artiklar
Beräknad läsningstid 25 min

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 4

Publicerad

Förvaltningsrådets verksamhetsöversikt 4 – rapporteringsperiod 15.9–14.12.2021

1  Periodens huvudpunkter i korthet

Under årets fjärde översiktsperiod fokuserade Sitras verksamhet särskilt på nya startande projekt internationella klimatförhandlingar, sysselsättning och förändringar av coronasituationen. Vi avslutade även verksamhets- och personalstrategin samt arbetet med värderingar. I fortsättningen utgår Sitras tillvägagångssätt från fyra värderingar: tillsammans, oberoende, uppskattande och ansvarsfullt.
Under ledning av FN förhandlades det om betydelsefulla internationella konventioner: konventionen om biologisk mångfald i Kunming och klimatkonventionen i Glasgow. Sitras kompetens utnyttjades aktivt både på plats i Glasgow och i Helsingfors.

Internationella forskare utredde på uppdrag av Sitra vad uppnåendet av Finlands officiella klimatmål förutsätter. Enligt utredningen är det fortfarande möjligt att uppnå målen genom att ersätta fossila bränslen med rent producerad el. Vindkraft är det mest kostnadseffektiva sättet.

Temat Demokrati och delaktighet inledde projektet Nya sätt att påverka som bland annat deltar i planeringen av demokrati för välfärdsområdena. Det skulle vara viktigt att göra områdenas strukturer mer öppna och mottagliga för nya former av deltagande. Projektet stöder för sin del även genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025. Temat gav också ut bland annat Finlands första övergripande redogörelse för hur en lag stiftas i Finland.

Rättvis dataekonomi -temat inledde två nya projekt: Vägkarta för dataekonomi utreder hur Finland kan förnyas och ha framgång genom att utnyttja dataekonomins möjligheter. Konkurrenskraft genom data har som mål att utveckla delning och användning av data till en betydelsefull konkurrensfaktor i innovationsekosystem.

I november inledde också den unika utredningen Digital makt, där vi utreder vilka slags data som insamlas om beslutsfattare och samhällspåverkare, vart datan hamnar och hur de används. Testpersonerna är bland annat Europaparlamentariker, riksdagsledamöter och journalister från Finland och andra europeiska länder.

Vi sammanställde som stöd för sysselsättningen rekommendationer för att främja politiska åtgärder för livslångt lärande i Finland. En omfattande studie av Sitra och konsultbyrån för regionutveckling MDI om hur experter rör sig mellan regioner erbjöd ny, kommun- och regionspecifik information för diskussionen om tillgång till arbetskraft.

Vår Framtidsfrekvensen -workshopmetod stärker finländarnas förmåga att påverka framtidens utvecklingsriktningar. Framtidsfrekvensens partnerskapsprogram, som är avsett särskilt för aktörer i organisationer, den tredje sektorn och offentliga sektorn, fick närmare 80 ansökningar i september. Tio team från olika delar av Finland valdes till programmet.

I början av november återgick man i Sitra allt mer till att arbeta på kontoret, och teamen kom överens om ny praxis för att utföra arbetet. I slutet av månaden flyttade den försämrade coronasituationen tyngdpunkten åter till distansarbete och online evenemang.

Detta gjorde vi under rapporteringsperioden

Hållbarhetslösningar

Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. I oktober–november riktades världens uppmärksamhet mot FN:s klimat- och naturmöten i Glasgow och Kunming. Våra experter kommenterade utförligt i synnerhet klimatmötet, både på plats i Glasgow och i Helsingfors.
 2. Finland kan uppnå klimatmålen inom den begärda tidsfristen, berättade vår studie som gavs ut i september. I praktiken förutsätter detta att fossila bränslen ersätts med utsläppsfri elektricitet inom industrin, trafiken och uppvärmningen.
 3. Utredningen Motivationsprofiler för en hållbar vardag berättar om vad som motiverar finländare till en hållbar livsstil. Vi är indelade i sju grupper, vars motivation varierar mycket. Profilerna kan utnyttjas till exempel av företag eller branschorganisationer som planerar hållbara produkter eller tjänster samt forskare och journalister som behandlar dessa teman.

