artiklar
Beräknad läsningstid 53 min

Förvaltningsrådets översikt 2/2019

Publicerad

Rapporteringsperiod 14.3.–11.9.2019

1  Översikt över Sitra

Valvåren gav extra fart och skärpa åt Sitras påverkningsarbete. Som ett framtidshus som är underställt riksdagen tillhandahöll Sitra sin expertis i de teman som ingår i dess strategi men höll sig samtidigt borta från den dagspolitiska debatten.

Inför valet erbjöd vi de framtida beslutsfattarna stöd bland annat i form av modeller om skattereformen för hållbar utveckling. Vi lyfte fram behovet att förnya ekonomin så att den går mot den cirkulära ekonomin och att starkt förändra våra dagliga levnadsvanor i en mer hållbar riktning. De centrala innehållen i den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi, som uppdaterades på våren, visade vägen för det strategiska programmet för att främja cirkulär ekonomi, som antecknats i Finlands regeringsprogram.

Programförhandlingarna våren 2019 genomfördes med hjälp av en fenomenbaserad struktur som delvis byggde på Sitras diskussionsinitiativ En fenomenbaserad offentlig förvaltning).  Sitras experter stod också till regeringsprogramförhandlarnas tjänst när partierna i det inledande skedet byggde upp en gemensam lägesbild. För att uppnå öppenhet och transparens publicerade vid de presentationer som våra experter höll vid sina besök på Ständerhuset på vår webbplats.

Finlands EU-ordförandeskap erbjuder ett annat viktigt tillfälle för påverkningsarbetet. I programmet för ordförandeperioden finns teman som är viktiga för Sitra, bl.a. hållbar tillväxt, människoorienterad dataekonomi och upphandling av effekter i väldfärdsekonomin med hjälp av samhälleliga investeringar. Sitra strävar efter att för sin del bidra till framsteg mot dessa mål under ordförandeperioden. Ett exempel på detta är Europeiska kommissionens evenemang ICT Proposers’ Day i Helsingfors, där Sitras projekthelhet IHAN® – Människoorienterad dataekonomi medverkar som partner.

Sitras resultatrapportering och den nya överombudsmannen

Årets första del har präglats av utvärdering av Sitras verksamhet och av rapportering om den. Under rapporteringsperioden publicerade Sitra sin verksamhetsberättelse och sitt bokslut och fortsatte utvärderingen av verksamhetens genomslag. I anslutning till verksamhetsberättelsen öppnades också projektfinansieringen och uppgifterna om köpfakturor 2018 för granskning på webbplatsen Sitra.fi.

Under rapporteringsperioden publicerades också Sitras sammanfattande utvärdering och de senaste genomslagsutvärderingarna. Den sammanfattande utvärderingen som förvaltningsrådet beställt sammanställer resultaten av Sitras externa resultatutvärderingar av åren 2016–2019 och presenterar en syntes av Sitras totala genomslag. Dessutom analyserade utvärderingen de förändringar som skett i omvärlden och deras verkningar på Sitra, samtidigt som den kartlade intressentgruppernas förväntningar och Sitras ägares målbild. Utvärderingen lade fram tio rekommendationer om fortsatt utveckling av verksamheten. Den sammanfattande utvärderingen gav också stöd till den parlamentariska arbetsgruppen som finansministeriet tillsatt och som lämnade sitt arbete till finansministern den 29 mars.

Sitras nya överombudsman söktes för första gången i Sitras historia med ett offentligt ansökningsförfarande. Ansökningstiden gick ut 27.5 och sammanlagt 51 personer vilkas namn offentliggjordes sökte uppgiften. Det är Sitras styrelse som ansvarar för ansökningsprocessen. Sitras förvaltningsråd fattar beslut om valet av överombudsman på styrelsens framställan.

Nedan presenteras mer ingående rapporter om arbetet inom Sitras olika teman och verksamheter under rapporteringsperioden.Översikten över kapitalinvesteringsverksamheten, som rapporterats i de tidigare verksamhetsöversikterna, har flyttats till rapporten om placeringsverksamheten, där den har ett eget avsnitt.

2  Verksamhetsvisa översikter

2.1  Temat Kolneutral cirkulär ekonomi

Det är möjligt för Finland att uppnå målen för klimatavtalet i Paris på ett kostnadseffektivt sätt och minska utsläppen med 60 procent före 2030. Under den här rapporteringsperioden betonades debattklimatet, som skärptes av valvåren, och målet för temat Kolneutral cirkulär ekonomi att stödja genomförandet av en strategisk och ambitiös klimatpolitik i Finland.

Vi har ett stort behov av krismedvetenhet och fungerande lösningar som visat sig vara bra i praktiken. Den uppdaterade vägkartan för cirkulär ekonomi visar vägen mot cirkulär ekonomi och utredningen om skattereformen för hållbar beskattning erbjuder beslutsfattare en översikt över olika alternativ och deras effekter. Finländarna har gjort det livsstilstest som vi utvecklat nästan 750 000 gånger. Vår rapport som offentliggjordes i maj och fick stor uppmärksamhet visar att det finns ett stort behov av en förändring i livsstilen: Utsläppen per invånare borde minska med hela 96 procent senast år 2050.

Vad handlar det om?

Den globala hållbarhetskrisen utmanar grunden vårt samhälles ekonomiska grund och sätt att verka. Temat Kolneutral cirkulär ekonomi har med sitt arbete siktat mot att Finland i år ska vara en vägvisare inom ett nytt samhälle som är baserat på en effektivare ekonomi. Det centrala målet är att stödja Finlands gemensamma målbild, som är att landet uppnår framgång som föregångare inom cirkulär ekonomi och skapar lösningar av världsklass för denna nya och mer effektiva ekonomi. Verksamhet i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi i hushållen, i den offentliga sektorn och i affärslivet skapar förutsättningar för ett resurssmart och kolneutralt samhälle och för affärsverksamhet som främjar detta. Arbete inom temat görs särskilt på tre nyckelområden: Klimatlösningar, Cirkulär ekonomi och Resursklok medborgare.

På sitt möte den 18 mars 2019 fattade Sitras ledningsgrupp beslut om att starta ett nytt nyckelområde, Konkurrenskraft och rättvis cirkulär ekonomi. Nyckelområdets arbete börjar 1.11.2019 och målet är att skala upp lösningar för ett rättvist och delaktighesskapande samhälle för att lösa hållbarhetskrisen.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Enligt en utredning som utgavs i april är det möjligt att genom en skattereform för hållbar utveckling minska utsläppen och samtidigt förstärka sysselsättningen och ekonomin, utan att glömma den sociala rättvisan.
 2. Uppdateringen av den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi, som offentliggjordes i mars, presenterar en vision, strategiska mål och konkreta åtgärder genom vilka Finland övergår till den cirkulära ekonomin senast år 2025.
 3. World Circular Economy Forum 2019 samlade över 2 000 inbjudna experter inom cirkulär ekonomi till Finland den 3–5 juni. De ledande talarna underströk behovet av en rättvis och inkluderande cirkulär ekonomi och efterlyste snabba åtgärder för att skala upp de nödvändiga lösningarna.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Under valvåren lyftes klimatförändringen starkt fram som ett ämne i den offentliga debatten. Fler åsikter har hörts i debatten än tidigare, när de unga fick sina röster hörda genom klimatstrejkerna, som väckte stor uppmärksamhet. Klimatförändringen har diskuterats på flera olika nivåer utgående från frågan om vilken roll Finland har i den internationella kontexten. Även betydelsen av den enskilda medborgarens handlingar och de nuvarande generationernas skyldighet mot de kommande generationerna har varit viktiga diskussionsämnen.

Sitra har presenterat många lösningar av olika slag för förvaltningen, företagsvärlden och de enskilda finländarnas vardag. Vi lyfte fram behovet att förnya ekonomin så att den går mot den cirkulära ekonomin och att starkt förändra våra dagliga levnadsvanor i en mer hållbar riktning. Vi fortsatte också samarbetet med företag, medborgarorganisationer och vanliga finländare för att skapa möjligheter för en allt hållbarare vardag.

