artiklar
Beräknad läsningstid 32 min

Förvaltningsrådets översikt 1/2021

Publicerad

Rapporteringsperiod 18.12.2020–24.3.2021

1  Översikt över Sitra

Sitras uppdaterade strategi trädde i kraft i början av januari och vi satte hjulen i rullning för att genomföra den. Sitras vision är att Finland ska nå framgång genom att bygga upp en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.

I fortsättningen ligger tyngdpunkten i vårt arbete på tre teman: att hitta lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen, att främja en rättvis dataekonomi samt att stärka demokratin och känslan av delaktighet. Dessutom kopplas förnyandet av ekonomins verksamhetsmodeller och strukturer till allt vårt arbete.

I början av året utredde vi med en omfattande enkät finländarnas uppfattningar om framtiden och möjligheterna att påverka olika utvecklingstrender. Resultaten av Framtidsbarometern rapporteras denna gång också efter landskap och vi önskar att framtidsteman tas upp till exempel i kommunalvalet. Barometern ges ut den 22 mars.

Både de dramatiska händelserna i början av året i USA:s kongress och de utmaningar som gäller skötseln av coronapandemin i hemlandet understryker betydelsen av demokrati, delaktighet och systemet för beslutsfattande och deras utvecklingsbehov. Sitra gav ut i början av året tre rapporter om dessa teman (på finska): Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa, Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen  och processbeskrivningen Miten Suomeen muodostetaan hallitus.

Rättvis dataekonomi-temats nyaste projekt Hälsodata 2030 övergick från förberedelse till praxis. I dess projekt ingår bland annat ett samarbetsprojekt som koordineras av Sitra och finansieras av EU samt utvecklar principerna för utnyttjande av hälsodata.

IHAN-företagsprogrammet som har sporrat finländska små och medelstora företag till att övergå till en rättvis dataekonomi upphörde i februari. Hädanefter fortsätter arbets- och näringsministeriet att driva företagsutbildningsprogrammet som utvecklats och testats av Sitra. Wärtsilä och SEB utnyttjade en plattform som utvecklades i IHAN-projektet för en rättvis dataekonomi till digitalisering av exporthandelns rembursprocess. Även om världen digitaliseras fort, används fortfarande papper i remburshandeln. Försöket väckte även internationellt intresse.

World Circular Economy Forum WCEF som startades av Sitra blev en av plattformarna för den globala alliansen för cirkulär ekonomi, dvs.Global Alliance on Circular Economy and Resource Efficiency GACERE som lanserades av Europeiska kommissionen och FN:s organisationer.

Att en ny internationell allians kopplas till Sitras forum för cirkulär ekonomi är ett fint erkännande för Finlands banbrytande arbete med cirkulär ekonomi.

Sitras arbete för att stoppa naturförluster fick starkt bakgrundsstöd av rapporten The Economics of Biodiversity som skrevs av Partha Dasguptan, professor emeritus i ekonomi vid Cambridge universitet, och som analyserar förhållandet mellan ekonomi och den biologiska mångfalden samt brådskande korrigerande åtgärder. Vi inledde och väckte diskussion om temat i Finland i medier och ordnade ett webbseminarium som riktades till beslutsfattare och experter och där representanter för Storbritanniens finansministerium som hade beställt rapporten också talade.

Sitra som organisation

Under översiktsperioden utnämndes till Sitra tre ledare. Nina Honkala börjar som operativ chef, Kristo Lehtonen börjar leda temat Rättvis dataekonomi och Sitras nuvarande kommunikationschef Veera Heinonen övergår till att leda temat Demokrati och delaktighet. Alla tre börjar i sina nya uppgifter i början av april.

Coronaviruset höll ännu i början av året kvar sitt grepp både globalt och i Finland, även om vaccineringarna redan ger hopp om en förändring till det bättre. I slutet av året gav vi ut en sammanfattning av vad Sitra hittills har genomfört för att tämja coronan och för att stödja vårt samhälle så att det klarar av krisen.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.

 2  Verksamhetsspecifika översikter

2.1  Hållbarhetslösningar (tidigare Kolneutral cirkulär ekonomi)

I början av året tog vi särskilt upp hur ekonomin är beroende av naturen och inte fristående från den och utredde hur cirkulär ekonomi förändrar arbetet samt erbjöd World Circular Economy Forum (WCEF) som en mötesplattform för Europeiska kommissionens globala allians för cirkulär ekonomi.

Vad är det fråga om?

Vi måste handla snabbare, effektivare och med mindre utsläpp i en värld som prövas av klimatkrisen, sinande naturresurser, minskande biologisk mångfald och befolkningstillväxt. Vår vardag och välfärd kan inte längre bygga på överkonsumtion och fossila bränslen.

