artiklar
Beräknad läsningstid 35 min

Förvaltningsrådets översikt 4/2020

Publicerad

Rapporteringsperiod 17.9–17.12.2020

1  Översikt över Sitra

Den hälsokris som coronaviruspandemin har orsakat eskalerade mot slutet av året och påverkade även Sitras arbete och verksamhet då det samhälleliga beslutsfattandet fortfarande fokuserade på krishanteringen. Som en offentlig organisation som lägger vikt vid framtiden är emellertid vårt arbete långsiktigare: de tuffa problemen eller möjligheter som är viktiga för Finland har inte försvunnit, utan krisen har ytterligare klargjort behovet av en förnyelse.

Under rapporteringsperioden inledde vi tillsammans med kommunerna ett försök, där vi utreder om robotsamtal skulle kunna vara ett verktyg för att stärka kommuninvånarnas röst vid utvecklingen av kommuner och deras beslutsfattande. Dessutom har vi lanserat projekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyret, vars röda tråd är att öka platser för och känslan av delaktighet särskilt bland sådana befolkningsgrupper som sedan tidigare inte är särskilt aktiva samhällspåverkare.

I september ordnade vi World Circular Economy Forum WCEF, ett globalt toppevenemang om cirkulär ekonomi, men den här gången helt virtuellt. I evenemanget som utvecklats av Sitra deltog över 4 300 reformatorer av världsekonomin från 123 länder och även tiotals journalister från olika delar av världen. WCEFonline fokuserade på den cirkulära ekonomins roll i hållbar ekonomisk stimulans. Den plötsliga coronakrisen samt klimatkrisen som förvärras och naturförlusterna tvingar samhällen runt om i världen att söka nya tillväxtkällor och sätt att förnya den ekonomiska grunden. Sitras lista över världens mest inspirerande cirkulärekonomiska lösningar som gavs ut i samband med evenemanget togs särskilt upp i nordamerikanska nätmedier. Temat behandlades också i inhemska medier och bland annat Kauppalehti analyserade den cirkulära ekonomin och dess hinder.

Dataekonomin är en bransch som fortfarande befinner sig i utveckling och därför deltar Sitra i att utveckla praxis om ansvarsfull dataanvändning. Data bör också granskas som en del av ansvarsfull affärsverksamhet. Sitra, företagsnätverket FIBS och en grupp banbrytande finländska företag håller på att bygga en starkare bro mellan data och företagsansvar.

Sitras nya strategi

Strategiprocessen som började i våras fortskred, när Sitras styrelse på sitt möte i oktober godkände en uppdaterad strategi som börjar gälla i början av 2021. Strategins fokus ligger på en vision om en rättvis, hållbar och inspirerande framtid.

I och med vår nya strategi betonas i vårt arbete tre teman: att finna lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och delaktigheten. Förändringen av ekonomin i en mer hållbar och konkurrenskraftig riktning kommer att genomsyra all vår verksamhet ännu mer än tidigare.

Grunden för vårt framtidsarbete utgörs även i fortsättningen av förutsägelse och samhällelig utbildning, där vårt mål är att öka framtidskunskapen och -tänkandet samt förändringsförmågan och samverkan.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi (Hållbarhetslösningar 1.1.2021)

Målet är att hjälpa Finland att resa sig från den ekonomiska recessionen och samtidigt introducera lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen bland annat genom att erbjuda cirkulärekonomiska lösningar på en hållbar ekonomisk stimulans. Målet är också att övergången till ett kolneutralt samhälle ska vara så rättvist som möjligt. Under hösten understödde vi denna utveckling såväl internationellt som i Finland bland annat genom att ordna en helt virtuell World Circular Economy Forum samt genom att utreda förändringar i ägarskap i den cirkulära ekonomin och de långvariga effekter som coronapandemin har bidragit med till vardagslivet i Finland.

Vad är det fråga om?

Vi måste handla snabbare, effektivare och med mindre utsläpp i en värld som prövas av klimatkrisen, sinande naturresurser, minskande biologisk mångfald och befolkningstillväxt. Vår vardag och välfärd kan inte längre bygga på överkonsumtion och fossila bränslen.

Sitra ökar finländarnas välfärd genom att stärka naturens mångfald och påskynda en rättvis och hållbar ekologisk rekonstruktion.

Sitra stödjer förnyelsen av Finland och utvecklingen till en föregångare inom cirkulär ekonomi och hjälper till med att göra övergången till en ny, hållbarare ekonomi så rättvis som möjligt för olika parter. Dessutom bidrar Sitra till att skapa lösningar inom cirkulär ekonomi som är av världsklass och som har exportpotential. Vi producerar även information om medel för att genomföra en strategisk och ambitiös klimatpolitik i Finland. Vi väcker och inspirerar människor, företag, forskningsinstitut och förvaltning att se möjligheter i ett nytt, koldioxidsnålt sätt att leva och i affärsverksamhet som anknyter till detta.