Klimatförändringen var ett synligt tema också på Finlandsarenan i sommar, där Sitra deltog i arrangemangen för två diskussionsevenemang: det ena evenemanget erbjöd unga möjlighet att uttrycka sina åsikter om klimatkrisen, och det andra evenemanget nedmonterade myter som förknippats med gärningar som minskar klimatutsläppen. Dessutom erbjöd Sitra förbipasserande i Björneborg möjlighet att testa deras eget koldioxidavtryck och göra en plan för en hållbar vardag.

Nyckelområdet Cirkulär ekonomi

I den offentliga debatten under rapporteringsperioden betonades att direkta klimatåtgärder behövs snabbt. Samtidigt är det nödvändigt att förnya de grunder i vårt samhälle som tryggar vår välfärd också i framtiden. Det är den cirkulära ekonomin som för till en ekonomi som bygger på en hållbarare ekonomi som använder mindre jungfruliga naturresurser. Finlands steg mot detta mål beskrivs i världens första nationella vägkarta för cirkulär ekonomi som utarbetades år 2016. Strax före rapporteringsperioden, den 13 mars, publicerades en uppdaterad version av vägkartan, som uppmuntrar framför allt de centrala beslutsfattarna inom förvaltningen och företagen i Finland att skapa en verksamhetsmiljö som stödjer cirkulär ekonomi. De centrala innehållen i den nationella vägkartan för cirkulär ekonomi har sedan dess visat vägen för det strategiska programmet för att främja cirkulär ekonomi, som antecknats i Finlands nya regeringsprogram. Insikter om skapandet av en ny grund för Finlands ekonomi har byggts upp i samarbete med olika ministerier i diskussionsevenemang som ordnats under våren och sommaren.

Städernas och kommunernas roll har hela tiden blivit viktigare i fråga om utvecklingen av välfärden och klimatåtgärderna. I utvecklingsskedet kan den cirkulära ekonomin vara för kommunerna en konkurrensfördel som de kan använda för att locka nya företag och invånare till området och ge fart åt arbetet med att nå sina klimatmål. I maj utmanade Kommunförbundet, Finlands miljöcentral och Sitra alla kommuner i Finland till en tävling om titeln som årets kommun inom cirkulär ekonomi. Tävlingen för årets kommun inom cirkulär ekonomi uppmuntrar kommunerna till lokala gärningar för den cirkulära ekonomin och lyfter fram gärningar som gjorts på olika håll i Finland, så att andra kan följa exempel. Vinnaren utsåg på Kommunmarknaden. Valet föll på Jyväskylä stad särskilt för dess helhetsmässiga och långsiktiga engagemang för arbetet för den cirkulära ekonomin.

Under rapporteringsperioden kompletterade vi kommunernas verktygslåda med lärdomar om de försök som vi gjort under årens lopp samt observationer om fallgropar.

Informationen presenterades på kommunernas förfest för den cirkulära ekonomin dagen före Kommunmarknaden samt på själva Kommunmarknaden. På förfesten publicerade vi tillsammans med Kommunförbundet verktyg som är en fortsättning på vår lista Kommunernas mest intressanta gärningar inom cirkulär ekonomi: med hjälp av dem kan kommunerna använda gärningar för den cirkulära ekonomin som andra kommuner gjort. På Kommunmarknaden uppmuntrade vi tillsammans med Sitras nyckelområde Folkstyrets grundrenovering kommunaktörerna att bygga upp en hållbar och inkluderande framtid.

Den nya affärsverksamheten enligt en modell för effektivare ekonomi får spridning bland företag i Finland: Vår lista om de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi presenterar de mest intressanta företagsexemplen i Finland. Listan, som uppdaterats sedan år 2016, utvidgades i maj till 124 företag.

Genom våra försök uppkommer också nya modeller som sparar naturresurser inom livsmedelsproduktionen. I maj öppnades på yrkeshögskolan Metropolias campus i Myrbacka en ny hall som fokuserar på livsmedelsproduktion inomhus, Urban Farm Lab. I det gemensamma försöket för Metropolia, Sitra och fem startup-företag testas teknik för urban livsmedelsproduktion och kommersialisering av inomhusodling. I hallen odlar företagen bland annat svamp, gräshoppor och luftpotatis, och utnyttjar varandras spill. I framtiden skulle Finland kunna exportera livsmedelsteknologi i stället för livsmedel.

Som ett resultat av en utredning som vi delfinansierade konstaterades i juni 2018 att det är nödvändigt att utveckla den cirkulära ekonomin för plast, stål, aluminium och cement i EU för att det ska vara möjligt att stoppa den globala uppvärmningen till två grander. I maj fick utredningen en fortsättning, när konsultbyrån Material Economics, som är specialiserad på hållbarhetsfrågor, publicerade en ny utredning som vi delfinansierat om olika sätt genom vilka Eu kan uppnå noll utsläpp inom produktionen av stål, plast, ammoniak och cement.

Vi har tidigare sparrat finländska teknikföretag att gå in för cirkulär ekonomi och tillsammans med Teknologiindustrin tagit fram verktyg som de kan använda för att förändra sina affärsverksamheter. Material som industriföretag tillverkar, bearbetar och säljer cirkulerar ofta utanför Finlands gränser. Därför gäller det att också tänka på den internationella dimensionen när ändringar görs i produktionsstrukturer och affärsverksamheter. Det blir lättare att öka affärsverksamhet som bygger på cirkulär ekonomi i finländska företag om centrala partner i andra länder också för sin verksamhet i riktning mot cirkulär ekonomi. För att ge fart åt denna förändring inleder vi ett nytt program tillsammans med Nordic Innovation, som lyder under Nordiska ministerrådet, i september 2019. Programmet uppmuntrar nordiska företag att gå in för cirkulär ekonomi med hjälp av en sparrningsmodell för företag och färdiga verktyg.

Det viktigaste redskapet för vårt globala arbete för den cirkulära ekonomin, forumet World Circular Economy Forum 2019, ordnades för tredje gången. På programmet stod högklassiga föreläsare och exempel på den cirkulära ekonomin runt om i världen. Forumet, som hölls 3–5 juni, samlade över 2 000 ledande experter på den cirkulära ekonomin och tiotals utländska journalister i Finland. På evenemanget behandlades bland annat möjligheter till global uppskalning av lösningar för cirkulär ekonomi och till rättvis övergång. Under evenemanget delade vi med oss mer av våra lärdomar om arbetet med att utarbeta vägkartan för cirkulär ekonomi  och om den nationella reformen av utbildningen inom cirkulär ekonomi än tidigare och uppmuntrade andra länder att använda sig av dem. Sitra ordnade det globala forumet tillsammans med 13 internationella partner. Nästa år får forumet en fortsättning i Kanada.

Arbetet på nyckelområdet Cirkulär ekonomi slutförs i dess nuvarande form den 31 oktober 2019, men det fortsätter med en ny betoning i november.

Nyckelområdet Resursklok medborgare

Diskussionen om klimatet intensifierades avsevärt i det finländska samhället under vinterperioden 2018–2019, men det finns fortfarande stora motstridigheter mellan våra ord och gärningar. Förändringar i konsumtionsvanorna och livsstilen har avgörande betydelse när det gäller att lösa de utmaningar som klimatförändringen medför. Sitras utredning om levnadsvanor som bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som utkom den 16 maj, visar att det finns en enorm klyfta mellan våra nuvarande levnadsvanor och målet om 1,5 grader. Utredningen gav upphov till en omfattande offentlig debatt om metoderna för förändring genast när den utkom – bland annat medierna publicerade många inslag om utredningens resultat.

Enligt utredningen är det nödvändigt att minska utsläppen till följd av konsumtionen i Finland med cirka 75 procent under de närmaste tio åren, om vi vill uppnå målen för klimatavtalet i Paris. Senast år 2050 ska minskningen vara hela 93 procent. På motsvarande sätt borde alla utsläpp i hela landet minskas med 60 procent senast år 2030.

Utredningen om levnadsvanor som motsvarar 1,5 grader tar upp 30 metoder att minska klyftan mellan levnadsvanorna och målen, och Sitra erbjuder denna information som underlag för beslut. Utredningen lyfter fram olika sätt som kan användas för att minska koldioxidavtrycket inom boende, trafik, livsmedel och annan konsumtion i Finland och Japan. Med finns också jämförelsedata från Kina, Indien och Brasilien. Utredningen bygger på en teknisk rapport av en internationell forskningsgrupp.