Klimat- och naturlösningar 

Finland kan uppnå klimatmålen inom den begärda tidsfristen, berättade vår studie som gavs ut i september. Detta förutsätter att fossila bränslen ersätts med utsläppsfri elektricitet inom industrin, trafiken och uppvärmningen. Det behövs mycket mer rent producerad el. Enligt modelleringar är det förmånligast att täcka den största delen av behovet med landvindkraft.

I oktober startade FN:s möte om biologisk mångfald (COP15) i Kunming i Kina. Världens länder har som mål att fram till våren avtala om målen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

I november riktades uppmärksamheten till klimatmötet i Glasgow (COP26), där man förhandlade om detaljerna för genomförandet av Parisavtalet. Sitras äldre rådgivare Oras Tynkkynen representerade Sitra i Finlands delegation på klimatmötet i Glasgow.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi 

Användningen av digitala tjänster och antalet enheter ökar snabbt. Enligt en studie som finansierades av Sitra är det besvärligt men nödvändigt att återvinna och tillvarata kritiska metaller som enheter innehåller. Som centrala lösningar på IKT-branschens hållbarhetsutmaningar lyfter studien fram bland annat material- och produktplanering enligt principerna för cirkulär ekonomi, nya modeller för delning och ägande samt utveckling av återvinningsprocesser. Studien Digitalisering och naturresurser genomfördes av Geologiska forskningscentralen GTK, VTT och Finlands miljöcentral.

Sitra och centrala aktörer inom cirkulär ekonomi i världen utarbetade före FN:s klimatmöte ett ställningstagande som krävde avhjälpande av marknadsekonomins brister och en övergång till cirkulär ekonomi. Texten publicerades bland annat i internationella Greenbiz-mediet.

En sammanställning av World Circular Economy Forum WCEF2021 som ordnades av Sitra, den kanadensiska staten och 15 internationella organisationer blev färdig i oktober. WCEF-sidoevenemangen fortsatte under hösten. Under 2021 har 114 sidoevenemang haft närmare 30 000 deltagare från olika delar av världen.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022. 

Hållbar vardag  

Sitras utredning Motivationsprofiler för en hållbar vardag berättar om vad som motiverar finländare till en hållbar livsstil. Enligt utredningen är finländarna allt nöjdare med sina liv, använder sin tid mer eftertänksamt, eftersträvar vardagens små glädjeämnen och uppskattar handlingar som gynnar familjen och miljön. Motivationsprofilerna kan utnyttjas till exempel av företag eller organisationer som planerar hållbara produkter eller tjänster samt forskare och journalister som behandlar dessa teman.

I projektet 1,5 asteen kaupungit (1,5-graders städer), som finansierades av Sitra, testade stadsbor i Lahtis, Uleåborg och Tammerfors med vilka slags livsstilsförändringar man lyckas uppnå ett liv som följer klimatmålet på 1,5 grader. Av utredningen, som genomfördes av Demos Helsinki, framgick att ett liv enligt klimatmålet redan är inom räckhåll för många.

Arbetet i projektet En hållbar vardag fortsätter till våren 2022.  

Demokrati och delaktighet

Demokrati kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället. 

 Lyft från rapporteringsperioden:

 1. I november gavs ut två publikationer som behandlade det finländska folkstyrets innersta kärna. Utredningen Miten Suomessa säädetään laki  beskriver för första gången övergripande lagstiftningsprocessen i Finland. Promemorian Lainsäädännön arviointineuvoston rooli korona-aikana kompletterar lägesbedömningen.
 2. Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter Sitras arbete som har utförts i Folkstyrets grundrenovering för att stödja centrala demokratiska institutioner, såsom riksdagen och statsrådet. Projektet påskyndar utvecklingen av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan.
 3. Ett nytt projekt, Nya sätt att påverka stöder demokratins utveckling genom försök och utredningar samt genom att sprida nya former av påverkan och etablera dem i Finland och förstärka deras koppling till beslutsfattandet.

I oktober publicerade vi novellsamlingen 2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta som skrevs av finländska toppförfattare och som inleddes inom projektet Folkstyrets grundrenovering. Sitra skänker sammanlagt cirka 3 000 novellsamlingar till skolor och läroanstalter. I december kan OAJ:s medlemmar beställa böcker för undervisningsändamål. Endast porto tillkommer.