Arbete med temat genomförs särskilt i tre projekt: Klimat- och naturlösningar, En hållbar vardag samt Konkurrenskraftig och rättvis cirkulär ekonomi.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. På WCEFonline-evenemanget tog vi särskilt upp den cirkulära ekonomins roll i hållbar ekonomisk stimulans och den ekonomiska rekonstruktionen. Evenemanget genomfördes helt virtuellt tillsammans med våra internationella partner. Evenemanget hade över 4 300 deltagare från 123 länder, och även tiotals journalister från olika delar av världen.
 2. Vi ordnade tillsammans med landskapsförbunden åt aktörer inom torvbranschen tre diskussionsmöten som fördjupade insikterna om utmaningarna och möjligheterna med en rättvis övergång. Observationerna och lärdomarna från diskussionerna stöder det arbete som genomförs av ANM:s bredbasiga arbetsgrupp för torv och dessa kan till exempel användas som stöd för användningen av resurser från fonden för en rättvis omställning.
 3. Vi utredde de långvariga effekterna av de förändringar som coronapandemin har medfört på finländarnas vardagsvanor. Levnadsvanor efter pandemin sammanställer 1 500 finländares syn på hur vardagen har förändrats och vilka förändringar man vill hålla fast vid.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Sitras experter har deltagit i Hållbar stimulans-arbetsgruppens arbete samt i beredningen av det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi samt klimat-och miljöstrategin för IKT-branschen som leds av kommunikationsministeriet. Vår temachef Mari Pantsar var andra ordförande för Hållbar stimulans-arbetsgruppen och gruppen gav ut sin slutrapport i oktober. Det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi, som har beretts heltäckande av olika intressentgrupper ges ut i januari 2021, och dess vision är ett kolneutralt cirkulärekonomiskt samhälle som utgör grunden för Finlands framgångsrika ekonomi.

Vi är nära involverade i att ta fram innehåll och genomföra programmet En europeisk grön giv som styr EU mot målet om klimatneutralitet 2050 och siktar mot en globalt ledande roll i klimatåtgärder. Den enorma europeiska gemensamma satsningen på att bygga ett hållbart samhälle syns också i Sitras arbete och erbjuder en central plattform för ett omfattande införande av hållbarhetslösningar.

Finländsk kompetens och finländska lösningar kan ha en betydande roll i den ekologiska och ekonomiska återuppbyggnaden av Europa. Vi erbjuder information för att säkerställa att En europeisk grön giv ska vara ambitiös, erbjuder finländska hållbarhetslösningar som en del av verkställande av programmet och för diskussioner i Finland. Det första steget var ett diskussionsmöte som vi ordnade åt statsförvaltningen i oktober.

Nästa år ger Sitras nya strategi vårt arbete nya prioriteringar som bidrar till att stärka övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd och där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft.

Klimat- och naturlösningar

Att utvecklingen av samhället i och med coronakrisen har vänt i en hållbarare riktning förutsätter också noggrann uppföljning. Sitra är med i den internationella Energy Tracker Policy-sammanslutningen som följer upp globalt ländernas stimulansåtgärder. Cirka hälften av Finlands återhämtningsmedel som gäller energi riktas också fortfarande till att stödja den fossila ekonomin. Lösningar finns: Sitras arbetsdokument identifierade redan i mars sju hållbara återhämtningsåtgärder som på ett långsiktigt sätt gör det lättare att återhämta sig från krisen. I Finland har effektiva föremål för hållbar stimulans bland annat behandlats i Sitras förslag till budgeten för 2021.

När man rör sig mot något nytt är det viktigt att förstå vem som drabbas allra mest av förändringen och hur. En grupp som befinner sig i centrum för energiomvälvningen är de som försörjer sig med torvproduktion. I november ordnade Sitra åt aktörer i torvbranschen tre dialogmöten tillsammans med landskapsförbunden i Södra och Norra Österbotten samt Lappland. Målet med diskussionerna var att fördjupa förståelsen för utmaningarna med en rättvis övergång och möjligheterna i dessa områden ur olika aktörers perspektiv. DialogAkademin faciliterade mötena och gjorde en sammanfattning över observationer och lärdomar från diskussionerna. Diskussionerna tog bland annat upp den överraskande och snabba förändringen av branschen, företagarnas svåra situation och dåliga utsikter för nya näringar. Sammanfattning överlämnades till arbets- och näringsministeriets bredbasiga arbetsgrupp för torv som stöd för deras arbete. Den ges också ut på Sitras webbplats och kan utnyttjas som stöd för arbete i landskapen och regioner, till exempel som stöd för användningen av resurser från fonden för en rättvis omställning.

Övergången till ett hållbart samhälle förutsätter förnyelse av alla sektorer. Sitra fortsätter att stödja förnyelsen av jordbruket: under hösten har vi byggt upp E-institutet för förnyande odling tillsammans med BSAG-stiftelsen och Reaktor, i samarbete med företag och organisationer i matkedjan. En nätkurs som ges ut i början av 2021 erbjuder finländska jordbrukare nya sätt att förbättra lönsamheten, jordmånens tillväxttillstånd och bördighet.

Vi har också berett en utredning om bortkopplingen av klimatutsläpp och den ekonomiska tillväxten. I utredningen som ges ut nästa år granskas inom vilka villkor bortkopplingen vore möjlig globalt, i Europa och i Finland. Dessutom håller vi på att starta en utredning som granskar möjligheterna och flaskhalsarna vad gäller elektrifiering av samhället i Finland.

 Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

En konkurrenskraftig och rättvis cirkulär ekonomi (En cirkulär ekonomi som stärker naturen 1.1.2021)

Under det senaste årtiondet har det i Finland uppstått föregångarlösningar inom den cirkulära ekonomin, och under hösten har vi arbetat med att skala upp dem internationellt. Dessutom har vi understött centrala processer som främjar cirkulär ekonomi i Finland. Samtidigt har vi redan blickat in mot det kommande året, då Sitras nya strategi och i synnerhet de cirkulärekonomiska lösningarnas roll i att stärka den biologiska mångfalden får allt större fokus i teamets arbete.

I slutet av september synliggjorde vi finländarnas betydelsefulla roll som utvecklare av cirkulär ekonomi, då vi åter samlade runt oss världens mest centrala utvecklare av den cirkulära ekonomin: Vi ordnade tillsammans med våra partner World Circular Economy Forum, som under de senaste åren har blivit det mest centrala evenemanget i branschen, för första gången helt virtuellt. WCEFonline fokuserade särskilt på varför och på vilket sätt den cirkulära ekonomin kan hjälpa när det gäller att starta om ekonomin. Evenemanget samlade över 4 300 deltagare från 123 länder och från alla kontinenter. Medier såväl i Finland som internationellt var intresserade av evenemanget. Vi offentliggjorde också på evenemanget 39 inspirerande internationella exempel på företag som använder cirkulär ekonomi.

I september–december erbjöd WCEFonline också över 80 kompletterande evenemang som behandlade den cirkulära ekonomin och hållbar ekonomisk stimulans ur flera perspektiv. 114 organisationer från olika håll av världen deltog i att ordna de kompletterande evenemangen. WCEFonlines kompletterande evenemang har haft närmare 9 000 deltagare.

Utvecklingen av den finländska förvaltningen fick också global uppmärksamhet i form av den första nationella vägkartan för cirkulär ekonomi som togs fram 2016 under ledning av Sitra. Vägkartan och utarbetningsprocessen som i stor skala samlade ihop olika intressentgrupper i samhället har väckt ett stort intresse ute i världen. Vi samlade lärdomarna från vägkartan för Finland i en handbok som intresserade stater kan använda för att utarbeta sina egna vägkartor. Handboken och Finlands vägkarta för cirkulär ekonomi har presenterats för den internationella publiken som är intresserad av cirkulär ekonomi till exempel i EU:s Circular Economy Stakeholder Platforms årliga konferens och det kompletterande evenemanget WCEFonline som samlade nästan 500 deltagare från olika delar av världen.

Den internationella handeln och utrikespolitiken har en nyckelroll i den internationella spridningen av cirkulär ekonomi. Enligt en utredning som i oktober gavs ut av Sitra och forskningsinstitutet IISD försvårar särskilt skillnader i regleringar mellan olika länder små men internationella företags export av cirkulärekonomiska tjänster. Utrikespolitikens roll i att främja den cirkulära ekonomin och Finlands möjligheter att vara en föregångare diskuterades också på ett diskussionsmöte som ordnats av Sitra och Utrikespolitiska institutet.

Vi får ofta frågan vad cirkulär ekonomi innebär i praktiken. En påtaglig förändring gäller ägarskap: nu äger vi mycket kortlivade föremål, när åter den cirkulär ekonomin utgår från att vi delar, hyr och lånar långlivade föremål då vi behöver dem. Vår färska publikation Omistamisen muutos kiertotaloudessa (En förändring i ägarskap inom cirkulär ekonomi) presenterar förändringen i ägarskap, de affärsmöjligheter som den medför och politiska åtgärder som förändringen kräver.

Arbetet i projektet Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022.

En hållbar vardag

Under rapporteringsperioden gav vi ut en utredning om de långvariga effekterna av de förändringar som coronapandemin har medfört finländarnas vardagsvanor. Enligt utredningen vill finländarna inte återgå till sina gamla konsumtionsvanor, utan många vill hålla fast vid de nya sätten att arbeta, röra sig, resa och konsumera varor och tjänster. Utredningen Levnadsvanor efter pandemin sammanställer 1 500 finländares syn på hur vardagen har förändrats under pandemin och vilka förändringar man vill hålla fast vid. Utredningens resultat betonar det behov att svara på efterfrågan, och den tidigare nämnda publikationen om förändringen av ägarskap i cirkulär ekonomi ger både företag och institutioner nycklar till detta.

Vi har även fortsatt förberedelser för att göra Sitras En hållbar vardag-koncept samt de tillvägagångsätt och verktyg som utvecklats inom den till en del av den europeiska gröna given. Målet är att det internationella Shift 1.5-samarbetet ska skapa en europeisk gemenskap som delar praxis och kunnande som påskyndar en hållbar livsstil samt en minskning av koldioxidutsläppen.

Arbetet i nyckelområdet En hållbar vardag började i dess nya form 1.8.2020 och fortsätter till 31.1.2022.