Enligt utredningen har bland annat följande metoder stor potential för minskningen av koldioxidavtrycket: ersättande av privatbilism med kollektivtrafik eller elcykel för färden till och från jobbet och på fritiden, användning av el- och hybridbilar, byte av bostad till mindre, produktion av el och uppvärmningsenergi med förnybara energikällor, gynnande av växt- och vegankost, ersättande av mjölkprodukter med växtbaserade alternativ och ersättande av rött kött med kyckling eller fisk.

Ett 1,5 graders pussel som åskådliggör undersökningens resultat och Sitras Livsstilstest presenterades i Sitras paviljong för en hållbar vardag på Maailma kylässä-festivalen i slutet av maj.Den årliga festivalen lockar cirka 80 000 besökare till Järnvägstorget och Kajsaniemiparken i Helsingfors. Det populära Livsstilstestet har redan gjorts drygt 700 000 gånger.

Största delen av finländarna anser att det är viktigt att iaktta en hållbar livsstil och är övertygade om att konsumtionsval har betydelse för uppbromsningen av klimatförändringen, berättar en enkät som Sitra lät göra. Enkäten var en uppföljning till enkäten Resursklok medborgare från år 2017. På två år har vi tagit ett steg åt ett mer hållbart håll i vår vardag, vare sig det handlar om boende, trafik, mat eller annan konsumtion som innebär val. Våra konsumtionsvanor förändras, men långsamt. Särskilt unga är föregångare i klimatgärningar.

Även resultaten av enkäten som Sitra låtit göra för att kartlägga de känslor som klimatförändringen väcker i finländarna fick stor uppmärksamhet på många håll. Enligt enkäten upplever cirka en fjärdedel av finländarna klimatångest. Bland unga är andelen hela 38 procent. Ett hållbart liv och gärningar för klimatets bästa upplevdes som den bästa medicinen mot klimatångest.

Företagen spelar en central roll när det gäller att lyfta fram hållbara konsumentlösningar. Sitras utvecklingsprogram Fiksu arki goes China (Den smarta vardagen goes China) stödde internationaliseringen av produkter och tjänster för en hållbar vardag från finländska företag. De företag som valdes till utvecklingsprogrammet gjorde försök i Finland och Kina på våren 2019. Företagstävlingen Fiksu Arki (Smart vardag), som genomfördes våren 2018, samlade små och stora företag för att sparra dem att utveckla hållbar konsumentaffärsverksamhet med smidiga försök.

En hållbar livsstil förutsätter också att vi lär oss nytt. Sitra och Utbildningsstyrelsen siktar tillsammans på att hitta det bästa möjliga sättet att uppmuntra elever i årskurserna 3–6 att försöka leva på ett hållbarare sätt, förstå de grundläggande principerna för hållbar tillverkning och konsumtion och att ge dem verktyg för den kommande omvälvningen. För att uppnå detta genomför vi en konkurrensutsättning av läromaterial om en hållbar vardag och cirkulär ekonomi för skolelever i åk 3–6. Idéer som valts till fortsatt utveckling testades i maj och den aktör som kommer att utveckla läromaterialet väljs i höst.

Nyckelområdet Resursklok medborgare slutade i sin nuvarande form den 31 juli 2019, men förberedelserna för att flytta arbetet till en aktör utanför Sitra fortsätter med mindre resurser fram till den 31 juli 2020. I det följande skedet fokuserar arbetet på att utreda och skapa förutsättningar för en verksamhetsmodell utanför Sitra och på att kartlägga partner för finansieringen och genomförandet.

Klimatlösningar

Finland kan vara framgångsrikt på resan mot en kolneutral värld endast genom att bedriva en strategisk och ambitiös klimatpolitik. För att stödja detta producerar Klimatlösningar-teamet information om de effektivaste klimatlösningarna som också producerar välfärd till Finland.

Beskattningen är en effektiv metod att styra samhället och ekonomin, och den borde utnyttjas ännu effektivare även inom klimatpolitiken. Världsbanken, OECD och Europeiska kommissionen har rekommenderat att staterna gör helhetsmässiga skattereformer för hållbar utveckling för att minska utsläppen. I utredningen om skattereformen för hållbar utveckling kartlades metoder som kan användas på bred front för att stödja utsläppningsminskningar och lösningar för cirkulär ekonomi. Av metodurvalet bildades tre exempelpaket för modellering, och deras effekter analyserades med perspektiv på utsläppen, bruttonationalprodukten, sysselsättningen, företagens internationella konkurrenskraft och inkomstskillnaderna. Resultaten visar att det är möjligt att förnya beskattningen för att stödja sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten samtidigt som utsläppen minskar – utan att någon blir utanför. Den i april publicerade utredningen väckte stor offentlig debatt och diskussion om i vilken omfattning beskattningen i Finland borde användas för att uppnå ambitiösa klimatmål.

Arbetspapperet om infallsvinklar till arbetet med att reformera företagsstöden, som publicerades i augusti, bygger på de samtal som förts vid de forum om företagsstöden som Sitra sammankallat. Företagsstödsforumen, som samlade olika intressentgrupper samman, erbjöd tillfällen till konfidentiella samtal om företagsstöden och om behovet att reformera dem. Klimatförändringen var ett centralt tema vid samtalen och därför konstaterar arbetspapperet att företagsstöden i allra bästa fall skulle kunna ge fart åt Finland på väg mot en kolneutral cirkulär ekonomi, men att reformen borde genomföras som en del av en mer omfattande reform som förs framåt stegvis. En promemoria av ekonomen Mika Maliranta, som var moderator för företagsstödsforumen ger bakgrund till företagsstöden som en ekonomivetenskaplig fråga.

Arbetet i nyckelområdet Klimatlösningar fortsätter fram till den 30 juni 2020.

2.2  Förnyelseförmåga

Under rapporteringsperioden fortsatte temat Förnyelseförmåga att stödja folkstyrets livskraft och förvaltningsmaskineriets förnyelseförmåga bland annat genom att låta göra en utredning som kartlade parti- och organisationsaktörernas och de digitala plattformarnas verksamhetsmodeller tillsammans med utrikesministeriet. Temats arbete för att förnya social- och hälsovårdstjänsterna slutfördes i juni.

Vad handlar det om?

Sitras tema Förnyelseförmåga förstärker förnyelseförmågan hos olika aktörer på så sätt att människor utgör förändringens främsta resurs. Förmågan att förnya sin verksamhet i en värld som är i en snabb förändring är ett livsvillkor för individen, gemenskapen och hela nationen.

Efter sommaren utförs arbetet på nyckelområdet Folkstyrets grundrenovering, som ger fart åt uppdateringen av beslutssystemet och deltagandet i Finland.

Nyckelområdet Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna slutförde sitt arbete som planerat i slutet av juni. I fråga om arbetet på nyckelområdet Digitalt hälsonav slöts cirkeln i början av maj, när lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft. 

Lyft från rapporteringsperioden:

 1.  I juni samlade HIMMS & Health 2.0 European Conference över 3 000 toppexperter inom medicin, teknik och digitalisering från mer än 50 länder till Finland. Sitras långsiktiga internationella nätverksbygge och partnersamarbete bidrog till att evenemanget ordnades i Finland.
 2. På sommaren överfördes utbildningsprogrammet morgondagens hälsocentral från Sitra till Institutet för hälsa och välfärd. I augusti 2019 utgavs utredningen om morgondagens hälsocentral, som innehöll information om de lärdomar och erfarenheter som erhållits i utbildningsprogrammet.
 3. Projektet Folkstyrets grundrenovering gjorde och publicerade kartläggningen av modeller för parti- och organisationsverksamhet ute i världen i samarbetet med utrikesministeriet och Finlands nätverk av beskickningar i utlandet.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Under våren och sommaren fokuserade temat Förnyelseförmåga på att planera och starta projekt för uppdatering av folkstyret och arbetade för att säkerställa att erfarenheterna av de olika försök och pilotprojekt som genomförts inom social- och hälsovården under de senaste åren kan utnyttjas inom utvecklingen av social- och hälsovården även i fortsättningen.