Vi ökar välfärden genom att stärka naturens mångfald och påskynda en rättvis och hållbar ekologisk rekonstruktion. Målet är att hjälpa Finland att resa sig ur den ekonomiska recessionen och samtidigt introducera lösningar på den ekologiska hållbarhetskrisen bland annat genom att erbjuda cirkulärekonomiska lösningar för en hållbar ekonomisk stimulans. Målet är också att övergången till ett samhälle som förbättrar tillståndet i miljön ska vara så rättvis som möjligt.

Arbete med temat genomförs särskilt i tre projekt: Klimat- och naturlösningar, En hållbar vardag samt Naturstärkande cirkulär ekonomi (tidigare Konkurrenskraftig och rättvis cirkulär ekonomi). Dessutom påskyndas det internationella samarbetet med temat av ett separat tillsatt koordinationsteam.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. World Circular Economy Forum WCEF som startades av Sitra blev en av plattformarna för den globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE som lanserades av Europeiska kommissionen och FN:s organisationer. Att en ny internationell allians kopplas till WCEF är ett fint erkännande för Finlands och Sitras banbrytande arbete med cirkulär ekonomi.
 2. Vi deltog i att starta E-institutet för förnyande odling som erbjuder finländska odlare aktuell och vetenskapligt baserad information om praxis som förbättrar jordmånens tillstånd, skördsäkerheten och miljöns tillstånd samt ger odlaren ett bättre resultat. En nätkurs som är öppen för alla hjälper matproduktionen att anpassa sig till de extrema väderförhållanden som klimatförändringen medför.
 3. Vi skapade diskussion om observationerna i Dasguptans banbrytande ekonomiska rapport som gavs ut i början av februari. Rapporten, som beställdes av Storbritanniens finansministerium, är en viktig inledning till diskussion, och som resultat av rapporten måste stoppandet av naturförluster tas upp på beslutsfattarnas, finansierarnas och företagens agenda.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Det första coronapandemiåret synliggjorde mänsklighetens förvrängda förhållande till naturen och vilka konsekvenser det kan ha. Den rapport som professorn i ekonomi Dasguptan tog fram för finansministeriet underströk att naturen ska tas hand om lika noggrant som andra kapital. Vi väckte upp finländare och finländska medier till att möta rapportens budskap och ordnade om temat ett diskussionsmöte som blev mycket populärt.

En förbättring av förhållandet till naturen och en reform av det ekonomiska systemet kräver av förändringsaktörer och beslutsfattare ett holistiskt, övergripande angreppssätt. Detta tog vi upp också på andra diskussionsmöten som vi ordnade bland annat om EU:s gröna giv och den kompetens som cirkulär ekonomi förutsätter. Vi vill även garantera att media, som också kallas den fjärde statsmakten, har tillgång till de nyaste verktygen för att sporra samhällen mot en mer hållbar framtid: I mars ordnade vi tillsammans med Europeiska skogsinstitutet EFI Solution Hack-utbildningen som hade internationella journalister som målgrupp. Till utbildningen valdes bland nästan 170 sökande 16 journalister från olika delar av världen.

Till framtidshusets roll hör att se till att ett långsiktigt perspektiv beaktas också vid utvecklingen och genomförandet av lagstiftningen i vårt samhälle: Under rapporteringsperioden gav vi också utlåtanden om att minska flygtrafikens växthusgasutsläpp, Finlands program för hållbar tillväxt samt en klimat- och miljöstrategi för informations- och kommunikationstekniksektorn (IKT) samt deltog i att skriva ett utlåtande om den utbildningspolitiska redogörelsen.

Sitras överombudsman Jyrki Katainen bjöds in till det inflytelserika nätverket för cirkulär ekonomi Platform for Accelerating the Circular Economy PACE:s styrelse, och Mari Pantsar, chef för temat Hållbarhetslösningar, till Helsingfors universitets styrelse under perioden 2022–2025.

Klimat- och naturlösningar

Den redan ovan nämnda Dasguptans rapport som går på djupet med kopplingar mellan naturen och ekonomin är ett betydande internationellt diskussionsuppslag. Vi analyserade för medier rapportens viktigaste bidrag och gav ut en sammanfattningsartikel om observationerna.  Dessutom ordnade vi i anknytning till rapporten ovan nämnda webbseminarium som betonade att naturen bör beaktas vid beredning av den ekonomiska politiken.

I februari lanserades även E-institutet för förnyande odling som erbjuder finländska odlare aktuell och vetenskapligt baserad information om praxis som förbättrar jordmånens tillstånd, skördsäkerheten och miljöns tillstånd – samt gynnar odlarens ekonomi. I kursen ingår 60 timmar mångsidigt material och praktiska verktyg som odlaren genast kan utnyttja på sin egen gård. Webbkursen, som är avgiftsfri för alla, uppstod genom en gemensam satsning som finansierades av Sitra och leddes av Baltic Sea Action Group (BSAG) och teknologiföretaget Reaktor. Kursen utgår från Carbon action-arbetet som inleddes med stöd av Sitra och Meteorologiska institutet. Kursen har tagits fram tillsammans med odlare, forskare och aktörer inom livsmedelskedjan.