Beslutsfattandet förnyas

Utredningen Miten Suomessa säädetään laki som gavs ut i november tillför ett nytt perspektiv på beskrivningen av lagstiftningsprocessen. Tidigare har lagstiftningsprocessen inte betraktats med tanke på demokratins kärna, folkstyret. Till utredningens viktigaste iakttagelser hör att i Finland stiftas lagar i delar, vilket försvårar ledningen och utvecklingen av processen samt medborgarnas möjligheter att påverka. Promemorian Lainsäädännön arviointineuvoston rooli korona-aikana som gavs ut samtidigt beskriver utifrån intervju- och enkätmaterial uppfattningar om vilken roll rådet för bedömning av lagstiftningen har haft som en del av lagstiftningsprocessen under coronatiden.

Publikationerna ingår i Sitras arbete för utvecklandet av offentligt beslutsfattande mot sektorsövergripande samverkan. Projektet Beslutsfattandet förnyas stöder med hjälp av olika utredningar och projekt riksdagens eget reformarbete samt förnyelsen av lagstiftningsprocesser som ska innehålla samarbete mellan riksdagen och statsrådet. Syftet är att utveckla för medborgarna nya sätt att bekanta sig med, påverka och delta i beslutsfattande som sker inom den representativa demokratin. Reformarbetet genomförs i nära samarbete med riksdagen, statsrådet och andra aktörer i statsförvaltningen.

Projektet Beslutsfattandet förnyas fortsätter till 30.6.2023.

Nya sätt att påverka

Projektet Nya sätt att påverka, som inleddes i november, stärker inkluderande demokratin i Finland. Syftet med projektet är att sprida nya former av påverkan och etablera dem i Finland samt att förstärka deras koppling till beslutsfattandet. Syftet är att inspirera ett spektrum av demokratiutvecklare till att delta och att vara en länk mellan forskning, politiskt beslutsfattande och medborgarsamhället.

Projektet är verksamt särskilt i välfärdsområden som inrättas i januari 2022. Vi stödjer välfärdsområdena när de skapar en demokratisk struktur, förstärker tjänsteinnehavarnas och de förtroendevaldas kunskaper och insikter om betydelsen av medborgarnas delaktighet och ökar medborgarnas möjligheter att påverka genom att utveckla nya sätt att göra det.

Demokrati-temagruppen, som bildades under ledning av Sitra, samlar personer som svarar för invånarnas deltagande i välfärdsområdena och för deras demokrati. Gruppen har som mål att hjälpa områdena att skapa en grund för strukturerna för deltagande i välfärdsområdena, vilket gör det möjligt att införa nya sätt att påverka och att koppla dem till beslutsfattandet.

Arbetet i projektet Nya sätt att påverka stödjer även genomförandet av det nationella demokratiprogrammet 2025 samt den nya strategin för den offentliga förvaltningen, där utökandet av medborgarnas påverkandemöjligheter är ett centralt mål.

Projektet Nya sätt att påverka fortsätter till 31.12.2025.

Rättvis dataekonomi

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Två nya projekt startade i november för att påskynda utvecklingen av en rättvis dataekonomi.  Projektet Vägkarta för dataekonomi utreder hur Finland förnyas och har framgång genom att utnyttja dataekonomins möjligheter. Projektet Konkurrenskraft genom data löser utmaningar som gäller delning och användning av data från innovationsekosystem.
 2. Utredningen Digital makt undersöker hur beslutsfattare som är testpersoner kan påverkas med hjälp av data som insamlats om dem. Målet med utredningen är att identifiera nya slags påverkansmekanismer och utveckla lösningar som kan användas för att göra dataekonomin mer rättvis och hållbar även med tanke på demokratin. Samarbete har inletts med Utbildningsstyrelsen om grunderna i dataekonomi som en medborgarfärdighet. Det första materialet för lärare tas fram i år.
 3. I oktober samlade årets största intressentforum inom TEHDAS-samarbetsprojektet över 450 deltagare som är intresserade av data på linjerna. Intressentgrupperna betonade att EU behöver snabbt en hållbar strategi för en mer omfattande användning av hälsodata än i nuläget. 

Hälsodata 2030

I projektet skapas lösningar, spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa samt stöds utvecklingen av hälsovårdssektorns konkurrenskraft i Finland.

I början av projektet kartläggs hälsovårdssektorn ur olika perspektiv. Det första arbetsdokumentet, som blev färdigt i oktober, belyser nuläget i hälsovårdssektorns ekosystem i Finland och erbjuder steg för att gå vidare.