2.2  Förnyelseförmåga

Man fortsatte i projektet Folkstyrets grundrenovering som hör till temat att utveckla det finländska folkstyrets förnyelseförmåga och delaktighet bland annat genom att ge ut en omfattande utredning om hur information används i beslutsfattandet och lagstiftningsprocesser samt genom att utveckla nya delaktighetsformer i projekthelheten för robotsamtalsförsök i kommunerna, projektet Biblioteken blir forum för folkstyret samt projekthelheten Demokratiförsök 2020. 

Vad är det fråga om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer så att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att förnya sin verksamhet i en värld som befinner sig i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

För närvarande arbetar under temat projektet Folkstyrets grundrenovering som ger fart åt uppdateringen av beslutssystemet och deltagandet i Finland. Vid behov genomförs dessutom enskilda försöksprojekt inom ramen för temat.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Som en del av projektet Folkstyrets grundrenovering gavs i slutet av november ut en omfattande utredning om dataanvändning i beslutsfattandet och lagstiftningsprocesser.
 2. På grund av presidentvalet i USA blev frågor om den liberala demokratins framtid, polariseringen i samhället och betydelsen av delaktighet globala samtalsämnen och orosmoment. Under rapporteringsperioden fortsatte Sitra sitt arbete för att främja delaktighet i otaliga försöksprojekt i olika delar av Finland.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Under temat förnyelseförmåga har man under rapporteringsperioden bland annat inlett ett förberedelsearbete för temat Demokrati och delaktighet som inleder sin verksamhet nästa år. Målet för det nya temat är att medborgarnas möjligheter att delta och påverka ska stärka demokratin och stödja förverkligandet av rättsstatsprinciperna. Målet är att stärka demokratin så att medborgarna proaktivt ska kunna vara aktiva aktörer och trygga samhällets förändringsförmåga.

Folkstyrets grundrenovering

Projektet Folkstyrets grundrenovering arbetar för att förbättra strukturernas, processernas, verksamhetssättens och aktörernas förnyelseförmåga inom den finländska demokratin. Projektet samarbetar bl.a. med statsrådet, riksdagen, partier, kommuner och bibliotek.

I anknytning till projektet gavs i slutet av november ut en omfattande utredning om användningen av information i beslutsfattande Miten tietoa käytetään päätöksenteossa som granskar hur och vilken slags information som används under hela lagstiftningsprocessen. Centrala observationer och rekommendationer är bland annat att beslutsfattande och stiftande av lagar bör göras tydligare och öppnare så att förtroendet för folkstyret bevaras i en allt mer komplicerad värld. Utredningen rekommenderade också att både statsrådet och riksdagen ska få resurser för experter i utveckling.

En observation i utredningen var att i nuläget är medborgarnas roll som informationsproducenter liten. Enligt utredningen skulle en bättre lägesbild över lagstiftningsprocessen och informationen bakom beslut ligga i såväl lagstiftarnas som medborgarnas och hela Finlands intresse och skulle också kunna erbjuda fler möjligheter att delta än i nuläget.

Den röda tråden för Demokratiförsök 2020, Robotsamtalsförsök i kommunerna och Biblioteken blir forum för folkstyret som genomförs inom ramen för projektet Folkstyrets grundrenovering är att öka platser för och känslan av delaktighet särskilt bland sådana befolkningsgrupper som sedan tidigare inte är särskilt aktiva samhällspåverkare. Samtidigt testas i försöken hur användargränssnitt för folkstyret skulle kunna uppdateras för att svara mot 2020-talets behov, möjligheter och utmaningar. Resultat och analyser av försök utlovas våren 2021.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Vad är det fråga om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Temats tyngdpunkter är livslångt lärande och rättvis dataekonomi.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi gav ut promemorian Fenomenbaserat ledningsperspektiv på livslångt lärande – Hur främja systemiskt tänkande?
 2. I slutet av september beslutade Sitras ledningsgrupp om inledandet av projektet Hälsodata 2030. Det är fråga om ett nytt treårigt projekt som i början av 2021 börjar genomföra strategiska teman inom temat En rättvis dataekonomi och som fokuserar på utnyttjande av hälsodata.
 3. Enligt en internationell enkät som genomfördes av Sitras IHAN-projekt utnyttjar finländare betydligt mer än nederländare, fransmän och tyskar smarta enheter för att mäta sig själva. Mot bakgrund av resultaten har finländarna potential att bli föregångare inom en rättvis dataekonomi.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden? 

Data har blivit världens mest värdefulla råvara för affärsverksamhet och en resurs. Samtidigt är dataekonomi emellertid fortfarande en mycket ung bransch som saknar spelregler och rättvisa tillvägagångssätt.

Under den strategiperiod som börjar 2021 förnyar Sitra ekonomin genom att bygga upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi.

Det europeiska GAIA-X-initiativet är ett av de projekt som bygger upp en fungerande datamarknad för framtiden. Syftet med projektet är att skapa ett öppet ekosystem som definierar standarderna och infrastrukturen för datadelning som baserar sig på den europeiska värdegrunden. För Finland är det viktigt att delta koordinerat i att bygga upp EU:s nya datainfrastruktur.