Arbetet i projektet Klimat- och naturlösningar fortsätter fram till 30.6.2022.

Naturstärkande cirkulär ekonomi

En klokare användning av naturresurser för att uppnå klimatmålen förutsätter att ekonomin förnyas enligt cirkulär ekonomi. Finland har varit en vägvisare inom cirkulär ekonomi både i EU och ute i världen: under ledning av Sitra utarbetades redan under 2016 världens första vägkarta för cirkulär ekonomi. Finlands regerings strategiska program för främjande av cirkulär ekonomi, som presenterades i januari, fortsätter detta arbete. Syftet med programmet, som siktar mot 2035, är att bromsa in överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och utarmningen av naturen samt att stärka ekonomin och sysselsättningen. Sitras experter har deltagit i utarbetandet av programmet, och Sitra uppmuntrar i sitt utlåtande till ett målmedvetet genomförande av programmet, vilket kräver resurser och långsiktigt arbete.

World Circular Economy Forum WCEF, som lanserades av Sitra under Finlands 100-årsjubileum 2017, utvecklades snabbt till världens mest centrala plattform för främjande av cirkulär ekonomi. Det långsiktiga arbetet bär frukt, eftersom WCEF i fortsättningen är en av plattformarna för ordnandet av den globala alliansen för cirkulär ekonomi GACERE som lanserats av Europeiska kommissionen. Kommissionen lanserade den nya alliansen under ett sidoevenemang till UNEA5-mötet tillsammans med Förenta Nationernas, dvs. FN:s miljöprogram UNEP och organisation för industriell utveckling UNIDO. Att den nya internationella alliansen för cirkulär ekonomi kopplas till WCEF är ett fint erkännande för Finlands och Sitras internationella arbete med cirkulär ekonomi.

World Circular Economy Forum WCEF2021 ordnas i september. Medan vi väntar på det utlovas WCEF-sidoevenemang samt WCEF+CLimate som ordnas 15–16.4 och som fokuserar på den cirkulära ekonomins roll i att uppnå klimatmålen.

Cirkulär ekonomi byggs inte upp utan kompetenta aktörer. Sitra öppnade i januari en finansieringsansökan för pilotprojekt för utbildning i cirkulär ekonomi för yrkesläroanstalter och aktörer inom kontinuerligt lärande. Vi finansierar utbildningsprojekt som utvecklar kunskaper om den cirkulära ekonomin i teknologisektorn, kemibranschen och byggsektorn. Ansökan är öppen till slutet av mars.

Vi gav även ut i början av mars ett arbetsdokument om den cirkulära ekonomins effekter på arbete och kompetens. Experter i fem länder som intervjuades för arbetsdokumentet bedömde att i framtiden förändrar den cirkulära ekonomin nästan alla arbeten. Att satsa på kompetens är ett viktigt sätt att säkerställa att det finns tillräckligt med ordentliga jobb för alla också i framtiden.

Vi utredde med hjälp av en enkätundersökning hur bekant begreppet cirkulär ekonomi är för finländare. Samtidigt kartlade enkäten medborgarnas åsikter om övergången till en cirkulär ekonomi och deras egna påverkansmöjligheter. Cirkulär ekonomi är ett mer bekant begrepp för finländarna än tidigare. 57 procent av finländarna bedömde att cirkulär ekonomi är en rätt eller mycket bekant term för dem. Under 2018, då undersökningen om välkändhet genomfördes förra gången, var motsvarande siffra 46 procent.

I januari gav vi ut på finska en lista över 39 inspirerande internationella lösningar inom cirkulär ekonomi. Listan ger en utmärkt bild av vad som sker just nu inom cirkulär ekonomi.

Vi stöder även verksamheten i centrumet för cirkulär ekonomi som startades av finländska ekoindustriparker samt deltar i arbete med cirkulär ekonomi inom sjöindustrin.

Arbetet i projektet Naturstärkande cirkulär ekonomi fortsätter fram till 30.6.2022.

En hållbar vardag

Förutom arbete som genomförs för en förändring av omvärlden behövs på vägen mot en hållbar framtid även stora grupper människor och fler smarta lösningar i vardagen. Vår utredning Levnadsvanor efter pandemin som vi gav ut i december berättade också att man önskar att de hållbara levnadsvanor som coronatiden har medfört ska bli varaktiga. Utredningen handlade om hur finländska föregångares beteende förändrades under pandemin med tanke på en hållbar vardag. Utredningen har väckt diskussion i medier – projektchef Markus Terho bland annat berättade om resultaten i direktsändning i Yle – och har gett upphov till talarförfrågningar kring temat.

Det finländska sättet att närma sig en smartare vardag har väckt mycket intresse också utanför våra gränser. Ett nätverk av 16 internationella partner som koordineras av Sitra ansökte i januari om Europeiska kommissionens Horizon2020-finansiering för PSLifestyles-samarbetsprojektet. Projektet utvidgar användningen av lösningar för en hållbar vardag, som utvecklats av Sitra, till sju EU-länder. Sitras roll i projektet är att vara koordinator. Information om finansiering fås i slutet av våren.

