artiklar
Beräknad läsningstid 18 min

39 effektiva cirkulärekonomiska lösningar från världen

Vi listade ett antal intressanta cirkulärekonomiska lösningar i olika delar av världen.

Författare

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

För att påskynda övergången till cirkulär ekonomi behövs det exempel och förebilder med genomförbara och inspirerande lösningar.

Under WCEFonline-toppevenemanget för cirkulär ekonomi som ordnades i september 2020 samlade vi de mest inspirerande cirkulärekonomiska lösningarna från hela världen.

Resultatet blev en lista med 39 inspirerande cirkulärekonomiska lösningar. Lösningarna som sammanställts från sex kontinenter sträcker sig från cirkulärekonomiskt mode till magnetiskt bläck, återvinning av avfall från solpaneler till podcasts och spel som visar cirkulär ekonomi i praktiken.

Listan ger en utmärkt bild av vad som sker just nu inom cirkulär ekonomi. Trevliga läsestunder!

Helt komposterbar och biologiskt nedbrytbar sanitetsbinda

Anandipad som har utvecklats av AAKAR Innovations är den enda sanitetsbindan i världen som är helt komposterbar och biologiskt nedbrytbar. En förbättrad tillgång till sanitetsbindor spelar en betydande roll när det gäller att öka kvinnors delaktighet i samhället.

Biologiskt nedbrytbara sanitetsbindor hjälper till med att minska miljöpåverkan av bindor som innehåller plast, såsom mängden avfall och behovet av att använda orörda naturresurser. Tillverkningsprocessen hos produkten sysselsätter och ger kraft till kvinnor som bor i byar i Indien och Afrika söder om Sahara.

Stora infrastrukturprojekt enligt den cirkulära ekonomin

ACCIONA erbjuder en helhetsmässig lösning för att tillämpa cirkulärekonomiska principer på stora infrastrukturprojekt, såsom projekt inom förnybar energi, trafikprojekt och byggnader. ACCIONA utnyttjar en kommunikationsplattform för att få en heltäckande uppfattning om problem som ska lösas samt för att identifiera den bästa tekniken att tillämpas i varje objekt.

Miljövänliga byggmaterial genom återanvändning av marksubstanser som schaktats lokalt

Byggande är en av de mest material- och kolintensiva branscherna: det orsakar 40 procent av hela världens koldioxidutsläpp. BC Materials omvandlar schaktjord till byggmaterial för den cirkulära ekonomin samt utvecklar byggbranschen enligt principerna för cirkulär ekonomi. Företagets mål är att hjälpa byggbranschen med att minska koldioxidutsläpp och avfall samt skapa hälsosamma och högkvalitativa arbets- och boendemiljöer.

Hållbar näring med en mat som tjänst-plattform

Cirka en tredjedel av alla livsmedel som produceras blir till svinn redan före de hamnar hos konsumenten. Blendhubs mat som tjänst-plattform kombinerar en flyttbar fabriksenhet och ett molnbaserat program och introducerar produkt som tjänst-principen till livsmedelsproduktionen, en mindre undersökt sektor. Blendhub löser det globalt viktiga problemet med matsvinn genom att möjliggöra smartare leveranskedjor för livsmedel samt lokal produktion och distribution av livsmedel.

Hushållsapparater som tjänst främjar återanvändning, reparation och längre livscykler

En trasig tvättmaskin kan vara en dyr belastning på konsumenten. Som en del av BSH Hausgeräte vars varumärken omfattar Bosch, Siemens, Neff och Gaggenau är BlueMovement med sin produkt som tjänst-affärsmodell ett exempel på hur storföretag kan övergå till cirkulär ekonomi.

Med hjälp av BlueMovement erbjuder BSH hushållsapparater som en tjänst i stället för att sälja produkter. Företaget levererar, installerar, reparerar, flyttar och ställer in hushållsapparaterna och hämtar tillbaka dem när avtalet upphör. Livslängden hos hushållsapparaterna förlängs tack vare reparationsservicen som ingår i tjänsten.

Teknikbaserad lösning utvecklar modeindustrin enligt cirkulär ekonomi

För närvarande främjar modeindustrin inte hållbara konsumtionsvanor och hållbar användning av naturresurser. JEPLANs BRING strävar efter att skapa ett cirkulärekonomiskt ekosystem för modeindustrin genom att utveckla återvinningsteknik och bygga cirkulärekonomiska leveranskedjor. Företaget betonar förändringar särskilt i konsumentbeteendet. Det samlar in gamla kläder från konsumenter, återvinner dem och säljer materialet till sina partner.