En viktig satsning på temanivå var HIMMS & Health 2.0 European Conference, som i juni samlade över 3 000 toppexperter inom medicin, teknik och digitalisering från mer än 50 länder till Finland. Det var den största deltagarmängden någonsin på ett HIMSS-evenemang som ordnas utanför USA. Finländskt kunnande inom hälso- och välfärdsteknik presenterades i Finlands paviljongsområde i anslutning till evenemanget.

Sitra var en av evenemangets huvudsamarbetspartner och hade också en nyckelroll när det gällde att få evenemanget till Finland. HIMSS Europe-konferensen 2019 kan betraktas som en kulmination av Sitras långsiktiga internationella nätverksbygge inom hälsa och välfärd. HIMSS & Health 2.0 European Conference ordnas i Finland även åren 2020 och 2021.

HIMSS grundades år 1961 och till nätverket hör över 65 000 medlemmar, 650 företag. Globalt är HIMSS ett nätverk för över en miljon aktörer inom IT för hälsovård.

Folkstyrets grundrenovering

Riksdagsvalet i april 2019 och förhandlingarna om regeringsprogrammet som följde på dem hade stor inverkan på arbetsrytmen inom projekthelheten Folkstyrets grundrenovering.

Partierna ägnade sig åt valkampanjen och de nya regeringspartierna inriktade sig på förhandlingarna om regeringsprogrammet. Riksdagspartiernas gemensamma projekt för utveckling av partiverksamheten, som Sitra stödjer på deltagarnas begäran, bedrevs inte särskilt aktivt på grund av att partierna inte satsade på projektet till följd av det som anförs ovan. Tyngdpunkten låg på utredningsarbetet, som är på Sitras ansvar, och som gjordes med perspektiv på partiernas aktivare medverkan och utvecklingssatsningar efter valet.

Efter riksdagsvalet fattade partisekreterarna beslut om att fortsätta projektet på så sätt att alla nuvarande partier som har fler än två representanter i riksdagen deltar i det. Tre partier som deltar i projektet bytte partisekreterare.

Partisekreterarna gjorde en studieresa till Rom den 9–12 juni 2019. På programmet stod en utbildning som ordnades av Finlands ambassad, samt möten med centrala partier, forskare, journalister och kampanjbyråer och ett besök i parlamentet. Partisekreterarnas respons på resan var utmärkt (medeltal 5.57, median 6/6). I destinationsländerna (Frankrike och Italien) har det väckt förundran och förtjusning att partisekreterarna för alla riksdagspartier reser tillsammans och att partierna har ett gemensamt utvecklingsprojekt. Enligt kommentarerna skulle detta inte vara möjligt i andra länder.

I september ordnas den första verkstaden för utveckling av partiverksamheten för partikansliernas anställda och partiernas förtroendevalda. Utbildningens teman är de nya modellerna för parti- och organisationsverksamhet ute i världen, Demokratiförsök 2020 och utarbetandet av en så omfattande partimedlemsenkät som möjligt som också kan användas för akademisk forskning.

Utifrån en kartläggning som gjorts med hjälp av nätverket av Finlands ambassader beställde Sitra en utredning om de bästa nya verksamhetsmodellerna för främjande av medborgarnas deltagande i olika länder. Utredningen görs av Deloitte. Exempel efterspanades i fråga om både partier och medborgarorganisationer och digitala plattformar. Utifrån intervjuerna analyserade Deloitte mer ingående 13 olika modeller för att också hitta möjligheter att använda ny teknik och nya operativa plattformar. Den omfattande och mångsidigt intressanta utredningen om modeller för parti- och organisationsverksamhet ute i världen och om hur det är möjligt att engagera, aktivera och inspirera människor utkommer i september 2019. Utredningen är tillgänglig för både partier och andra organisationer som vill utveckla deras interna verksamhet eller medborgarnas deltagande.

Det är naturligt att riksdagsvalet också påverkade projektet för utveckling av riksdagsarbetet, som Sitra också har stött på begäran. Beslutet av riksdagens talmanskonferens (den 25 september 2018) att tillsätta en arbetsgrupp för beredningen av reformerna i riksdagsarbetet fick en fortsättning efter valet, då talmanskonferensen tillsatte (den 14 juni 2019) en ny arbetsgrupp för förnyelse av riksdagsarbetet. Sitra representeras i arbetsgrupperna av direktör Antti Kivelä och i sekretariatet som utför beredningen av ledande sakkunnig Lea Konttinen.

Sitra genomförde de intervjuer med riksdagsledamöterna och enkäten som reformarbetsgruppen beslutat om våren 2019. Utifrån intervjuerna, enkäten och statistikmaterialet har Sitra berett en rätt omfattande utredning om det eventuella reformarbetet till riksdagen.

Störst inverkan hade riksdagsvalet på projekthelhetens avsnitt som gäller statsrådet. Sitra stödde förberedelserna inför förhandlingarna om regeringsprogrammet bl.a. diskussionsinitiativet En fenomenbaserad offentlig förvaltning, som utgavs den 31 augusti 2018. Dessutom beställde Sitra i skiftet av mars–april 2019 en utredning om kärnan i Finlands statsråd och möjligheterna att förbereda sig bättre för framtiden av Rolf Alter, tidigare långvarig direktör för OECD. Centrala teman i publikationerna var åtgärder för att stärka den politiska styrningen och ett fenomenbaserat perspektiv. Samma teman behandlades redan i arbetspappret Folkstyrets grundrenovering, som Sitra gav ut den 23 februari 2018.

Det fenomenbaserade perspektivet var starkt framme i förhandlingarna om regeringsprogrammet efter valet i fråga om både förhandlingsprocessen och innehållet. Skapande av en gemensam lägesbild och härleda delvis fenomenbaserade mål utifrån den samt strategisk ledning av åtgärderna är en verksamhetsmetod som också behandlades i Sitras ställningstaganden. Behovet att förstärka den politiska styrningen och dess verksamhetsförutsättningar ägnades också uppmärksamhet när regeringen konstituerade sig.

Sitras roll som utvecklare av modellen för det strategiska regeringsprogrammet för regeringsförhandlingarna år 2015 behandlades i Risto Uimonens bok Tulos tai ulos – Juha Sipilän myrskyisä pääministerikausi, som utkom i september.

Anteckningarna i det gällande regeringsprogrammet om åtgärderna för att förstärka medborgarnas deltagande utgör också en bra grund för Sitras verksamhet för att utveckla möjligheterna att delta och påverka. Som en del av detta har Sitra tillsammans med Kommunförbundet inlett projektet Demokratiförsök 2020, som spanar efter innovativa demokratiförsök som förnyar förfarandena inom den kommunala demokratin. De kommuner som deltar i försöket ska väljas under förhösten 2019. Enligt planerna ska försöken planeras med kommunerna på hösten 2019 och genomföras i de utvalda kommunerna år 2020. En viktig infallsvinkel är ojämlikheten och deltagandet och delaktigheten av befolkningsgrupper som riskerar att bli utslagna eller som redan blivit utslagna från den samhälleliga verksamheten. Utöver Sitra och Kommunförbundet medverkar också representanter för justitieministeriet och de vetenskapliga samfunden i försöksprojektets uppföljningsgrupp.

Arbetet i projektet Folkstyrets grundrenovering fortsätter till juni 2021.

Människan går först – försök med valfrihet inom social- och hälsovårdstjänsterna

Under rapporteringsperioden inriktades projektet på att säkerställa kontinuiteten av de verksamhetsmodeller som utvecklats under de tre verksamhetsåren efter att nyckelområdet avslutat sin verksamhet i juni 2019. Den förlängning av tiden som beviljats nyckelområdet (april–juni 2019) behövdes verkligen eftersom det skedde betydande förändringar i exit-planerna för flera projekt efter att social- och hälsovårdsreformen slopades den 8 mars 2019.

Nyckelområdet har strävar efter att öka klientorienteringen och genomslaget inom social- och hälsovården genom tre förändringsmål: utvidga människornas valfrihet, främja vårdens kvalitet och effektivitet och utveckla serviceproduktionen i en mer klientorienterad, mångsidig och konkurrenskraftig riktning.

