

Vi gjorde en djupdykning i framtiden för web 3.0, det vill säga ett decentraliserat internet. I vår utredning lade vi fram rekommendationer för att förbättra affärsmöjligheterna för företag i branschen och bidra till en rättvis dataekonomi. Dessutom redde vi ut  begrepp som hör ihop med ämnet.

Hälsodata 2030

Smidig användning av data möjliggör besparingar på hundratals miljoner euro inom social- och hälsovården i Finland. Vi utredde också vilka flaskhalsar det finns i användningen av hälsovårdsdata, eftersom värdefulla data ligger underutnyttjade i datasilon, ofta i ett inkompatibelt format. Vi publicerade ett arbetsdokument med förslag till åtgärder för att undanröja hindren. Temat väckte stor uppmärksamhet och togs också upp i regeringsförhandlingarna.

Projektet för ett europeiskt hälsodataområde, TEHDAS, som samordnats av oss, avslutades med ett evenemang där en stor skara experter och beslutsfattare inom hälso- och sjukvårdssektorn samlades för att diskutera användningen av hälso- och sjukvårdsdata och etableringen av ett europeiskt hälsodataområde.

Vårt arbete erbjöd element för förslaget till lagstiftning om det europeiska hälsodataområdet som EU-kommissionen lade fram i maj 2022. Under slutet av projektet utarbetade vi rekommendationer för att underlätta ett lyckat genomförande av hälsodataområdet. Enligt vår utredning finns det stora skillnader i EU-ländernas kapacitet för gränsöverskridande sekundäranvändning av hälso- och sjukvårdsdata.

Vi stärker hälso- och sjukvårdssektorns konkurrenskraft med hjälp av en rättvis dataekonomi. I början av året startade vi flera projekt: Vi samlar som bäst in erfarenheter av utnyttjande av data inom hälso- och sjukvårdssektorns ekosystem. I ett ekosystem bygger europeiska barnsjukhus upp ett samarbete kring utnyttjande av data. Digitala metoder underlättar patienternas och forskarnas vardag och de bör med fördel användas i större utsträckning i läkemedelsprövningar. Vi stöder förberedelsefasen av tre läkemedelsprövningar. I en av dessa utvecklas ett nasalt vaccin mot covid-19. Vi samlar in erfarenheter av användningen av nya metoder och om hur tillståndsmyndigheten förhåller sig till dem.

Våra försök med digitala vårdformer avslutades i maj. Enligt de preliminära resultaten har till exempel viktkontrollappen Onnikka hjälpt många som kämpar med vikten och cancerpatienter har fått snabba svar på sina frågor i appen Kamu. Med bevisligen effektiva applikationer skulle det vara möjligt att förbättra patienternas vardag och uppnå besparingar  även i Finland. I Tyskland och Frankrike har man redan kommit en bra bit på väg med användningen av hälsoappar.

Världen har insett att människans välbefinnande och miljöns tillstånd är starkt kopplade till varandra. Man talar om planetär, det vill säga gemensam hälsa. I höst kommer vi att få resultat från två projekt som syftar till att öka medvetenheten om gemensam hälsa och inhämta information om konkreta insatser i EU-länderna.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet pågår fram till 31.12.2023.

Gaia-X Finland

Gaia-X är ett europeiskt projekt för framtagning av metoder för rättvis och tillförlitlig datadelning. Sitra är samordnare för projektets nätverk i Finland.

Vi startade ett försök  där teknikföretagen Awake.AI och Siili Solutions med finansiering från Sitra tar fram databaserade lösningar för att avhjälpa flaskhalsar inom fartygstrafiken. I försöket utformas lösningar för smidigare logistik och mindre miljöpåverkan inom sjöfarten. Onödiga utsläpp uppstår bland annat då fraktfartyg är tvungna att vänta ute till havs på en kajplats eller plötsligt öka på farten för att hinna fram.

Datautrymmen byggs nu i Europa i snabb takt och diskussionen om dem väcker intresse. I februari ordnade vi redan ett andra webbevenemang på engelska om ämnet, som lockade nästan 200 internationella åhörare.