Biobaserad lösning för återvinning av näringsämnen

Föroreningar och näringsavrinning från jordbruket och stadsområden försämrar kvaliteten hos grundvattnet. Carbons Finlands hybridfilter är en naturenligt och skalbar lösning som hindrar näringsavrinning från åkrar och förbättrar vattenkvaliteten lokalt. När biofiltren nått slutet av sin livslängd kan de återanvändas för flera ändamål för att frigöra filtrerade näringsämnen i deras naturliga kretslopp.

Förnybar energi och jordbearbetningsprodukter av bioavfall

CCI:s teknik löser två problem: behovet av förnybar energi och kravet på hållbar hantering av bioavfall. Torontos stad omvandlar bioavfall som sorterats i hushållen till biogas och rötrester med hjälp av BTA-processen som företaget utvecklat. Att omvandla bioavfall till användbara produkter i Nordamerika kan minska växthusgasutsläpp med upp till 120 miljoner ton per år.

Mätning och förbättring av företagens cirkulärekonomiska prestanda

Med Circular IQ:s CTI Tool-plattformen som utvecklats i samarbete med WBCSD-organisationen (World Business Council for Sustainable Development) kan företag förstå den inverkan som deras komponenter har under deras hela livscykel.

De databaserade indikatorerna som produceras på plattformen hjälper organisationer att utveckla tydliga mål som förbättrar deras grad av cirkulär ekonomi i olika skeden av värdekedjan tillsammans med deras partner. Plattformen kan användas av alla som deltar i kundens värdekedja, vilket främjar cirkulär ekonomi i hela systemet

Spårbarhet som en tjänst möjliggör ansvarsfulla och cirkulärekonomiska leveranskedjor

Användningen av litiumjonbatterier ökar allteftersom trafiken elektrifieras.Circulor-plattformen stödjer utvecklingen av cirkulär ekonomi till exempel inom produktionen av litiumjonbatterier genom att förenkla spårbarheten.

Genom att möjliggöra spårning av råvaror på plattformen för kunderna genom hela deras värdekedja, kan man säkerställa att återvunnet material används istället för orörda råvaror och att mänskliga rättigheter respekteras. Dessutom kan plattformen användas för att spåra leveranskedjans koldioxidavtryck.

Salter från industrins avloppsvatten tas tillvara och återanvänds i ett slutet kretslopp

Covestros lösning sluter kretsloppet av salter som behövs i produktionen av plast och andra polymerer och tar därmed ett steg mot cirkulär ekonomi inom materialvetenskaper.

Den skalbara lösningen passar för flera olika industrisektorer och erbjuder miljönytta i tre steg: minskad förbrukning av icke-förnybara resurser, minskad vattenförbrukning och minskad förorening av vatten.

Redesign av vardagliga produkter minskar avfallsmängden och håller material i cirkulation

Tillvägagångssättet hos DSM-Niagra möjliggör formgivning av vardagliga inredningsprodukter enligt cirkulärekonomiska principer, såsom mattor, madrasser och möbelskivor. Lösningen baserar sig på att produkterna planeras av enkla giftfria material som är såväl säkra och hållbara som enkla att nedmontera för återvinning.

Behandling av avloppsvatten och upptagning av resurser som tjänst

Industrins användning av vatten medför olika resurs- och föroreningsrisker. Cambrian Innovations EcoVolt tar tag i problemet med vattenbristen och -säkerheten genom den första lösningen för avloppsvattenrening effektiverad med bioel i världen. Lösningen gör avloppsvatten till förnybar energi och minskar på växthusgasutsläpp.

B2B-nätverksplattform hjälper till att hitta värdefulla möjligheter för återanvändning av produkter och material

Bristen på information och transparens om material försvårar återanvändningen av överblivet material inom olika sektorer. Genom att kombinera teknik, mänsklig intelligens och kraftfulla verktyg är The Excess Materials Exchange en branschövergripande kontaktplattform för material och produkter som också säkerställer spårbarhet och transparens. Målet med plattformen är att hitta kombinationerna som har de största miljö- och socioekonomiska effekterna.