Arbetet med ett internationellt nätverk för en hållbar vardag – Shift 1.5 – fortsätter. Nätverket har team från totalt åtta olika länder. Under våren ger vi ut till allmänhetens förfogande en metodbok om en hållbar vardag som testats av teamen. Metodboken instruerar hur olika gemenskaper och organisationer i andra länder kan börja använda sådana verktyg för en hållbar vardag som konstaterats fungera väl i Finland. Detta stärker Sitras roll som en tillhandahållare av föregångarverktyg för en hållbar framtid, varav ett tidigare exempel är handboken för utarbetande av nationella vägkartor för cirkulär ekonomi som gavs ut tidigare i cirkulär ekonomi-projektet.

Arbetet i projektet En hållbar vardag fortsätter till 31.1.2022.

2.2  Demokrati och delaktighet

Demokrati kan fungera endast om människor litar tillräckligt på varandra och på samhällets institutioner. Vårt mål är att hitta lösningar och perspektiv för att stärka delaktighet i samhället, utnyttja nya teknologier och stärka det demokratiska förtroendesamhället.

Vad är det fråga om?

Man har uppskattat att coronan påskyndar redan befintliga utvecklingstrender. I fråga om demokrati är den eventuellt snabbare förändringstakt som coronan kan medföra – och på många sätt även dess riktning – tills vidare oklar. Redan nu kan man emellertid se att den rekonstruktion som genomförs efter coronan och den nödvändiga rättvisa övergången till ett mer hållbart levnadssätt utmanar våra tidigare uppfattningar om förhållandena mellan människor och institutioner, delaktighet och tillit.

Sitras nya tema Demokrati och delaktighet antar dessa utmaningar som blir aktuella under de närmaste åren och på lång sikt så att alla i Finland ska ha möjligheten att delta och påverka i uppbyggnaden av en inspirerande framtid. Det nya temaområdet inleder sitt arbete sommaren 2021.

Arbetet inom det nya temat börjar inte från noll, utan det bygger på de grunder som Sitras tidigare demokratiarbete har skapat. Under 2020 och i början av 2021 utfördes och utförs detta arbete särskilt i projekt och projekthelheter som lydde under projektet Folkstyrets grundrenovering.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. De rapporter om Folkstyrets grundrenovering som gavs ut i januari–februari 2021 väckte diskussion om den finländska demokratins förnyelseförmåga. Rapporterna belyste hur strukturerna och tillvägagångssätten för finländskt beslutsfattande fungerar och deras utvecklingsområden samt granskade den snabba förändringen av medieförmedlad påverkan och dess effekt på demokratin i Finland och globalt.
 2. Riksdagen beslutade i december i sin budgetbehandling om ett anslag på en miljon euro för fortsatt utveckling av koncept som utvecklats inom projekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyret efter att försöken upphör mot slutet av 2021. Koncepten utvecklas i sex bibliotek i olika delar av Finland.
 3. Försöken inom projekthelheten Demokratiförsök 2020 var på slutsträckan. I försök som pågick på fem olika orter under ett år utvecklades nya sätt att delta och nåddes målgrupper, vars röst ofta inte hörs i beslutsfattandet.

En central förändringskraft som har påverkat verksamheten i världen och samhällen är digitalisering och den kommunikationstekniska förändring som följer därav, och den har förändrat såväl förutsättningarna för beslutsfattande som medielandskapet på en relativt kort tid.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Därmed fokuserar också arbetet i det nya temaområde som för närvarande förbereds på hur 1) teknologin och algoritmer ska kunna användas som stöd för demokratin samt 2) hur kopplingen mellan medborgarna och samhällets institutioner kan stärkas. Temat och dess prioriteringar är en del av Sitras nya strategi som Sitras styrelse och förvaltningsråd godkände i oktober–december 2020.

Folkstyrets grundrenovering

Under rapporteringsperioden gav projektet Folkstyrets grundrenovering information i form av olika slags utredningar, stödde statsförvaltningens och riksdagens förnyelsearbete och tog vidare försöksprojekt som bland annat granskar hur delaktighet i praktiken kan främjas i undantagsförhållanden.

Ett exempel på utredningsarbete som genomfördes av Folkstyrets grundrenovering var en av de första mer omfattande analyserna om hur det finländska beslutsfattandet klarade av och anpassade sig till coronakrisen. Journalisten och fackboksförfattaren Matti Mörttinen genomförde och skrev promemorian Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa – Covid 19 -pandemian paineet suomalaiselle päätöksenteolle (Statsrådets kärna i en krissituation). Enligt promemorian har det finländska beslutsfattande- och förvaltningssystemet fungerat rätt bra i coronakrisen. Trots detta bör till exempel beslutsfattarnas reaktionsförmåga, lagberedningens kvalitet och samarbetet mellan olika förvaltningsområden förbättras för att svara mot utmaningar som gäller framtida kriser.