De nationella Gaia-X-nätverken och över 40 europeiska experter samlades i maj till ett nätverksmöte med Sitra som värd.

Sitra deltar i det EU-finansierade projektet Data Spaces Support Center  (DSSC) för kartläggning av behovet av att etablera och definiera dataområden och gemensamma arbetssätt. Projektet involverar ett stort internationellt nätverk, som samlades i Helsingfors i maj. Vi redogjorde för Sitras syn på temat för våra internationella samarbetspartner också på MyData-konferensen i Helsingfors.

Arbetet i Gaia-X Finland-projektet pågår fram till 30.6.2024.

Vägkarta för dataekonomi

Vi publicerade den nationella vägkartan för dataekonomi, som tillkom som ett samarbete av över 700 experter under Sitras ledning. Vägkartan är den färdplan för databaserade åtgärder som främjar välfärden, konkurrenskraften, arbetets produktivitet och den gröna omställningen. Dessutom lanserade vi verktyg för övervakning av dataekonomins statusindikatorer. Det är ett faktapaket om dataekonomi för experter, utvecklare och beslutsfattare inom näringslivet och förvaltningen. Nätverket för vägkartan gav också input till regeringsförhandlarna om en databaserad omställning av Finlands ekonomi.

I vägkartan räknades upp över 20 konkreta åtgärder  för en hållbar dataekonomi som redan pågår. Dessutom publicerade vi gratis studiematerial för företag om EU:s nya datareglering. Avsikten med materialet är att hjälpa företagen förbereda sig för de nya reglerna och bättre ta tillvara de möjligheter som dataekonomin erbjuder.

I Bryssel utarbetas redan arbetsprogrammet för nästa EU-kommission som väljs nästa år. Vi bjöd in europeiska nätverk till rundabordssamtal i Bryssel för att sondera målsättningarna och riktlinjerna för policyerna för dataanvändning. I höst kommer vi att publicera ett arbetsdokument med axplock från de här samtalen för att aktivera debatten även i Finland.

Vi deltog i arbetet med att lösa energikrisen genom att finansiera åtta pilotprojekt som undersökte hur data kan utnyttjas för att spara energi och jämna ut förbrukningstoppar. Syftet var att påskynda produkter och tjänster som hjälper i synnerhet små energiförbrukare, som hushåll, små företag och husbolag, att spara el eller värme. Lösningar utvecklades även av samarbetspartner inom energisektorn, som Fingrid, Motiva och ett antal energibolag.

Arbetet för en vägkarta för dataekonomi inleddes i mars 2022.

Projektet Konkurrenskraft genom data

I projekt Konkurrenskraft genom data löser vi utmaningar med delning och användning av data i samarbete med innovationsekosystem.

I början av året startade två nya avgiftsfria coachningar inom Sitras program Tillväxt genom data. Coachningen Datamatka (Dataresa), som genomförs av Utvecklingscentralen för Informationssamhälle TIEKE och Going Green Oy, stödjer glesbygdsföretag inom naturturism och gastronomisk turism att effektivisera och förnya sin affärsverksamhet med hjälp av data.  Kasvupolku®-coachningarna hjälper företag som strävar efter tillväxt att komma igång med att utnyttja data. Coachningarna bygger på Sitras pilotprojekt för coachning, företagsprogrammet IHAN 2020–2021, i vilket man tog fram en modell och verktyg för rättvis dataekonomi för företag.

I projektet för en digital plattform för återvinning av bilar började man bygga upp plattformen. Försöket utgår från en utredning som Sitra finansierat. Syftet med plattformen är att öka bilåtervinningen och möjliggöra överföring av uppgifterna om avställda fordon mellan återvinningsaktörerna.

Sitra finansierade också ett försök med batteridata vars positiva resultat var att det går att använda data för att förlänga livscykeln för batterierna i arbetsmaskiner inom skogsbruk, på byggen, inom gruvdrift och i hamnar. Försöket genomförs av SIX-klustret för mobila arbetsmaskiner.