Som en del av medicinsk vård i en del länder, till exempel i Tyskland, erbjuds även digitala terapier. Vi kartlade användningen av dem i några europeiska länder och gav ut analysen How can digital therapeutics help Europe?. En finskspråkig analys av materialet ges ut i början av 2022 och i den jämförs situationen med Finland.

Sitras och TEHDAS-samarbetsprojektets inverkan på hälsopolitiken har fördjupats under det senaste året. I slutet av november ordnade vi för andra gången ett seminarium om hälsopolitiken för EU-ländernas hälso-, finans- och forskningsministerier. 21 europeiska länder deltog i det första seminariet som ordnades på sommaren.

I november deltog vi också i statsrådets gemensamma evenemang för EU-sektioner, där vi diskuterade vilken slags hälsopolitik som behövs i Europa i framtiden. Vi kommer att ha ett nära samarbete med nästa EU-ordförandeland, Frankrike.

TEHDAS-projektet har tagit fram flera förslag till grund för den europeiska hälsodatarymden (European Health Data Space). Rapporterna behandlar bland annat huvudelementen i hälsodatarymden, regleringen av datakvaliteten och medborgarnas roll i att utnyttja deras hälsodata.

Som en del av TEHDAS-projektet intensifierar Finland och Frankrike sitt samarbete och genomför ett pilotprojekt för säker och effektiv gränsöverskridande användning av hälsodata.
I oktober sammanträdde TEHDAS-projektets ledningsgrupp i Helsingfors före generalförsamlingen och intressentforumet, och veckan kulminerade i ett onlineevenemang som ordnades för europeiska projekt som arbetar med hälsodata.

Arbetet i projektet Hälsodata 2030 fortsätter fram till 31.12.2023.  

Projektet för samordning av Finlands Gaia-X hubb

Det europeiska Gaia-X-initiativet har som mål att definiera hur decentraliserade data kan delas på ett tillförlitligt sätt. Det strävar också efter att stärka EU:s konkurrenskraft och den självbestämmanderätt som anknyter till data. Projektet definierar standarderna och handlingsmodellerna för datadelning som baserar sig på den europeiska värdegrunden.

Sitra, som koordinerar Finlands Gaia-X-hubb, blev i november medlem i den internationella, icke-vinstdrivande Gaia-X-stiftelsen. Gaia-X AISBL-stiftelsen koordinerar Gaia-X-projektets verksamhet i Europa. Den är avsedd för företag och organisationer som aktivt deltar i utvecklingen av Gaia-X.

I den finländska hubben har målet varit att skapa ett nätverk för att finländska företag ska kunna delta, till exempel i branschspecifika arbetsgrupper som är öppna för alla. I arbetsgrupperna definierar och formulerar experterna krav och principer för varje datarymd, dvs. för branschspecifika datahelheter. Sammanlagt har hubben sju arbetsgrupper (jordbruk, cirkulär ekonomi, geoinformation, hälsa, industridata, rörlighet, smarta städer). Dessutom förbereds workshoppar, genom vilka företagen kan få information om EU-finansieringsmöjligheter, särskilt genom Digital Euro-programmet.

I december ordnade den finländska hubben ett internationellt onlineevenemang som riktades särskilt till företag.

Arbetet i projektet med att koordinera den finländska Gaia-X-hubben fortsätter till 30.6.2024.

Projektet Vägkarta för dataekonomi

 Projektet Vägkarta för dataekonomi startade 1.11.2021. Projektet har som syfte att utreda hur Finland förnyas och har framgång genom att utnyttja dataekonomins möjligheter.

Data och information som förädlats från dem är livsviktiga för Finlands ekonomi och konkurrenskraft. Samhällets övergång till en dataekonomi sker emellertid inte av sig själv. Enligt utredningen Datatalouden tilannekuva, som genomfördes i projektets förberedelsefas, bromsas i Finland övergången av en bristfällig och differentierad förståelse av dataekonomin, hinder för datadelning, kompetensbrist och attityder.

Finland måste hitta sätt att påskynda uppbyggnaden av en dataekonomi, så att den nationella konkurrenskraften stärks och dataekonomin kan generera välbefinnande. Därför behövs en vägkarta och gemensamt engagemang i en kursändring. I projektet Vägkarta för dataekonomi tas fram en gemensam lägesbild och förutsägelseprocess för Finland, och den granskar de förändringskrafter som påverkar i dataekonomiutvecklingens verksamhetsmiljö. Projektets intressentarbete inspirerar olika aktörer till att ställa sig bakom en gemensam vision för en rättvis dataekonomi och påskynda de åtgärder som behövs för en förändring. Man har inlett i projektet en offentlighets- och temaanalys som gäller dataekonomiteman och gör internationell jämförelse och som utlovar resultat i januari.