Man kan se en ökande spänning mellan samhällets traditionella institutioner och nya slags rörelser och företeelser som uppstår på gräsrotsnivån och verkar i nätverk. Detta tema som gäller delaktighet, påverkan genom medier och dess spelregler samt hela demokratins framtid granskades i Sitras utredning Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen – murros ja tulevaisuus som gavs ut i januari 2021.

I anknytning till statsrådet genomfördes åter inom ramen för projektet utredningsarbete i form av den ovan nämnda coronapromemorian Valtioneuvoston ydin kriisitilanteessa, men också i utredningen Miten Suomeen muodostetaan hallitus. Den dokumenterade för första gången heltäckande en av de mest centrala processerna för demokratin, dvs. bildandet av regering. En av utredningens viktigaste observationer var att den process, där man huvudsakligen definierar Finlands riktning för de kommande åren, delvis utgår från oskrivna regler och empirisk kunskap.

Demokratins nuvarande tillstånd och framtidsutsikter har senast under den gångna vintern blivit ett globalt samtalsämne – och inte minst på grund av händelserna på Capitol-kullen i Washington vid årsskiftet. Redan före detta har man såväl i Finland som globalt oroat sig över en ”brist på delaktighet”, ett polariserat samtalsklimat i samhället och ökande motsättningar.

Samtidigt har man inom ramen för Folkstyrets grundrenovering genom försök letat efter praktiska lösningar uttryckligen på dessa globala utmaningar inom projekthelheten 2020 som startats och finansieras av Sitra. Under rapporteringsperioden var projektet på sin slutsträcka. Genom försöket eftersträvades innovativa försöks- och samarbetsprojekt som främjar demokratisk delaktighet, deltagande och dialog. Därmed har syftet varit att med hjälp av försöken särskilt stärka deltagandet av och delaktigheten hos de befolkningsgrupper som har blivit marginaliserade eller riskerar att hamna utanför demokratiskt deltagande. Till exempel i Uleåborg var målgruppen unga, och i Träskända och Helsingfors däremot kommunernas invånare med invandrarbakgrund. Försöksresultaten publiceras i juni 2021.

Delaktighet främjas genom praktiska försök inom försöksprojekthelheten Biblioteken blir forum för folkstyret, där sex bibliotek i olika delar av Finland (Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju) utvecklar verksamhetsmodeller som biblioteken kan använda för att utgöra plattformar för deltagande, möten och trygga diskussioner.

I riksdagens budgetbehandling i fjol tilldelades en miljon euro för statens budget för detta år för fortsatt utveckling och spridning av koncepten. Målet är att utveckla de koncept som kan införas nationellt och som för sin del etablerar sin plats i verktygslådan för stöd av folkstyret och en konstruktiv samhällsdebatt.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

2.3  Rättvis dataekonomi

Vad är det fråga om?

Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonopolbaserad dataekonomi. Vi främjar förändringar i ekonomiska strukturer, såsom reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag som är verksamma på datamarknaden.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Samarbetsprojektet TEHDAS, som finansieras av EU och 26 länder och gäller utnyttjande av hälsodata, startade koordinerat av Sitra.
 2. Arbets- och näringsministeriet säkerställer fortsättningen för pilotprojektet för IHAN-företagsprogrammet och gör tillväxt som utgår från data brett tillgänglig för små och medelstora företag.
 3. Effekten av testbädden för rättvis dataekonomi stärktes i och med nya företagsdrivna pilotprojekt.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden? 

IHAN® – Människonära dataekonomi

IHAN-projektet, som upphör på sommaren, fokuserade på att beakta vilka effekter de nya förslagen till förordning i Europeiska kommissionens datastrategi har på dataekonomins omvärld. Perspektiv som gäller Sitra och rättvis dataekonomi beaktades också i internationell media.

Webbevenemanget Datastako uutta kasvua? som ordnades i januari samlade ett stort antal små och medelstora företag för att höra om fortsättningen på IHAN-företagsprogrammet och dess resultat. Arbets- och näringsministeriet har en betydande roll i det fortsatta utnyttjandet av pilotprojektet. Ministeriets preliminära mål är att under 2026 ska en femtedel av finländska små och medelstora företag som anställer 10–250 personer ha förbättrat sina färdigheter inom dataekonomi med hjälp av företagsprogrammet.

Arbetet med testbädden för rättvis dataekonomi fortsatte. Under hösten föregick Skatteförvaltningen som en offentlig aktör med exempel och utnyttjande testbädden samt hade som mål att digitalisera processen för att starta företag. Under rapporteringsperioden fortsatte arbetet med testbädden företagsdrivet. I februari rapporterades i media om ett nytt projekt som genomfördes i IHAN-testbädden: Wärtsilä och SEB produktifierade och testade en digital rembursprocess (L/C, Letter of credit) som gör den fortfarande långsamma pappersbaserade betalningspraxisen i export- och importhandeln betydligt smidigare. Digitaliseringen av rembursprocessen är ett imponerande exempel på vilka möjligheter testbädden för rättvis dataekonomi också erbjuder globala storföretag. Även Digital Living och Nixu deltog i projektet.