Personifierade samägarskapsplattformer för företag och organisationer

Material och maskiner inom många företag står oanvända under den största delen av tiden. FLOOW2 är en plattform för att skapa samägda webbutikplatser mellan olika företag. Med lösningen som kan skräddarsys och skalas kan företag inom olika branscher effektivera användningen av sina maskiner, material, tjänster, personal och lokaler.

Svinn till nytta genom samarbete mellan livsmedelsföretag och välgörenhetsaktörer

Upp till 60 procent av maten som produceras i Kanada blir till svinn varje år. Foodrescue.ca erbjuder en logistisk lösning som hjälper företag att kontakta lokala organisationer och spara mat som annars skulle bli till svinn. Den enkla plattformen hjälper till med att lösa tre stora kriser: matsvinn, klimatförändringen och livsmedelstryggheten.

Cirkulärekonomisk podcast om hur man inte räddar miljön

Podcasten Waste Not Why Not av Ghost Island Media synliggör cirkulär ekonomi för den stora allmänheten. Podcasten granskar metoder baserade på fel information, med vilka människor försöker skydda planeten samt redogör för vad vi bör göra istället.

Podcasten riktar sig till lyssnare som inte har särskilt kunnande inom cirkulär ekonomi och strävar efter att förmedla en optimistisk bild av en värld som baserar sig på cirkulär ekonomi genom berättelser om föregångare som redan nu bygger cirkulär ekonomi.

Hantering av donationer, återförsäljning och återvinning av kontorsmöbler

När man tar kontorsmöbler ur bruk avbryts livscykeln hos värdefulla resurser i förtid. Green Standards hjälper företag med att sälja, återvinna eller donera sina möbler till lokala organisationer som behöver dem och således skapa positiv miljö- och social påverkan.

En lösning för slutskedet av livscykeln för teknik

Compugens tjänst för kassering av IT-apparater Green4Good hjälper organisationer med att hantera funktioner i samband med första livscykeln för IT-apparater och sälja apparaterna vidare för nästa användare till ett konkurrenskraftigt pris.

Genom återförsäljning och reparation säkerställer programmet att produktens livscykel förlängs, minskar behovet av att producera ny teknik och ger upphov till bekräftade utsläppsminskningar.

Företagsspelet skapar en realistisk upplevelse av den cirkulärekonomiska omvälvningen

Bristen på praktisk undervisning gör det svårare att ta i bruk praxis som följer principerna för cirkulär ekonomi. Inchainges The Blue Connection är ett webbläsarbaserat undervisningsverktyg som användare – både företag och studerande – kan utnyttja för att själva uppleva möjligheter och utmaningar med cirkulär ekonomi.

Inchainge samarbetar med företag och universitet för att dela sitt molnbaserade program med så många som möjligt och erbjuder praktisk kunskap om cirkulär ekonomi till människor överallt i världen.

Förpackningssektorn revolutioneras med plastfria och fukttåliga livsmedelsförpackningar

Plastytan på matförpackningar förbättrar säkerheten hos livsmedel men försvårar återvinningen. Kotkamills förpackningslösning förbättrar återvinningsbarheten hos förpackningar som är nödvändiga för samhället men problematiska ur miljöns synvinkel. Lösningen underlättar ansvarsfull användning av råvaror.

Tillvaratagande av litiumjonbatterier ökar återvinningen och säkerheten vid återanvändning

Traditionellt sett har det varit opraktiskt att återvinna litiumjonbatterier, vilket orsakar problemavfall och att värdefulla material går till spillo. Li-Cycle har utvecklat en teknik för att skapa en leveranskedja för litiumjonbatterier enligt principerna för cirkulär ekonomi i en värld där bekämpningen av klimatförändringen förutsätter ökad elektrifiering.

Lösningen utmanar allmänna missuppfattningar om att litiumjonbatterier är svåra att återvinna, eftersom lösningen möjliggör återvinning av dem på ett säkert, hållbart och ekonomiskt lönsamt sätt.

Enkel återvinning genom crowdsourcing-plattform för återvinning

Live Love Recycle gör återvinningsprocessen enklare och tillgänglig för alla. Plattformen som är baserad i Beirut för samman människor och företag som har oönskade avfallsprodukter med aktörer som kan återanvända dessa råvaror. Appen har blivit en väsentlig del av livet i Beirut och har för närvarande 20 000 användare.