Även om den förra regeringens social- och hälsovårdsreform och utvidgningen av valfriheten som planerades som en del av den lades ned, användes resultaten och erfarenheterna av de valfrihetsförsök som inleddes på Sitras initiativ år 2017 åtminstone i måttlig omfattning vid utarbetandet av det nya regeringsprogrammet. Sitra har fungerat som social- och hälsovårdsministeriets (SHM) samarbetspartner i försöken tillsammans med THL och FPA. För att främja människornas valfrihet och påverkningsmöjligheter utgav nyckelområdet i april en utredning om den personliga budgeten som ett sätt att tänka och arbeta. Främjandet av den personliga budgeten och servicesedelförfarandet nämns särskilt i det gällande regeringsprogrammet.

I början av maj utgavs en utvärderingsrapport som SHM låtit göra om försök med servicesedeln som gjorts runt om i Finland. Målet med försöken som pågår fram till slutet av oktober 2019 har varit att samla information och erfarenheter av hur kapitationsbaserad finansiering skulle kunna fungera inom primärvården i Finland. Sitras mål i försöken har varit att förbättra klientupplevelsen och klienternas möjligheter att påverka inom social- och hälsovårdstjänsterna. I utvärderingen konstateras att försöken uppfyllt sina mål väl i detta avseende.

Kvaliteten, förebyggandet och effektiviteten inom vården har främjats genom att utveckla kompetensen och skapa ett nytt digitalt verktyg för primärvården. Den första sjukskötaren som avlagt studiehelheten HeAP (Health Analytics Programme 2017–2018) som fortbildning började som välfärdsanalytiker vid Satakunta sjukvårdsdistrikt i november 2019 med nyckelområdets stöd. Vårt omfattande reportage om välfärdsanalytikerns arbete finns här.

Projektet för bedömning av hälsofördelar (care gap), som utvecklats med nyckelområdets stöd och som lämpar sig för minskning av hälsodifferenserna och bedömning av vårdens kvalitet och effektivitet, slutfördes. Den fortsatta utvecklingen och distributionen av det digitala verktyget planeras tillsammans med fem olika områden och finansministeriet. Metoden har tagits i ordinarie bruk i de båda områdena där försöket gjordes, dvs. i Saarikka i Mellersta Finland och i Helsingfors. Den införs också i Egentliga Tavastland hösten 2019. Verktyget har väckt också internationellt intresse och Sitra har tecknat ett avtal om kommersialisering med Duodecim.

Nyckelområdets tredje förändringsmål har varit att främja klientupplevelsen och en konkurrenskraftig produktion av social- och hälsovårdstjänster. Utbildningen om morgondagens hälsocentral (den s.k. HTK-utbildningen), överfördes till THL:s styrning den 1 juli. 2019 och utredningen om morgondagens hälsocentral, som innehåller information om de lärdomar och erfarenheter som Sitra erhållit i utbildningsprogrammet, publicerades i augusti 2019. Hösten 2019 finansierar Sitra ytterligare utbildningsprogrammens uppföljningsskede i fem områden och på sammanlagt 25 offentliga hälsocentraler. Målet är att utveckla utbildningsprogrammet till ett riksomfattande koncept i samarbete med THL och SHM. Detta arbete är ett viktigt moment när det gäller att säkerställa genomslaget i höst.

Koncepten Soteuttamo och Sote-kiihdyttämö överförs i sin tur som nya verktyg till NTM-centralerna. En överenskommelse om detta gjordes med NTM-centralen i Sydvästra Finland (samordningsansvaret) och ANM i maj. Planen är att starta digitala Soteuttamo-verksamheter på olika håll i Finland under hösten. Från början av nästa år planeras ett brett riksomfattande åtgärdsprogram för Sote-Kiihdyttämö och Soteuttamo som finansieras från ESF-fonden och utförs av NTM-centralerna. Satsningar görs på detta mål i höst.

Digitalt hälsonav

I nyckelområdet Digitalt hälsonav förberedde Sitra en operativ modell för en ny aktör som samlar välfärdsdata och distribuerar data på ett datasäkert sätt till forskare och utvecklare av tjänster enligt principen för alla tjänster över en disk. Arbetet i nyckelområdet slutfördes redan den 31 december 2018, men vid denna tidpunkt var lagstiftningsarbetet fortfarande ofullbordat.

Ett betydande steg mot en smidigare användning av välfärdsdata togs 1.5.2019, när lagen om datasäker sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården, som beretts parallellt med Sitras arbete, den s.k. sekundärlagen, trädde i kraft /SHM:s meddelande.

Den framtida tillståndsmyndigheten, som ska verka i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, kan starta sin verksamhet i rask takt bland annat tack vare Sitras arbete. Visionen för den nya tjänsten som erbjuder allt över en enda disk samt tjänstens byggstenar och aktuella rekommendationer har publicerats i utredningen Huomisen hyvinvointia datasta (Morgondagens välfärd från data). Ett sammandrag om nyckelområdet har publicerats på vår webbplats.

2.3  Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi

Under rapporteringsperioden faciliterade Sitra 30 organisationers gemensamma uppfattning om finansieringen av livslångt lärande och offentliggjorde konkreta stegmärken mot en rättvis dataekonomi. Sysselsättnings-SIB, som Sitra, ANM och kommunerna berett en lång tid, avancerade mot genomförandeskedet.

Vad handlar det om?

Sitras tema Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi. Dess tyngdpunkter är livslångt lärande, dataekonomi och strategisk tillväxtpolitik. Till temat hör ytterligare ett projekt som har till uppgift att säkerställa att nyckelområdet Samhällelig investering, som upphörde i slutet av 2017, har verkan och kan framgångsrikt lösgöras från Sitra.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Vi sammanställde i samarbete med den internationella tankesmedjan Lisbon Council stegmärkena mot en rejäl dataekonomi i IHAN-diskussionsinitiativet A roadmap för a fair data economy.
 2. Finlands fjärde SIB såg dagsljuset, när HIM och Epiqus Oy, som ingår i S-bankkoncernen, undertecknade avtal om SIB-Arbete. Enligt planerna ska tjänsterna, som bereds av kommunerna, Sitra och ANM, omfatta upp till 3 000 långtidsarbetslösa arbetssökande.
 3. Trettio samhällsaktörer från utbildnings-, arbetslivs- och förvaltningssektorerna gav ut ett gemensamt ställningstagande om principerna för finansieringen av livslångt lärande och om förändringsutmaningar som bromsar upp reformerna. Ställningstagandet byggde på en gemensam viljeyttring som publicerats redan tidigare och som uppkom med stöd av Sitras facilitering.

Vad gjordes inom temat under rapporteringsperioden?

Kompetensens tid

I början av oktober 2018 inleddes projekthelheten Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande på Sitra. Det treåriga nyckelområdet har som mål att ge fart åt politiken för livslångt lärande, där kunnandet studeras som en byggsten för välfärden och de resurser som läggs ned på livslångt lärande ses som investeringar på Finlands konkurrenskraft.

Politiken för livslångt lärande består av ett fungerande styr- och finansieringssystem och av ett utbildningssystem som garanterar en bred kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande för alla finländare i olika levnadsfaser och livssituationer.

I fjol höstas och under början av det innevarande året ordnade Sitra flera verkstäder i vilka centrala intressentgrupper arbetade med målbilden för livslångt lärande och med principerna för finansieringen. Sammanlagt 30 organisationer – deras högsta ledning och experter – inom utbildning, arbetsliv och förvaltning har deltagit i arbetet på Sitras inbjudan. Sitras team har faciliterat det gemensamma arbetet, sammanställt bakgrundsmaterial och vidareutvecklat innehållet utifrån samtalen.

I slutet av mars publicerade Sitra 30 organisationers gemensamma ställningstagande till målen för livslångt lärande och om principerna för finansiering och centrala förändringsutmaningar i området. Enligt ställningstagandet behöver Finland en helhetsmässig politik för livslångt lärande och principer för finansiering som stödjer politiken, så att alla finländare ska kunna förnya sitt kunnande oavsett ålder och livssituation. Dessutom presenterar publikationen åtta förändringsutmaningar som kräver omfattande samhällelig diskussion och politiska riktlinjer så att det blir möjligt att göra verklighet av livslångt lärande.