Vi satte oss också in i miljömässigt hållbar dataanvändning. Data erbjuder möjligheter att sätta fart på den gröna omställningen inom industrin, medan databaserad optimering av produktionskedjorna fortfarande utgör en utmaning. Vi utredde i samarbete med VTT hur produktionskedjornas hållbarhet kan förbättras med hjälp av data. Vi sammanställde lösningar på utmaningarna.

Projektet Konkurrenskraft genom data inleddes i februari 2022.

2.3 Demokrati och delaktighet 

Demokratin kan endast fungera om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.

Vi erbjöd beslutsfattarna faktaunderlag om demokrati och beslutsreformer bland annat vid samråden under regeringsförhandlingarna. De aktuella temana var data som ett ledningsverktyg samt ledarskapet i statsrådet. Dessutom medverkade vi i debatten om demokratins utveckling och lyfte fram  hur viktig medborgarmedverkan är för en livskraftig demokrati samt förslag till hur detta kan tillgodoses. Vi lämnade rekommendationer gällande bland annat vidareutveckling av medborgarinitiativ, medborgarpanel och en nättjänst för övervakning av beslutsfattandet och lagstiftningsarbetet.

År 2021 bad Sitra den vassaste gruppen av moderna författare att beskriva hur den finländska demokratin skulle kunna se ut om 20 år. Resultatet blev en novellsamling, och författarna besökte 23 gymnasier på 16 orter runt om i landet. Nästan 1 000 studerande deltog sammanlagt i författarbesöken som genomfördes i samarbete med Läscentrum. Läskunnighet utgör grunden för mediekompetens och digital kompetens, som fått allt större betydelse. 

Vi deltog i finansieringen av en översikt av E2 Forskning om vad ukrainare som har flytt till Finland tänker om sina liv. Det är fortfarande svårt att förutspå ukrainarnas framtidsplaner. Översikten lyfter också fram frågor som försvårar sysselsättningen, som bristande språkkunskaper och examina som inte erkänns i Finland. 

Beslutsfattandet förnyas 

Reformen av processerna för en representativ demokrati och nationellt beslutsfattande verkar intressera även den breda allmänheten. Ett tecken på detta är att utredningen Miten Suomeen muodostetaan hallitus från 2021 hade cirka 12 000 webbesök under våren.

Vi publicerade ett arbetsdokument som för första gången beskriver den politiska styrningen av lagberedningen. Jouni Backman lägger i dokumentet fram 11 förslag för att förbättra lagberedningens kvalitet.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2024.  

Nya sätt att påverka 

Projektet Nya sätt att påverka genomför ett flertal demokratiförsök på olika håll i Finland. Syftet med försöken är att förbättra finländarnas möjligheter att göra sig hörda och påverka saker som berör oss alla även mellan valen.

Bland annat åtta välfärdsområden deltar i samarbetet som testar medborgarpaneler och diskussionsplattformen Polis. Plattformen bygger på öppen källkod och möjliggör ett konstruktivt utbyte av åsikter kring ett valt tema.Den analyserar deltagarnas åsikter, vilket bidrar till att kartlägga frågor som människor är överens om. Polis-diskussionerna ger beslutsfattare en översikt av medborgarnas tankar och lösningsförslag.Sitra finansierar försöksprojektet som genomförs av DigiFinland. Det första riksomfattande försöket med plattformen inleds i september.

Vi har också utlyst finansiering för kommuner. Avsikten är att finansiera försök i vilka kommuninvånarna kan delta i planeringen av kommunens ekonomi.

Vi bjöd välfärdsområdens styrelseordföranden in till ett möte som diskuterade de förestående välfärdsförsöken och utarbetade en gemensam lägesbild av demokratiutvecklingen inom välfärdsområdena.

I början av mars färdigställdes den digitala webbtjänsten Virta som finansierats av Sitra och byggts upp av Finland Samfundet. Webbtjänsten stöder utlandsfinländares deltagande i samhällsdebatten och förmedlar den här befolkningsgruppens önskemål om beslutsfattande som gäller dem själva. Den nya tjänsten öppnades inför riksdagsvalet och ett syfte var att uppmuntra folk att rösta. I det föregående riksdagsvalet röstade endast 13 procent av 250 000 röstberättigade utlandsfinländare.  