Samordningen i fråga om verksamheten i olika länder ska enligt planer genomföras via GAIA-X-koncentrationer. Arbets- och näringsministeriet har bett att Sitra ska vara den nationella koncentrationen i GAIA-X-projektet. I Finland finns det kompetens om data och nu vill man i större utsträckning utnyttja denna kompetens för att också gagna uppbyggandet av en europeisk dataekonomi och tillväxt och göra det lättare för aktörer att gå med i den europeiska molninfrastrukturen. Därför börjar Sitra utreda finländska aktörers roll och möjligheter i GAIA-X.

Sitra är en oberoende aktör som sedan tidigare redan har erfarenhet av att utveckla internationella spelregler och infrastruktur för dataekonomin, främja försök och skapa nätverk mellan olika aktörer bland annat från projektet IHAN – Rättvis dataekonomi som främjar etisk användning av data (se närmare på nästa sida). Sitra har också en lång erfarenhet av att främja utnyttjande av hälsodata och har varit nära involverad i beredningen av sekundärlagen i Finland och dess nationella genomförande.

I slutet av september beslutade Sitras ledningsgrupp om inledandet av ett nytt projekt Hälsodata 2030. Det är fråga om ett nytt treårigt projekt som i början av 2021 börjar genomföra strategiska teman inom temat En rättvis dataekonomi och som fokuserar på utnyttjande av hälsodata. Det består av två projekthelheter:

1) Projekthelheten Konkurrenskraft från hälsodata som till exempel innehåller Sitras samarbetsprojekt med företag och andra aktörer för att säkerställa EU-projektets effekt samt projekt, försök, pilotprojekt, utredningar, tävlingar, evenemang, forum, kommunikation, upphandlingar och samarbetskostnader som stöder nyckelområdets mål.

2) EU:s samarbetsprojekt inom hälsoområdet Joint Action for the European Health Data Space, där Sitra deltar som en behörig myndighet som utsetts av social- och hälsovårdsministeriet och koordinator för samarbetsprojektet. Ansökan om samarbetsprojektet skickades till Europeiska kommissionen i slutet av oktober. Projektet ska starta i februari 2021. Kommissionen finansierar projektet med 4,16 m euro och Sitra är koordinator för projektet med 26 stater samt finansieringsförmedlare.

En av orsakerna till att starta nyckelområdet är att Finland har utmärkta möjligheter att bli föregångare i utnyttjande av hälsodata i EU. Genom att vara i centrum för utvecklingsarbetet kan Finland och finländska aktörer ha en positiv effekt på spelreglerna och i och med att verksamhetsmiljön blir mer förutsägbar skapa för finländska företag en bättre konkurrenskraft. Kommissionen har i sina meddelanden tagit fram riktlinjer för Europas digitala framtid fram till 2025.

Ur individens perspektiv är det viktigt att man i digitaliseringens och dataekonomins utveckling säkerställer att individens rättigheter förverkligar och att individerna har egenmakt att använda sina egna data.

Nyckelområdet har planerats för att säkerställa Finlands aktiva roll i den hållbara digitaliseringsutvecklingen. Till en hållbar digitalisering hör utvecklingen av en inre marknad för europeiska data som beskrivs i datastrategin och en etisk användning av artificiell intelligens som en motor för databaserade tjänster.

IHAN® – Människonära dataekonomi

Coronakrisen har visat att det är allt svårare att förutse omvärlden. Samtidigt har data blivit den mest värdefulla råvaran i världen, men kan utnyttjas i stor skala endast av få aktörer. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler, lösningar och verktyg för en Europaomfattande rättvis dataekonomi där digitala tjänster bygger på förtroende och skapar värde för alla.

Under rapporteringsperioden fokuserar projekt inom dataekonomi på EU-lagstiftningens nyaste initiativ, lösningar inom välbefinnande och hälsovården samt på att bygga upp en rättvis dataekonomi i samarbete med företag.

Europeiska kommissionen gav i slutet av november sitt förslag till en datahanteringsmodell (Data Governance Act). Detta är den första konkreta åtgärden för att genomföra EU-datastrategin. En bloggtext av Sitra ger färsk information om lagförslagets innehåll.

Med tanke på Europas konkurrenskraft är det redan bråttom med en sameuropeisk hanteringsmodell. Man kan hämta inspiration till en rättvis dataekonomi från finans- och telesektorerna som är föregångare i att utnyttja data som de har samlat in och i att utveckla gemensam praxis. Sitra utredde vad vi kan lära oss av dem då vi skapar rättvisa spelregler för Europas datamarknad.

Dataekonomin är en bransch som fortfarande befinner sig i utveckling och därför saknar den fortfarande en gemensam lägesbild och omfattande praxis för ansvarsfull dataanvändning samt praktiska verktyg. Data bör också granskas som en del av ansvarsfull affärsverksamhet. Sitra, FIBS och en grupp banbrytande finländska företag kavlar upp ärmarna och håller på att bygga en starkare bro mellan data och företagsansvar. Sitras färska publikation Företagens ansvar sträcker sig till data presenterar perspektiv och förslag till att främja en ansvarsfull användning av data samt exempel på praxis i företagsvärlden.