I mars färdigställdes en utredning som gjorts av Östra Finlands universitet om högskolorna som aktörer som främjar lärandet under arbetskarriären. Där meddelas hur förändringarna i universitetslagen år 2009 har påverkat universitetens möjligheter att främja lärandet under arbetskarriären och vilka utvecklingsbehov som förknippas med deras uppgift att ge utbildning för fortlöpande inlärning. I juni publicerades utredningen Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? (På vilka villkor? Hur regleras livslångt lärande?), som Sitra beställt. Publikationen ökar insikterna om den juridiska infrastrukturen för livslångt lärande i Finland genom att studera lagstiftning som anknyter till livslångt lärande och formerna av stöd för inlärarens utkomst. På detta sätt kompletterar publikationen helhetsbilden över finansieringsströmmarna i rapporten Millä rahalla? (Med vilka pengar?), som utgavs tidigare, med en lägesbild över ramarna och begränsningarna för utkomsten för vuxna inlärare. Utredningen visar att ledning av det livslånga lärandet som helhet kräver samordning av åtgärder och ett närmare samarbete inom olika förvaltningsområden.

Som avslutning på det första skedet av Kompetensens tid producerade Sitras team tillsammans med intressentgrupperna evenemanget Onni oppia, ilo osata! (En lycka att lära, en glädje att kunna!) på centralbiblioteket Odet den 17 juni. Det mångsidiga programmet som tog hela dagen i anspråk lockade mer än tusen människor att undersöka frågan om livslångt lärande. Deltagandet var livligt även på nätet. Evenemangets innehåll är tillgängliga för alla på Sitras webbplats.

Hösten 2019 stödjer Sitras faciliterande arbete den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande. Anteckningen i regeringsprogrammet om ett vidsträckt program för utveckling av det livslånga lärandet som överskrider politiksektorerna och vars genomförande stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp skapar en bra grund också för Sitras arbete för att utveckla förutsättningarna för livslångt lärande.

Sitra fortsätter att producera information om helhetsbilden över det livslånga lärandet bl.a. i fråga om befolkningsutvecklingen och digitaliseringens status och genom att fördjupa identifierade förändringsutmaningar. Sitras arbete skapar förutsättningar som hjälper Finland att gå vidare till ett tidevarv av ett nytt slags kunnande. Kompetensens tid-teamets arbete fortsätter fram till den 30 september 2021.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi

Data har blivit den värdefullaste resursen i världen, men genom de verksamhetsmodeller som gäller i dag går den största nyttan till ett begränsat antal storföretag som samlar in data om tjänsternas användare och utnyttjar den insamlade datan själva. En rättvis dataekonomi skulle däremot vara till nytta för alla. Ett enhetligt verksamhetssätt skulle öppna för användarorienterade innovationer och affärsverksamheter. Nyckelområdet IHAN har som mål att ta fram spelregler för en rättvis dataekonomi som gäller hela Europa.

Som en naturlig fortsättning på medborgarenkäten som vi gjorde tidigare genomförde vi på våren en undersökning som utreder hur beredda företag i fyra europeiska länder är att införa spelregler för rättvis dataekonomi i sin affärsverksamhet. Samtidigt utreds nuläget inom behandlingen av persondata. Enkäten gjordes i samma länder som medborgarenkäten som nämns ovan och de preliminära resultaten behandlades på vårt evenemang för företag den 6 juni. Vi offentliggör med ingående resultat på ett sidoevenemang till EU-kommissionens Digital Excellence forum @ ICT Proposers’ Day den 19.9.

Vi sammanställde i samarbete med den internationella tankesmedjan Lisbon Council stegmärkena mot en rejäl dataekonomi i IHAN-diskussionsinitiativet A roadmap for a fair data economy. Publikationen beskriver en handlingsplan i fyra delar för utveckling av en rättvis dataekonomi:

 • Fungerande verkställighet av nuvarande EU-reglering
  För att det ska vara möjligt att uppnå potentialen i sekundär användning av data och bättre datahantering för individen bör den offentliga sektorn i samarbete med konsumentorganisationerna och näringslivet främja verkställigheten av reglering som hänför sig till överföring av data.
 • Ledarskap genom exempel
  Den offentliga sektorn kan frivilligt iaktta den allmänna dataskyddsförordningen och föregå med exempel vad gäller behandling av data. Den offentliga sektorn kan ytterligare sporra uppkomsten av efterfrågan på ny teknologi, standarder och tjänster.
 • Skapa ekosystem och erbjuda infrastrukturer
  Statsförvaltningen kan påskynda skapandet av nya tjänster och ekosystem, i synnerhet i branscher som påverkas i synnerhet av den offentliga sektorn och regleringen. Den offentliga sektorn bör samarbeta med företag för att stödja skapandet av nya slags tjänster samt främja standarder och interoperabilitet.
 • Främja rättvis dataekonomi genom politiska program
  Som i alla breda ändringar i lagstiftningen behövs gemensamma åtgärder, exempelvis kommunikation och utbildning, för att göra medborgare och företag medvetna om sina nya rättigheter och vilka möjligheter dessa innebär.

Övergången till en rättvis dataekonomi kräver gemensamma spelregler och praktiska verktyg. Vi utgav en bakgrundsutredning för den kommande regelboken. Regelboken, som kommer att ges ut senare, styr den databaserade, rättvisa affärsverksamheten i ett nätverk av företag där det är möjligt för företagen att dela ut data till varandra lättare och tryggare än i dag. Regelboken tar också hänsyn till etiska principer och särskilt till kraven på medborgarnas integritet och dataskydd.

Pilotprojekten har startat under våren. Just nu pågår flera projekt, till exempel ett pilotprojekt som gäller behandlingen av barn med diabetes, som leds av HUS, ett försök som gör det lättare att på resor i utlandet använda hälsouppgifter som registrerats i Finland, ett pilotprojekt för att förbättra beväringarnas fysiska kondition och lösningen SisuID, som anknyter till elektronisk identifiering. Tjänsten MyCelia inför nya spelregler för användningen av data i musikbranschen. Galjonsfiguren för MyCelia-projektet är den Grammybelönade musikern Imogen Heap.

Rättvis dataekonomi har diskuterats på många evenemang, till exempel på Vision Europe, som samlade ledare för europeiska tankesmedjor till Helsingfors. Den gemensamma åsikten är att tankesmedjorna vill lyfta fram Europa som en drivande kraft inom rättvis dataekonomi.

Rättvis dataekonomi var temat för konferenserna HIMSS Europe och Health 2.0, som ordnades i Helsingfors 11–13.6. Kopplingarna mellan dataekonomin och den cirkulära ekonomin diskuterades på forumet för cirkulär ekonomi WCEF2019, i programavsnittet som gällde indikatorer för den cirkulära ekonomin och utnyttjandet av data. Sitra är samarbetspartner på konferensen MyData2019 25–27.9.

IHAN® – Människoorienterad dataekonomi-nyckelområdets arbete fortsätter fram till den 30 juni 2021.

Stöd till samhällelig investering

Teamet för stöd till samhällelig investering fortsätter sitt arbete med att göra förfarandet för samhällelig investering bättre känt och utveckla marknaden med betoning på resultatanskaffning och SIB-projekt.

Kunnandet och infrastrukturen för samhällelig investering i Finland noterades på ett viktigt sätt när UNOPS, som är ett FN-organ, flyttade sitt eget program och sin byrå till Finland.

Under Finlands EU-ordförandeperiod lyfts samhällelig investering fram som en del av den mer omfattande temahelheten för välfärdsekonomi. Fokus ligger särskilt på resultatanskaffning och på utnyttjandet av SIB-modellen vid genomförandet. I arbetet deltar Sitra, tre av EU-kommissionens generaldirektorat ett tiotal EU-medlemsländer under Europeiska Investeringsbankens ledning och med SHM:s stöd. I planerna ingår bland annat åtgärder för att främja att resultatanskaffningsfonder bildas både på EU-nivå och på nationell nivå i medlemsländerna.

Samhälleliga investeringar kan göras bland annat med det resultatbaserade finansieringsavtalet, dvs. i enlighet med SIB-modellen. Denna modell gör det möjligt att göra investeringar i den offentliga sektorn i början, till exempel på föregripande och förebyggande verksamhet. Det ger ökat välbefinnande och kostnadsbesparingar.

I april lät Sitra HNY Group göra en enkät med kommunerna och ministerierna för att utreda särskilt kommunernas uppfattningar om och erfarenheter av SIB-modellen. Sammanlagt 65 svar erhölls på enkäten.