Projektet Vägkarta för dataekonomi inleddes 1.11.2021 och pågår fram till 30.6.2025.

Projektet Konkurrenskraft genom data

Projektet Konkurrenskraft genom data startade 1.11.2021. Syftet med projektet är att lösa utmaningar och möjligheter i anknytning till delning och användning av data från innovationsekosystem.

Projektet har som mål att undanröja hinder för användning av data samt att möjliggöra en rättvisare, enklare och säkrare datadelning i företag och innovationsekosystem. I projektet hjälper man också till att använda data i innovationer och affärsmodeller samt testar metoder som lämpar sig för företag som använder data.

Inom projektet genomförs databaserade pilotprojekt med tre innovationsekosystem. Med hjälp av dem skapas för ekosystemen en lämplig operativ modell för delning och användning av data. Samarbetet med ekosystemen börjar på våren 2022.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft genom data inleddes 1.11.2021 och pågår fram till 30.9.2025.

Samarbetet mellan temana Rättvis dataekonomi och Demokrati och delaktighet

De två temana har ett gemensamt Digital makt-projekt som utreder hur beslutsfattare påverkas på nätet. Kända politiker och samhällspåverkare blev testpersoner, och man installerade en uppföljningsapp i deras testtelefoner. Genom utredningen söker vi svar på till vart data om finländska och europeiska beslutsfattare sprids och vilken helhetsbild som kan skapas om dem utifrån data. Resultat utlovas i januari–februari 2022.

Dessutom har samarbete också inletts inom temat med Utbildningsstyrelsen, så att kunskaper om grunderna för användningen av data kan främjas som en medborgarfärdighet. Undervisningsmaterial produceras för lärare i samarbete med Utbildningsstyrelsen. Syftet är att ta fram de första materialen för lärare under slutet av 2021.

Förutsägelse och strategi

Inom förutsägelse producerar vi framtidsinformation genom samhälleliga prognoser och analyser samt stärker människornas framtidstänkande och förmåga att påverka framtidens utvecklingsinriktningar. I vårt arbete betonas förenandet av framtidstänkande med förändringsförmåga samt samarbete och dialog vid produktion och tolkning av framtidsinformation. 

I funktionen stödjer vi även Sitras strategiska ledning, faciliterar strategiarbete och svarar för bedömningen av Sitras genomslag. I år har vi fokuserat på att utveckla Sitra Impact-modellen.  

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Totalt 80 team sökte till Framtidsfrekvensen-partnerskapsprogrammet, och 10 partnerteam från olika delar av Finland valdes ut.
 2. Designmuseet utsåg Sitra genom en öppen ansökningsrunda till att genomföra utställningen Tulevaisuuden esineet (Framtidens föremål) under hösten 2022. Utställningsföremålen designas av 4–6 formgivare som har bjudits in genom en workshopprocess som är öppen för alla.
 3. Vi gav ut en artikelsamling om förhållandet till naturen som skrevs av forskare samt ordnade 9.12 ett evenemang om temat tillsammans med hållbarhetslösningar-temat.

Svaga signaler-arbetet betonar att vi behöver annorlunda berättelser om olika framtider samt att de nuvarande berättelserna utmanas, och här kan svaga signaler vara till hjälp genom att vidga vårt tänkande. Arbetet fortskred under rapporteringsperioden till att skriva utredningen och förbereda release-evenemanget. I slutet av november hade över 1 700 personer anmält sig till release-evenemanget som ordnas 13.1.2022. Vi uppmanar även människor att ordna Signalstudior där man för framtidsdiskussioner antingen i diskussioner som är öppna för alla eller avsedda för den egna organisationen. Vi berättade även i slutet av året (preliminärt 13.12) att Designmuseet utsåg oss i Design Club Open Call-ansökan till att genomföra utställningen Tulevaisuuden esineet (Framtidens föremål) under hösten 2022.