I nyckelområdet utvecklas en IHAN-testbädd som samlar verktyg på en plats och där organisationer i praktiken kan testa tjänster enligt en rättvis dataekonomi. Skatteförvaltningen testade i praktiken utnyttjande av företagsdata och hade som mål att digitalisera processen för att starta företag och locka utländska företag till Finland. Företagen har visat ett stort intresse för Regelboken för rättvis dataekonomi som utgör stommen för testbädden och vars riktlinjer man också ämnar utnyttja i det europeiska Gaia-X-samarbetsprojektet. Vid sidan av testbädden utvecklas även ett självbedömningsverktyg som företag som utnyttjar data kan använda för att utreda vilken mognadsgrad deras dataanvändning har, dvs. om företaget precis håller på att inleda sådan verksamhet som följer rättvisa spelregler eller om verksamheten redan är mer avancerad. Sitras mål är att utveckla mognadsmodellen i ett brett samarbete. Modellen presenterades för första gången i samband med MyData Online 2020-konferensen 10.12.2020.

Intresset för hälsodata och coronaappen får finländarna att skilja sig från mängden. Enligt en internationell enkät som Sitra lät genomföra finns det klart fler människor som har använt smarta enheter för självmätning i över fem år än i referensländerna Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Enligt resultaten har finländarna potential att bli föregångare inom rättvis dataekonomi och Finland kan bli 2020-talets rättvisa Silicon Valley.

Framtidens hållbara hälso- och sjukvård som har förmågan att förändras behöver data som grund för innovationer. Utnyttjande av data kräver gemensamma spelregler och en attitydförändring. Sitras färska arbetsdokument erbjuder riktlinjer för ett mångsidigare och mer människoorienterat utnyttjande av data samt för vad detta skulle kräva av beslutsfattarna och branschen.

IHAN® – Människonära dataekonomi-projektets arbete fortsätter fram till 30.6.2021.

Kompetensens tid

Projektet Kompetensens tid – Livslång lärande konkurrenskraft och välbefinnande startade i oktober 2018. Målet för den treåriga helheten var en långsiktig och övergripande utveckling av livslångt lärande i Finland. Vi stöder samhällsaktörer i att starta en systemisk förändring. Sitras roll är att vara en faciliterande brobyggare, att erbjuda ett samarbetsforum och att komplettera den övergripande bilden.

Statsrådet tillsatte utifrån regeringsprogrammet under hösten 2019 en parlamentarisk arbetsgrupp för reformen av det kontinuerliga lärandet, där alla riksdagspartier är representerade. Sitra stödjer reformen genom produktion av information i nära samarbete med samordningsnätverket och de organisationer som arbetsgruppens medlemmar representerar.

Vi gav ut promemorian ”Ilmiölähtöisen johtamisen näkökulma elinikäiseen oppimiseen – Miten edistää systeemistä ajattelua?” (Fenomenbaserat ledningsperspektiv på livslångt lärande – Hur främja systemiskt tänkande?) som stöd för såväl de riktlinjer som den parlamentariska gruppen för reformen av det kontinuerliga lärandet har tagit fram som för arbetets fortskridande.

I utredningen För vilken befolkning? (Mille väestölle?) förutsåg Sitra framtidens utbildningsbehov fram till 2040. Diskussionen vid evenemanget där utredningen gavs ut fortsatte i en diskussionsserie om befolkningsutvecklingens effekter på arrangemangen på tre utbildningsstadier. Vi intervjuade ansvariga ministrar utifrån frågor som uppstod i diskussionerna och vi ger ut de utbildningsnivåspecifika intervjuerna på Sitras webbplats.

I sin roll som brobyggare påskyndar Sitra samarbetet mellan företag i olika områden, läroanstalter samt andra aktörer inom den offentliga och tredje sektorn för att stärka ett livslångt lärande och livskraften. Som ett resultat av en omfattande kartläggning har vi inlett samarbete med aktörer i tio olika områden i olika delar av Finland. Målet är att tillsammans med aktörer identifiera utmaningar i områdena och inleda försök med operativa modeller för att bygga upp ett nytt kompetenssystem.

Arbetet i Kompetensens tid projektet fortsätter fram till 31.12.2021.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden beredde funktionen en yttre publicering av den nya strategin, gav ut utredningen Megatrendit koronan valossa (Megatrender mot bakgrund av coronan) samt finslipade utvecklingen av utbildningskonceptet Framtidsfrekvensen och förberedde lanseringen av den i januari.

Vad är det fråga om?

Funktionen Förutsägelse producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsnäten. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Dessutom är målet för funktionen att utveckla framtidsförmågor, dvs. färdigheter för framtidstänkande och samhällspåverkan i samhället. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser och resultatutvärdering.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Sitras styrelse godkände den uppdaterade strategin på sitt möte 22.10.2020
 2. Utredningen Megatrendit koronan valossa (Megatrender mot bakgrund av coronan) gavs ut i november. Utredningen sammanställde de uppdaterade versionerna av de artiklar om coronans effekter som gavs ut i somras och tog upp verktyg för att föreställa sig annorlunda framtider.
 3. Funktionen förberedde workshopmetoden Framtidsfrekvensen som kombinerar framtidstänkande och färdigheterna att skapa förändring och som ges ut 12.1.2021. Workshopmetoden och allt dess material blir tillgängliga för allmänheten och kan användas av alla.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