Fyra femtedelar av svararna betraktade SIB-projekt som intressanta eller mycket intressanta för den offentliga sektorn. Som en fördel med den nya modellen betecknas framför allt möjligheten att förnya verksamhetssätten. Så gott som 70 procent av svararna anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det inrättas en instans som stödjer genomförandet av SIB-projekt i Finland, när Sitras projekt slutar vid utgången av år 2019.

SIB för att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa, dvs. Sysselsättnings-SIB, fortskrider i enlighet med planerna under arbets- och näringsministeriets ledning mot praktiken. Projektet, som snart ska starta, erbjuder tjänster som främjar sysselsättningen för långtidsarbetslösa i flera TE-byråers område. ANM har som mål att få 3 000 arbetssökande till tjänsterna i Sysselsättnings-SIB på fem år.

Även SIB-helheten som är inriktad på välfärden bland barn och unga (Barn-SIB) har fått en stark början. Av kommunerna deltar Vanda, Helsingfors, Tavastehus, Lojo och Kimitoön. Projektadministratören FIM samlar som bäst medel till SIB-fonden.

Under beredning är också Barn-SIB II, som preliminärt ska omfatta barn, unga och familjer som riskerar utslagning i Jyväskylä, Tammerfors, Högfors och Vichtis. Hansel utför konkurrensutsättningen av projektadministratören i höst.

I anslutning till Ålders-SIB har Sitra ordnat och faciliterat två processer för utveckling av genomslaget (Vaikuttavuuskehittämö), den ena i Södra Savolax och den andra i Österbotten. Dessa pilotlandskap valdes bland 14 intresserade landskap. Vid genomslagsutveckling kallas aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn till samma bord för att utveckla konkreta metoder för att förstärka funktionsförmågan och välbefinnandet hos seniorer i regionen. Utifrån det arbete som nu utförts kommer vi att se om det uppkommer sådana lösningskoncept i Södra Savolax och Österbotten som SIB-modellen skulle kunna tillämpas på.

Under arbete är dessutom modelleringen av samhällsnyttan av en SIB som är inriktad på förebyggande av typ 2-diabetes i samarbete med kommuner som är intresserade av ämnet, Östra Finlands universitet, Institutet för hälsa och välfärd, SHM och FM. Den resultatbaserade miljöfonden (EIB) planeras i sin tur i samarbete med MM, JSM, SYKE och LUKE.

Sitras projekt Stöd till samhällelig investering slutförs vid årsskiftet 2019.

För att trygga kontinuiteten och genomslaget av Sitras arbete föreslår den nationella styrgruppen för samhällelig investering att ett Kompetenscentrum för påverkansinvestering (arbetsnamn) grundas i Finland. Enligt planerna ska kompetenscentret framför allt skapa en modell för samhällsnyttan som är utgångspunkten för anskaffningen av resultat, utveckla och samordna ett ekosystem i anslutning till detta och göra olika sätt att bedriva påverkansinvestering bättre kända.

Dessutom föreslår den nationella styrgruppen att en nationell resultatanskaffningsfond inrättas i Finland. I ett ställningstagande som styrgruppen  offentliggjort konstateras att en gemensam resultatanskaffningsfond för statsrådet skulle påskynda både resultatbaserade upphandlingar i den offentliga sektorn och samhällelig investering som helhet. Enligt förslaget ska fonden betala ut en resultatpremie för projekt som skapar nytta för samhället genom samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Utbetalningen av resultatpremien förutsätter att mätbara mål som fastställts på förhand har uppnåtts.

2.4  Funktionen Förutsägelse och strategi

Funktionen Förutsägelse och strategi 

Under rapporteringsperioden slutförde funktionen förhandlingarna om fortsättningen av Dialogpaus, och var tillsammans med tre andra stiftande medlemmar med om att stifta den nya Dialogpaus-stiftelsen. Funktionen främjade också utvärderingen av genomslaget av Sitras verksamhet: under perioden utgavs två genomslagsrapporter och en sammanställande rapport. Vidare påbörjade funktionen beredningsskedena för tre nya projekt. I juni blev funktionens chef, förutsägelse- och strategidirektör Paula Laine VAKEs verkställande direktör, och till tf. direktör fram till slutet av februari 2020 valdes strategifunktionens ledande sakkunniga Katri Vataja. Som bäst arbetar funktionen med att uppdatera megatrenderna. Sitras nya megatrender utges i början av 2020.

Vad handlar det om?

Funktionen Förutsägelse och strategi producerar långsiktiga utredningar och prognosinformation om framtidens utvecklingsriktningar och presenterar resultaten i det finländska samhället och kunskapsekosystemet. Förutsägelsearbetet prioriterar samhälleliga analyser och utredningar, eget och nationellt arbete för prognostisering samt intressentsamarbete. Särskilda mål är att skapa möten, dialog och samarbetsprocesser av olika slag mellan informationsproducenter och beslutsfattare. Basfunktionen Strategi ansvarar för Sitras strategiprocesser, resultatutvärdering och informationstjänster.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Funktionen fortsatte utvärderingen av genomslaget av Sitras verksamhet. I maj–juli färdigställdes två genomslagsrapporter som gällde genomslagsmålen Anpassning till jordens bärkraft och En delaktig och förändringsbenägen förvaltning. Dessutom färdigställdes Sitras sammanfattande utvärdering, som utgavs den 28 augusti.
 2. Sitra slutförde förhandlingarna om Dialogpaus-stiftelsen, som stiftades tillsammans med tre andra stiftande medlemmar i maj. Stiftelsens uppdrag är att fortsätta Sitras Dialogpaus-arbete.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden?

Projektet Dialogpaus avancerade till exit under rapporteringsperioden. Sitra förhandlade om alternativen för fortsättningen med sina partner och som ett resultat av förhandlingarna avtalade Sitra den 9 maj med de tre övriga stiftande medlemmarna (Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden) om att stifta Dialogpaus-stiftelsen. Gemensam finansiering finns för tre år, varefter stiftelsen finansierar sin verksamhet på andra sätt. Den nya stiftelsens syfte är att tillsammans med andra aktörer som är intresserade av dialog ändra på diskussionskulturen i Finland så att den blir mer konstruktiv, minska klyftorna i samhället och öka människornas delaktighet i samhället. Den nya stiftelsen fortsätter och vidareutvecklar det arbete som Sitra gjort samt sammanför organisationer som redan sysslar med dialog i Finland, så att dialogkompetensen får så stor spridning som möjligt. Laura Arikka började som stiftelsens verkställande direktör den 1 juni 2019.

I Dialogpaus-projektet utvecklades under år 2017 ett sätt att inleda och föra en konstruktiv samhällelig diskussion. Impulsen till detta kom från oron över att diskussionskulturen blir allt skarpare och det har uppkommit växande klyftor mellan olika människor och grupperingar. Vårt samhälle behöver en konstruktiv dialog eftersom det är en grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati. År 2018 var målet med Dialogpaus att organisationer runt om i Finland ordnar evenemang för konstruktiv dialog med hjälp av metoderna och verktygen för Dialogpaus. Målet uppnåddes på ett utmärkt sett eftersom 6 500 människor deltagit i Dialogpaus-samtalen senast i början av året, och 130 mycket olika organisationer hade använt metoden. Mer än 200 Dialogpaus-diskussioner hade ordnats runt om i Finland.

Under rapporteringsperioden har Sitras funktion Förutsägelse och strategi inlett beredningen av tre nya projekt, som har arbetsnamnen Ekosystem för välfärd, Bildningens nya uppgifter och Framtidsförmågorna i Finland.

Målet med projektet Ekosystem för välfärd är att utmana finländska företag, forskare och produkt- och tjänsteutvecklarna i den offentliga och den tredje sektorn att lösa välfärdsproblem i samhället utgående från den bästa möjliga kunskapen och praktiska kompetensen. Idén är att skapa en ny probleminriktad modell för innovationsverksamhet och politik, samt att på längre sikt skapa ett internationellt känt ekosystem av innovationer för välfärd i Finland.