Magnetiskt bläck gör återvinningen effektivare

Vanligtvis har förpackningar element som försvårar återvinningen av dem. Magnomers Design2Recycle-lösningen använder magnetiskt bläck, som avlägsnar ett betydande hinder för att återvinna etiketter och konsumentförpackningar i plast. Lösningen har pilottestats av bland annat PepsiCo och American Fuji Seal.

I bostäder som renoverats i gamla byggnader lever man enligt principerna för cirkulär ekonomi

Den snabbt åldrande befolkningen i Japan kombinerat med flyttrörelsen av unga till stadscentrum har skapat en utmanande situation där andelen äldre i förstädernas befolkning har ökat. Odaku Electric Railway erbjuder en ny modell för att grunda lokala samhällen som baserar sig på cirkulär ekonomi. Lösningen grundar sig på renovering av gamla byggnader och väcker nytt liv i lokalsamhällen genom att förlänga livscykeln hos äldre byggnader och locka personer i arbetsför ålder utanför området.

Världens första app för att dela mat mellan grannarna

OLIO är en plattform vars syfte är att rädda mat. Med appen kan användarna meddela sina grannar om mat eller ingredienser som blivit över, vilket gynnar gemenskapen och minskar uppkomsten av matsvinn. Lösningen minskar på matsvinnet i hushållen och har en positiv effekt på miljön och det sociala välbefinnandet både på individ- och på gemenskapsnivå.

Spårningsbarhet hos material i globala leveranskedjor stödjer den cirkulära ekonomin

Osynliga materialflöden bromsar övergången till en cirkulär ekonomi. Optel Groups Intelligent Supply Chain-plattform fångar upp den digitala resan för vilket som helst materialflöde från början till slut – från råvara till konsumenten och efter det. Företagen kan utnyttja informationen för att optimera sina materialflöden och fatta fler cirkulärekonomiska beslut i sin produktplanering.

I Kanadas British Columbia banar man vägen för cirkulär ekonomi

Med den icke-vinstdrivande organisationen Synergy Sustainability Institutes projekt Project Zero strävar man efter att påskynda övergången till cirkulär ekonomi på Vancouverön i British Columbia. Projektet erbjuder material och innehåll för undervisning och workshopar. Inom projektet ordnas även en think tank för företag och rundabordsdiskussioner för beslutsfattare och industridirektörer för att identifiera cirkulärekonomiska lösningar.

Textilavfallet återanvänds av modeindustrin

Globalt sett återanvänds endast en procent av textilierna och även den procenten är svår att återanvända. Re:newcells Circulose är världens första kemiska återvinningsprocess i industriell skala för använda textilier. Lösningen omvandlar använda bomulls- och viskosfibrer till bionedbrytbar Circulose-massa som kan användas för att tillverka nya textilfibrer. Re:newcell har utvecklats i samarbete med till exempel modehus och forskningsorganisationer och är ett utmärkt exempel på hur olika aktörer samarbetar för att utveckla cirkulärekonomiska innovationer.

Smarta avfalls- och återvinningslösningar med programvara för avfallsspårning

I den linjära ekonomin finns massor av avfallsströmmar som smutsar ner ekosystem och slösar på värdefulla råvaror som kunde återvinnas och återanvändas. Rubicon möjliggör global spårning av materialströmmar med sin programvara som erbjuds som tjänst och genom att analysera data förknippat med avfall, återvinning och smarta stadslösningar.

Tjänsterna är viktiga för en ansvarsfull och hållbar avfallshantering och hjälper företag och organisationer att förstå och följa med sammanställningen, flöden, skalan, påverkan och kostnaden av sitt avfall.

Vackra, hållbara och förmånliga kontorsmöbler

Livslängden hos kontorsmöbler är oftast kort, vilket inte är ekonomiskt lönsamt. Rype Office är ett brittiskt nyproduktions- och planeringsföretag för kontorsmöbler som ska lösa följande problem: varje vardag slängs 300 ton kontorsmöbler på soptippar i Storbritannien. Rype Office tar möbler från kundernas befintliga inventarier samt de största outlet-företagen i Storbritannien och erbjuder förmånligare returtillverkade produkter som har ett mindre miljöavtryck.

Decentraliserade, hållbara gödselmedel som kan skräddarsys för jordbrukare i utvecklingsländer

De gödselmedel som ofta används i Kenya passar dåligt för den lokala jordmånen och kan orsaka mer skada än nytta. Safi Organics lösning omvandlar jordbruksavfallsströmmar från kenyanska jordbruk till skräddarsydda kolnegativa gödselmedel. Tack vare MIT:s planeringskunnande och den djupa kännedomen om den lokala miljön lämpar sig Safi Organics lösning utmärkt för subsahariska Afrika.