I våras publicerade vi guiden Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin (Kvalitet i lagstiftningen genom samtalshöranden). Guiden är skriven av lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen och ger lagberedare verktyg för att utveckla en öppnare och mer inkluderande lagstiftningsprocess. Utredningen hjälper också medborgare och olika intressenter att identifiera rätt tidpunkt för att delta och få sin röst hörd.

Projektet Nya sätt att påverka startade i april 2022.    

Digital makt och demokrati

I början av året publicerade vi promemorian Data, makt och demokrati. Promemorian av docent Henrik Rydenfelt granskar maktförhållanden i en digital tidsålder utifrån samhällsvetenskapliga maktteorier. Ett centralt fynd är att maktförhållandena mellan individen och samhället bör omvärderas på grund av den digitala maktens nya former.

Vi var huvudpartner för MyData-konferensen som ordnades i Helsingfors (31 maj–1 juni 2023). Den världsledande konferensen fokuserar på rättvis hantering av persondata. Vi startade en debatt om vilka följder dataekonomin och dess negativa biverkningar, som anhopning av persondata hos ett fåtal datajättar, har för demokratin.

Vi påpekade att det behövs mer satsningar på utvecklingen av demokratiska teknikplattformar – både för att undanröja hot och för att höja demokratins attraktionskraft. Med demokratiska teknikplattformar avses tjänster genom vilka medborgarna kan utöva direkt medverkan i beslutsprocesser, till exempel genom att rösta eller lämna initiativ. I motsats till sociala medier är de här plattformarna uttryckligen avsedda för detta.

Vi finansierar ett treårigt projekt där man utvecklar en valkompassplattform som bygger på öppen källkod. Syftet är att locka aktörer till att utarbeta mångsidigare valkompasser. Plattformutvecklingen kan eventuellt också aktivera väljarnas samhällsdeltagande. 

Vi finansierar även ett praktikprogram som riktar sig till journalister med invandrarbakgrund. Programmet utvecklar förutsättningar för att personer som inte pratar finska bättre ska kunna delta i den offentliga debatten. Det här är viktigt ur en demokratisk synvinkel i och med att Finlands befolkning blir mer mångfaldig. 

Projektet Digital makt och demokrati startade i mars 2022.

2.4 Hållbarhetslösningar

Vi påskyndar övergången till ett samhälle där såväl individer och företag som politiska beslutsfattare anpassar sin verksamhet efter gränserna för naturens bärkraft. Vi stärker förståelsen av den ekologiska hållbarhetskrisen som helhet, som bland annat omfattar förlusten av den biologiska mångfalden, klimatförändringen och överkonsumtionen av naturresurser, och sporrar utvecklingen av lösningar av den.

Sitra tog initiativet till energisparkampanjen Snäppet svalare, som uppmuntrade finländarna att minska på sin energiförbrukning. Statsförvaltningens och Sitras gemensamma projekt bidrog till att Finland klarade väl av vintern, trots att Rysslands anfallskrig orsakade turbulens på energimarknaden och fick priserna att skjuta i höjden.

Sitra föreslår i en promemoria (sammanfattning på svenska) att nästa EU-kommission bör fortsätta och bygga vidare på den europeiska gröna given. I promemorian lyfts fram de centrala politikområden som unionen bör beakta vid översynen av programmet.

Den europeiska gröna given (European Green Deal) från 2019 har hjälpt Europa att påskynda den gröna omställningen och fasa ut ryska fossila bränslen. Genom en översyn av programmet kan unionen stärka självförsörjningen och generera nya marknader för bland annat lösningar för cirkulär ekonomi, där Finland ligger i framkant.

Natur och vardag samt PSLifestyle

Sitras populära Livsstilstest ligger som grund för ett nytt planeringsverktyg för ett hållbart liv, som lanserades i Finland i augusti. Projektet PSLifestyle leds av Sitra och utvecklar ett nytt planeringsverktyg för ett bra och hållbart liv för åtta europeiska länder. En testversion av tjänsten har tagits i bruk i Slovenien, Estland och Turkiet.