I funktionen Förutsägelse låg fokus under rapporteringsperioden på att ta fram en utredning om coronans långvariga effekter. Utredningen Megatrendit koronan valossa (Megatrender mot bakgrund av coronan) gavs ut i november på ett nätevenemang där man förutom coronans effekter, källor till hopp och aktuella viktiga frågor också presenterade tre olika personers videoberättelser om önskvärda framtider. Bara i november hade utredningen laddats ner 2 600 gånger och man har beställt 300 tryckta versioner (företag, offentliga organisationer, skolor, universitet, kommuner). Dessutom har artiklarna Coronans effekter som gavs ut i somras lästs sammanlagt cirka 10 000 gånger. Våra experter har också gett flera medier intervjuer om coronans effekter på megatrender och olika teman.

I Framtidens förnyare-projektet finslipades en workshopmetod som heter Framtidsfrekvensen och som kombinerar framtidstänkande och färdigheterna att skapa förändring. Bakom detta ligger målet att popularisera färdigheter i framtidstänkande, dvs. att göra dem mer tillgängliga, och att stärka människors framtidstro och aktörskap. Metoden är avsedd för alla. Framtidsfrekvensen ges ut på ett release-evenemang 12.1.2021. Samtidigt ges ut åt alla för öppen användning webbplatsen Framtidsfrekvensen, en PowerPoint-presentation som är avsedd för att leda workshoppar, en handbok för workshopledaren, utredningen Vaikuta tulevaisuuteen (Påverka framtiden) som behandlar kombinationen av framtidstänkande och färdigheter att skapa förändring samt en ansökningsrunda till en utbildning av ledare av Framtidsfrekvensen-workshoppar. På våren kommer även centralt material på svenska och engelska. Teamet Framtidens förnyare har i flera olika organisationer svarat för utveckling av metoden och pilotförsök, men arbetet har utförts i nära samarbete med en utvecklingsgrupp som består av experter i olika områden.

I november ordnade vi ett webbseminarium där vi gav ut promemorian Tulevaisuususko hukassa? Nuoret ilmastoaktivistit ja keskustelu tulevaisuudesta.Rapporten sammanställde observationer från framtidsdiskussionen i forskningsprojektet Nutopia – nuorten utopiat ilmastonmuutoksen aikakaudella (Nutopia – ungdomars utopier i klimatförändringens tidevarv).  Undersökningen visar att unga klimataktivister kräver ytterligare diskussion om framtiden, fler diskussionsforum och jämlika möjligheter att delta i den.

Målet med projektet Bildning+ är att skapa och stärka en bildning som ger oss allt större beredskap att förnya oss och svara mot tuffa problem. Sådan bildning skapar också betydelse och välbefinnande i stället för fokus på konsumtion. Projektet har som syfte att öka uppskattningen av traditionell bildning samt att uppdatera och utvidga bildningsidealet och dess användningsområde. I november var projektet värd för ett distansmorgonkaffe som hade över 40 deltagare som diskuterade bildningsdiskussionen i medier. Utgångspunkten var en analys som hade beställts av Meedius om den offentliga diskussionen om bildning i tidningar och sociala medier. Under rapporteringsperioden startade Dynamo-projektet som finansierades av projektet och som producerar åt museer ett nytt slags tillvägagångssätt som sociala framtidsskapare. Centret i framtidsforskning vid Åbo universitet genomför projektet tillsammans med Finlands Skogsmuseum Lusto och Östra Finlands universitet tillsammans med den forstvetenskapliga fakulteten.

Sitras strategiarbete

Sitras styrelse godkände på sitt möte 22.10.2020 Sitras nya strategi. Arbetet för att utveckla strategin och den operativa modellen inleddes i mars och den har förberetts i ett brett samarbete med Sitramedarbetare. Strategidokumentet och annat material ges ut på vår webbplats efter förvaltningsrådets möte.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden pågick två utbildningar: Sitra Lab 2 samt kurs 15 i Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik. På grund av den försämrade coronasituationen flyttades den fram till våren. Under perioden inleddes även en kartläggning av förändringsaktörer, publicerades publikationen Talous tulevaisuuden palveluksessa och fördes sex Dialoger i rådande undantagstillstånd.

Vad är det fråga om?

Sitras verksamhet inom samhällelig utbildning samlar ihop beslutsfattare och förändringsskapare för att tillsammans utveckla morgondagens framgångsrika Finland. Utbildningsfunktionens faciliteringskompetens används också horisontellt som stöd för Sitras teman/funktioner och under rapporteringsperioden utnyttjades utbildningsteamets faciliteringsstöd i Sitras strategi- och verksamhetsmodellprocess. De viktigaste helheterna är Sitras eget framtidslaboratorium Sitra Lab och ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Sitra Labs andra utbildningsprogram pågår och ansökan till den tredje öppnades i början av december. Utbildningarna flyttades snabbt helt till nätet.
 2. Det förnyade bakgrundsmaterialet för Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik togs i bruk. Publikationen Talous tulevaisuuden palveluksessa belyser ekonomins utmaningar och uppgifter samt tillfällen till val ur ett samhällsperspektiv.
 3. I och med den nya strategin fokuserar funktionen Samhällelig utbildning i framtiden vid sidan av sina utbildningsprogram allt mer på angreppssätt för färdigheter och metoder att skapa förändring samt på stöd för kompetens i anknytning till dem.  