Utnyttjande av industrins sidoströmmar i regenerativt jordbruk

Jordbruket orsakar en tiondel av alla växthusgasutsläpp inom EU. Soilfood möjliggör återvinning av material mellan sektorer som traditionellt sett inte samarbetar, till exempel genom att återvinna industrins biprodukter som jordförbättringsämnen, gödsel och jordbrukskalk. Lösningen utnyttjar biprodukter inom en bransch för att skapa ett hållbart materialalternativ för en annan och fungerar som en förmedlare mellan dessa, vilket skapar både ekonomiskt och ekologiskt värde för båda parter.

Solpaneler som förädlats för återanvändning

Cirka en miljard människor lever utan nödvändig elektricitet. Samtidigt saknas ett effektivt återvinningssystem för solpanelsavfall. Suncrafters solpaneler som förädlats för återanvändning är en smidig lösning på det globala problemet: att producera ren och förmånlig energi vid behov där det behövs. Samtidigt minskar mängden material som behövs för att producera förnybar energi genom panelerna som förädlats för återbruk. Lösningen fungerar särskilt bra i energifattiga avlägsna områden och i stadsmiljöer som saknar en tillräcklig laddningsinfrastruktur för elbilar.

Cirkulärekonomiska principer i byggbranschens praxis

Återanvändning av byggmaterial är utmanande och majoriteten av materialet hamnar i användning med lägre värde eller blir avfall. Sundahus har skapat ett webbaserat verktyg för att hantera byggmaterial under hela deras livscyklar. Verktyget hjälper aktörer i byggbranschen att välja, dokumentera och följa upp material och produkter som används i byggprojektet. Resultaten av företagets arbete har redan blivit ett standardförfarande för många aktörer inom byggsektorn.

Organiska avfallsflöden bort från avstjälpningsplatser

Organiskt avfall sorteras sällan separat från andra avfallssorter i Nordamerika. SusGlobal Energy Corp hjälper kommuner att hitta värdet i avfall.Lösningen möjliggör både produktion av biogas och högkvalitativt gödsel från organiska avfallsströmmar. Den skalbara lösningen har betydande miljöfördelar och hjälper till med att förhindra skadliga metanutsläpp på avstjälpningsplatser samtidigt som den fungerar som en förnybar källa för bränsle och naturligt gödsel.

Tryckluft som tjänst för industrianläggningar

I industrianläggningar används ofta gammal tryckluftsteknik som kräver olja och underhåll och lätt går sönder. Tamturbo erbjuder tryckluft som tjänst, den mest förmånliga lösningen på marknaden när det gäller kostnader under hela livscykeln. Tekniken är nästan service- och underhållsfri eftersom den minimerar slitage och kan övervakas och styras helt på distans. Tryckluft som tjänst är ett exempel på omplanering av gammal teknik enligt cirkulärekonomiska principer. På så sätt har det skapats en produkt för en marknad där innovationstakten avtagit annars.

Skolmöbler och miljövänliga tak av plastavfall

Ekologiskt kompositmaterial ersätter trä som råvara och ökar kännedomen om problemet med plastavfall. TECO2-lösningen förvandlar plastavfall till ett miljövänligt blandmaterial som används för bänkar i klassrummet samt miljövänliga tak. Lösningen har tagits i bruk i Burkina Faso och tar tag i plastavfall, skogsförlust och kvaliteten hos utbildningen, och är till stor nytta för miljön och samhället.

En plattform öppen för alla för cirkulärekonomisk affärsverksamhet med t-tröjor

Klädesindustrin är känd för sitt stora miljöavtryck och problem med mänskliga rättigheter i värdekedjan.Med hjälp av Teemills webbplattform kan välgörenhets- och andra organisationer skapa en egen, skräddarsydd webbutik för kläder som har designats enligt cirkulärekonomiska principer. Varje t-tröja har designats för att vara hållbar och återvinningsbar. Teemills fabrik i Storbritannien trycker och levererar tröjorna mot beställning. På så sätt minskar man produktionen av ”engångskläder” som producerats under dåliga arbetsförhållanden, av bomull som skaffats på ohållbara sätt.

Vad handlar det om?