Projektet Framtidens förnyare har under hösten haft som mål att öka användningen av verkstadsmetoden Framtidsfrekvensen i allt större omfattning. Målet är också att olika organisationer ska tillämpa metoden. I september utlyste vi ett ansökningsförfarande till partnerprogrammet Framtidsfrekvensen. Syftet med programmet är att stödja team och organisationer i att utnyttja Framtidsfrekvensen-metoden som en del av deras egen verksamhet. Till partnerskapsprogrammet utsågs 10 olika team (bland annat Fingo, Raseborgs planläggningsenhet och byarna i Norra Savolax och Päijänne-Tavastland) från olika delar av Finland (från huvudstadsregionen till norra Lappland). Vi ordnade även utbildningsserien Haasta, kuvittele, toimi som var öppen för alla och fylldes snabbt. Framtidsfrekvensen har visat sig vara en mycket populär verkstadsmetod. Den finskspråkiga Tulevaisuustaajuus-webbplatsen hade 14 000 besökare i januari–november och den engelskspråkiga Futures frequency-webbplatsen 4 000 besökare.

Projektet Bildning+

Projektet Bildning+ hade under rapporteringsperioden som mål att vidga tänkandet hos aktörer inom bildningsområdet. I november ordnade vi frukosttillställningen svaga signaler (som också har en koppling till Sitras mer omfattande arbete med svaga signaler). Vi ordnade 9.12 i samarbete med Sitras hållbarhetslösningar-temat evenemanget Suomalaisten luontosuhde murroksessa, där vi gav ut en enkät om finländarnas förhållande till naturen samt en promemoria som beställdes av Bildning+ och skrevs av forskare om naturuppfattningar och förhållandet till naturen med tanke på det västerländska bildningsidealet.

Projekthelheten Ekonomins framtid

Syftet med Sitras nya team Ekonomins framtid är att identifiera förändringsfaktorer och möjliga trender som bidrar till en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt att öka medvetenheten om alternativa utvecklingstrender. I november ordnade vi tre workshoppar som förutsåg framtida konkurrensfaktorer som är viktiga för Finlands samhällsekonomi. I workshopserien deltog cirka 30 experter som valdes genom ett öppet ansökningsförfarande. Resultaten av arbetet samlas i en rapport som ges ut i början av året. I ett annat projekt kartlägger vi för närvarande behoven och möjligheterna till utveckling av framtidsdebatten om ekonomi.

Samhällelig utbildning

Sitras samhälleliga utbildningsverksamhet stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att tillsammans bygga upp en hållbar framtid. Till utbildningsfunktionens roll hör även stärkande av Sitras förmåga att genomföra förändringar. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. I samarbetsprojektet Kompetensens tid & Sitra Lab-framtidslaboratoriet påskyndades åtta projekt som befann sig i slutskedet i åtta olika regioner i Finland. Målet är att förändringskompetensen hos aktörerna i regionerna ska öka, kompetensen utnyttjas i större omfattning än tidigare och att regionens utvecklingsarbete får allt större verkan.Sitra Labs utvecklingsprogram erbjöd regionutvecklarna inom Kompetensens tid metoder och ett nytt sätt att tänka bland annat med metoder för system- och genomslagstänkande. Dessutom främjade de ett gemensamt systemiskt utvecklingssätt, förmågan att reagera på förändringssituationer samt företagens färdigheter till internationell rekrytering.
 2. Under det tre år långa Kompetensens tid-arbetet har observationerna samlats i en utredning och utarbetats som sju rekommendationer för att främja livslångt lärande i Finland.Arbetet  Kompetensens tid i regionerna fortsätter i åtta regioner i framtidsforum och sex nya regioner har enligt en interaktiv verksamhetsmodell börjat ta fram en lägesbild om sin region. Publikationen Miten osaajat liikkuvat alueilla utredde placeringen av högutbildade personer och flyttningen i regioner. I onlinetjänsten Koulutustaso alueilla, som hör ihop med publikationen, kan man jämföra utbildningsnivåindexen mellan olika områden och tio andra nyckeltal som beskriver livskraften. Promemorian Osaajien riittävyys alueilla – neljän erilaisen alueen esimerkit tar upp konkreta lösningar på bristen av experter.
 3. Projekthelheten Förändringsmetoder har samlat användarförståelse och planeringen av paraplykonceptet Förändringsmetoder har fortskridit. Dessutom pågår produktionen av en öppen digitalutbildning om social förändringsförmåga och den publiceras på den öppna sidan av eOppiva-inlärningsmiljön i början av 2022.