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

Sitra Lab

Sitra Lab är Sitras eget framtidslaboratorium, där vi utbildar förändringsaktörer, hjälper organisationer och gemenskaper att utnyttja nya angreppssätt och talar för en förändring. Bakom all vår verksamhet ligger en stark tanke om att framtiden behöver människor som skapar den och att man kan lära sig att skapa en förändring.

Under rapporteringsperiodens pågår Sitra Lab 2-utbildningsprogrammet som söker naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering. Utbildningsprogrammet flyttades fram från våren till hösten och genomförs nu helt virtuellt. Ansökan till det tredje Sitra Lab-utbildningsprogrammet pågår för närvarande och temat är trånga passager i demokratin.

Förutom utbildningsprogram hör nätverkande bland förändringsaktörer och stöd för arbetet till Sitra Labs kärnverksamhet. Sitra Lab är bland annat samarbetspartner och finansiär i den kartläggning av förändringsaktörer som började i Finland i oktober som genomförs av Ashoka Nordic. Ashoka är världens största nätverk av sociala entreprenörer och förändringsaktörer som först nu håller på att landa i Finland.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik

Från och med 2013 har Sitra ordnat ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik för samhällspåverkare och beslutsfattare. Kursen har redan genomförts av fler än 400 personer. I utbildningen reflekterar man genom teori och praktiska övningar över hur jordens ekologiska specialvillkor samt målen för rättvisa och välbefinnande kan inkluderas i ekonomiska beslut, ekonomisk politik och ledarskap. Till varje kurs bjuds in cirka 30 deltagare från samhällets olika sektorer och de får möjligheten att lära sig tillsammans samt att utveckla ett nytt tänkande och nya lösningar.

Kursen som är den femtonde inleddes i september med undantagsarrangemang på grund av coronaepidemin, men eftersom epidemin accelererade och på grund av stramare myndighetsbegränsningar blev vi tvungna att avbryta utbildningen. Vi hoppas att den femtonde kursen kan slutföras under våren.

I fortsättningen utgör den nya publikationen Talous tulevaisuuden palveluksessa en inledning till utbildningsinnehållen. Publikationen diskuterar ekonomins roll och uppgifter i samhället samt hur uppfattningen om dem har förändrats och håller på att förändras på 2020-talet. Det centrala budskapet är: Ekonomins krafter och mekanismer ska stå till naturens och människans förfogande så att all ekonomisk verksamhet förnyar vårt ekologiska och sociala kapital. Inget mindre är längre tillräckligt.

Under sommaren 2020 genomfördes en genomslagsutvärdering om ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik. Enligt en enkät som genomfördes av Kantar ansåg över hälften av de intervjuade (54 %) att kursupplevelsen var mycket viktig. Bedömningen av ledarskapsutbildningens relevans för samhället låg på samma, mycket goda nivå som under 2014. Utifrån den genomförda kursen ansåg kursdeltagarna också att Sitras roll som en samhällsutbildare är viktig.

Undantagstidens dialoger (Poikkeusajan dialogit) är en serie av dialogiska samtal som ordnas av DialogAkademin, Dialogpaus-stiftelsen och finansministeriet. Samtalen granskar medborgarnas erfarenheter av undantagstiden i Finland ur olika perspektiv. Sitra är med om att organisera diskussioner och finansierar projektet för att utveckla dialogmetoden så att den motsvarar omständigheterna under krisen.

Sammanfattningar av diskussionerna utgör värdefullt material som bland annat utnyttjas i finansministeriets coronaarbete och den förtroendeutvärdering som bereds av OECD. Dialoger i rådande undantagstillstånd organiseras med Dialogpaus-metoden som Sitra har utvecklat för att föra samhällelig diskussion på ett konstruktivt sätt.

Sitra Lab och ledarskapsutbildningen för hållbar ekonomisk politik är bestående verksamhet vid Sitr

3  Sitras meddelanden 17.9–17.12.2020

Stt info: Alla Sitras samlade meddelanden

Datum Tema Tema/Projekt
24.11.2020 Användningen av information i lagstiftningsarbetet är oklar – utredning föreslår experter på utveckling till riksdagen och statsrådet Folkstyrets grundrenovering
3.11.2020 ”USA:s kaos behöver inte vara Finlands väg” – Kommunerna prövar en robot som stöd för delaktighet och demokrati Folkstyrets grundrenovering
15.10.2020 Blir Finland 2020-talets rättvisa Silicon Valley? – Intresset för hälsodata och coronaappen får finländarna att skilja sig från mängden Människoorienterad dataekonomi
6.10.2020 Robotsamtal och nya verksamhetssätt skulle avsevärt förbättra smittspårningen under epidemiförhållanden Folkstyrets grundrenovering
25.9.2020 Det ledande evenemanget inom cirkulär ekonomi erbjuder en krisdrabbad värld verktyg för en hållbar omstart Kolneutral cirkulär ekonomi, WCEF

 

Vad handlar det om?