Arbetet i den finländska koncentrationen i GAIA-X-projektet inleddes med ett webbseminarium som riktades till företag i början av februari. GAIA-X erbjuder finländska företag en enklare kanal och nätverk för den europeiska marknaden.

Praktiska exempel kan påskynda införandet av principer för en rättvis dataekonomi. Vi öppnade utmaningen The Fair Health Data Challenge som har europeiska organisationer som målgrupp. Målet är att identifiera hälso- och välbefinnandelösningar som redan finns eller snart ska lanseras och som utgår från datautbyte och rättvisa principer. Utmaningen är öppen till den 9.4. Vi berättar om resultaten i samband med evenemanget HIMSS Europe 2021.

På öppna Dataekonomins situationsrum-möten som startades av Skatteförvaltningen och senare övergick till Sitra är målet att bryta silostrukturer och öka den gemensamma förståelsen om dataekonomins situationsbild. På mötena har man diskuterat livligt bland annat realtidsekonomin, personliga data, EU:s reglering och dataekonomins ekosystem. Möten ordnas en gång i månaden och man kan återgå till inspelningarna i den gemensamma plattformen.

IHAN® – Människonära dataekonomi-projektets arbete fortsätter fram till 30.6.2021.

Hälsodata 2030

I projektet Hälsodata 2030 skapas lösningar, spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa. Projektet är en fortsättning på Sitras tidigare projekt som påskyndar elektronisk ärendehantering såsom Informationsleden, Isaacus som förberedde inrättandet av Findata och IHAN, som banade vägen för rättvis dataekonomi.

Projektet Hälsodata 2030 som inleddes i slutet av 2020 består av två projekthelheter som fortfarande förbereds: Samarbetsprojektet för hälsosektorn inom EU (Joint Action Towards the European Health Data Space, TEHDAS) och Konkurrenskraft från hälsodata.

Sitra utsågs till koordinator av de 26 deltagarländerna och koordinerar EU:s samarbetsprojekt TEHDAS, vars inledande webbseminarium den 1 mars samlade ihop dem som genomför projektet. Samtidigt lanserades den preliminära versionen av webbplatsen tehdas.eu och en Europaomfattande öppen ansökan till projektets expertgrupper och forum. Ansökan pågår till 21.3.2021.

Arbetet i Hälsodata 2030-projektet fortsätter fram till 31.12.2023.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Under rapporteringsperioden publicerade funktionen Sitras strategi, workshopmetoden Framtidsfrekvensen, resultaten av enkätundersökningen Framtidsbarometern 2021 och ordnade evenemanget Tulevaisuus kutsuu, kuuleeko koulu.

Vad är det fråga om?

Funktionen Förutsägelse producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsnäten. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Dessutom är målet för funktionen att utveckla framtidsförmågor, dvs. färdigheter för framtidstänkande och samhällspåverkan i samhället. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser och resultatutvärdering.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Framtidsfrekvensen-workshopmetodens popularitet vittnar om finländarnas framtidsorientering och viljan att utveckla förmågor som gäller detta.
 2. Publiceringen av Framtidsbarometern 2021, dvs. resultaten av enkäten Framtidsbarometern 2021 22.3 och release-evenemanget 23.3.
 3. Sitras strategiarbete nådde sin kulmen i slutet av året då Sitras strategi för 2021–2024 gavs ut. Under arbetet med att uppdatera strategin fördes omfattande samråd med intressentgrupper, och strategin finns också på vår webbplats.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

Förutsägelse hör till Sitras kontinuerliga verksamhet. Förutom Sitras förutsägelse (megatrender, svaga signaler, framtidsbarometern) och det nationella framsynsnätverket startade under rapporteringsperioden i funktionen även projekthelheten Ekonomins framtid. Dessutom ingår i funktionen de två projekten Framtidens förnyare och Bildning+.

Det ett år långa utvecklingsarbetet i projektet Framtidens förnyare ledde till lanseringen av workshopmetoden Framtidsfrekvensen 12.1.2021, där man publicerade webbplatsen Framtidsfrekvensen som är tillgänglig för alla (inklusive en detaljerad handledning i workshopmetoden), en handbok för ledare av Framtidsfrekvensen, en uppdatering av Framtidsaktörens verktygslåda, bakgrundsutredningen Vaikuta tulevaisuuteen (Påverka framtiden) och ansökan till en ledarutbildning för Framtidsfrekvensen. Till ledarutbildningar, som ordnas på våren, utsågs sammanlagt 87 deltagare bland över 300 sökande. Handboken har redan laddats ner över 1 300 gånger och webbplatsen har haft över 4 700 enskilda besök, vilket vittnar om den framtidsorienterade workshopmetodens dragningskraft.