I tjänsten kan användaren göra ett snabbtest av sitt koldioxidavtryck och sedan få anpassade tips för att minska det. En ny egenskap är planen för en hållbar vardag, i vilken envar kan samla lämpliga tips för sig själv.

Arbetet i projektet Natur och vardag startade i juni 2022.

Natur och ekonomi

Företagen spelar en viktig roll i att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och företag i framkant har redan skridit till verket. Hittills har företagen dock saknat tillräckliga verktyg för beräkning av miljöpåverkan från sin verksamhet. Den här bristen kommer snart att avhjälpas med en av världens första mätare för beräkning av företags ekologiska fotavtryck som tagits fram av forskare vid Jyväskylä universitet.

I pilotprojektet räknade forskarna ut S-gruppens ekologiska fotavtryck. Framtagningen av beräkningsmetoden finansieras av S-gruppen och Sitra. Resultatet av projektet är en metod som kommer att vara fritt tillgänglig för alla företag, organisationer och kommuner för beräkning av sin miljöpåverkan.

Vi finansierade ett försök i vilket tio finländska pionjärföretag pilottestade ett regelverk för vetenskapligt baserade miljömål i ett projekt med Sitra och företagsnätverket för hållbar utveckling FIBS. Bland annat analyserade företagen miljöpåverkan inom sina leveranskedjor och utforskade på vilket sätt cirkulär ekonomi kan hjälpa att uppnå miljömålen.

Vi meddelade också om en företagssökning av sådana högintressanta företag inom Europa som bekämpar förlust av biologisk mångfald med cirkulär ekonomi. Syftet är att visa att det är möjligt att tillämpa cirkulär ekonomi och samtidigt både stärka den biologiska mångfalden och driva en lönsam affärsverksamhet.

I samhällsdebatten lyfte vi särskilt fram den biologiska mångfaldens betydelse för ekonomin, välbefinnandet och människornas hälsa. I februari publicerade vi enpromemoria skriven av inflytelserika personer inom ekonomi och samhälle. Författarnas centrala observation var att ekonomin inte kan rulla utan naturen: om förlusten av den biologiska mångfalden inte stoppas äventyras en stabil offentlig ekonomi, pensionsfondernas risker ökar och den finansiella stabiliteten kan försvagas. Författarna till den uppmärksammade promemorian var bland andra Mikko Spolander, överdirektör på Finansministeriet, Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn, pensionsbolaget Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen och styrelseproffset Kaisa Hietala.

Projektet Natur och ekonomi startade i juli 2022.

Global samverkan och World Circular Economy Forum

Årets viktigaste tillställning inom cirkulär ekonomi WCEF2023 lockade nästan 1 900 beslutsfattare och experter från hela världen till Helsingfors 30 maj–2 juni. Konferensen sökte lösningar för den globala kris som utgörs av förlust av biologisk mångfald, klimatuppvärmning och förorening.  Deltagarna kom från sammanlagt 156 länder. Det numera världsledande samarbetsforumet inom cirkulär ekonomi tillkom ursprungligen på Sitras initiativ. Arrangörer för årets upplaga av forumet var Sitra och Nordiska ministerrådets organ Nordic Innovation, med bistånd av ett flertal internationella samarbetspartner.

Såväl Sitra som många andra organisationer publicerade rapporter, verktyg och program under forumet. Till dessa hörde Ellen MacArthur-stiftelsens matprogram, FN:s miljöorgans färdplan till cirkulär ekonomi för textilbranschen och Världsekonomiska forumets färdplan för finansiering.

Följande forum ordnas i Bryssel i april 2024. Organisationer för WCEF2024 är Sitra, organisationen Circle Economy och den internationella resurspanelen (IRP) i nära samarbete med FN:s utvecklingsprogram (UNDP.

Centrala teman inom EU-påverkan var presentationen av vårt arbete kring EU:s gröna giv för viktiga intressenter i hemlandet och Bryssel.

Kontakta oss

Vad handlar det om?