Arbetsdokumentet Näkemyksiä suomalaiseen muutoskykyyn, som handlar om förändringsförmågan i Finland och Sitras roll i att främja den, gavs ut i september. Arbetsdokumentet bildar en uppfattning om den rådande situationen för samhällets förändringsförmåga och dess utmaningar.

För närvarande byggs förståelse av samhällets förändringsförmåga bland annat i en tvärsamhällelig grupp som består av alumner i Sitras utbildning. Gruppen, med 70 finländska påverkare, tillför sin synpunkt om vad som avses med samhällets förändringsförmåga i denna tid och hur förändringsförmågan kan utvecklas med tanke på samhället, organisationer och individer. Resultatet av gruppens tankar ges ut i början av 2022.

Kompetensens tid

Observationer, som har gjorts under tre år, har samlats i en utredning som sju rekommendationer för att främja livslångt lärande i Finland. Utredningen Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea innehåller sju centrala riktlinjer för att genomföra och leda de synpunkter som 30 samhällsaktörer tog fram i början av projektet. Release-evenemanget för den allmänna intressentgruppen är 13.12.

I oktober gav vi ut en utredning om hur personer som utexaminerats från yrkesutbildningen på andra stadiet och den högre utbildningen placerar sig på arbetsmarknaden och i regioner. Till utredningen hör en nättjänst där man kan se utbildningsnivån hos befolkningen i kommuner, ekonomiska regioner och landskap samt tio andra nyckeltal som beskriver livskraften. Vi erbjöd även konkreta lösningar på bristen av experter.

Arbetet  Kompetensens tid i regionerna fortsätter i åtta regioner i framtidsforum under återstoden av året. Sex nya regioner har enligt en interaktiv verksamhetsmodell börjat ta fram en lägesbild om sin region. Vi erbjöd även åt tillväxtföretag en workshopserie för identifiering av källor för framtida tillväxt samt utnyttjande av detta genom att lära sig av andra.

Arbetet i projektet Kompetensens tid fortsätter fram till 31.3.2022.

Förändringsmetoder

Användarförståelse- och konceptutvecklingsarbetet i anknytning till Förändringsmetoder har framskridit. I projekthelheten skapas ett koncept för verktyg, metoder och angreppssätt som hjälper förändringsaktörer att ta itu med samhälleliga förändringar, genomföra den i praktiken och säkerställa deras effektivitet.

Kontinuerlig utbildningsverksamhet

Sitras framtidslaboratorium Sitra Lab och ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik är kontinuerliga utbildningshelheter.

I samarbetsprojektet mellan Kompetensens tid och Sitra Lab-framtidslaboratoriet (Sitra Lab x Kompetensens tid i regionerna) påskyndades åtta projekt i åtta olika regioner i Finland. Målet är att förändringskompetensen hos aktörerna i regionerna ska öka, att kompetensen ska utnyttjas i större omfattning än tidigare och att regionens utvecklingsarbete ska få allt större verkan.

Utredningen Kohti viheliäisten ongelmien ratkaisemista – ongelman monipuolinen ymmärrys ja yhteinen suunta monialaisissa tiimeissä gavs ut om Sitra Lab 2-utbildningsprogrammet.

Sitra Lab och HAUS genomför i samarbete under hösten och början av 2022 serien Oppimissprinttejä som är en vecka långa workshoppar om smidig utveckling. Workshopparna är avsedda för aktörer i den offentliga förvaltningen. En handbok ges ut om workshopparna under våren 2022.

I november diskuterade representanter för den offentliga sektorn på den finländska läktaren för Sitra Labs och States of Change’s Work-in-Progress-evenemang i vilken riktning den offentliga innovationsverksamheten är på väg efter coronatiden och vilka färdigheter att genomföra förändringar detta förutsätter.

De tio teamen i utbildningsprogrammet Trånga passager i demokratin, som upphör vid årsskiftet, löser problem i trånga passager som gäller demokrati och socialt deltagande och berättar om sina försök bland annat på Minne menet demokratia?-evenemanget 15.12.

Den 16:e kursen i Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik startade i november, och målet är att slutföra den före jul. Cirka 500 experter har redan deltagit i utbildningen.

Sitras meddelanden

Stt info: Alla Sitras samlade meddelanden

 

Kontakta oss

Vad handlar det om?