Projektet Bildning+ ordnade i januari under Educa-mässan som flyttats till nätet evenemanget Tulevaisuus kutsuu, kuuleeko koulu som hade 400 deltagare för att diskutera hurdan utbildning som behövs i en tid med tuffa problem. Dessutom fortsätter inom projektet arbetet med finansierade projekt samt produceras innehåll för att utvidga och förnya bildningsdebatten.

Förutsägelsefunktionen gav även ut resultaten av enkäten Framtidsbarometern 2021 22.3 och ordnade ett release-evenemang 23.3 (dvs. efter att översikten har skrivits). Syftet med Framtidsbarometern är att före kommunalvalet ta upp framtidsperspektiv och finländarnas tankar om och förväntningar inför framtiden. Enligt enkäten är nästan alla finländare intresserade av framtiden och nästan alla tror att man kan påverka den. Trots coronan har förhållningssättet till framtiden varit oförändrat jämfört med barometern som ordnades för två år sedan. 3 800 finländare mellan 15–84 år i Fastlandsfinland svarade på enkäten som ordnades av Kantar TNS i januari. På grund av den stora respondentgruppen fick man för första gången regionala resultat. Barometern har genomförts en gång tidigare, före riksdagsvalet 2019.

Uppdateringsarbetet av strategin som genomfördes av Sitras strategifunktion och inleddes under våren nådde sin kulmen alldeles i början av rapporteringsperioden 18.12, då Sitras strategi för 2021–2024 gavs ut. För första gången gavs hela strategin ut på vår webbplats. Strategiarbetet genomfördes hela tiden öppet och så att både anställda och intressentgrupper involverades. I fråga om kommunikation riktades i strategiarbetet mycket uppmärksamhet till ett begripligt och inspirerande språk och nya formuleringar, varav exempel ges i videon Sitran strategia noin 2 minuutissa (Sitras strategi på cirka 2 minuter). I början av året har vi fortsatt med att internt införa strategin i vardagen och genomföra den i teman och funktioner genom att stödja vid fastställande av mål och uppföljning av dem.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden inledde vi med nio olika regioner i Finland ett samarbete för att stödja arbetet med att utveckla regionernas kompetens. Dessutom kartlade och publicerade vi en kartläggning av finländska förändringsaktörer och identifierade vilket slags stöd de behöver. Utbildningsprogrammet Sitra Lab 2 som avslutades under rapporteringsperioden fokuserade på att leta efter och prova naturbaserade lösningar på utmaningar som gäller urbanisering. Dessutom slutade ansökan till nya Lab som börjar i april. Det kommande utbildningsprogrammet letar efter lösningar för trånga passager i demokratin och den sociala delaktigheten.

Vad är det fråga om?

Sitras samhälleliga utbildningsverksamhet stärker beslutsfattarnas och förändringsaktörernas förmåga och vilja att bygga upp en hållbar framtid tillsammans. Till utbildningsfunktionens roll hör även stärkande av Sitras förmåga att genomföra förändringar, och under rapporteringsperioden inleddes en fortbildning för intern facilitering. Sitras eget framtidslaboratorium Sitra Lab och ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik är kontinuerliga utbildningshelheter.  Under rapporteringsperioden inleddes en ny projekthelhet som fokuserar på metoder för samhällelig förändring.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi inledde nätverkssamarbete i nio olika regioner i Finland. Målet är att påskynda aktörernas förändringsförmåga, i större omfattning utnyttja regionens resurser och kompetens samt att göra det arbete för att utveckla kompetens som utförs i regionen effektivare.
 2. Vi gav ut en kartläggning av förändringsaktörer (Changemaker mapping) som togs fram i samarbete med Ashoka, världens största nätverk för samhälleliga entreprenörer och förändringsaktörer.
 3. Sitra Lab 2: Utbildningsprogrammet Lösningar från naturen upphörde och vi sammanställde de lösningar som utvecklats och lärdomarna från utbildningen. Nästa Sitra Lab börjar i april och då letar vi efter lösningar för trånga passager i demokratin och den sociala delaktigheten. Det Lab som nu börjar fick ansökningar från sammanlagt 68 team.  

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

Kompetensens tid

Projektet Kompetensens tid – Livslång lärande konkurrenskraft och välbefinnande startade i oktober 2018. Målet för den treåriga helheten var en långsiktig och övergripande utveckling av livslångt lärande i Finland. Vi stöder samhällsaktörer i att starta en systemisk förändring. Sitras roll är att vara en faciliterande brobyggare, att erbjuda ett samarbetsforum och att komplettera den övergripande bilden.

Statsrådet tillsatte utifrån regeringsprogrammet under hösten 2019 en parlamentarisk arbetsgrupp för reformen av det kontinuerliga lärandet, där alla riksdagspartier är representerade. Sitra stödjer reformen genom produktion av information i nära samarbete med samordningsnätverket och de organisationer som arbetsgruppens medlemmar representerar.