Målet med projektet Bildningens nya uppgifter är att uppdatera uppfattningen om bildning så att den kan tillmötesgå utmaningarna och de tuffa problemen i dagens värld. Under hösten kartläggs samarbetspartner och produceras utredningar som används som grund för planeringen. Dessutom verkar Sitra som huvudsamarbetspartner i diskussionsserien Sivistys – mikä ihme? (Bildning – vad är det?), som ordnas av Kriittinen korkeakoulu och Folkupplysningssällskapet. Projektplanerna som tas fram genom beredningen av projekten Ekosystem för välfärd och Bildningens nya uppgifter färdigställs i början av år 2020.

Målet med projektet Framtidsförmågorna i Finland är att demokratisera och utvidga kunnandet inom prognostiserings- och framtidstänkande och att stärka framtidstron genom att presentera nya eftertraktansvärda framtidsbilder i den offentliga debatten, dvs. påverka det sätt på vilket framtiden diskuteras. För att det ska vara möjligt att övergå till ett ekologiskt hållbart samhälle i enlighet med Sitras vision behövs förmåga att föreställa sig bättre framtider inom ramen för planetens bärkraft och åtgärder för att främja dem.

Utvärderingen av Sitra 

Utvärderingen av Sitras genomslag fortsatte under rapporteringsperioden. I maj–juli färdigställdes två genomslagsrapporter: Herättäjä ja ratkaisujen edistäjä (Väckare och främjare av lösningar) av Gaia Consulting Oy, som gällde genomslagsmålet Anpassning till jordens bärkraft, samt Yhteiskunnan muutosvalmiuden tukija (Stöd för förändringsberedskapen i samhället) av Frisky & Anjoy Oy, 4Front Oy och Augmented Leadership Institute, som gällde genomslagsmålet En delaktig och förändringsbenägen förvaltning. 

Den sista genomslagsutvärderingen inriktas på genomslagsmålet I Finland känner man framtidens möjliga utvecklingsriktningar bra. Utvärderingens resultat blev färdiga under rapporteringsperioden och utvärderingsrapporten, som utarbetas av MDI Public Oy, utges i september–oktober. Rapporten innehåller också de genomslagsrapporter som TNS Kantar Oy och Medius Oy gjorde i våras.

Den sammanfattande utvärderingen som förvaltningsrådet beställt utgavs den 28 augusti. Utvärderingen, som heterAjatushautomo, kokeilupaja, yhteistyöalusta (Tankesmedja, försöksverkstad, samarbetsplattform) samlar ihop resultaten av Sitras externa genomslagsutvärderingar som gjorts under 2016–2019 och gör en syntes av Sitras totala genomslag och betydelse som en samhällelig förändringsagent. Utvärderingsteamet, som bildades av 4Front Oy, Owal Group Oy och Technopolis Group Ltd, hade som uppgift att stödja funderingarna kring Sitras framtida utvecklingsalternativ genom att ta fram information om Sitras roll som en framtidsorganisation och samhällelig förändringsaktör. Enligt utvärderingarna har Sitra lyckats väl i sina strategiska val och utför ett högklassigt arbete. Utvärderarna uppmuntrar Sitra att ytterligare förstärka den internationella dimensionen i sin verksamhet samt att utnyttja internationellt samarbete mer aktivt.

Utvärderingen stödjer det arbete som genomfördes av den parlamentariska arbetsgruppen som finansministeriet tillsatt och som slutförde sitt arbete i slutet av mars. Resultaten av den sammanfattande utvärderingen rapporterades till Sitras förvaltningsråd i mars 2019.

Under rapporteringsperioden tog funktionen också fram två kollegialt utvärderade artiklar om utvärderingen av framtidsarbete. Den första av dem utgavs i publikationen Futura den 14 maj och den andra i publikationen World Futures Review i juli.

2.5  Samhällelig utbildning

Under rapporteringsperioden startade Sitra Lab med trettio deltagare som valts utifrån ett ansökningsförfarande. Gruppens gemensamma utmaning var att minska ojämlikheten bland barn och unga. Den första fortbildningen inom ledarskapsutbildningen för hållbar ekonomisk politik fördjupade sig i den hållbara ekonomins utmaningar i EU:s och Tysklands perspektiv.

Vad handlar det om?

Sitras verksamhet inom samhällelig utbildning samlar beslutsfattare och förändringsskapare för att utveckla morgondagens framgångsrika Finland tillsammans. Utbildningen ger faciliteringskompetens som också används horisontellt som stöd för Sitras teman. Funktionen genomför dessutom nyckelområdet Kompetensens tid.

Lyft från rapporteringsperioden:

 1. Det första Sitra Lab startade och jobbade mångformigt. Temat var ojämlikhet bland barn och unga. Deltagarna söktes med ett offentligt ansökningsförfarande, och bland över 200 sökande utsågs 30 förändringsaktörer med olika bakgrund.
 2. Den första kompletteringsutbildningen för ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik ordnades i Berlin. Till studieresan inbjöds alumner från utbildningen år 2013.

Vad gjorde funktionen under rapporteringsperioden? 

Sitra Lab

Sitra Lab handlar som samhällelig utbildning för att öka förmågan att genomföra förändringar. Labbet är en faciliterad process för inlärning och gemensam utveckling som går ut på att förstå problemet tillsammans. Deltagarna i Sitra Lab och gemenskapen kring den vill lösa tuffa problem och tillsammans skapa förändringar i samhället.

Sitra Labs första framtidslaboratorium inleddes i februari 2019 med temat ojämlikhet bland barn och unga. Ett öppet ansökningsförfarande till labbgruppen genomfördes i februari–mars. Sammanlagt 231 ansökningar inlämnades, och utifrån dem valdes 30 deltagare till labbet. I den utvalda gruppen förenas olika perspektiv, organisationsbakgrunder och former av expertis.

Deltagarna i framtidslabbet inleddes den 26 april under facilitering av Sitras team. Gruppens arbete fortsätter fram till slutet av oktober. Laboratoriegruppen skapar ambitiösa missioner för att minska ojämlikheten bland barn och unga samt konkreta försök och utvecklingsprogram med vilka det är möjligt att ta itu med problemet. Framstegen i arbete kan följas upp i serien Lab loki (Labbloggen) på Sitras webbplats.

Sitra Lab siktar på att främja en kultur av gemensamma aktiviteter. Labbet utvecklar metoder och koncept som siktar på att förändra samhället och ställer dem till fritt förfogande. En central plattform för det här arbetet är nätgemenskapen för förändringsaktörerna i Sitra Lab. Antalet deltagare i nätgemenskapen passerade tusen personer sommaren 2019. För gemenskapen ordnades också träffar och Läbinaari-nätföreläsningar och -diskussioner.

Ämnet för den följande Labbprocessen väljs utifrån ramverket för hållbar utveckling och åtgärder för delaktighet för intressentgrupper under senhösten 2019. Framtidslabbgruppen som samlas kring ämnet med ett öppet ansökningsförfarande inleder sitt arbete i början av år 2020.

Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomisk politik och dess alumniverksamhet

I maj ordnade Sitra kompletteringsutbildning för alumner från ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik i form av en studieresa till Berlin. Till studieresan, som ordnades för första gången inbjöds alumnerna från kurserna år 2013 (kurserna 0–2). Målet var att stärka och uppdatera deltagarnas kunskaper om innehållen inom hållbar ekonomisk politik särskilt med stöd av exempel från EU och Tyskland.

Ledarskapsutbildningarna i hållbar ekonomisk politik fortsätter i september efter att ha varit pausade under valvåren. Nu står den fjortonde kursen i tur. Regeringsprogramsimuleringen, som utgör utbildningens stomme, hålls oförändrad, men aktuella informationsinnehåll har uppdaterats under utvecklingspausen.

Syftet med alumniverksamheten inom den samhälleliga utbildningen är att stärka genomslaget av Sitras utbildningar. På alumnernas önskan utsågs makt till det övergripande temat för alumnievenemangen år 2019. Under rapporteringsperioden erbjöds alumnerna tillfälle att höra inlägg och diskutera framtidens utvecklingsriktningar. Utöver förstärkandet av innehållen, dialogen och de tvärsamhälleliga nätverken har de korta morgon- och eftermiddagsevenemanget fått god respons också för att de erbjuder möjligheter att tillsammans pröva på nya arbetsmetoder.

 

 

Vad handlar det om?