Den parlamentariska arbetsgruppen för reformen av det kontinuerliga lärandet tog fram riktlinjer för politiken för kontinuerligt lärande i december 2020. För att reformen ska lyckas förutsätter detta enligt den vision som Sitra faciliterade en gemensam situationsbild och engagemang till genomförandet över regeringsperioder.

Vi jämförde strukturerna för administrationen för livslångt lärande i de nordiska länderna utifrån ett systemiskt angreppssätt och gav ut om temat på ett internationellt webbevenemang 22.1.2021 promemorian Lifelong learning governance in the Nordic countries: a comparison – Towards a systemic approach.

Arbetet Kompetensens tid i regionerna inleddes i nio regioner i olika delar av Finland. Målet för det ett år långa nätverkssamarbetet är att stödja och påskynda aktörernas förändringsförmåga i regionen, i större omfattning utnyttja regionens resurser och kompetens samt att göra det arbete för att utveckla kompetens som utförs i regionen effektivare.

I varje region ordnas i februari–maj en serie med tre forum, där centrala aktörer i regionen – representanter för företag, offentliga aktörer, läroanstalter och organisationer samt beslutsfattare – tar fram en gemensam bild om regionens utmaningar, möjligheter samt behov av samarbete och kompetens. I början av 2021 genomfördes i varje region en företagsenkät, vars resultat behandlas i ett forum som inleder nätverkssamarbete i varje region.

Sitra öppnade en finansieringsansökan för aktörer inom livslångt lärande för regionala pilotprojekt i ett nytt kompetenssystem. Ansökningstiden var 23.2.-8.3.2021.

Sitra koordinerade och gav ut 4.3.2021 ett omfattande gemensamt ställningstagande av centrala aktörer i arbetslivet och utbildningen om kommunala beslutsfattares roll i att främja livslångt lärande.

Arbetet i Kompetensens tid-projektet fortsätter fram till 31.12.2021.

Förändringsmetoder

En kartläggning av förändringsaktörer (Changemaker mapping) som togs fram i samarbete med Ashoka, världens största nätverk för samhälleliga företagare och förändringsaktörer, gavs ut 2.3.2021. Den digitala kartan sammanställer organisationer, sammanslutningar och påverkare som driver samhällelig förändring samt deras kopplingar. Utöver den digitala karta som genomfördes i samarbete med Sitra har observationerna av de 50 intervjuade och 86 respondenter i webbenkäten sammanställts som en serie rekommendationer i rapporten Health check of the Finnish changemaker landscape.

I januari gavs ut en rapport som utvärderar utmaningstävlingarnas roll som producenter av samhälleliga innovationer. Utredningen utgick från utmaningstävlingen Ratkaisu 100 som utvecklades och genomfördes av Sitra under 2016–2017 och det omfattande empiriska material som insamlades i den.

Sitra Lab

Under rapporteringsperiodens avslutades Sitra Lab 2-utbildningsprogrammet som letade efter naturbaserade lösningar för utmaningar som gäller urbanisering. Lärdomarna från de 35 experter som deltog i utbildningsprogrammet samlades ihop och gavs ut för en bredare spridning. Man kan läsa mer på finska om lösningar och lärdomar i artikeln Miten voimme vastata kaupungistumisen haasteisiin luonnosta tulevilla ratkaisuilla? som finns på vår webbplats.

I april börjar det tredje Sitra Lab-utbildningsprogrammet som letar efter lösningar för trånga passager i demokratin och den sociala delaktigheten. Den öppna ansökan till programmet slutade 11.1.2021. Det kom ansökningar från sammanlagt 68 team, varav högst tio team antas.

3  Sitras meddelanden under 18.12.2020–15.3.2021

Stt info: Alla Sitras samlade meddelanden

Datum Tema Projekt
3.3.2021 Cirkulär ekonomi förändrar nästan alla jobb – enligt en enkät är finländare intresserade av att arbeta med cirkulär ekonomi Cirkulär ekonomi
1.3.2021 Ansökan till expertgrupperna hälsodataprojektet som finansieras av EU är öppen Samarbetsprojektet TEHDAS
26.2.2021 EU-länderna nådde samförstånd om ett europeiskt vaccinationsintyg – Sitra utreder om betalterminaler kan vara en lösning Förnyelseförmåga
9.2.2021 Utredning: Regeringsbildningen i Finland baserar sig delvis på oskrivna regler Folkstyrets grundrenovering
28.1.2021 Företagsprogrammet utvidgas: datadriven tillväxt snart åtkomlig för alla företag Rättvis dataekonomi
27.1.2021 Utredning: Utredning: Sociala medier hotar demokratin men utvecklingen kan påverkas Folkstyrets grundrenovering
14.1.2021 Corona avslöjade behov av att utveckla Finlands beslutsfattande Folkstyrets grundrenovering
22.12.2021 Bibliotek utvecklar metoder för att stärka folkstyret – tilläggsanslag från riksdagen för fortsatt verksamhet Folkstyrets grundrenovering

 

Vad handlar det om?